INNEHÅLL NUMMER 18, 2009

REFLEXION

IT-system som underlättar för patienten 1240
För att kunna fatta riktiga medicinska beslut krävs ett adekvat informationsunderlag och tid med och för patienten. Sjukvården använder informations- och kommunikationsteknologi relativt osystematiskt jämfört med andra verksamhetsområden i samhället...

LEDARE

För lite statsbidrag och för sent 1243
Försvagningen på arbetsmarknaden har redan slagit igenom i landstingens och kommunernas skatteunderlag. Det generella statsbidraget till landstingen skulle behöva höjas med minst 8 miljarder kronor i år och ytterligare 6 miljarder kronor från och med 2010 om verksamheten ska...

LT DEBATT

Vi får inte släppa debatten om åtal mot läkare 1245
Debatten om att åtal inte ska kunna komma ifråga för den som efter bästa förmåga utför sin uppgift i sjukvården måste fortsätta tills frågan fått sin lösning. Detta är av största vikt för yngre läkare, menar Lena Ekelius och Johan Zelano, Sylf.
Varför mäts blodtryck i svensk sjukvård
ofta rutinmässigt i liggande? 1246
Apropå! Blodtrycksmätning
»Blodtrycket ska rutinmässigt alltid mätas i sittande ställning och i ett så avslappat tillstånd som möjligt«, skriver Bengt Fagrell. »Trots detta har jag den senaste tiden träffat flera patienter som trots protester blivit ombedda att lägga sig vid blodtrycksmätningen.«

AKTUELLT

Ökat hopp om diabetesvaccin 1248
Flera patientstudier på gång i Sverige
Injektioner med proteinet GAD kan påverka sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes. Nu ökar förhoppningarna om ett verksamt vaccin mot typ 1-diabetes, och flera parallella patientstudier har inletts i bland annat Sverige.
Läkarförbundet:
Nej till utökad anmälningsplikt 1251
Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, EAR, vill inte se någon skärpning av läkares anmälningsplikt av olämpliga bilförare. Patient–läkarrelationen hotas om läkare ses som myndighetspersoner, menar EAR.
Läkarförbundet kräver vårdplatsgaranti 1252
Läkarförbundet upprepar sitt krav på en vårdplatsgaranti i remissvaret till utredningen om patientens rätt. Man vill också att alla patienter som önskar ska ha rätt till en läkare som ansvarig vårdkontakt.
Sjukvård som framtida exportindustri? 1252
En rapport från regeringens Globaliseringsråd pläderar för en kunddriven och försäkringsfinansierad vård i syfte att gynna svenskt näringsliv. Den är en av flera aktuella rapporter kring globalisering av sjukvården. Förra veckan presenterades två.

NOTISER

Subvention upptäcks via journalsystemet 1250
I framtiden kommer läkare att få information om hur läkemedel är subventionerade via journalsystemet. Senast den 31 december i år ska SIL, Svensk informationsdatabas för läkemedel, vara integrerat i samtliga landstings datasy­stem, enligt en överenskommelse mellan regeringen och...
LIF: Sänk priser för patent som gått ut 1250
Läkemedelsindustriföreningen. LIF, föreslår att läkemedel vars patent löpt ut ska prissänkas med 65 procent, i de fall det finns generiska läkemedel på marknaden. Ett skäl är att patienter med särskilda behov ska ha fortsatt tillgång till originalläkemedlet när patentet gått ut...
Vårdgaranti till BUP skärps till 30 dagar 1250
Vårdgarantin till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, skärps till 30 dagar för nybesök och ytterligare 30 för behandling. De landsting som klarar att korta köerna får dela på 214 miljoner kronor...

MEDICINSK KOMMENTAR

Ensamkommande flyktingbarn måste få stöd 1254
Respekt och omsorg kan begränsa effekterna av tidigare trauman
Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn i Sverige har tredubblats under senare år, och många av dem har traumatiserande upplevelser av krig, våld och övergrepp. Förhållanden i mottagarlandet är avgörande för deras psykiska hälsa på sikt; respekt och omsorg kan begränsa effekterna av tidigare trauman.
Rädda liv – håll dina händer rena! 1256
WHO satsar globalt för att minska antalet vårdrelaterade infektioner
Förbättrad handhygien är sedan år 2005 fokus för WHO:s globala patientsäkerhetssatsning för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Den 5 maj 2009 har WHO en världsomspännande kampanjdag för att intensifiera arbetet.

NYA RÖN

Rökning och övervikt i tonåren – riskfaktorer för förtida död 1258
Rökning och fetma har en synergistisk effekt på dödsrisken bland unga män. Det visar en svensk studie, publicerad i BMJ, som under 38 års tid följt cirka 46 000 18-åriga män. Högst dödlighet noterades hos överviktiga storrökare.
Måttligt alkoholintag stärker benen 1258
Amerikanska och brittiska forskare tror att måttligt alkoholintag kan stärka benen hos äldre. Författarna presenterar sina rön i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition...
Fetma förkortar livet 1259
Moderat fetma, definierat som ett BMI mellan 30 och 35, minskar livslängden med i genomsnitt tre år, medan grav fetma (BMI ≥40) förkortar livet närmare tio år. De alarmerande rönen presenteras i Lancet...
Rött kött ökar risken för makuladegeneration 1259
Hög konsumtion av rött kött har samband med åldersrelaterad makuladegeneration, medan motsvarande konsumtion av kyckling tycks minska risken för sjukdomen. Det framgår av en australisk studie som följt 6 734 personer avseende kosthållning under tio år. Vid uppföljningen gjordes undersökning av retina.
Ultraljud på akuten värdefullt instrument i kirurgens händer 1260
Ultraljudsapparatur bör finnas tillgänglig på akutmottagningar för jourhavande läkare. Det visar en svensk doktorsavhandling som undersökt effekten av ultraljud utfört av kirurg vid akut buksmärta. Andelen rätt ställda diagnoser ökade, inläggningsfrekvensen minskade och operationsbeslut kunde oftare fattas akut.
Balanstest förutser alzheimerprogress 1260
Kan ett enkelt balanstest förutsäga utvecklingen av den kognitiva nedgången hos alzheimerdrabbade? Det tror i alla fall en grupp forskare som presenterar sina rön i tidskriften Journal of Alz­hei­mer’s Disease...

KLINIK OCH VETENSKAP

Infiltrat som tecken på lungembolism
– den gäckande skuggan 1262
Lungembolism är ett diagnostiskt dilemma för akutläkare och radiologer. Radiologiskt är det omöjligt att säkert avgöra om ett parenkyminfiltrat orsakas av pneumoni eller av lungembolism. Normal lungröntgen utesluter heller inte lungembolism. Ett infiltrat ska alltid tolkas i sitt kliniska sammanhang.
Uppehållstillstånd kan ge psykiatriska komplikationer 1268
Ensamkommande traumatiserade flyktingbarn – fyra fallrapporter
Migrationsprocessen i flyktingsammanhang är väl beskriven i litteraturen [1]. Trauman både före och efter flykten har stor inverkan på individens fortsatta psykiska hälsa...
Malignt neuroleptikasyndrom
– sällsynt diagnos med hög dödlighet 1273
Malignt neuroleptikasyndrom finns rapporterat vid behandling med samtliga neuroleptika. Syndromet ska misstänkas hos en patient med pågående neuroleptikabehandling som drabbas av muskelrigiditet och förhöjd kroppstemperatur.
Fler dementa – men något minskad kostnad per person 1277
Prevalensstudie av samhällskostnader för demenssjukdomar 200o–2005
Den kraftiga ökningen av antalet dementa personer de senaste decennierna i kombination med det faktum att vården och omsorgen av dessa personer oftast är mycket resurskrävande har beskrivits i närmast apokalyptiska scenarion i termer av »demensbomb« och »kostnadsbomb« [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Inget stöd för »dubbel« dos av paracetamol 1288
Det finns inget stöd för att ge 2 gram i stället för 1 gram av paracetamol. En enstaka »dubbel« dos medför i de flesta fall inte några större risker, men individer med ökad känslighet skulle kunna drabbas av biverkningar.

PATIENTSÄKERHET

HSAN sågar patientsäkerhetsutredningen 1286
»Fullständigt horribelt!« Det säger HSANs Aud Sjökvist apropå Patientsäkerhetsutredningen. Ansvarsnämndens remissvar på betänkandet utgörs av nästan 80 sidor svidande kritik.
Patientsäkerhetsbetänkandet får ros – men också ris 1286
I huvudsak positiv. Det är så de flesta remissinstanser inledningsvis förhåller sig till Patientsäkerhetsutredningen. Men det finns också återkommande kritik. Till exempel till att patienter i framtiden inte skulle få möjlighet att överklaga myndighetsbeslut utifrån sina klagomål.

DEBATT OCH BREV

Kvalitetsregisterarbete ska tåla granskning 1289
Kvalitetsregister är inte resultat, utan verktyg för verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning. Vi registerentusiaster måste ta ansvar för att de används på ett sätt som tål granskning...
Replik:
De psykiatriska kvalitetsregistren bidrar inte till ökad kunskap om sjukdom och behandling 1290
Vetenskapsrådet har i dagarna utlyst sex halvtidsforskartjänster inom psykiatri för de närmaste sex åren. Det anses sensationellt att så mycket satsas på psykiatrisk forskning, och det kostar cirka tre miljoner om året. Mycket pengar...
Myndighetskontakter hinder för klinisk forskning 1291
Vi noterar att Lena Marions i LT 13/2009 (sidan 904) slår huvudet på spiken i sin beskrivning av de höga trösklar som kan medföra att klinisk forskning blir oöverstigligt svår att genomföra. Vi presenterar här ett paradexempel på en sådan »tröskeleffekt«.
Escitalopram ger större sannolikhet för remission än citalopram 1292
I en artikel i Läkartidningen 12/2009 gör Sofie Schwan och Pär Hallberg, båda vid läkemedelsenheten i Uppsala, en översikt och bedömning av huruvida det finns någon kliniskt betydelsefull skillnad mellan escitalopram och citalopram. Vi anser att författarnas slutsats kan ifrågasättas.
Replik:
Viktig diskussion om antidepressivas effekter 1292
Syftet med vår artikel var att redovisa dokumenterade effekter utifrån publicerat material, och liksom vid flera tidigare evidensbaserade genomgångar av antidepressiva läkemedels effekter, utförda av till exempel SBU och NICE (National Institute for Clinical Excellence ) [1, 2],...
Psykologiprofessorer vilseleder opinionen 1294
Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att staten ska satsa totalt 1 600 000 000 kronor under år 2009 och 2010 på en rehabiliteringsgaranti inom vilken långtidssjukskrivna personer »med icke specificer­ad smärta i rygg, axlar...
Replik:
Forskningsresultaten inom KBT är otvetydiga 1294
Tomas Eriksson påstår att vi [1] vilseleder opinionen när vi hävdar att KBT har ett starkt vetenskapligt stöd och är en effektiv behandlingsmetod vid de tillstånd som omfattas av regeringens rehabiliteringsgaranti...
Akademikerförbundet SSR vill ha legitimation, inte »yrkesförbud« 1295
Cirka 30 procent av alla patienter i primärvården har psykiska, psykosociala eller psykosomatiska problem. ­Depressioner är den största dia­gnosgruppen i sjukskriv­ningsstatistiken...
Svår minnesförlust efter ECT
– liknande erfarenheter efterlyses 1296
»På kort tid har jag träffat två patienter som lider av svåra minnesstörningar som har uppkommit i direkt anslutning till genomgångna ECT-behandlingar, långa serier inom en relativt kort tidsrymd. Biverkningarna är synnerligen allvarliga och med långtgående konsekvenser. Finns det någon som har liknande erfarenheter?«, undrar Johan Stiernstedt.

KULTUR

Svenske kirurgens rapport från västfrontens skyttegravar 1297
Gunnar Nyström (1877–1964) var professor i kirurgi i Uppsala. Han var en pionjär i kirurgisk metodik men också en flitig författare. En av hans böcker handlar om sjukvård i Tyskland och om medicinska insatser i samband med första världskrigets skyttegravskrig på västfronten. Den svenske kirurgens detaljerade ögonvittnesskildring från västra krigsskådeplatsen 1915 är intressant läsning än i dag.
Ett samlat grepp om plastikkirurgin 1300
Recension
Scandinavian plastic surgery. Författare: Hannu Kuokkanen, Hans Holmström, Frank E Åbyholm, Krzysztof T Drzewiecki. Recensent: Jonas Lundberg
Plågsam vittnesbörd om emotionell ångest 1300
Recension
Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Författare: Ann Heberlein. Recensent: Lennart Moberg
Vård och vakt av sinnesslöa 1301
Recension
Tämligen snäll och foglig. Om vård och vakt på Salberga sjukhus. Författare: Olle Nilson. Recensent: Karl Grunewald
Metabola skeenden vid diabetes förklaras 1301
Recension
Diabetes mellitus – ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom. Författare: Hindrik Mulder. Recensent: Björn Eliasson
Lättläst om samverkan i psykiatrisk behandling 1302
Recension
Rädsla, oro, ångest. Behandling i sam­arbete. Författare: Jan-Otto Ottosson, Giacomo D’Elia. Recensent: Lennart Moberg

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1323
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1326
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Hypoteser om viruset
Den nya influensan A/H1N1:

Vad är skillnaden mellan det virus som orsakar lunginflammation och dödsfall i Mexiko och det som sprider sig i världen? Det är den fråga som Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, helst vill ha svar på just nu.
»Skriv inte ut för hamstring eller för säkerhets skull«
Socialstyrelsen till läkarkåren:
Skriv inte ut antivirala läkemedel för hamstring eller för användning för säkerhets skull. Det är det viktigaste budskapet till läkarkåren just nu, tycker Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
Nya influensan planeras bli anmälningspliktig
Den nya influensan A/H1N1:

Den nya influensan A/H1N1 blir förmodligen anmälningspliktig sjukdom om någon vecka. Det berättade Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, vid en myndighetsgemensam presskonferens tisdagen den 5 maj.
WHO: Alla länder bör aktivera sina beredskapsplaner
Svininfluensan – den nya influensan – A/H1N1:

Världshälsoorganisationen höjde på onsdagskvällen pandemivarningsnivån från fas 4 till fas 5 på den sexgradiga skalan. Alla länder bör genast aktivera sina beredskapsplaner, sa Margaret Chan i sitt uttalande. Uppdaterad 090430 kl 19.00
Bra effekt av utbildning i grupp vid typ 2-diabetes
Patientutbildning i grupp är en effektivare metod än individuell utbildning när det gäller att sänka HbA1c hos patienter med typ 2-diabetes. Däremot har motiverande samtal ingen effekt på HbA1c. Så kan man sammanfatta den ena av två färska SBU-rapporter om diabetes.
PCR-teknik och Internet möjliggör snabb analys
Svininfluensan:

Numera kan viruslabb över hela världen på någon vecka efter ett larm ha kapacitet att analysera ett nytt influensavirus. Förklaringen stavas PCR-teknik och Internet.
Delade meningar om Sveriges pandemiberedskap
Svininfluensan:

Sveriges pandemiberedskap brister, enligt en Riksrevisionsrapport från februari 2008. Men europeiska smittskyddsorganet ECDC:s frivilliga undersökning ger Sverige godkänt. Det offentligas åtagande på smittskyddsområdet prövas i en pågående översyn av regeringen.
Ökad risk för pandemi – ännu inga fall i Sverige
Svininfluensan:

Sju länder, tre världsdelar, hade på tisdagskvällen bekräftade fall av svininfluensa. Världshälsoorganisationen höjde på måndagen pandemivarningsnivån från fas 3 till fas 4 på en sexgradig skala. Smittskyddsinstitutet har hittills fått in 24 prov för analys. Alla har visat sig vara negativa. Uppdaterad 090428 kl 22.00
Morddömd student JK-anmäler
Uppsala universitet
Den morddömde man som i vintras antogs till läkarlinjen i Uppsala har anmält Uppsala universitet till Justitiekanslern, JK.