INNEHÅLL NUMMER 20, 2009

REFLEXION

Hujedamej! Den Nya Influensan är här! 1332
I dagens medielandskap fortplantas informationen blixtsnabbt i interkontinentala kablage, med direktleverans till ditt eget fönster mot omvärlden. Medicinska nyheter röner alltid stort intresse, särskilt om vi känner oss personligt berörda...

LEDARE

Det ljusnar för IPULS 1335
Det är inte bara dagarna som blir ljusare och ljusare denna årstid. Även IPULS går mot ljusare tider. Den nye vd:n Björn-Ove Ljung är på plats, likaså den nya ST-utbildningen och METIS-projektet. Dessutom finns det ett allmänt och ökat intresse för fortbildningsfrågor...
Mest ros till förslag om klinisk forskning 1335
I förra veckan överlämnade utredningen av den kliniska forskningen sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet. Läkarförbundet anser att förslagen i huvudsak anger bättre förutsättningar för att bedriva klinisk forskning i Sverige...

LT DEBATT

Det ska fan vara chef i psykiatrin 1337
Om vårdpolitiken fortsätter att bedrivas med industrin som modell tvingas psykiatriska besök att bli allt kortare för att budgeten ska hållas. Utbildningen av nya medarbetare blir allt ytligare och patienterna får på sikt en sämre vård, anser Daniel Frydman, som därför väljer att avgå som chef för en psykiatrisk mottagning.

AKTUELLT

Kan kvotering lösa bemanningen i glesbygden? 1340
Glesbygdsmedicin

Kan ett lektorat i glesbygdsmedicin eller kvotering till läkarutbildningen lösa stafetteländet i landsorten? Glesbygdsmedicinarna hämtar förebilder från Australien, Kanada och Norge. På hälsocentralen i Strömsund förlitar man sig på tre ST-läkare från Uzbekistan.
»Vi är friluftsmänniskor – det är nog en förutsättning för att klara jobbet« 1342
Den långa vägen – från Uzbekistan till Strömsund
Tanya Ni och Igor Tegay rekryterades från Uzbekistan till Strömsunds kommun i början av decenniet. Nu gör de ST i allmänmedicin vid Strömsunds hälsocentral. Hela familjen med vuxna och två barn stortrivs i den jämtländska glesbygden.
Bedrövlig ST-situation har vänts till något positivt 1343
Hälsocentralen i Strömsund har lyckats vända en bedrövlig situation för sina ST-läkare till något positivt, konstaterar Spur, som i onsdags i förra veckan för första gången tog ett samlat grepp kring ST-utbildning i ett primärvårdsområde...
Ny modell för att inspektera ST-utbildningen 1344
En bedömningsmall och checklista för självevaluering. Mer kvalitetsvärdering och mindre betyg. Det är några nyheter i SPURs nya riktlinjer för granskning av ST-utbildningen, som började gälla 4 maj. Nytt är också att Socialstyrelsen kräver extern granskning.
Positiva reaktioner på Stendahls förslag 1346
Slutbetänkandet »Klinisk forskning - ett lyft för sjukvården«:

På tisdagen presenterade regeringens utredare Olle Stendahl sitt recept för hur landet ska återfå sin förlorade tätposition inom den kliniska forskningen. Det viktigaste förslaget, att slå samman fakulteter och universitetssjukhus, möter överlag positiva reaktioner.
Kortare arbetstid engagerade 1347
DLFs fullmäktigemöte
Ove Andersson är ny ordförande i Distriktsläkarföreningen (DLF). Han efterträder Maria Dalemar, som blir biträdande sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås (se LT nr 6/2009).
Klen effekt av att mäta blodsocker hos diabetiker 1347
Personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin har begränsad nytta av att själva mäta sitt blodsocker med teststickor, enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering).
Beredskapen fortsatt hög 1348
Den nya influensan A/H1N1:

Den nya influensan har i stort sett överallt uppträtt som en vanlig influensa. Det påpekade Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, vid den tredje tredje presskonferensen om den nya influensan A/H1N1 fredagen den 8 maj.
Nya dyrare läkemedel nedprioriteras i nya diabetesriktlinjer 1348
De nya nationella diabetesriktlinjerna, som presenterades av Socialstyrelsen i en preliminär version den 7 maj, är de första diabetesriktlinjer som innehåller prioriteringar.

NOTISER

Svensk-kinesiskt samarbete om antibiotikaresistens 1345
När äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i slutet av april besökte kinesiska regeringsrepresentanter i Beijing, stod en gemensam strategi för att bemöta antibiotikaresistens på dagordningen...
Nominerad ledare 1345
Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet, är en av 75 kvinnor i åldrarna 20–35 år som nominerats till Framtidens kvinnliga ledare 2009. Hela listan över nominerade offentliggörs den här veckan, samtidigt som vinnaren utses...
Fel arter används när läkemedels miljöeffekter bedöms 1347
Vattenloppor och alger används ofta när man ska bedöma miljörisker med läkemedel. Men det är fel arter för ändamålet, enligt en avhandling av Lina Gunnarsson, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Rätt mätt blodtryck, tack! 1349
Förhöjt blodtryck är den globalt viktigaste orsaken till sjuklighet och död. Korrekt mätt blodtryck är en förutsättning för rätt diagnos och behandling. Svensk sjukvård bör anpassas till internationell praxis; som regel bör blodtrycket mätas i sittande.

NYA RÖN

Fallolyckor vanligaste hotet mot patientsäkerheten på sjukhus 1351
Världens största retrospektiva studie av rapporterade fallolyckor på sjukhus i England och Wales visar att en tredjedel av alla avvikelserapporter var just fallolyckor. Bara en mindre del av sjukhusen bedömdes ha god kvalitet på sin rapportering, vilket betyder att fallolyckorna kan ha varit fler
Gener kopplade till förlängt QT-intervall 1351
I tidskriften Nature Genetics presenteras två studier kring gener som ökar risken för förlängt QT-intervall. QT är som bekant det intervall på EKG som utgörs av hjärtats repolarisering. Ett förlängt intervall har kopplats till bla ökad risk för arytmi och plötslig hjärtdöd...
Antioxidant i ögats lins skyddar mot katarakt 1352
Avhandling. Katarakt är den vanligaste orsaken till synnedsättning och blindhet i världen. Det finns därför behov av medicinska behandlingsalternativ utöver dagens resurskrävande kataraktkirurgi...
Hjärtceller nybildas 1352
Hjärtceller nybildas under livet, och efter en normal livstid har närmare hälften av hjärtats celler regenererats. Det visar en svensk studie gjord av forskare vid Karolinska institutet som presenteras i Science...
Vägglusen besvärande men ofarlig 1353
Cimex lectularius är namnet på en liten insekt som suger blod från bland annat människor. I Sverige går den ofta under namnet vägglus på grund av att den ibland håller till i skrymslen...
God effekt av prednisolon vid Bells pares 1353
Autoreferat. Ensidig idiopatisk perifer ansiktsförlamning, också kallad Bells pares, har länge misstänkts vara en inflammatorisk sjukdom, där herpesvirus kan vara en tänkbar orsak. Incidensen är ca 30/100000 invånare/år...

KLINIK OCH VETENSKAP

Mekanisk hjärtpump alternativ då transplantation är kontraindicerad 1354
Permanent behandling nu möjlig tack vare snabb teknisk utveckling

Hjärttransplantation är förstahandsbehandling vid svår terapiresistent hjärtsvikt. Under senare tid har mekanisk hjärtpump tillkommit som ett behandlingsalternativ. Här beskrivs ett fall av svår hjärtsvikt med kontraindikationer mot hjärttransplantation, där patienten sedan två år framgångsrikt behandlats med mekanisk hjärtpump.
Droger och desperation i skilda världar 1358
Missbruk av katinon och metkatinon hotar hälsa och social utveckling

Det är inte oväntat att migration och snabb informationsspridning i vår tid av globalisering kan sprida lokala riskbeteenden till nya populationer. I denna översikt uppmärksammar vi en allvarlig och märklig hotbild – spridningen av katmissbruk via migration från framför allt...
Tumörer i glomus caroticum – en multidisciplinär angelägenhet 1362
Fallbeskrivning

Tumörer i glomus caroticum är en form av paragangliom. En annan beteckning är kemodektom, och andra lokalisationer är bulbus venae jugularis, vagusnerven, ganglion tympanicum samt aorta och larynx...
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA DEMENS

Hjärnsjukdomar med många dimensioner 1365
Tema Demens

Stora framsteg har gjorts avseende diagnostik och behandling de senaste decennierna. Samtidigt leder de kognitiva och psykiska symtomen vid dessa sjukdomar till svåra sociala konsekvenser, uttalade handikapp och stort hjälpbehov. Handläggningen kräver därför samarbete mellan specialiteter såsom allmänmedicin, geriatrik, neurologi och psykiatri, i nära samverkan med patient, närstående och kommun.
I dag känner alla till den vanligaste demenssjukdomen 1366
Det är snart 20 år sedan Gösta Bohman skrev boken »Sagan om Gunnel«, om sin fru som fick Alzheimers sjukdom. Då var fortfarande denna sjukdomsentitet okänd inte bara för allmänheten utan även för en betydande del av personalen inom vården...
Multidisciplinärt fokus på kognitiv svikt och demens 1367
Medicinsk kommentar
Demenssjukdomarna ådrar sig alltmer uppmärksamhet både nationellt och internationellt, inte minst till följd av det ökande antalet personer med demenssjukdom i en åldrande befolkning...
ABC om demenssjukdomar 1369
Medicinens ABC
Hjärnans högre funktioner kan delas in i emotionella, konativa och kognitiva. De emotionella funktionerna reflekterar hjärnans och därmed individens förmåga till känsloliv me­dan de konativa inbegriper funktioner viktiga för vilja, planering och strategi...
Lewykroppsdemens – stor risk för felbehandling och död 1374
Lewykroppsdemens
Lewykroppsdemens är efter Alzheimers sjukdom den vanligaste demenssjukdomen. Diagnosen är inte helt lätt att ställa och missas därför ofta...
Vaskulär kognitiv störning ett spekt­rum av sjukdomar 1377
Vaskulär demens
Utbildning i konsten att bedöma kogni­tivt status behövs för att komma till rätta med underdiagnostiken av vaskulär kognitiv störning, den vanligaste formen av kognitiv nedsättning...
WITH ENGLISH SUMMARY

Frontotemporal demens heterogen sjukdomsgrupp 1381
Frontotemporal demens
Frontotemporal demens är en kliniskt heterogen grupp av demenssjukdomar som drabbar den främre delen av hjärnan. Det finns i nuläget ingen specifik behandling för frontotemporal demens, däremot har olika symtomatiska behandlingar prövats...
WITH ENGLISH SUMMARY

Markörer i likvor och blod vid minnessjukdomar 1386
Laboratorieutredning
Neurodegenerativa sjukdomar kännetecknas av neuronalt sönderfall, som återspeglas i likvors proteinsammansättning. Flera biomarkörer för alzheimerdiagnostik finns, varför lumbalpunktion bör övervägas hos varje patient med minnessvårigheter...
WITH ENGLISH SUMMARY

Bilder av hjärnan – ett stöd i utredningen av demens 1390
Bilddiagnostik
Kartläggning av hjärnans morfologi, blodflöde och metabolism med bildgivande tekniker har blivit ett viktigt instrument för differentialdiagnostik av demenssjukdomar...
Sällsynta mutationer leder till framtidens behandling 1396
Behandling

Genetisk och molekylärbiologisk alzheimerforskning bildar skola för studier av hjärnans sjukdomar. Genom att identifiera specifika mutationer i en gen kan man analysera dess effekter på cellulär och biokemisk nivå. Resultatet är nya farmakologiska terapier, varav vissa redan prövas kliniskt.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»HSAN har pekat på brister som vi har missat«
Thomas Flodin apropå Patientsäkerhetsutredningens betänkande:

Läkarna har anledning att vara oroliga över Patientsäkerhetsutredningens betänkande, anser Aud Sjökvist, generaldirektör för HSAN.
– Vårt remissvar är inte dåligt, men vi kanske kunde ha betonat en del saker som fanns i HSANs remissvar, säger Thomas Flodin, Läkarförbundets centralstyrelse.
Läkares homeopatiska verksamhet prövas av Regeringsrätten 1401
Var går gränsen för vetenskap och beprövad erfarenhet? Det hoppas Socialstyrelsens få domstolsbeslut om i ett ärende som gäller homeopati.
Att sova med öronproppar under jourtid inte grund för disciplinpåföljd 1401
En patient drabbades av hjärtstopp efter en operation. Akutlarm gjordes via sjukhusets telefonväxel och medicinjouren samt sjuksköterska från akuten anslöt för bistånd vid hjärt­–lungräddning. Anestesijouren infann sig dock inte och nytt larm utgick utan reslutat...
Länsrätten friar läkare 1402
En läkare som tidigare fått en erinran av HSAN för att han inte upplyst en patient om MS-diagnos frias av länsrätten. Socialstyrelsen konstaterar dock i sitt yttrande att informationen kunde varit mer optimal...
Flickan fick koncentrerad natriumklorid – sköterskan varnas 1402
Astrid Lindgren-fallet:

Den prematura flicka, vars död nu utreds av åklagare, fick under sitt andra dygn i livet koncentrerad natriumklorid i stället för natriumklorid 9 mg/ml i samband med byte av en infusionsvätska. Sjuksköterskan får en varning av HSAN. (HSAN 2572/08)

DEBATT OCH BREV

Nollvision för självmord ­– vad är alternativet? 1403
Det ligger i nollvisionens natur att den är ouppnåelig. Likafullt är det svårt att se hur något alternativ skulle fungera bättre som riktmärke för den kliniska handläggningen, anser professor emeritus Jan-Otto Ottosson.
Motsägelsefullt om nollvision för självmord 1404
Holm och Sahlin (HS) fastslår i sin artikel om självmorden i Sverige att självmorden utgör ett nationellt trauma, att de rymmer ett oerhört lidande - inte minst för anhöriga och efterlevande – och att en efterlevandegrupp (SPES) välkomnar regeringens nollvision för självmord.
Replik till Tord Bergmark:
Mål och medel för suicidprevention 1405
Vi välkomnar Tord Bergmarks kommentarer till vår debattartikel (LT 17/2009, sidorna 1153-4) om nollvision för suicid inte minst för att de bidrar till ett samtal om denna viktiga fråga, skriver Herman Holm och Nils-Eric Sahlin.
Uppföljningsstudier som villkor för subvention av läkemedel 1406
En hög vetenskaplig kvalitet på uppföljningsstudier ökar möjligheterna för en ändamålsenlig och rättvis bedömning av hur de offentliga medlen ska användas för att täcka ständigt ökande läkemedelskostnader, anser docent Helle Kieler med flera, samtliga vid Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE), Karolinska institutet, Solna.
TLV överskrider sitt mandat i genomgång av läkemedel 1407
I sin genomgång av läkemedel mot depression har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort en viss rangordning av antidepressiva läkemedel, och ger sig därmed in på ett område som ligger ­utanför ramen för dess uppdrag, anser Lars Linnersten, specialist i allmän­medicin och medlem ­av läkemedelsrådet i Region Skåne.
Replik:
TLV granskar kostnader – rekommenderar ej behandling 1408
Lars Linnersten hävdar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket överskrider sitt mandat genom att ge sig in på områden som inte ligger inom ramen för uppdraget...
Läkemedelsverket stödjer klinisk forskning 1409
Utifrån artiklar som nyligen publicerats i LT av Lena Marions (LT 13/2009, sidan 904) och Gun-Inger Mattsson, Carl-Henric Bolldén och Mats Enlund
Oklarheter om psykoterapins framtid 1410
Det är utmärkt att Birgitta Rydberg i sitt inlägg i LT 17/2009 (sidan 1199) säger sig vilja värna om mångfalden när det gäller psykoterapiinriktningar inom...
Sjukvården­ – ett industriellt system? 1410
Jag tror inte på industriell »vinst- och belöningsetik«. Från mitt perspektiv vill jag som ett exempel på lyhördhet och nytänkande återinföra ord som humanitär, människovärde, empati och helhetssyn, skriver professor Barbro Beck-Friis i ett svar till Stig Nyman (KD).

KULTUR

Darwins utskällda teori livsduglig i långa loppet 1411
Charles Darwins epokgörande evolutionslära fick ingen flygande start när den lanserades försiktigt i slutet av 1850-talet. Men trots att glåporden haglade visade sig teorin livsduglig. Läkartidningen uppmärksammar 200-årsjubileet av Charles Darwins födelse genom en rad artiklar. Den första berättar om darwinismens långa kamp för att bli accepterad.
Viktigt om skaderisk vid ureteroskopi 1414
Recension
Aspects of pharmacology of the pyeloure­ter with clinical perspectives. Författare: Jens Mortensen, Frederik Andreasen, Ulf Simonsen. Recensent: Anne-Charlotte Kinn
Praktiskt om sexuellt överförda sjukdomar 1414
Recension
Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Författare: Harald Moi, Jan Martin Maltau. Recensent: Peter Lidbrink

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1440
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1442
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Stora ojämlikheter i svensk sjukvård
Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Det finns stora ojämlikheter i svensk sjukvård. Lågutbildade dör tre gånger så ofta som högutbildade av sjukdomar som kan behandlas. Det visar Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport, som överlämnades till regeringen torsdagen den 14 maj.
SBU-rapport:
Åtgärdsplan behövs mot felaktig läkemedelsbehandling av äldre
Ökad utbildning och information till i första hand läkare leder till minskad förskrivning och ordination av olämpliga läkemedel till äldre. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.