INNEHÅLL NUMMER 17, 2009

REFLEXION

Ronden – ett bra tillfälle för undervisning 1148
Efter ett kort påsklov i härligt vårväder har många av oss nu återvänt till kliniskt arbete, forskning, undervisning eller studier. Ofta ska dessa arbetsuppgifter kombineras på ett bra sätt...

LEDARE

Flera bra förslag om patientsäkerhet 1151
Förra veckan lämnade Läkarförbundet sitt remissvar över betänkandet »Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras?«. I huvudsak är Läkarförbundet positivt till förslagen...
DI efterlyser granskning av loggar 1151
Vid en granskning av Karolins­ka Universitetssjukhuset har Datainspektionen, DI, funnit brister i kontrollen av om någon olovligen läst patientuppgifter. DI föreslår flera förbättringar av granskning av loggar vid till exempel känsliga verksamheter, särskilda patientgrupper,...

LT DEBATT

Regeringens nollvision för självmord kan få motsatt effekt 1153
»Självmord är ett av våra största folkhälsoproblem – i statistiken döljer sig ett oerhört lidande. Ändå menar vi att regeringens 'Nollvision för självmord' inte är rätt väg gå. I vissa delar till och med motverkar förslaget sitt syfte,« skriver Herman Holm och Nils-Eric Sahlin.

AKTUELLT

Barack Obama:
»En sjukvårdsreform kan inte vänta – den måste komma i år« 1156
Den amerikanska sjukvården är världens dyraste men långtifrån den bästa, med bristande effektivitet och stora ojämlikheter. 47 miljoner människor är oförsäkrade – och antalet ökar.
Läkarförbundet kritiskt till vårbudgeten 1159
11 000 personer riskerar att få lämna landstingssektorn de kommande åren, trots utlovade höjda statsbidrag. Det befarar Läkarförbundet, som dömer ut satsningarna i regeringens vårproposition som helt otillräckliga.
Läkarförbundet initiativtagare till ny global klimatpolicy 1160
Alla nationella läkarförbund ska trycka på sina regeringar för att överföring av hälsokunskap till fattiga länder ska bli en del av en ny global klimatöverenskommelse. Det föreslår en arbetsgrupp inom World Medical Association, WMA, efter initiativ från Läkarförbundet.
Zoonoser i fokus under EU-ordförandeskapet 1160
Patientrörlighet, alkoholskador och smittor som sprids från djur till människa hör till de hälsopolitiska frågor regeringen vill driva när Sverige vid halvårsskiftet tar hand om EUs ordförandeklubba...
Utredning om arbetsförmåga färdig först i höst 1161
Utredningen om arbetsförmåga, som skulle vara färdig i vår, väntas bli klar först i höst. Regeringens särskilda utredare Anna Hedborg har begärt mer tid. Bland annat ska en diskussion påbörjas med Försäkringskassan om att utveckla ett instrument för att bedöma arbetsförmåga.
Sjukhusläkarna ska kartlägga jourveckorna 1161
Sjukhusläkarföreningen reagerar mot det allt flitigare bruket av jourveckor. Nu ska föreningen kartlägga hur jourveckor tillämpas i landet och verka för en nationell gräns för hur ofta de får förekomma.
Effektivare inskolning av läkare från tredje land 1162
Inskolningen av läkare från tredje land ska bli snabbare och effektivare. Regeringen skjuter till pengar för kompletteringsutbildningar med start i september.

NOTISER

100 000 fler cancerfall på 10 år
Antalet personer som lever med cancer har ökat med 100 000 jämfört med för tio år sedan. I dag har 380 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. Det framgår av Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport »Cancer i siffror«, som presenterades den 16 april...
10 av 18 klarar krav för kömiljard 1159
Enligt ett stickprov som gjordes den sista februari klarar tio av 18 landsting eller regioner kraven för att få vara med och dela på den så kallade kömiljarden – pengar som regeringen avsatt för att stimulera arbetet med att korta vård- köerna...
12 miljoner per år till psykiatrin 1162
Regeringen har beslutat satsa 12 miljoner kronor per år för att öka antalet forskningsplatser inom psykiatrin. För att kunna upprätthålla en högkvalitativ psykiatrisk forskningsmiljö måste antalet disputerade psykiatrer öka...
Maria Dalemar lämnar CS 11672
Maria Dalemar, avgående ordförande för Distriktsläkarföreningen, lämnar även sitt uppdrag som ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, CS. Skälet är att hon den 1 april tillträdde som biträdande sjukhuschef för Södra Älvsborgs sjukhus i Borås...

MEDICINSK KOMMENTAR

Molekylärbiologi kompletterar traditionell smittspårning 1163
Akut hepatit B: de flesta genotyper förekommer nu i Sverige
Kronisk hepatit B innebär en långsiktig risk för utveckling av levercirros eller levercancer och har blivit vanligare i Sverige genom invandring från länder med hög prevalens av hepatit B...

NYA RÖN

Nationell screening i Danmark halverar antalet nyfödda med Downs syndrom 1164
I Danmark introducerades år 2004 nya nationella riktlinjer för prenatal scree­n­ing/diagnos under graviditet, och för dem som önskar det erbjuds riskvärdering för Downs syndrom. Studien visar att antalet nyfödda med Downs syndrom minskade med hälften under perioden 2000–2006.
Sömnproblem tenderar att bli långvariga 1164
En kanadensisk studie som följt vuxna med sömnbesvär under tre år visar att tre av fyra har besvär i minst ett år och närmare varannan har besvär i tre år eller mer. Å andra sidan uppgav drygt hälften att de sov gott efter tre år.
Alkoholmissbruk ökar risken för depression 1165
Sambandet mellan alkoholmissbruk och depression är starkt – starkare än det motsatta förhållandet. Det framgår av en studie som följt en kohort på drygt tusen individer. Dessa screenades med frågeformulär avseende depressiva besvär och alkoholmissbruk vid tre tillfällen: när de var 18, 20 och 24 år gamla.
Koppling mellan migrän och risk för stroke under graviditet 1165
Gravida kvinnor med migrän löper ökad risk att drabbas av stroke. Det visar en amerikansk studie som presenteras i BMJ. Studien bygger på nationella amerikanska data från drygt 18 miljoner graviditeter under perioden 2000 till 2003...

KLINIK OCH VETENSKAP

När sjukvård blir tv-underhållning 1166
Kvantitativ innehållsanalys av serien »Sjukhuset«
Tv-serien »Sjukhuset« fokuserade på att visa akut vårdverksamhet och hjälteporträtt av enskilda individer i vårdpersonalen snarare än till exempel teamarbetets centrala funktion i vården, visar en kvantitativ innehållsanalys.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ny typning av hepatit B-virus ger bättre övervakning av smittspridning 1169
Prospektiv molekylär typning visar ökad sexuell spridning
Hepatit B-virus (HBV) utgör fortfarande – trots att allmän barnvaccination införts i de flesta länder – ett globalt hälsoproblem. Enligt WHO har en tredjedel av världens befolkning utsatts för hepatit B-smitta, varav ca 350 miljoner utvecklat kronisk infektion...
WITH ENGLISH SUMMARY

Hirschsprungs sjukdom
– ovanlig medfödd tarmsjukdom 1172
Nya operationsmetoder och principer för behandling av postoperativa besvär
Operation i en seans har successivt ersatt det äldre treseansförfarandet vid Hirschsprungs sjukdom och ger säker och god tarmfunktion, men postoperativa besvär förekommer. Eftersom sjukdomen är så ovanlig behövs ett nationellt vårdprogram, likaså borde registret för spädbarnskirurgi etableras som ett nationellt kvalitetsregister.
WITH ENGLISH SUMMARY

Arbetsförmåga i sjukförsäkringen – så beskrivs begreppet i lagstiftningen 1178
Uppfattningen om hur arbetsförmågan ska be­dömas har förändrats sedan den allmänna sjuk­försäkringen började gälla 1955. I början betonades sjukskrivningens preventiva roll, senare arbetsgivarens betydelse och nu patientens ansvar. Begreppen arbetsförmåga, anställningsbarhet och produktivitet kan skapa förvirring hos både läkare och patienter. WITH ENGLISH SUMMARY

Helikopter i sjukvården kan lösa logistiken och stärka kompetensen 1182
I februari 2008 skrevs det i dagspressen om en 34-årig man som avled av en hjärtinfarkt i sitt hem i Skåne. Både familjen och Universitetssjukhuset MAS anmälde ärendet enligt Lex Maria, då det dröjde två timmar efter första larm innan en ambulans var på plats... WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Tadalafil (Cialis) efter hjärnblödning – underlag saknas för riskbedömning 1190
Stroke och transitoriska ische­miska ­attacker finns beskrivna i samband med behandling med PDE5-hämmare vid erektil dysfunktion. Eftersom erektil dysfunktion kan vara en markör för generell kärlsjukdom, och den sexuella aktiviteten i sig kan utgöra en riskfaktor, finns dock flera faktorer som kan bidra till detta.

PATIENTSÄKERHET

Nytt samarbete tillvaratar patienterfarenheter 1188
Västerbotten kan bli modell för Sverige:

Socialstyrelsen och patientnämnden i Västerbotten har börjat samarbeta för att öka patientsäkerheten. Nu kan deras nya arbetssätt bli en modell för hela Sverige.
Tre läkare polisanmälda – Socialstyrelsen bistår åklagare i utredningen 1189
Åklagaren som utreder Astrid Lindgren-fallet har fått kritik för att hon valde att inte vända sig till Socialstyrelsen. Vice chefsåklagare vid Södertörns åklagarkammare vänder sig alltid till Socialstyrelsen i sjukvårdsärenden. Hon kan inte påminna sig att hon någonsin väckt åtal efter det.

DEBATT OCH BREV

Det »renodlade« medicinska ​arbetsoförmågebegreppet är fejk 1191
»Försäkringskassans försök att operera bort sjuktalen genom 'renodling' av sjukdomsbegreppet har glädjande nog inte fått stöd i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. Vi läkare bör inte falla in i renodlingens fejkade rationalitet,« skriver Åke Thörn.
Pfizer:
TLVs beslut om blodfettsänkare vilar på felaktig grund 1193
TLVs beslut att Lipitor 10 mg inte ska ingå i högkostnadsskyddet från den 1 juni är medicinskt felaktigt och kommer främst att drabba patienterna, anser företrädare för tillverkaren Pfizer...
Replik:
Orimligt betala 16 gånger mer för Lipitor 10 mg än för generiskt simvastatin i jämförbar dos 1194
Pfizer vill ha 16 gånger mer betalt för Lipitor 10 mg jämfört med priset på generiskt simvastatin i jämförbar dos. Syftet med TLVs genomgångar är att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till subventionering av läkemedel...
Delar Läkarförbundet privatläkarnas glädje? 1195
I de flesta landsting pågår just nu förberedelser för införandet av ersättningsetablering för de privatläkare som går i pension. Ersättningsetablering är nödvändigt för att garantera det personliga ansvar som är privatläkarvårdens signum...
Replik:
Vi vill ha ersättningsformer för mångfald och bästa möjliga resursutnyttjande 1196
I sin debattartikel tar Reimer, Envall och Sjödin (RES) upp de farhågor som många privatpraktiserande läkare nu har. De undrar också över min och Läkarförbundets inställning till deras roll i svensk hälso- och sjukvård...
Allvarligt att påstå att en produkt skyddar mot genital infektion 1197
Det är allvarligt att påstå att man kan ­undvika sexuellt överförda infektioner genom att använda laktobacillprodukter för vaginal applikation. Ett företag som marknadsför en tampong med laktoba­ciller har nyligen ­vidgat sina påståenden om produktens effekter...
Replik till Magnus Lichtenstein:
Så här tror Stig Nyman om sjukvården 1198
»Med Nya Karolinska väljer vi att i första hand ta utgångspunkt i de personer som sjukhuset ska vara till för, näm­ligen patienterna. Framtidens organisation kommer att behöva se sjukvården som tjänsteproduktion...
Psykoterapicentrum ingår numera i Centrum för psykiatriforskning 1199
Jag delar helt Johan Cullbergs med flera uppfattning att psykosociala och psykologiska behandlingar i framtiden måste anpassas till varje patients förutsättningar. Olika människor och olika situationer behöver olika insatser av terapi, läkemedel, ibland elbehandling eller kombinationer.
Ny behandling av hårbottenpsoriasis – rubriker och text stämmer inte överens 1199
I Läkartidningen nr 8/2009 fanns i sektionen Nya rön ett referat av en klinisk läkemedelsprövning med rubriken »Tvåkomponentgel ger bäst effekt vid psoriasis i hårbotten«. Rubriken ger ett intryck av att läkemedlet jämförts med andra medel och befunnits bäst.
Vi allmänläkare behöver ingen protektionism! 1200
Svar på debattartikeln »ST-läkare: Upprop för allmänmedicinen!« (Läkartidningen 14/2009, sidan 1032).
Slutreplik till Jan Halldin:
Hemlöshet och motviljan mot fristående aktörer 1200
Svar till Karin Rågsjö (V) och Jan Halldin, Läkartidningen 15–16/2009 (sidorna 1114-5) angående hemlösheten i Stockholm.
Visst sköter ­vi döende patienter i öppenvården 1200
Med stort intresse har jag, liksom säkert de flesta läkarkollegor i detta land, följt det tragiska händelseförloppet med kollegan som blev häktad, och som anses vara misstänkt för dråp på ett prematurt barn. Vad som egentligen hänt vet jag lika lite om som andra, och så småningom får vi veta mer.

KULTUR

Hade Adolf Hitler Aspergers syndrom? 1201
Detaljer i Adolf Hitlers personlighet och karriär leder tankarna till en autistisk problematik. Långsamt framträder bilden av en person med en konstellation av symtom och egenskaper som i dag utgör kriteriet för den psykiatriska diagnosen Aspergers syndrom. Andreas Fries, specialistläkare i psykiatri, beskriver diagnosen och räknar upp talrika exempel som förknippar den med Nazitysklands forne Führer.
Unik sammanfattning av svensk medicins 1900-tal 1205
Recension
Från blodhosta till vardagsstress. Sjukvård och medicinare i 1900-talets Sverige. Författare: Lars Werkö. Recensent: Peter M Nilsson
Barnets uppväxtmiljö styr uppkomst av AD/HD 1205
Recension
AD/HD i nytt ljus. Författare: Tomas Ljungberg. Recensent: Lars-Olov Brorson
Kierkegaard light även för läkare 1206
Recension
Konsten att leva innerligt. Existentialism för den moderna människan. Författare: Ted Harris, Ann Lagerström. Recensent: Olle Hellström

RÄTTELSE

Fel i figurerna
I artikeln »Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen«, som publicerades i LT 2009;106(15-16):1089-93, blev det ett fel i Figur 1 och 2.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1232
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1234
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ny typning av hepatit B-virus
visar på ökad sexuell spridning
Molekylärbiologisk typning av hepatit B-virus är ett värdefullt komplement till traditionell smittspårning. Subgenotypning visar att sexuell spridning av hepatit B nu är en lika viktig smittväg som injektionsmissbruk.
Ny åklagare i Astrid Lindgren-fallet
Kammaråklagare Elisabeth Brandt, som hittills lett förundersökningen i Astrid Lindgren-fallet, har avsagt sig uppdraget. Ny förundersökningsledare blir chefsåklagare Peter Claesson.