INNEHÅLL NUMMER 21, 2009

REFLEXION

Markera alltid operationsområdet! 1448
I Socialstyrelsens vällovliga strävan att rensa bland gamla och alltför detaljerade föreskrifter har SOSFS 1989:1 upphävts. Den gällde åtgärder för att förhindra förväxlingar i synnerhet i samband med kirurgi och andra invasiva åtgärder...

LEDARE

Tydligare tider för vårdkö och kontakt 1451
Andra delbetänkandet från den statliga utredningen »Patientens rätt« har varit ute på remiss. Läkarförbundet välkomnar förslagen att stärka patientens ställning. Samtidigt ser vi att vissa delar behöver justeras...
Bra med självständigare lärosäten 1451
Läkarförbundet har lämnat synpunkter på betänkandet »Självständiga lärosäten«. Att landets universitet och högskolor måste få en friare ställning håller förbundet med om. Dock avstyrker vi förslaget om lokala anställningsordningar och en lokal befattningsstruktur...

LT DEBATT

Patientsäkerheten – USA lämnar den väg som utredning föreslår i Sverige 1452
Den modell, som föreslås i betänkandet »Patientsäkerhet – Vad är gjort? Vad behöver göras?« och som betonar systemperspektivet, kan leda till att patienterna polisanmäler i större utsträckning. Det befarar chefläkaren Olle Hollertz.

AKTUELLT

AT vara eller icke vara 1454
EU-harmoniseringen av läkarutbildningen

I år firar allmäntjänstgöringen, AT, 40-årsjubileum. Frågan är om det är sista gången systemet fyller jämnt. Röster höjs för att den svenska läkarutbildningen måste reformeras och anpassas till omvärlden. Sjukhusläkarföreningen hör till de aktörer som värnar om AT.
Ska AT vara kvar eller bakas in i grundutbildningen? 1454
...
Vård över gränserna knäckfråga i Europa 1458
Hälso- och sjukvård över gränserna har i medier framhållits som en fråga som kan få medborgare att rösta i EUs parlamentsval den 7 juni. Parlamentet antog nyligen ett förslag som ska undanröja hinder och reglera kostnader för vård inom EU.
Hägglund hoppas på beslut under året 1458
Socialminister Göran Hägglund hoppas att patientrörlighetsdirektivet klubbas under det svenska ordförandeskapet. Spanien, Portugal och Tyskland bromsar.
Nationell certifiering i (S)-program 1459
Fler arbetade timmar och en nationell certifiering för alla vårdgivare i offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det är ingredienser i socialdemokraternas kommande sjukvårdspolitiska program.

MEDICINSK KOMMENTAR

Blygsam absolut riskreduktion och osäkra långtidseffekter 1460
JUPITER ger inget stöd för ändrade riktlinjer för hjärt–kärlprevention
JUPITER-studien ger inga hållpunkter för att vidga dagens riktlinjer för primärprevention av hjärt–kärlsjukdom. Trots imponerande relativ riskreduktion är den absoluta riskreduktionen så blygsam att utvidgade indikationer för behandling med rosuvastatin (eller andra statiner) inte säkert gör mer nytta än skada på lång sikt.

NYA RÖN

Strikt glukoskontroll kan öka dödligheten hos IVA-patienter 1462
Hyperglykemi är vanligt hos svårt sjuka intensivvårdspatienter, och om den ska normaliseras eller inte är en kontroversiell fråga. En stor studie, som omfattade drygt 6 000 patienter på 42 centra, visar att det finns skäl att vara återhållsam med strikt glukoskontroll.
Ökad mortalitet hos storkonsumenter av rött kött 1462
Individer som äter mycket rött kött och processat kött lever kortare än andra. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Studien har gjorts i USA och omfattar data från drygt 500 000 amerikaner i åldrarna 50–71 år...
Manlig omskärelse minskar risken för HPV och HSV 2 1463
Smittskyddsfördelarna av omskärelse är så stora att man bör erbjuda män ingreppet även i USA och Europa. Omskärelse har tidigare visats skydda mot HIV, nu också mot humant papillomvirus (HPV) och herpes simplex-virus typ 2 (HSV 2), enligt en studie från Uganda.
Skållhett te ökar cancerrisken 1463
Rättelse:
I artikeln anges felaktigt att mate innehåller alkohol. Mate innehåller INTE alkohol. Rättelsen införd 2 juni 2009...
Registrering av kvalitetsparametrar visade ökning av komplikationer vid tyreoideakirurgi 1464
Genom att i Shewharts diagram kontinuerligt registrera kvalitetsparamet­rarna rekurrenspares och hypopara­tyreoidism efter tyroideakirurgi kunde man upptäcka och analysera en tillfällig ökning av komplikationsfrekvensen...
Gen kopplad till ökad risk för stroke 1464
Den genetiska bakgrunden till stroke är i mångt och mycket höljd i dunkel. Nu har forskare från USA och ett flertal europeiska länder identifierat två punktmutationer (SNP, singelnukleotidpolymorfi) som ökar risken för ischemisk stroke...

KLINIK OCH VETENSKAP

Plasmodium knowlesi
– den femte malarian 1465
Potentiellt dödlig infektion som även kan drabba turister

Ap-parasiten P knowlesi har påvisats hos ett stort antal människor i Sydostasien, enstaka dödsfall har rapporterats och även turister har insjuknat. Patienter med mikroskopiskt verifierad malaria från Sydostasien ska handläggas som potentiellt allvarliga sjukdomsfall och läggas in på sjukhus.
JUPITER kan ge paradigmskifte i prevention av hjärt–kärlsjukdom 1471
Fokus på inflammation som riskfaktor
JUPITER-studien – som utvärderat effekten av en daglig dos rosuvastatin i primärprevention av kardiovaskulära händelser – representerar ett nytt sätt att värdera risk för hjärt–kärlsjukdom och därmed delvis målgruppen för preventiva åtgärder.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nya behandlingsmöjligheter vid kronisk ITP hos vuxna 1476
Trombocyter bildas från megakaryocyter i benmärgen. En megakaryocyt kan fragmenteras i upp till 3 000 trombocyter. Trombocyterna har en kort livslängd på omkring 8 dygn och elimineras därefter av makrofager främst i mjälten men även i levern och i benmärgen...
Höjd kunskapsnivå önskvärd inom suicidprevention 1480
Litteraturgenomgång redogör för evidensbaserade studier
Antalet självmord i Sverige är cirka tre gånger högre än antalet dödsoffer i trafiken per år, och antalet unga som behandlas för självskadebeteende ökar för varje år. En litteraturgenomgång av suicidpreventiva åtgärder tyder på att befintliga behandlingar är otillräckliga. Suicidpreventiv forskning bör söka annan riktning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Sjukvårdens arbete med sexuellt överförda infektioner har brister 1485
Nationell kartläggning visar stora variationer mellan olika vårdinrättningar
En nationell kartläggning av det praktiska arbetet med sexuellt överförda infektioner (STI) visar att det finns stora variationer mellan olika typer av vårdinrättningar. STI-kliniker och ungdomsmottagningar har ett mer utvecklat arbetssätt, och de kontaktspårar i högre grad än andra.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Räddade över 1 500 liv« 1488
Framgång för dansk patientsäkerhetskampanj:

Målet var mycket ambitiöst. På två år skulle man rädda 3 000 liv. Den danska patientsäkerhetskampanjen »Operation Life« har precis avslutats, och siffrorna för hela kampanjperioden är ännu inte klara. Men fram till det senaste årsskiftet kunde man räkna in drygt 1 500 färre dödsfall än förväntat på de danska sjukhusen.
Beth Lilja, Danska patientsäkerhetssällskapet:
»Otrolig styrka att vi är fristående« 1490
I januari 2004 fick Danmark, som första land i världen, en särskild lag om patientsäkerhet. Drivande bakom tillkoms­ten av lagen var det några år tidigare bildade Dansk Selskab for Patientsikkerhed, en fristående organisation som samlar nästan alla tunga aktörer i den danska sjukvården...
Osäkerhet om svenskt patientsäkerhetscentrum 1490
Patientsäkerhetsutredningen föreslår att ett nationellt centrum för att driva patient säkerhetsfrågor ska inrättas i Sverige. Men det är ännu inte klart hur ett sådant centrum ska se ut eller om det verkligen blir av...

DEBATT OCH BREV

Nollvisionen för självmord bryter tabubeläggningen 1492
Nollvisionen för självmord bör betraktas som ett inriktningsmål. Visionen kan i sig sätta igång ett flertal parallella positiva aktiviteter inom suicidpreventionen, anser företrädare för Nationella styrgruppen för suicid­prevention, bland andra Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi.
Kvalitet – en fråga för professionens omdöme 1494
Kvalitet kan aldrig helt, kanske inte ens till större delen, mätas. Mycket slinker undan. För att avgöra om en vårdorganisation eller behandlingsinsats är bra eller dålig måste man tillämpa det individuella professionella omdömet, anser med dr Åke Thörn och uppmanar Läkarförbundet att hejdar kapplöpningen mot botten.
Om kvalitetsregister:
Är vi rädda för att resultaten inte ska vara de önskade? 1496
Undertecknad är en av initiativtagarna till Nationellt kvalitetsregistret för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD – BUSA. Min personliga motivation till detta är att det under de senaste tio åren skett en mycket stor ökning av förskrivningen av centralstimulerande medel...
Replik:
Satsa på kunskap i stället för kontroll! 1496
Den psykiatriska vården kan förbättras (och gör det) utan att man fyller i kontrollregister för varje patient. Men jag håller med om att uppföljning är viktigt. Vi har därför under två år följt 133 centralstimulantiabehandlade patienter med ADHD som behandlats vid den...
Så vill vi ha det nya ersättningssystemet 1498
Det är glädjande att Eva Nilsson Bågenholm vill arbeta för mångfald (LT 17/2009, sidan 1196). Också i framtidens sjukvård behövs det små mottagningar som kan erbjuda den kontinuitet och det personliga ansvarstagande som många patienter efterfrågar...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Dags att utbilda legitimerade självmordsassistenter? 1497
I debatten om läkarassisterat självmord kräver Göran Isacsson, docent och överläkare i Huddinge, konkreta svar från SMER. Han undrar också om självmordet måste assisteras av läkare och lanserar en idé om en särskild yrkesgrupp, legitimerade självmordsassistenter.
Niels Lynöe har rätt på felaktiga grunder 1497
I debatten om vård i livets slutskede upphöjs moralfilosofer till status av en sorts moralens statistiker, vilket inte bör få stå oemotsagt, menar Hans Bendz, överläkare i psykiatri i Lund.
Lynöe ska inte bestämma hur vi ska diskutera medicinsk-etiska frågor 1497
Niels Lynöes argument för en etisk diskussion med konsistens och stringens kring etiska frågor som kan väcka starka känslor är en halmdocka som knappast bidrar till den rationella etiska argumentation han efterlyser, hävdar överläkarna Anna Milberg och Marit Karlsson, Linköping.
Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan 1497
Niels Lynöe, SMER, avfärdar i Läkartidningen 12/2009 (sidorna 832-3) kritik mot eutanasi genom att anklaga motståndarna för att vara så förblindade av de starka känslor som ämnet väcker att de inte kan tänka rationellt. Den kritik han sågar på detta sätt är den oro som många känner för att eutanasi i Sverige skulle leda till ett sluttande plan, skriver Brita Hännestrand.
Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede? 1497
Den promemoria rörande läkarassisterat självmord som SMER (Statens medicinsk-etiska råd) sänt till regeringen för ställningstagande har rönt stor massmedial uppmärksamhet med ett flertal insändare i de större dagstidningarna. Även i Läkartidningen har debatten blivit alltmer intensiv med argument för och emot. Som äldre läkare med lång klinisk erfarenhet känner jag mig manad att delta, skriver Sven-Göran Håkansson.
Akademiska sjukhuset och TV3 svarar:
Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset« 1497
Att påstå att de ansvariga för dokumentärserien »Sjukhuset« inte är medvetna om patienters beroendeställning till sjukvårdspersonal är att ifrågasätta en hel yrkeskårs kompetens, skriver Björn Ragnarsson, Akademiska sjukhuset, Anette Beijer, Titan Television, och Anders Knave, TV3.
Replik:
Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tv 1497
Vi efterlyser en konstruktiv debatt som rör området mediabevakning, vårdkvalitet och etikfrågor. I en sådan debatt behöver centrala aktörer inom hälso- och sjukvården ta en aktiv del, skriver Jörgen Lundälv och Karin Fogelberg i en replik apropå tv-serien »Sjukhuset«.

KULTUR

Doktor Guillotin trodde inte på huvudets liv efter bilan 1499
Doktor Joseph Ignace Guillotin kom genom en slump att ge namn åt giljotinen, den fruktansvärda halshuggningsanordningen. I själva verket var doktorn filantrop och humanist och hade ingenting med uppfinningen att göra. Han blev inte giljotinerad, vilket myten hävdar. Inte heller trodde han på att avhuggna huvuden kunde överleva bilans fall.
Stöd för läkare vid förskrivning till gravida 1502
Recension
Janusinfo.se/gravreg/: Webbplats. Recensenter: Ulf Högberg, Stellan Håkansson

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1524
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1526
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Socialstyrelsen oroad över LCHF-utbildning
Socialstyrelsen tycker att det finns skäl till oro inför det företag som ska utbilda läkare i kolhydratfattig kost med mycket mättat fett, så kallad LCHF-kost.
Uppsala universitet förnekar att student stängts av
Uppsala universitet förnekar att man bröt mot några regler när man meddelade den morddömde student, som i våras antogs till läkarlinjen, att han inte kunde göra praktik och därmed inte flyttas upp till termin två.