INNEHÅLL NUMMER 15, 2009

REFLEXION

Medicinsk etik när den är som mest akut 1064
Medicinsk etik har de senaste veckorna diskuterats flitigt på våra arbetsplatser och i Läkartidningen. Oavsett specialitet tycks frågeställningarna bli fler ju mer avancerad behandling vi kan ge... / Louis Riddez

LEDARE

Skillnader i arbetstid trots direktiv 1067
EUs arbetstidsdirektiv är aktuellt i debatten. Huvudsyftet för arbetstidsdirektivet är att lägga fast minimiregler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Flera studier visar att långa arbetspass och för lite vila (speciellt över en lång period) kan ge negativa effekter som...
Svensk hjärtsjukvård granskad 1067
I förra veckan presenterade Socialstyrelsen för första gången en öppen jämförelse och utvärdering av hjärtsjukvårdens processer och resultat. Syftet var att se om svensk hjärtsjukvård är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och given i...

LT DEBATT

Hög tid testa kvalitetsindikatorer i primärvården 1069
Nu tar vi i Norrland täten och testar kvalitetsindikatorer i primärvården. Det har hittills enligt vår mening varit alltför mycket prat och definitivt för lite verkstad. När vi nu går in i vårdval ställs skarpa krav på att indikatorerna ska gå att få ut snabbt, IT-baserat och säkert. Det skriver företrädare för primärvården i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

AKTUELLT

Barmhärtigheten kommer först 1072
Läkare i Holland:

En kompakt majoritet av läkarkåren i Holland står bakom läkarassisterad död. En är husläkaren Gerrit Kimsma. I stort sett alla patienter som han har gett dödshjälp har han känt i åratal och haft en nära relation till. Eutanasi är inget man utför med lätt hjärta, säger han. Men det finns också holländska läkare som tar avstånd från dödshjälp. Följ med Läkartidningen till Holland!
Myter får vika för fakta
när dödshjälp sätts under lupp 1076
Dödshjälp
Antalet länder som tillåter dödshjälp i någon form växer långsamt. Senast i raden är Luxemburg och delstaten Washington i USA. Samtidigt riktar forskarna sitt intresse mot de länder som tillåtit dödshjälp längst tid – Nederländerna, Schweiz och del- staten Oregon – för att undersöka hur samhället och läkarkåren påverkas.
Blinda tog examen i att palpera bröst 1080
I Tyskland ges blinda arbete i sjukvården med att palpera kvinnliga patienter som är i riskzonen för bröstcancer.
Var tredje ST-läkare har övervägt att byta yrke 1081
Sylfs ST-enkät, delrapport 2 om jour och arbetsbelastning:

En tredjedel av ST-läkarna har på grund av hög klinisk arbetsbelastning funderat över att byta yrke. Minst lika många anser att långa och tunga jourpass påverkar patientmötena negativt och att patientsäkerheten äventyras under nattjourerna.
Tusentals sökande till läkarutbildningen kan ha rätt till skadestånd 1081
Centrum för rättvisa:

Fyra tusen kvinnor som sökte till läkarutbildningen under åren 2006–2008 kan vara berättigade till skadestånd på grund av diskriminering. Det anser Gunnar Strömmer, Centrum för rättvisa, efter en dom i Uppsala tingsrätt den 30 mars.

NOTISER

Prioriteringsförslag klart i Jämtland 1080
Jämtlands läns landsting är klart med sitt förslag till prioriteringsbeslut. Sammanlagt föreslås verksamhet för ca 55 miljoner omprioriteras 2009–2010. Största mängden bortprioriteringar föreslås inom primärvård, landstingsservice och stab...

MEDICINSK KOMMENTAR

Palliativ sedering – myter och fakta 1083
Palliativ medicin behövs som påbyggnadsspecialitet för att garantera god vård i de svåra situationer då behovet av palliativ sedering aktualiseras. Bra palliativ vård kan minska behovet av sedering i livets slutskede.

NYA RÖN

Antioxidanter och åldrande – sista ordet inte sagt 1084
Uppfattningen att antioxidanter skulle motverka åldrandet baseras på teorin om fria radikaler, som först formulerades av Harman 1956 [J Gerontol. 1956; 11:298-300] och som genom åren har visat sig vara livaktig...
Portionsstorlekarna ökar – även i kokböckerna 1084
Inte bara snabbmatens utan också kokboksreceptens portionsstorlek har ökat. Det visar en genomgång av en klassisk amerikansk kokbok som funnits sedan 1936. Flera recept har stått sig genom åren, men kaloriinnehållet i maträtterna har ökat kraftigt, liksom portionsstorleken.
Barnmisshandel påverkar genuttrycket 1085
Forskare från Kanada har upptäckt att individer som misshandlats som barn uppvisar ett förändrat uttryck av arvsmassan och att detta omfattar en gen som påverkar hur man reagerar på stress. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Nature Neuroscience...
Huvudvärk kan påverkas av vädret 1085
Det finns nu vetenskapligt stöd för det som många migränpatienter anger, nämligen att besvären påverkas av vädret. Meteorologiska data från de dagar då huvudvärkspatienter söker vård visar att förhöjd lufttemperatur har samband med ökat antalet patienter på en huvudvärksmottagning.

KLINIK OCH VETENSKAP

Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige 1086
Människor som vårdas i livets slutskede bör erbjudas lindring för de plågsamma symtom som kan förekomma. Inom palliativ medicin har vården utvecklats på vetenskaplig grund de senaste 40 åren. Det finns goda möjligheter att lindra smärta, illamående, ångest mm...
Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen 1089
Flera hjärtrytmrubbningars genetiska orsak har klarlagts, och med nedärvningsmönster och släktträd som grund kan riskindivider identifieras. Akutläkare bör tänka på att säkra vävnadsprov från patienter med livshotande arytmi för framtida genetisk analys.
Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) – ny markör för alkoholmissbruk 1094
Fosfatidyletanol (PEth) är en abnorm fosfolipid som bildas i närvaro av etanol och som hos människa kan påvisas i blod. PEth kan påvisas upp till 4 veckor efter avslutad period av alkoholmissbruk. Falskt positiva resultat har inte påvisats, och sensitiviteten är högre än för flera andra alkoholmarkörer. WITH ENGLISH SUMMARY

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol 1099
B-PEth bedöms vara bättre än övriga markörer på att identifiera den överkonsumtion som skett under tiden som närmast föregått provtagningen. Detta efter en undersökning där B-PEth jämförs med övriga alkoholmarkörer vid användning i rutinbruk på en allmänläkarmottagning. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Risken för interaktioner ökar trots genomgångar 1107
Läkemedelsbehandling för äldre

Trots att fler regelbundet genomför läkemedelsgenomgångar för äldre patienter i hemsjukvården så har antalet läkemedel ökat. Risken för möjliga allvarliga interaktioner har också ökat liksom generikadubblering. Det visar en genomgång som Socialstyrelsen gjort i sydöstra regionen.
Mät njurfunktionen hos äldre! 1107
Mellan 10 och 20, kanske till och med över 30, procent av alla akuta inläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar (se till exempel Läkartidningen nr 35 2008).

DEBATT OCH BREV

Viktigt att vårdgivarna är delaktiga i nationella punktprevalensmätningar 1108
Om vårdgivarna inte känner sig delaktiga riskerar barnet, i detta fall de återkommande nationella punktprevalensmätningarna av vårdrelaterade infektioner, att kastas ut med badvattnet, menar medlemmar i den expertgrupp som varit med och tagit fram modellen.
Osakligt om Ljunganvirus 1110
Vi anser att det inte ges något trovärdigt stöd för att Ljunganvirus skulle bidra till fosterdöd eller missbildningar, så som det framställdes i TV-programmet Vetenskapsmagasinet. Där refereras till två nyligen publicerade arbeten, och de studierna ger inte tillräckligt stöd för ett sådant antagande, skriver Tomas Bergström och Jan-Åke Liljeqvist.
Replik:
Gärna kritisk granskning – men glöm inte helhetsperspektivet 1110
Bergströms och Liljeqvists text låter som ett eko från när jag arbetade med sorkfeber och Ockelbosjukan. Även de projekten ifrågasattes med iver av vissa forskare, men genombrotten kom till slut [1, 2]...
Rätt om kostnader för hudcancer 1112
Vi vill komma med ett tillrättaläggande angående en uppgift om kostnader för hudcancer som fanns i vår ­artikel i Läkartidningen 39/2008, sidorna 2666-9, »Nevus eller malignt melanom ? Rätt kompetens vid dia­gnostik ger lägre kostnader«.
Penicillin V förstahandsval vid infekterade kattbett 1112
I Läkartidningen nr 6/2009 kommenteras det HSAN-ärende 3174/08 där en kollega fått en varning för att han behandlat en patient med infekterat kattbett med flukloxacillin.
Konst och psykiatri 1113
»Om det som Konstfackeleven Anna Odell gjort är konst eller inte kan åtminstone inte jag uttala mig om. Men att hon ska dömas efter fyra åtalspunkter sedan Eberhard och kollegor ropat på polis och åklagare när deras egen trygga borg ifrågasatts, det vill jag uttala mig å det skarpaste mot», skriver Sven Britton.
Replik:
Odells tilltag säger inget om psykiatrin 1113
Sven Britton tycker att psykiatrins företrädare ska vara upprörda över nedrustningen av psykiatrin. I detta håller jag med honom. Att han sedan använder Anna Odells »konstinstallation« som grund för den uppfattningen är mer diskutabelt...
Visst kan vi göra något – om vi vill! 1114
Jan Halldin har i två artiklar lyft hemlöshetsproblematiken. Ett mycket bra initiativ, skriver Karin Rågsjö (V).
Replik:
Endast övergripande politiska beslut kan minska hemlösheten 1114
Det känns glädjande att mina debattartiklar om hemlöshetsproblematiken i Stockholm [1, 2] besvarats i inlägg dels från Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP) för bland annat psykiatri och folkhälsa i Stockholms län [3], dels från Karin Rågsjö (V), vice ordförande i social och...
Dunkelt om uppskattad GFR 1116
Anders Kallner framför [1] att kreatininets utsöndringshastighet är en surrogatvariabel för glomerulär filtrationshastighet (GFR). Detta är knappast korrekt. Vid stabil njurfunktion, oavsett nivå, är kreatininnivån i plasma konstant, och utsöndringshastigheten måste därför...
Replik:
Uppskattad GFR uppskattas inte! 1116
Sten-Erik Bäcks inlägg är angeläget också i ljuset av de två artiklar som publicerats i Läkartidningen och som kritiklöst anammar eGFR [1, 2]. Jag skriver inte [3] att S/P-kreatininkoncentrationen är en god surrogatstorhet för GFR utan att den är en dålig sådan...
Olof Wilander tillhör också forskningshistorien om mastceller 1117
Professorerna Gunnar Pejler och Gunnar Nilsson har skrivit en trevlig artikel om mastceller i Läkartidningen 12/2009, sidorna 845-9. Till artikeln hör också en informativ faktaruta 2 med rubriken »Svensk forskningshi-storia inom mastcellsområdet«. Det är nog ett namn som saknas där. Vem var det som visade att mastcellerna lagrar och frisätter heparin?

KULTUR

Kurslitteratur på svenska ger engelska titlar en match 1118
De klassiska läroböckerna i medicin, skrivna på svenska, blir fler och fler inom allt fler terapiområden. Svenska titlar används på bred front vid läkarutbildningens kurser och kan i dag ge engelska titlar en match...
Svenska bokserier och interaktiv tjänst anpassas till utbildningen 1119
Hos bokförlaget Liber står den svenska utgivningen av medicinska fackböcker också högt i kurs. Förlaget har redan en rad medicinska läroboksklassiker att förvalta och vidareutveckla...
Vart har den enskilde forskaren tagit vägen? 1120
Recension
Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik. En studie av svenska forskargrupper i akademin och industrin. Författare: Sven Hemlin. Recensent: Lars Sjöstrand.
Litterära reflektioner över livets ytterligheter 1120
Recension
Nåd och nöd. Författare: Bengt Lagerkvist. Recensent: Carl Lindgren
Vetenskap förklarad med skönhet i språket 1121
Recension
The Oxford book of modern science writing. Författare: Richard Dawkins. Recensent: Joar Svanvik
Tillskott för utbildningen i medicinsk gastroenterologi 1122
Recension
Medicinska mag- och tarmsjukdomar. Författare: Henry Nyhlin, redaktör. Recensenter: Åke Danielsson och Jonas Wixner
Sveriges öronkliniker minns det som har varit 1123
Recension
Svensk öron-, näs- och halssjukvård 1907–2007. Författare: Hans Rundcrantz, Herman Diamant, Tomas Gejrot och Nils Gunnar Toremalm, redaktörer. Recensent: Berndt Ehinger
Värdefullt om hypertonins roll vid metabolt syndrom 1123
Recension
Hypertoni och metabola syndromet. Författare: Fredrik Nyström, redaktör. Recensent: Ulf Risérus
Användbar kursbok för tolkning av EKG 1124
EKG i klinisk praxis. Författare: Olle Palm. Recensent: Reinhard Volkmann

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1141
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1142
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

17 miljarder extra
till kommuner och landsting
Den ekonomiska krisen gör att regeringen skjuter till sammanlagt 17 miljarder kronor i vårbudgeten för att förhindra uppsägningar i landsting och kommuner. Det beskedet lämnade de fyra borgerliga partiledarna på tisdagen.
Breddning av kurslitteratur på svenska
De klassiska svenskspråkiga kursböckerna i medicinska ämnen blir fler och fler. Två förlag i Sverige har specialiserat sig på utgivning av läroböcker speciellt riktade till inhemska läkarstudenter. Nu berättar förläggarna om principer, målsättningar och problem i samband med läroboksutgivningen på svenska.
Vinnarna i Läkartidningens tävling på AT-stämman
Frågorna och de rätta svaren till Läkartidningens tävling på AT-stämman den 2–4 mars presenteras här. Och de två vinnarna förstås!
Läkarens advokat begär att förundersökningen läggs ner
Lägg ner förundersökningen! Det begär den för dråp misstänkta läkaren via sin försvarsadvokat Björn Hurtig i en skrivelse till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.