INNEHÅLL NUMMER 26, 2009

REFLEXION

Vårdetik i livets slutskede angår alla 1700
Häromveckan deltog jag i en konferens om etik kring beslut i livets slutskede, arrange­rad av Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet i samarbete med Läkartidningen... / Stefan Johansson

LEDARE

Platsbrist riskerar säkerheten 1703
Vårdplatsbristen är ett allvarligt problem i sjukvården. Sommarens förestående neddragningar av verksamheter är därför mycket oroande, då redan utgångsläget är riktigt dåligt, ja, uselt. Fortsatt platsbrist alltså, fast ännu värre...
Läkarförbundet i Almedalen 1703
Årets Almedalsvecka ser ut att slå nytt rekord i antal seminarier och evenemang. Det är en mycket speciell mötesplats för politiker och andra som vill påverka. Läkarförbundet har varit där de senaste fem åren och även vi har successivt utökat våra evenemang...

LT DEBATT

En lag eller två? 1704
Ny psykiatrisk tvångslagstiftning:

Ska vi ha två lagar inom psykiatrisk tvångslagsstift­ning borde det finnas någon avgörande skillnad mellan psykossjuka som vårdas enligt de två lagarna. Det finns starka empiriska skäl för att det räcker med en tvångslag, anser överläkare Eva Tuninger och professor emeritus Sten Levander.

AKTUELLT

Oklar spelplan för framtidens apotek 1708
Apoteksmonopolet
Den 1 juli försvinner apoteksmonopolet, men i praktiken är det först i höst som en fri marknad finns med färdiga spelregler. I startfältet råder ovisshet, ingen vågar flytta sina pjäser. Apoteksföretag står undrande inför prismodellen kring läkemedel, regler kring receptfritt och utförsäljningen av apotek. Läkare ser orosmoln kring läkemedelshanteringen.
Positivt men krångligt och omständligt 1711
Apoteksmonopolet
Krångel med månadsvisa generikabyten. Omständlig hantering av licensläke­medel. Osäkerhet vad gäller glesbygdspatienter och kompetensen på apotek. Det är några orosmoment inför den nya apoteksmarknaden, sett från läkarhåll.
Foxfarmaci hoppas på läkare som delägare 1712
Apoteksmonopolet
Kan läkare äga apotek? Apoteksföretaget Foxfarmaci inväntar startsignal från Läkemedelsverket genom att placera verksamhetens två läkare som minoritetsägare.
Norge överväger att ta bort ägarhinder för tillverkare 1712
Apoteksmonopolet
Statens Legemiddelverk i Norge vill upphäva begränsningarna mot läkemedelstillverkare att äga apotek. Men ägarförbudet för läkare kommer inte att luckras upp.
Sjukskrivningar vanligt arbetsmiljöproblem 1713
Åtta av tio läkare har sjukskrivningsärenden minst en gång i veckan och konflikter med patienter är vanliga, enligt en rapport från Karolinska institutet. Läkarförbundets ordförande vill se riktade stödinsatser till läkare inom fler specialiteter. Det är inte bara allmänläkare som berörs av sjukskrivningar.
Svensk expertis ledande i arbetet mot bioterrorism 1714
Ökad kontroll, förbättrad utbildning och nya europeiska nätverk ska bidra till en bätt­re beredskap för att möta hotet från biologisk terrorism. Det hoppas svenska experter, som nu får leda detaljarbetet med en gemensam europeisk handlingsplan mot bioterrorism.
Artikel i Läkartidningen utreds för oredlighet 1714
Karolinska institutet utreder för närvarande misstankar om oredlighet gällande en studie som publicerats i Läkartidningen 2008. Detta efter att kollegor till författarna anmält studien till etikrådet. Enligt en extern granskare är rapporteringen vilseledande.
Skånska Hälsovalet utreds av Konkurrensverket 1715
Skånes privatläkarförening kritiserar i en skrivelse Region Skånes vårdval för att strida mot Konkurrensverkets rekommendationer. Privatläkarna känner sig exkluderade i det skånska vårdvalet. Konkurrensverket ser nu över frågan.
Ny smittskyddsmyndighet föreslås 1715
Smittskyddsinstitutet, SMI, och delar av Socialstyrelsens smittskyddsverksamhet bör slås ihop till en ny myndighet, Smittskyddsmyndigheten, som blir mindre forskningsinstitut och mer förvaltningsmyndighet. På så sätt ska landet bli bättre rustat att möta framtidens hot, tror regeringens utredare.
Ljumt intresse för »starta eget«-kurs i Göteborg 1716
Läkarförbundet igång med att underlätta företagande
Det blev ingen rusning till Läkar­förbundets »starta eget«-kurs för distriktsläkare i Göte­borg. 22 av de 40 kursplatserna fylldes vid en pilotkurs i början av juni. Där­emot är en central kurs i Stockholm i höst redan fulltecknad.

NOTISER

Jönköping i topp för kömiljarden
Jönköping ligger i topp och Västernorrland i botten när det gäller tillgänglighet till specialistvården. Sexton landsting skulle få ta del av den så kallade kö­miljarden om den skulle betalas ut i dag (se LT nr 51/2008 sidan 3717 samt nr 37/2008 sidan 2471)...
Ministermöte i Jönköping 1715
Jönköping blir värd för EU:s hälsoministrar, som ska diskutera aktuella vårdfrågor 6–7 juli. På agendan står »tillgång till verksamma antibiotika«, »e-hälsa och förbättrad patientsäkerhet« samt »patienters rättigheter vid vård i annat EU-land«...
Riksrevisionen sågar psykiatrisatsning 1716
De statliga bidragen till psykiatrin har inte varit effektiva, sammanfattar Riks­revisionen i en färsk översyn av regeringens psykiatristöd. Granskningen omfattar dels de ekonomiska bidrag för psykiatri som riktats till landstingen under perioden 2001–2007, dels...

MEDICINSK KOMMENTAR

Äldrekirurgin är diskriminerad 1717
Hälso- och sjukvården illa rustad möta gamla patienter

Hälso- och sjukvården är illa rustad att möta gamla patienter, konstaterar Barbro Westerholm i en Medicinsk kommentar. Operation av en äldre människa ger helt andra problem vad gäller t ex samsjuklighet och läkemedelsbehandling än då yngre opereras. Ökat fokus på äldrekirurgin krävs.

NYA RÖN

Ingen tydlig risk för ovarialcancer av infertilitetsbehandling 1718
Jensen och medarbetare vid Danish Cancer Society har nyligen publicerat ett arbete i BMJ [1]. Med frågeställningen om farmaka som används i behandlingen av infertilitet är korrelerade med ökad risk för ovarialcancer har man undersökt en kohort på över 54 000 kvinnor som...
Med vuxnas stöd kan ungas tobaksbruk minskas 1718
AVHANDLING. Det finns inget trollspö i det förebyggande arbetet mot ungas tobaksbruk. Fortsatt kunskapsutveckling i fråga om underliggande mekanismer och preventiva arbetssätt är nödvändig...
HIV-drabbade i Afrika får antiviral terapi för sent 1719
Alltför få HIV-drabbade afrikaner får tillgång till antiviral terapi, och när de väl erbjuds läkemedel har det ofta gått alldeles för långt i sjukdomsförloppet. Så kan man sammanfatta en artikel som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine...
Östrogenreceptorn har könsspecifik
koppling till smärta 1719
Kroniska smärttillstånd drabbar oftare kvinnor än män. En forskargrupp från Karolinska institutet har i försök på möss visat att smärttröskeln kan vara kopplad till aktiviteten i östrogenreceptorerna. Honmöss med utslagna östrogenreceptorer fick högre smärttröskel, i nivå med hanmöss.
Genetiken bakom typ 1-diabetes 1720
Mycket har hänt vad gäller förståelsen av den genetiska bakgrunden till typ 1-diabetes, men ännu krävs omfattande arbete innan de vetenskapliga framstegen kan resultera i klinisk praxis, enligt en artikel publicerad i tidskriften New England Journal of Medicine...
Autistiska barn dåliga på att uppfatta mänskliga rörelser 1720
Redan i 2-årsåldern märks skillnader i den neurologiska utvecklingen mellan barn med autism och barn utan autism. I ett experiment visar sig barn med autism inte uppmärksamma mänskliga rörelser. I stället fokuserar de på rörelser korrelerade med ljud.
Indikatorer för patientsäkerhet i Europa 1721
Patientsäkerheten är i fokus också i det europeiska samarbetet. Under 2005–2007 genomfördes ett projekt ägnat att stödja utvecklingen av patientsäkerheten i europeisk hälso- och sjukvård på uppdrag av EU:s ministerråd...
RSV-infektion associerad med genetisk predisposition för astma 1721
Spädbarn som sjukhusvårdas för allvarlig infektion med respiratoriskt syncytialvirus (RSV) löper ökad risk att utveckla astma. Danska studier talar för att RSV-infektionen är associerad med en genetisk predisposition för astma.

KLINIK OCH VETENSKAP

Kirurgi på gamla människor måste anpassas efter individen 1723
Åldrandets fysiologi en faktor för operationsresultatet
En allt större del av kirurgiska operationer görs på gamla människor (Figur 1), som har ett annat reaktionsmönster, för att inte säga en annan fysiologi, än yngre. Men ändå behandlas de ofta legärt perioperativt, varför resultaten blir sämre än vad de behöver vara...
WITH ENGLISH SUMMARY

Benigna uterusförändringar kan orsaka infertilitet 1726
Hysteroskopisk operation ökar chansen till normal graviditet
Hysteroskopisk operation ökar chansen till normal graviditet vid benigna intrauterina förändringar som submukösa myom, polyper, adherenser och medfödda anomalier. Hysteroskopisk kirurgi kan utföras polikliniskt med låg komplikationsrisk.
WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Drunkning 1729
Drunkningsolyckor är inte ovanliga i Sverige. Med en ny och förenklad definition och indelning av drunkningsolyckor undviker man diagnostiskt hårklyveri om typen av vatten. Tidigt insatt behandling är avgörande för prognosen.
Mer jämlik vård för patienter med katarakt 1733
Resultat av införande av nationella operationsindikationer
För att förbättra kataraktsjukvården infördes gemensamma nationella medicinska indikationer för kataraktoperation som en variabel i kataraktregistret. Resultatet efter några år visar ökad patientmedverkan, minskad variation mellan kirurger och bättre hantering av vårdgarantin.
Röntgenkontrastmedel och njurskador 1737
Bättre uppfattning om riskmarkörer och uppföljning behövs
Jodkontrastmedel, som används vid datortomografi och endovaskulära ingrepp, kan inducera njurskador. Viktiga riskfaktorer är nedsatt njurfunktion, stora kontrastmedelsdoser, dehydrering, diabetes, hjärtsvikt, hypotoni och hypoxi. Men uppgifter om njurfunktion och riskfaktorer saknas ofta på röntgenremissen.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Pollenallergi vid graviditet 1746
Litteraturgenomgång av läkemedel visar ingen ökad risk för fosterskada
Efter en systematisk genomgång av litteraturen finner vi att användning av perorala antihistaminer och antiallerginässprayer under graviditet inte medför någon ökad risk för barnet. För perorala antihistaminer finns god dokumentation för loratadin, cetirizin och klemastin. Något av dessa preparat är därför att föredra.

PATIENTSÄKERHET

Vårdinfektioner på svenska sjukhus minskar 1743
Färre patienter än tidigare drabbas av vårdrelaterade infektioner på svenska sjukhus. En ny nationell mätning från SKL, Sveriges Kommuner och landsting, visar att andelen drabbade nu är nere på 9,7 procent.
Läkaren opererade fel sida men rätt åkomma 1744
En patient opererades för bartholinit på vänster sida trots att hon sökt för besvär på höger sida. Felet upptäcktes och patienten opererades igen dagen därpå, nu på höger sida. Då det faktiskt fanns en inflammation även i vänster blygdläpp tilldelas läkaren endast en erinran. (HSAN 4283/08)
Länsrätten friar allmänläkare som missade hjärtinfarkt 1744
En allmänläkare bedömde att en kvinna led av gastroenterit och dyspepsi. För det gav HSAN honom en erinran eftersom det senare samma dag visade sig att patienten hade en subendokardiell infarkt. Nu friar länsrätten läkaren; symtomen var inte tillräckligt tydliga. (Länsrätten i Stockholms län 19936-08)
Patienten begick självmord – läkaren varnas 1745
Trots att kvinnan tidigare gjort allvarliga självmordsförsök och trots att medicineringen mot depression, psykotiska symtom och ångest endast pågått i 12 dagar gjordes ingen strukturerad suicidriskbedömning när patienten ville skrivas ut från sin frivilliga sjukhusvård...

DEBATT OCH BREV

Kritiken visar behov av ökade kunskaper om registrens syfte 1749
Debatten om Nationella Kvalitetsregister:

Vi välkomnar en engagerad och kritisk debatt om de nationella kvalitetsregistren. Debatten hittills visar också att det behövs ökade kunskaper om registren, inte minst inom primärvård och psykiatri, de två stora hälso- och sjukvårdsområden som i stort sett saknar fungerande nationella kvalitetsregister, skriver en rad registerhållare med flera.
Dags att sluta basera risk på BMI 1752
Att uttrycka övervikt baserat på enbart BMI som riskindikator för död kan vara helt missvisande. BMI kan enligt vår uppfattning inte, i varje fall inte som enda mått, användas vid riskbedömning, skriver professor emeritus Calle Bengtsson med flera och förespråkar mätning av midja och stuss vid riskbedömning.
Förslag om en kvalitetssäkrad BUP-vård 1754
Patientsäkerheten ska stå i fokus. För att garantera att barn och ungdomar med psykiatriska symtom som söker barn- och ungdomspsykiatrin får en högkvalificerad vård lanserar läkarföreningen inom Stockholms läns sjukvårdsområde idén om en kvalitetssäkrad BUP-vård.
Aktivitetsersättningen slog fel 1755
I ett betänkande med det fyndiga namnet »Brist på brådska« föreslås att aktivitetsersättningen ska avskaffas. De med måttlig och svår funktionsnedsättning ska få så kallad sjukersättning till unga. De med lindrig sådan ska hänvisas till Arbetsförmedlingens särskilda insatser.
Se över lagstiftningen 1756
Slutreplik om juridiken i vården:

Maria Jacobsson, jurist på Socialstyrelsen, skriver i sin replik på mitt debattinlägg om juridiken i sjukvården att jag misstolkat hennes svar (LT 24–25/2009, sidorna 1669-70). Det var en av poängerna med inlägget...
JUPITER-studien väcker fler frågor än den besvarar 1757
Anders G Olsson [1] och jag [2] gör olika bedömningar av JUPITER-studien [3] och vilka konsekvenser den kan tänkas få. Jag anser: 1. Att den begränsade abso­luta riskreduktionen (1, 2 pro­cent för primärt effektmått, 0,9 procent för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär...
JUPITER – tänk först och handla sedan! 1758
Jan Håkansson (JH) och Anders G Olsson (AGO) skriver båda i Läkartidningen 21–22/2009 (sidorna 1460–1), AGO även i LT 23/2009 ­(sidan 1577) om JUPITER-studien (blodfettssänkaren rosuvastatin versus placebo), som av industrin lanserats som studien med stort S, studien som ska...
Behandla primärt underliggande orsak till inflammation hos överviktiga individer utan symtom på kranskärlssjukdom 1758
Anders G Olsson har gett en beskrivning av JUPITER-studien [1] i Läkartidningen nyligen [2] och följt upp med brev till redaktören i senaste numret [3]. Olsson är positiv till primärprevention med statiner till symtomfria individer med tecken till inflammation [2]...

KULTUR

Det tog tid för Darwins idé att få genklang i medicinen 1759
Charles Darwin publicerade sin epokgörande evolutionslära redan 1859. Men det var först under några viktiga decennier mellan förra seklets båda världskrig som Darwins teori började påverka tänkandet inom ekologi, genetik och medicin. I dag, 200 år efter Darwins födelse, är de flesta medicinare förtrogna med exempel ur den evolutionära medicinens fatabur.
Information utan diskussion 1762
Landstingens läkemedelskommittéer runtom i Sverige informerar regelbundet om sin verksamhet och om läkemedlen som de rekommenderar. Informationen sprids oftast genom tryckta publikationer eller via särskilda webbsidor. Läkartidningens recensent har granskat hela utbudet.

RÄTTELSE

Påpekande 1700
Påpekande rörande artikeln Franco-Cereceda A, Liska J. Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1784
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1786
Ladda ner pdf