INNEHÅLL NUMMER 12, 2009

LEDARE

Skillnad mellan epidemiologi och intervention 828
I detta nummer av LT skriver Olsson och Nilsson om värdet av att sänka LDL-kolesterol för att förhindra åderförkalkning och dess komplikationer. Epidemiologiskt vet vi att balansen mellan LDL- och HDL-kolesterol är viktig och att ett högt HDL-kolesterol är skyddande mot... / Jan Östergren
Hur läkare bör föra sig på marknaden 831
Behovet av att mark­nadsföra läkarverksamheterna ökar. En marknadssituation håller på att etableras i många landsting. Något som direkt påverkar vårdenhetens eller den enskilde läkarens ekonomi...

LT DEBATT

Även det etiska resonemanget måste följa vissa spelregler! 832
Demokratiseringen av det etiska resonemanget innebär att vi kräver argument och skäl för att acceptera eller avvisa en etisk regel – vi nöjer oss inte med en hänvisning till en auktoritets bedömning eller till att »så brukar vi göra här«. Att etiska regler är gamla är inget skäl, anser Niels Lynöe, professor i medicinsk etik.

AKTUELLT

Omfördelning av resurser
väntar Skånes primärvård 834
Hälsoval Skåne
En radikal omfördelning av resurser väntar Skånes primärvård. Med landets minsta primärvårdsbudget ska pengarna styras dit där de bäst behövs – inte där vården efterfrågas. Denna Robin Hood-reform väntas omfördela framför allt från stad till landsbygd, men också till socioekonomiskt belastade områden.
Reformen befaras underfinansierad 835
Hälsoval Skåne
Allmänläkare hoppas att Hälsoval Skåne innebär en satsning på primärvården. Men ekonomin är ett bekymmer – reformen befaras vara underfinansierad...
Region Skåne satsar på experiment – till 80 procent baserat på vårdtyngd 836
Hälsoval Skåne
Region Skåne satsar på ett jätteexperiment. Primärvårds­pengen som följer med patienten ska till 80 procent baseras på dia­gnoser. Det är första gången som ACG Case-Mix, ett allokerings- och planeringsverktyg, används i full skala...
Olle Stendahl, utredare av klinisk forskning:
Universitet och landsting bör leda universitetssjukhusen ihop 838
Universitetssjukhusen bör frikopplas från övrig landstingsverksamhet och styras gemensamt av universitet och landsting. Det blir ett av förslagen i utredningen om den kliniska forskningen som ska presenteras senare i vår.
Färre ST-läkare än läkarstudenter tror på eget chefskap 838
Nya chefer behöver rekryteras när 40-talistgenerationen går i pension. Men intresset för att axla chefskapet är ljumt bland ST-läkarna, visar en färsk medlemsenkät från Sveriges yngre läkares förening, Sylf...

MEDICINSK KOMMENTAR

Allt bättre möjligheter diagnostisera karotisstenos 840
Riktlinjer behövs för att kvalitetssäkra val av metod: ultraljud eller DT-angiografi
Ultraljud av halskärl är i dag förstahandsmetod för diagnostik och gradering av karotisstenos – men DT-angiografi knappar nu in som ett klart alternativ. Riktlinjer behövs för att kvalitetssäkra val av metod.

NYA RÖN

Periodisk behandling vid virusutlöst astma hos små barn bra bara för vissa 842
De dramatiskt goda behandlingsresultat vi har med inhalationssteroider vid astma hos äldre barn har vi tyvärr inte hos spädbarn och småbarn. Förklaringen är att hos de yngsta barnen dominerar en annan astma med en annan inflammation...
Medelhavskost minskar demensrisk 842
Medelhavskost, alltså kost baserad på olivolja, frukt, grönsaker, fisk, nötter och fullkorn, minskar risken för både alzheimer och lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment) – i alla fall om man ska tro en studie från amerikanska forskare som presenteras i...
Viktnedgång minskar besvär med urininkontinens 843
Överviktiga kvinnor med urininkontinens minskar sina inkontinensbesvär om de går ned i vikt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från 338 överviktiga kvinnor med en genomsnittsålder på 53 år...
Betalning effektiv metod för att sluta röka 843
Betalning är effektivare än information om hälsorisker när det gäller att få människor att sluta röka och att fortsätta att vara rökfria. Det visar en amerikansk studie gjord på anställda vid företaget General Electric.

KLINIK OCH VETENSKAP

Mastcellen – både ond och god 845
Dags att omvärdera mastcellens roll vid hälsa och sjukdom
Ny forskning har förändrat synen på mastcellens biologi och funktion. Aktivering av mastceller är skadlig inte bara vid allergier utan också vid en rad andra sjukdomar. Dessutom är det visat att mastcellen har en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner.
WITH ENGLISH SUMMARY

DT-angiografi och ultraljud likvärdiga vid undersökning av halspulsådern 850
Karotiscentrum bör ha tillgång till båda
Ultraljud av halskärl är i dag förstahandsmetod för diagnostik och gradering av karotisstenos – men DT-angiografi knappar nu in som ett klart alternativ. Riktlinjer behövs för att kvalitetssäkra val av metod.
»Ju lägre LDL-kolesterol, desto bättre« gäller fortsatt 854
Negativa/neutrala slutsatser av tre statinstudier ändrar inte klinisk praxis
De negativa/neutrala utfallen i studierna ILLUMINATE, ENHANCE och SEAS kan ha rimliga förklaringar och förändrar inte klinisk praxis. Läkare kan därför fortsätta att sträva efter att sänka LDL-kolesterol. Återhållsamhet med förskrivning av ezetimib rekommenderas dock.
WITH ENGLISH SUMMARY

Escitalopram kontra citalopram vid egentlig depression 858
Översikt av studier visar inget stöd för kliniskt relevant skillnad i effekt
Escitalopram (Cipralex) och citalopram (Cipramil och generiska produkter) hör till gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Citalopram är ett racemat som innehåller lika delar av S-enantiomeren och R-enantiomeren, som är varandras spegelbilder...
Idiosynkratiska biverkningar kopplas till 11 års antiepileptisk medicinering 864
Reversibelt demensliknande tillstånd och parkinsonism hos äldre kvinna
Överväg biverkan av antiepileptisk medicinering som orsak till demensliknande tillstånd. Det uppmanar författarna till i denna artikel som beskriver hur en väsentligen frisk äldre kvinna, som behandlades med bland annat valproat, gradvis försämrades både kognitivt och motoriskt. När patienten efter 11 år uppfattades vara i ett terminalt skede sattes läkemedlen ut. Då tillfrisknade patienten.

PATIENTSÄKERHET

»För en person som är döende finns ingen anledning att snåla in på smärtlindring« 866
Att en döende patients liv blir något kortare till följd av smärtlindrande eller ångestdämpande läkemedel behöver inte vara fel, inte ens juridiskt. Det menar Elisabeth Rynning apropå debatten kring den dråpmisstänkta läkaren.
Kvinnans grava demens var läkemedelsbiverkningar 866
Det fanns varningssignaler som borde medfört att man övervägt om patientens kognitiva störning skulle kunna vara läkemedelsutlöst, anser Socialstyrelsen i Lex Maria-beslutet. Ändå ställdes en demensdiagnos på bräckliga grunder.

DEBATT OCH BREV

Manifestation till stöd för anklagade läkaren! 870
»Det finns all anledning att förmoda att vår kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus blir frikänd. Jag och säkert många andra förbundsmedlemmar begär nu att Sveriges läkarförbund agerar för en landsomfattande manifestation till stöd för henne«, skriver Peter Arner.
Replik till Magnus Lichtenstein om Nya Karolinska:
Framtidens vård kräver framtidens arbetssätt 871
Vi tror på idén att skapa ett nytt universitetssjukhus i Stockholm med ambitionen att samla den högspecialiserade vården, skriver tio läkare och projektledare för verksamhetsinnehållet vid Nya Karolinska Solna i en replik till Magnus Lichtenstein.
Svar till Jan Halldin:
Nu stärker vi vården för hemlösa i Stockholm 872
Hemlösa hör till vårt samhälles allra mest utsatta – socialt, ekonomiskt och givetvis hälsomässigt, såväl fysiskt som psykiskt. Hemlösheten har länge framstått som ett mer eller mindre konstant problem framför allt i men även utanför storstadsregionerna...
Patientsäkerhetsutredningens förslag
äventyrar patientsäkerheten 874
Om patientsäkerhetsutredningens förslag går igenom blir Sverige mig veterligen det enda land i världen som avskaffar det hälso- och sjukvårdsrättsliga disciplinansvaret, vilket blir förödande för patientsäkerheten, skriver juristen Dennis Brinkeback.
Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie 875
Resultatet av en ny stor studie om framtidens läkarutbildning har precis offentliggjorts vid en internationell konferens om medicinsk pedagogik i Singapore [1]. Studien har genomförts av Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching i USA och bygger på ett flerårigt...
Sidotjänstgöringen blir alltför ofta en dyr historia 876
Det är hög tid att föra upp de ekonomiska villkoren under sidotjänstgöring på den fackliga agendan, anser Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Hemresa varje vecka är ett absolut krav.

KULTUR

Synen på arbets(o)förmåga
berättar om Sverige i tiden 877
Arbetsoförmögen kom människan till världen och arbetsoförmögen ska hon lämna den. Men tiden däremellan är det meningen att hos ska ägna sig åt arbete – om hon förmår, är anställningsvärd, eller åtminstone anställningsbar. Kultursidorna utreder begreppen kring arbetsförmåga respektive –oförmåga, apropå en aktuell antologi där en rad specialister gör detsamma.
Rikt och mångfaldigt om förmågan att arbeta 880
Recension
Arbets(o)förmåga – ur ett mångdisciplinärt perspektiv. Författare: Lotta Vahlne Westerhäll, redaktör. Recensent: Lennart Nordenfelt

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 896
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbundInformation från Sveriges läkarförbund 898
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod
»Långt över de nivåer man kan se vid dödliga förgiftningar«

Åklagaren Elisabeth Brandt beslutade på onsdagskvällen att häva förundersökningssekretessen för analysbeskedet från Rättsmedicinalverket och utlåtandet ur obduktionsprotokollet. Dödsfallet betecknas där som onaturligt. Läkarens advokat är mycket kritisk. Uppdaterad 090312 kl 14.20
Läkare erkänner över tio års forskningsfusk
Den amerikanske anestesiologen Scott S Reuben har, enligt flera amerikanska medier, erkänt att han fabricerat data i minst 21 studier av postoperativ smärtlindring med preparat som Celebra, Bextra, Vioxx, Lyrica och Effexor.