INNEHÅLL NUMMER 14, 2009

REFLEXION

Ny på jobbet 980
Jag är ny på jobbet. Mitt första publika uppdrag är att skriva denna reflexion. – Hur det känns? – Bra! – Nervöst? – Inte särskilt! Liksom alla läkare har jag gjort det förut, klivit in i ett nytt arbetslag... / Stefan Johansson

LEDARE

Vårdval i specialiserad öppenvård 983
I de flesta landsting pågår förberedelser för införandet av vårdval i primärvården. Samtidigt väntar många privatpraktiserande läkare på klarhet i hur rege­ringen och landstingen ska utforma vårdvalet i den öppna specialiserade vården... / Eva Nilsson Bågenholm
Skillnader i hälsa kräver särskilda insatser 983
Tre undersökningar som presenterades i förra veckan visar på ökande sociala skillnader i hälsa och dödlighet. SKL presenterar sin kunskapsöversikt Vård på (o)lika villkor – om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård...

LT DEBATT

Vem ska besluta om avslutande av livsuppehållande behandling av barn? 985
Att ge upp professionens ansvar för att sträva efter objektiva beslut just i livets slutskede och lämna denna del av vården till föräldrar och anhöriga vore en katastrofal utveckling, etiskt och humanitärt. Det skriver Gisela Dahlquist, professor i pediatrik.
Kvalitetsregister – hot mot vårdkvalitet, arbetsmiljö och klinisk forskning? 986
Apropå! Kvalitetsregister
Kvalitetsregistren är tidsödande, leder till minskat utrymme för innovativa lösningar och underminerar tillit mellan läkare och ledning. På sikt riskeras arbetsglädje och engagemang och därmed att arbetsmiljön försämras, skriver överläkaren Susanne Bejerot.

AKTUELLT

Magnetstimulering kan ha effekt mot depressioner – men är ännu inte standardbehandling 988
TMS. I en ny rapport, som publicerades i slutet av mars, är SBU mer positiv än tidigare till TMS, transkraniell magnetstimulering. Metoden har effekt mot depressioner som inte botats med läkemedel, säger SBU nu. Men myndigheten vill se mer underlag innan TMS kan rekommenderas som standardbehandling.
Vagn Liest har behandlat 300 patienter med magnetstimulering 988
Psykiatern Vagn Liest i Eksjö är den person i Sverige som har störst erfarenhet av att använda transkraniell magnetstimulering, TMS, mot depressioner. Sedan år 2000 har han behandlat cirka 300 patienter med metoden.
Tolv döda i danskt utbrott av Clostridium difficile 991
Ett pågående utbrott av infektion med tarmbakterien Clostridium difficile på danska sjukhus bedöms ha kostat 12 patienter livet. Hittills har ingen smittspridning i Sverige noterats, men Smittskyddsinstitutet uppmanar till extra noggrannhet med hygienen i samband med gastroenterit.
Två av tre läkemedel till barn ordineras utan stöd i Fass 992
65 procent av läkemedelsordinationerna till barn på sjukhus saknar stöd i Fass. Det visar en nationell kartläggning som Läkemedelsverket genomfört. Spädbarn är den grupp som oftast får dessa ordinationer.
Skräddarsydd behandling ett »hett område« 993
Cancerfondsrapporten 2009:

Genombrott i cancerforskningen, fetmaprevention, det ökade behovet av rehabilitering och den framtida cancervården i Sverige. Det är några av de ämnen som lyfts i årets rapport från Cancerfonden.

MEDICINSK KOMMENTAR

Oroande ökning av antalet intoxikationer med metformin 994
Tiodubblat antal förfrågningar till Giftinformationscentralen sedan år 2000
Som förstahandsmedel vid typ 2-diabetes används metformin allt oftare. Antalet fall av metforminorsakad laktacidos tycks ha ökat påtagligt de senaste åren. Några dygns dehydrering kan vara tillräckligt för att utlösa laktacidosen, som kan ge allvarliga symtom med risk för dödligt förlopp.

NYA RÖN

Förstadium till kronisk lymfatisk leukemi detekterbart i blod 996
Baserat på en stor amerikansk prospektiv cancerscreeningsstudie har lagrat blod från individer som senare utvecklat kronisk lymfatisk leukemi undersökts. Hos i stort sett alla patienter fanns detekterbara cirkulerande monoklonala B-celler långt innan diagnosen ställts.
Marijuanarökning kopplad till testikelcancer 997
Att röka marijuana är kopplat till ökad risk att drabbas av testikelcancer av typen icke-seminom. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Cancer...
Kalcium minskar risken för cancer 997
Att få i sig ordentligt med kalcium i maten minskar risken för cancer. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i Archives of Internal Medicine...

KLINIK OCH VETENSKAP

Svårt för läkardoktorander få tid och pengar till forskning 0999
Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög
Publicerings- och disputationsgraden är tämligen hög hos läkardoktorander, trots problem med att få resurser till forskningen, visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Faktorer som arbetsplats och könstillhörighet kan ha betydelse för läkares förutsättningar att bedriva forskarstudier.
Allt fler kejsarsnitt gav allt fler post partum-hysterektomier 1005
Nytt vårdprogram vände trenden, visar retrospektiv studie
En retrospektiv studie visar en statistiskt signifikant ökning av post partum-hysterektomi efter abdominell förlossning. Med ett nytt vårdprogram – baserat på ökad kunskap om och tillgänglighet till mindre invasiva metoder – kunde trenden vändas, trots att andelen kejsarsnitt var lika hög.
Hepatit- och HIV-förebyggande program nådde var tredje narkoman 1008
Utvärdering av samarbetsprojekt i Uppsala län
Personer med narkotikaberoende är en socialt och medicinskt sett mycket utsatt grupp. Det är sedan länge känt att sjukligheten och dödligheten bland narkotikaberoende personer som injicerar är mångfalt större än i normalbefolkningen i motsvarande åldersgrupper [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Risker med kirurgiska ingrepp för obstruktiv sömnapné hos vuxna 1012
En registerbaserad studie från Sverige
Inga dödsfall inträffade i samband med kirurgi mot snarkning och obstruktiv sömnapné i Sverige 1997–2005, visar en registerbaserad studie. Knappt 5 procent återinlades inom 30 dagar, och hos cirka 3 procent rapporterades operationsskador. Återinläggningar och operationsskador förekom främst efter uvulopalatofaryngoplastik.
Fibrosindex minskar behovet av leverbiopsi vid kronisk hepatit C 1016
Sedan länge har leverbiopsi utgjort etablerad standardmetod för att gradera leverfibros vid kronisk viral hepatit [1]. Gradering av leverfibros vid kronisk hepatit C är en viktig markör för hur avancerad sjukdomen är och hur prognosen ter sig, och det väsentligaste underlaget... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Rimligt vända sig till Socialstyrelsen« 1023
Patientsäkerhetsutredningen hänvisar till norsk lagstiftning
I fallet med den dråpmisstänkta läkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus har såväl företrädare för läkarkåren som politiker och Socialstyrelsen uttryckt kritik mot att åklagaren inte tagit kontakt med Socialstyrelsen. Nu kräver flera att samarbete mellan myndigheterna förs in i författningen.
Dextropropoxifen och karbamazepin är olämpliga ihop 1023
En kvinna i 70-årsåldern inkom till vårdcentralen med mycket svåra ryggsmärtor. Läkaren bedömde att det rörde sig om lumbago och ordinerade dextropropoxifen trots att hon visste att patienten också behandlades med karbamazepin...

DEBATT OCH BREV

Nya riktlinjer raderar ut den dynamiska psykoterapin 1024
Framtidens läkare och psykoterapeuter måste kunna välja och anpassa tillvägagångssättet i terapin till varje patients unika förutsättningar. Socialstyrelsens rekommendationer måste därför anpassas till dagens kunskapsläge. Och färska studier tyder på att ingen terapiform är bättre än den andra. Det skriver bland andra Johan Cullberg, gästprofessor i psykiatri vid Ersta Sköndal.
Att ekonomiskt stimulera till bättre kvalitet i vården – några förslag 1028
Vilken invånare vill inte lista sig på en vårdenhet som har god telefontillgänglighet, erbjuder fast läkarkontakt, kallelsesystem, insatser för att förebygga sjukdom och polyfarmaci och gör systematiska ansträngningar att bli bättre?
Elevvården i stöpsleven 1029
Många vittnar om skol- hälsovård som inte fungerar optimalt. Rektor ansvarar för skolbudgeten, där även elevhälsan ingår. Allt fler elever per skolsköterska har rapporterats. Alla elever får inte den undervisning i ämnet »sex och samlevnad« som enligt svensk lag ska ges...
Metaanalyser osäkert underlag för förstahandsval av antidepressiva 1030
De skillnader som ses i metaanalyser är inte så stora att något bland de mest använda antidepressiva läkemedlen av effektskäl bör rekommenderas som förstahandsalternativ framför de övriga, skriver Läkemedelsverket.
Skydda privatläkarna mot godtyckliga beslut 1031
 Regeringens intentioner att införa en mångfald vårdgivare välkomnas varmt avseende privatpraktiserande läkares möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Historiskt har läkare med rätt till läkarvårdstaxan i botten kunnat teckna direktupphandlade vårdavtal...
Replik om nya Karolinska:
Vad tror Stig Nyman att vi håller på med i sjukvården? 1032
När tio kollegor, som samtidigt är projektledare för Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), lämnar replik på mitt inlägg om landstingsrådet Stig Nymans attityd till svensk sjukvård känner jag att jag behöver fördjupa mig ytterligare något...
ST-läkare: Upprop för allmänmedicinen! 1032
ST-läkare i allmänmedicin vill starta en debatt kring förändringen av Hälso- och sjukvårdslagens 5:e paragraf, som träder i kraft den 1 april 2009. Efter paragrafändringen kan nu vilken legitimerad läkare som helst arbeta som allmänläkare, skriver de. De ser med oro på läkarkompetensutvecklingen i primärvården.

KULTUR

Generalläkaren James Barry var kompetent, kaxig och – kvinna 1035
Dr James Barry var en lika stridbar som skicklig brittisk militärläkare under förra hälften av 1800-talet. Karriären bar spikrakt uppåt och kröntes med titeln generalläkare inom Brittiska Imperiets militärväsende. Först efter Dr Barrys död, när kvarlevorna skulle förberedas för begravning, uppdagades en hemlighet som chockerade de flesta.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1056
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

April, april..
Som den uppmärksamme läsaren kanske noterade så stod följande nyhet att läsa på Läkartidningen.se den 1 april: »Lunchakuten« tar över sjukhusapoteken. Det var förstås inte alls sant.
Stora skillnader inom hjärtsjukvården
Socialstyrelsens öppna jämförelse och utvärdering av hjärtsjukvården
Trots många positiva resultat når sjukvården inte upp till vad Socialstyrelsen förväntar sig när det gäller hjärtsjukvård. I stort sett alla landsting och sjukhus kan bättra sig på en rad områden, enligt Socialstyrelsens utvärdering av hjärtsjukvården.
Danmark stoppar receptfritt diklofenak
Den danska Lægemiddelstyrelsen har stoppat all receptfri försäljning av diklofenak efter att en stor studie visat en ökad risk för hjärtdöd och hjärtinfarkt även vid kortare tids användning i lägre doser. Men i Sverige förblir medlet receptfritt.
Magnetstimulering effektiv mot depressioner
Ny SBU-rapport:

Transkraniell magnetstimulering, TMS, har effekt mot depressioner som inte botats med läkemedel. Det säger Statens beredning för medicinsk utvärdering i en rapport som publiceras i dag. SBU är mer positiv till TMS än tidigare men vill se mer underlag innan TMS kan rekommenderas som standardbehandling.