INNEHÅLL NUMMER 11, 2009

LEDARE

Behovet av att behövas 728
Vilka faktorer är viktiga för att förbättra vårdkvaliteten? Ämnet aktualiseras i förra numret av Läkartidningen av över­läkare Magnus Lichtenstein, i ett replikskifte med landstingsrådet Stig Nyman. Om svar anhålles, landstingspolitiker! Frågan är alltigenom angelägen... / Anne Brynolf
Häktningen väcker många frågor 731
I förra veckan skakades många läkare av att fyra poliser hämtade en läkare på hennes arbetsplats. Fallet väcker många frågor och stor oro i sjukvården, skriver Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet.

LT DEBATT

Socioekonomiska faktorer är viktiga när resurser skall fördelas till sjukvården! 732
Vårt exempel med data från vårdcentralsbefolkningar i Jönköpings kommun visar att socioekonomiska faktorer överensstämmer med faktiska vårdkostnader på så sätt att alla socioekonomiskt belastade områden har höga faktiska vårdkostnader. Ålder uppvisar här en mera disparat relation till faktiska vårdkostnader.
Två databaser ska hjälpa patienter och vårdgivare 733
Apropå! Vart ska jag skicka remissen?
I LT 8/2009 (sidan 527) tar Jesper Zetterkvist, specialist i allmänmedicin, upp ett problem när det gäller remisshantering i Stockholms läns landsting, nämligen att det ofta är tidsödande att hitta specialister som kan ta emot remisser för bedömning...

AKTUELLT

Kulturell erfarenhet präglar
mötet med psykiatrin 734
Transkulturell psykiatri
En patient som säger till sin psykiater att han har ormar i magen riskerar att klassas som psykotisk. Men i vissa kulturer är det bara ett sätt att uttrycka olust. Den transkulturella psykiatrin har utvecklats för att tackla de utmaningar som möter läkare och patienter i den mångkulturella vården.
Kulturformulering blev en vändpunkt 736
Transkulturell psykiatri
2004 insjuknade Ali Feyli i depression, 25 år efter att han torterats i irakiskt fängelse. Efter fyra års sjukdom blev en intervju baserad på den kulturformulering som Transkulturellt centrum utvecklat en vändpunkt. I dag är han tillbaka på sitt gamla jobb på halvtid...
Narkosläkare häktad misstänkt för dråp 738
En narkosläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus häktades den 6 mars på sannolika skäl misstänkt för dråp på ett spädbarn...
»Fruktansvärt att en kollega blivit häktad« 738
– Jag är förfärad. Det är fruktansvärt att en kollega blivit häktad. Det säger Eva Nilsson Bågenholm (bilden) apropå att en narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus häktats, på sannolika skäl misstänkt för dråp...
Tidigare felbehandling av flickan Lex Maria- och HSAN-anmäld 738
Flickan i fallet med den häktade läkaren föddes på försommaren i fjol redan i vecka 25 med svår asfyxi. Ett par dagar efter förlossningen råkade en sköterska under en natt ge flickan Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml i stället för natriumklorid 9 mg/ml...
Socialstyrelsen startar en egen utredning 739
Med anledning av den häktade narkosläkaren

Under helgen beslöt Socialstyrelsen att öppna ett eget ärende utifrån fallet som lett till att en narkosläkare häktades misstänkt för dråp.
Privatläkare överklagar Hälsoval Skåne 740
Åke Reimer, ordförande i Skånes privatläkarförening, har överklagat Region Skånes ersättningsmodell för Hälsoval Skåne hos länsrätten i Malmö. Enligt Skånes privatläkarförening bryter den skånska vårdvalsmodellen mot fri etablering, har tveksamma avtalsvillkor och står i konflikt med patientsekretessregler.
Fem frågor till Christina Berntsson 740

Fem frågor till Christina Berntsson som slutar efter tio år som ordförande för Göteborgs läkarförening Varför slutar du? – Jag blir 65 i mars, det är den enkla förklaringen...
Ove Andersson föreslås till ordförande i DLF 740
Ove Andersson, nu vice ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, föreslås av valberedningen till ny ordförande i föreningen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kommersiella »ta själv«-gentest
allt hetare – men värdet är osäkert 742
Ta själv-prov för gentest har korats till 2008 års uppfinning. Men tolkningen av analyserna har osäkert värde. Kommersiella företag marknadsför i dag genetiska test till allmänheten på basis av ofullständiga vetenskapliga kunskapslägen.

NYA RÖN

Högdos inte bättre än standarddos av protonpumpshämmare för att förhindra återkommande ulkusblödning 744
I decembernumret av American Journal of Gastroenterology beskrivs en av läkemedelsindustrin oberoende studie där man har jämfört två strategier för intravenös behandling med protonpumpshämmare för att förhindra reblödning, kirurgi och död hos högriskpatienter med blödande sår...
Barn som äter vitamintillskott behöver dem inte 744
De barn som äter vitamintillskott behöver inte dessa, medan barn som faktiskt har ett behov av tillskotten inte äter dem. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine...
Djup hjärnstimulering effektiv vid Parkinsons sjukdom 745
Djup hjärnstimulering är en effektiv behandling för patienter med Parkinsons sjukdom. Det visar en grupp forskare från USA i en studie som presenteras i JAMA. Författarna har utgått från 255 patienter med Parkinsons sjukdom från 13 amerikanska sjukhus och centra...
Diagonal öronlobsfåra – en kromosomskada 745
Diagonal öronlobsfåra anses vara en bra markör för aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom. En översikt har publicerats i Läkartidningen [1994;91:2959-62]. En aktuell japansk studie visar att patienter med metabola syndromet och diagonal öronlobsfåra har kortare telomerer än...

KLINIK OCH VETENSKAP

Prehospital triage enligt METTS-T ger mer effektiv traumasjukvård 746
Enkel och medicinskt säker metod, visar retrospektiv studie
Över- respektive undertriage är ett stort problem vid nivåindelning av traumalarm. Nivåindelningen kan dock med enkla metoder göras säker, både prehospitalt och hospitalt. METTS-T har visats ha hög sensitivitet och specificitet och ger en resursoptimerad traumavårdkedja med bibehållen säkerhet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Det respektfulla tvånget 750
Evidens och etik i psykiatrisk tvångsvård

Patienternas upplevelse av och förståelse för tvångsaspekter i vården skiljer sig ofta från behandlarens. Forskning om psykiatrisk tvångsvård är komplicerad, men viktig för att ge en empirisk grund för antaganden om att vården gör nytta. Ingen forskning i världen kan dock ändra på att beslut och lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård alltid innebär svåra etiska överväganden.
Rapportering till Cancerregistret kan förbättras 752
Vårdutveckling
Cancerregistret startades 1958 och är med sina 50 år det äldsta hälsodataregistret i Sverige. Sedan starten har det använts för övervakning av cancerförekomst och canceröverlevnad samt för forskning. Cancerregistret lyder under lagen om hälsodataregister (1998:543)...

TEMA SPINALSKADOR

Ökad kunskap om ryggmärgsskador 755
Tema Spinalskador
Mycket har hänt inom området ryggmärgsskador de senaste decennierna. Förutsättningarna för effektiv forskning och optimerad vård har förbättrats, och medelöverlevnaden efter en ryggmärgsskada har ökat. Ett optimalt omhändertagande av personer med ryggmärgsskada kräver dock ett samarbete mellan experter inom flera olika discipliner, såsom ortopedi, handkirurgi, urologi, plastikkirurgi och allmänmedicin.
Stora framsteg men ännu ingen »BOT« 756
Tema Spinalskador
De senaste decenniernas utveckling inom området ryggmärgsskador har präglats av ömsom vin, ömsom vatten. De optimistiska tongångarna under 1980-talet om nära förestående genombrott i att finna bot har ersatts av mer försiktiga utsagor...
Behandling av akut ryggmärgsskada 757
Tema Spinalskador
Varje nyskadad patient ska på såväl olycksplatsen som sjukhuset behandlas som om skadan är reversibel och möjlighet finns att rädda neurologisk funktion på ryggmärgs- och rotnivå...
Allmänna följdtillstånd och komplikationer 763
Tema Spinalskador
En ryggmärgsskada innebär en livslång benägenhet för komplikationer i samtliga organsystem. Symtombilden avviker ofta från det förväntade. Denna artikel belyser ett antal vanliga och initiala sådana tillstånd och deras handläggning...
Autonom dysfunktion ska dokumenteras enligt standard 772
Vid ryggmärgsskada är det autonoma nervsystemet ofta dysfunktionellt, vilket kraftigt inverkar i den skadades dagliga liv och medför stor risk för sjuklighet och förtida död. Ett nytt standardinstrument ger hjälp att bedöma autonomt status... WITH ENGLISH SUMMARY

Rehabilitativ neurokirurgi 775
Tema Spinalskador
Med »rehabilitativ neurokirurgi« kan patienter med sena komplikationer efter ryggmärgsskada erbjudas ett flertal olika kirurgiska behandlingar...
En intakt nerv kan räcka för lyckad frenikusstimulering 779
Tema Spinalskador
Det räcker med att den ena frenikusnerven är intakt efter en hög ryggmärgsskada för att patienten ska bli hjälpt av en implanterad frenikuspacemaker...
WITH ENGLISH SUMMARY

Aktuell forskning kring ryggmärgsskador 780
Tema Spinalskador
Tankarna kring behandling av den ryggmärgsskadade patienten kan lätt sväva ut i science fiction-modeller. Hopp finns dock om att hitta nya pusselbitar som kan besvara en av medicinens mest utmanande frågeställningar; hur skadad alternativt avskuren vävnad i det centrala nervsystemet kan återfödas...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Betalningsansvar för reoperation ska öka patientsäkerheten 786
Från och med årsskiftet gäller nya regler för de kliniker i Stockholms läns landsting som opererar in höft- och knäproteser. Behöver det göras en reoperation inom två år, så måste de själva stå för kostnaden. Landstinget ser den nya modellen som ett styrmedel för att öka patientsäkerheten.

DEBATT OCH BREV

Vilseledande argumentation från Statens medicinsk-etiska råd 790
SMERs förslag handlar egentligen inte om den palliativa vårdens eventuella oförmåga att ge symtomlindring eller god omvårdnad, utan om att patientens önskan att få hjälp att dö ska respekteras. Är detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen? undrar Roland Andersson.
Sluttande planet oundvikligt 791
När humanismens och läkaretikens grundsats – att inte döda eller medverka till att döda människor – väl har relativiserats är det sluttande planet oundvikligt.
Det är mest de starka och friska som hörs 792
Inga sjuka, handikapporganisationer, funktionshindrade eller utvecklingsstörda har stigit fram och propagerat för förslaget, vilket skulle ha gjort det mer angeläget att lyssna...
Legalisering av den självklara rätten att bestämma över sitt liv 793
Det är med beundran och tillfredsställelse som jag konstaterar att förslaget från Statens medicinsk-etiska råd är ett litet ytterligare steg för att legalisera den självklara rätten att bestämma över sitt eget liv...
Replik:
Den lidande och döende människan måste själv få sista ordet 794
Det förslag vi vill pröva innebär ett ökat patientinflytande endast för den patient som själv befinner sig i livets slutskede, som själv vill ha och som själv kan ha möjlighet till ökat självbestämmande över sin vård och behandling under den sista tiden av livet – inga andra...
Försäkringskassan svarar Öjerskog:
Inte ovanligt att det medicinska underlaget behöver kompletteras 796
Björn Öjerskog har i LT 5/2009 (sidan 262) uttryckt hur han tycker att svårt sjuka patienter trakasseras av Försäkringskassan. I det aktuella fallet är det en av Björn Öjerskogs egna patienter där Öjerskog ombetts komplettera sitt medicinska underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom.
Åtgärdspaket mot hemlöshet 797
Hemlöshetspolitiken har huvudsakligen satsat på åtgärder för att underlätta för personer som lever i hemlöshet...
Läkarutbildningen:
Förståelse byggs från grunden 798
Efter läkarutbildningen väntar allmäntjänstgöring eller underläkarvikariat. Så länge det svenska systemet inte radikalt förändras bör inriktningen därmed vara att förbereda studenterna väl inför de uppgifter som väntar närmast...
Replik:
Morgondagens sjukvård ställer andra krav på läkaren än dagens 798
Sveriges läkarutbildning med tidig klinisk kontakt är unik och något vi bör värna om. Dock finns rum för förbättring. Morgondagens läkare kommer att stå under andra krav än dagens, och utbildningen måste rimligen leva upp till detta...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

»Den juridiska processen gör alla inblandade till offer« 728
I den högspecialiserade och högteknologiska barnintensivvården uppstod inte sällan stora missförstånd mellan föräldrar och vårdpersonal. Inte sällan fick jag höra föräldrar som påstod att läkaren/sjuksköterskan givit en spruta, och »sedan dog barnet«, skriver psykoterapeuten och före detta barnsjukhusprästen Claes-Otto Hammarlund.

KULTUR

Nostradamus siade om död men räddade liv under pesten 799
Nostradamus’ profetior har fascinerat läsare och uttolkare ända sedan renässansen då de gavs ut i bokform. Upphovsmannen Michel de Nostredame (1503 – 1566) var egentligen läkare och gjorde betydande insatser under den stora pestepidemin i sydfranska Provence på 1520-talet.
Välmatad och aktuell text om traumatologi 802
Recension
Traumatologi. Författare: Claus Falck Larsen, Jakob Roed och Jörgen Falck Larsen. Recensent: Per Polleryd

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 820
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 822
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tiopental finns inte journalfört
Den läkare som är misstänkt för dråp har inte journalfört att flickan fått tiopental. Ingen annan har heller gjort någon sådan anteckning. Det uppger nu åklagarmyndigheten.
Läkaren häktad misstänkt för dråp
Den narkosläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som sedan den 2 mars suttit anhållen häktades på fredagen av Solna tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för dråp. »Jag är förfärad«, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Barnläkaren Hugo Lagercrantz efterlyser riktlinjer för avbrytande av livsuppehållande behandling.Uppdaterad 090307.
KBT och primärvård viktigast
Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Psykologisk behandling med KBT prioriteras högt i den preliminära version av Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom som Socialstyrelsen presenterade den 4 mars.