INNEHÅLL NUMMER 13, 2009

REFLEXION

Forskning med förhinder 904
Läkare under utbildning forskar i dag i allt mindre utsträckning, rapporterar Sylf (se LT nr 3/2009). Varför är det så? Klinisk forskning är viktig, och svenska kliniska studier citeras ofta internationellt. / Lena Marions

LEDARE

Rekrytering av läkare kräver etisk kod 907
Aldrig tidigare har Sverige haft så många läkare som nu. Tillgången på läkare ökade med 28 procent mellan 1995 och 2006, enligt Socialstyrelsens årsrapport 2008. Trots det råder brist på läkare. Det gäller framför allt inom vissa specialiteter som allmänmedicin och psykiatri...

LT DEBATT

Avsluta behandling – svåra beslut i neonatalvården 909
Hur långt ska man driva behandling inom neonatalvården? Ska man ta hänsyn till de konsekvenser en behandling kan få på sikt, vilket är den allmänna uppfattningen, eller gäller överlevnad till varje pris? En konsekvensetisk uppfattning ställs mot en pliktetisk, menar författarna Orvar Finnström och Jan Persson.
Livshjälp i stället för dödshjälp 910
Apropå! Läkarens ansvar
I den pågående debatten om dödshjälp framhålls ibland det faktum att vi tillåter abort av friska foster, men inte tillåter dödshjälp för sjuka som vill dö och som har livet bakom sig. Detta förefaller ologiskt...

AKTUELLT

Cary Cooper ledde brittisk framtidsstudie:
»Lönsamt satsa på psykisk hälsa« 912
Åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan är ofta mycket kostnadseffektiva – en del betalar sig redan på kort sikt. Det säger professor Cary Cooper, som har lett en stor brittisk framtidsstudie om hur landet ska ta bättre vara på sitt mentala kapital.
Lena Ekelius ny Sylf-ordförande 914
Sylfs nya ordförande Lena Ekelius är en designintresserad tjänstledig ST-läkare i allmänmedicin. Hon doktorerar vid Medical Management Centre, Karolinska institutet, där hon forskar om praxisförändringar inom sjukvården.
SKL ifrågasätter lagkrav på AT-block för utlandsutbildade 914
Sveriges Kommuner och Landsting ifrågasätter lagkrav på att tillhandahålla AT-platser som möter behoven hos såväl svenskutbildade som svenskar utbildade i EU-land, där AT-krav ingår i utbildningen. Lagen är solklar, tillbakavisar Per-Anders Sunesson vid Socialstyrelsen.

NOTISER

Morddömd började aldrig studierna 913
Den man som dömts för ett uppmärksammat mord av hatbrottskaraktär 1999 och – som Läkartidningen kunnat bekräfta – i vintras antogs till läkarlinjen i Uppsala, påbörjade aldrig sina studier...
Ökat statsbidrag för läkemedelsförmåner 913
Statsbidraget för läkemedelsförmåner höjs med 800 miljoner kronor per år de kommande två åren, enligt en överenskommelse mellan So­cialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Den totala bidraget 2009 blir 22,4 miljarder kronor...

MEDICINSK KOMMENTAR

Vården vid höft- och knäledsartros måste bli jämlik 916
I en artikel i detta nummer av Läkartidningen söker Thomas Ekblom och medarbetare förklaringar till att fler patienter opereras med knäprotes beräknat per invånare i Örebro län än i Västmanlands län...

NYA RÖN

Pulsoximetriscreening på BB upptäcker fler allvarliga hjärtfel i tid 918
Varje år föds i Sverige ett hundratal barn med ductus-beroende hjärtfel. Ett stort problem är att dessa barn ofta skrivs hem från BB odiagnostiserade därför att symtomen, trots de allvarliga hjärtfelen, kan vara mycket diskreta så länge ductus arteriosus kvarstår öppen...
Utbrott av tropiska vektorburna
virusinfektioner i Italien 918
Kombinationen av klimatfaktorer som gynnar mygg och import av vektorburen smitta kan ligga bakom de lokala utbrotten av chikungunyafeber och West Nile-virusorsakade infektioner hos människor och djur i Italien.
Ohälsosam livsstil fördubblar risken för stroke 919
Att rökning, alkohol, brist på motion och dålig kosthållning leder till ökad risk för stroke är ingen hemlighet. Men hur pass mycket ökar risken om man är »allmänt ohälsosam« och uppfyller flera av dessa riskfaktorer samtidigt? Det har forskare från Storbritannien undersökt i en...
Kaffe minskar risken för stroke 919
Kaffe tycks minska risken för stroke hos kvinnor. Det rönet presenteras i tidskriften Circulation. Det har föreslagits att kaffe skulle kunna öka risken för stroke som en följd av koffeinets blodtryckshöjande effekt...
Hopp om förbättrat vaccin mot tuberkulos 919
En japansk grupp har utvecklat ett nytt vaccin mot tuberkulos (tbc): en kombination av DNA-vacciner som uttrycker mykobakeriellt »heat shock protein« 65 (HSP65) och interleukin-12 (IL-12) och som levereras via inaktiverat sendaivirus i liposomer...
Val av bantningsmetod spelar ingen roll 920
Det spelar ingen roll vilken bantningsmetod man väljer. För att gå ned i vikt krävs att man får i sig mindre energi och gör av med mer. Om energin kommer från fett, kolhydrater eller proteiner är däremot mindre viktigt...
Rehabilitering viktig vid utmattningssyndrom 920
Patienter med utmattningssyndrom skiljer sig från befolkningen i övrigt genom att de upplever högre krav i arbetet och sämre socialt stöd. Kvinnor med utmattningssyndrom är mer sårbara vid brist på känslomässigt stöd...

KLINIK OCH VETENSKAP

Malign sjukdom behöver inte
vara hinder för att få biologiska barn 922
Tre fall beskriver metoder som ger möjlighet till graviditet efter behandling
Behandling av malign sjukdom leder ofta till gonadskada och infertilitet. Nu utvecklas metoder för att göra det möjligt för kvinnor att få biologiska barn efter framgångsrik behandling med cellgifter eller strålning. Tre fallbeskrivningar beskriver möjliga vägar: behandling med frysta embryon, fertilisering av tidigare nedfrysta oocyter och behandling med fryst ovarialvävnad.
Olika indikation för knäplastik
vid olika ortopedkliniker 925
Bedömningsmallar ger bättre enhetlighet, visar retrospektiv studie
En jämförande retrospektiv studie av knäplastikoperationer i Västmanlands och Örebro län visar att i Västmanlands län opererades färre, men fler med svåra symtom och i hög ålder än i Örebro län. Studien visar också att bedömningsmallar ger bättre enhetlighet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Framtidens vård kräver interprofessionellt samarbete 929
Hälso- och sjukvården kräver, idag och i framtiden, förmåga att arbeta i team. Ska vi kunna möta människors mångfasetterade vårdbehov och erbjuda god vård krävs det att de medverkande professionerna känner till varandras kompetensområden och kan arbeta tillsammans...
Möjligheter och utmaningar vid användning inom rehabilitering 932
Delaktighet och omgivningsfaktorer i ICF
»Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa« [1] är den svenska översättningen av »International classification of functioning, disability and health« (ICF) [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Frakturer i fingrar och metakarpalben 936
ABC om
Finger- och metakarpalbensfrakturer är mycket vanliga skador på en akutmottagning. Det är viktigt att skadorna behandlas inom rätt specialitet, eftersom risken för handikappande komplikationer är stor.

PATIENTSÄKERHET

Checklistan för operationer – nu är den här 942
Förra året testades på WHOs initiativ en checklista för den operativa processen vid åtta pilotsjukhus runt om i världen. Resultaten visade på en klar minskning av allvarliga komplikationer och dödsfall. Nu finns en svensk checklista färdig att börja användas.
Efter Socialstyrelsens kritik mot ADHD-utredningar:
Landstinget i Stockholm medger brister 942
I november riktade Socialstyrelsen hård kritik mot hur barn med neuropsykiatriska problem hanteras i Stockholms läns landsting. Nu medger landstinget vissa brister och utlovar en omorganisation. Men anmälaren, skolöverläkare Sophie Ekman, är inte nöjd.

DEBATT OCH BREV

Regeringens storsatsning
mot psykisk ohälsa
äventyrar patientsäkerheten 946
Regeringens rehabiliteringsgaranti kan få förödande konsekvenser för tilltron till kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod på grund av regeringens lågt ställda krav på behandlarnas kompetens. Rehabiliteringsgarantin bör omformuleras, anser nio KBT-företrädare.
Eva Nilsson Bågenholm svarar Peter Arner:
Läkarförbundet har agerat kraftfullt – nu måste vi avvakta rättsprocessens gång 948
Peter Arner tar upp flera viktiga frågor i sitt inlägg i LT 12/2009 (sidan 870). Läkarförbundet har agerat kraftfullt på flera sätt för att stötta vår kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Inte minst har kollegor och skyddsombud på Karolinska gjort en fantastisk insats.
Peter Arner svarar Anders Hernborg:
Det som skett är ett klart övergrepp 948
I förra veckans LT (sidan 833) publicerade vi en läsarkommentar till Peter Arners artikel i samma nummer (sidan 870), där allmänläkaren Anders Hernborg, Halmstad, förklarade: »Själv avvaktar jag utan att ställa upp i Peter Arners landsomfattande manifestation. Jag vet helt enkelt för lite i sakfrågan...
Ökad diagnostisk kompetens – recept mot onödig antibiotikabehandling 949
I Läkartidningen 41/2008 beskriver André och medförfattare hur besöken för luftvägsinfektioner och förskrivningen av antibiotika för halsinfektioner minskat i öppenvård enligt diagnos–förskrivningsstudier för åren 2000–2005.
Replik:
Förbättrad diagnostik önskvärt – men svårt att nå i primärvården 949
Öronläkarna Anna Stjernquist-Desatnik och Ann Hermansson uppmärksammar risken för att komplikationer till luftvägsinfektioner skulle öka vid en minskad antibiotikaförbrukning vid vanliga luftvägsinfektioner...
Trovärdighet saknas i artiklar om KBT-metod för fetmabehandling 950
I LT 38/2008 sammanfattas på ett missvisande sätt två artiklar, som om det handlade om en »specialdesignad KBT-metod för användning av fetmabehandling inom primärvården«.
Replik:
Dåligt underbyggd kritik av KBT 951
Sven-Erik Johansson riktar kritik i olika avseenden mot min sammanfattande artikel i LT [1] och de två randomiserade studier (RCT) den bygger på, vilka redovisar viktminskning efter KBT-baserad gruppbehandling av obesa kvinnor [2, 3]...
Ingen bluff att upptäcka i kliniska prövningar 952
Med anledning av Curt Furbergs kommentar [1] till Peter M Nilssons artikel angående ACCOMPLISH-studien gör jag följande reflektion. Naturligtvis måste varje studie kritiskt granskas, alldeles oavsett vem som sponsrat eller drivit den...
Replik till Tommy Berglund:
En klar vinnare och två förlorare 953
Inga läkemedel har bara en effekt, alla har en kombination av positiva och negativa effekter. Den sekundärpreventiva effekten av beta-blockerare och de gynnsamma effekterna av diuretika och ACE-hämmare vid hjärtsvikt kan inte förklaras av en blodtryckssänkning...
Lancet bildar hälsoallians i Palestina 9534
The Lancet presenterar fem artiklar som ger en helhetsbild av hälsoläget i Gaza och på Västbanken. Artiklarnas bredd och djup visar att det finns vitala strukturer i det palestinska samhället som kan inge visst hopp i en annars tämligen dyster tid, skriver Lars Jerdén och David Henley.

KULTUR

Barnböcker hjälper läkare
förstå barns dödsångest 955
Författare av barnböcker drar sig inte för att skildra sjukdom, sjukvård och död. Framställningarna varierar med hänsyn till läsarnas ålder men innehållet syftar alltid till att sätta ord på en verklighet som det kan vara svårt att tala om annars. Ett aktuellt examensarbete på läkarutbildningen vid Lunds universitet uppmärksammar företeelsen.
Ensam med pilten
tills hjärtat slutat slå 957
Krönika

»I ett rum med skälvande ljus. Halvt dolt av en filt ansiktet på ett barn, inte en pilt. Eller är det en pilt? Ett barn, som har beräknats vara så omoget att det måste få dö.« Roland Eksmyr, specialist i barn- och ungdomsmedicin, minns en fredag kväll på ett landsortssjukhus 1962.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 972
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 974
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Växande brister i vården och omsorgen av äldre
Omfattande förskrivning av psykofarmaka oroar Socialstyrelsen
Ännu en gång rapporterar Socialstyrelsen om brister i vården och omsorgen av äldre, och problemen ser ut att växa. I den senaste lägesrapporten är det bland annat den den bristande samordningen och den omfattande förskrivningen av psykofarmaka till äldre i särskilda boenden som oroar Socialstyrelsen.
PSA-screening minskade dödligheten med 20 procent
Allmän PSA-screening kan minska dödligheten i prostatacancer med 20 procent, visar den största studien i sitt slag och som nu presenteras vid den pågående internationella urologikongressen i Stockholm, 24th Annual EAU Congress.