INNEHÅLL NUMMER 28, 2009

REFLEXION

Att lyckas med läkemedel 1792
Det handlar mer om att göra rätt från början än att sopa i efterhand. Det är ett budskap som jag upprepade gånger fört fram i Läkartidningen och andra sammanhang... / Ylva Böttiger

LEDARE

Cancerstrategi för framtiden 1795
I våras överlämnades »En nationell cancerstrategi för framtiden« till socialministern. Den är välskriven och belyser problematiken kring en ökad cancerprevalens ur flera intressanta och relevanta perspektiv. Föreslagna insatser är till övervägande del väl avvägda...

LT DEBATT

När ska man försöka rädda dem
– och vem ska bestämma? 1796
Extremt underburna barn
Det bör vara föräldrarnas sak att besluta om den livsuppehållande behandlingen av mycket för tidigt födda barn ska avbrytas. I den mån FN:s barnkonvention lägger hinder i vägen härvidlag bör konventionen ändras, anser Torbjörn Tännsjö.

AKTUELLT

Kvalitetsmått – en knäckfråga 1800
Det fria vårdvalet
Att hitta metoder att mäta vårdens resultat är den stora utmaningen om patientens fria val ska bli ett verkligt informerat val. Om den saken rådde det bred enighet när Läkarförbundet anordnade debatt om vårdvalet under Almedalsveckan.
Svenskt Näringsliv
vill ha kvalitetsbonus 1800

Svenskt Näringsliv slår ett slag för det brittiska systemet med ersättning efter kvalitet i en ny rapport där man undersökt vårdsystemen i ett antal europeiska länder.
Långt kvar till jämlikhet inom vården 1802
Almedalen
Skillnaderna i hälsa mellan fattiga och rika ökar, trots att vi generellt sett blir allt friskare. Men är det ett vårdproblem eller ett samhällsproblem? Den ojämlika vården debatterades vid ett seminarium i Almedalen i Socialstyrelsens regi.
»Vi ser bara toppen av ett isberg« 1803
Almedalen
En nota på vad antibiotika­resistensen kostar, bättre analys av hur antibiotika används, lex Maria-anmälningar vid brist på enkelrum i intensivvården samt en begränsad rätt till förskrivning av högpotenta antibiotika . Det var förslag vid Läkar­förbundets seminarium om anti­biotikaresistens.
Resurserna för att hantera pandemin måste omfördelas 1804
Pandemin med nya influensan A/H1N1 når snart ett läge då EU-länderna måste byta strategi i smittskydds­arbetet och satsa mer på att hantera effekterna av pandemin och mindre på att identifiera nya smittade.
Nya regler ska stoppa
olämpliga studenter 1804
Uppsala universitet kan inte klandras för att inte ha ordnat praktikplats åt den morddömde studenten. Det framhåller Högskoleverket i ett yttrande till Justitiekanslern (JK). Samtidigt överlämnar verket förslag på nya regler för att stoppa olämpliga studenter.

NOTISER

Psykiatriutbildningen får hård kritik 1803
Socialstyrelsen vill se en hårdare styrning från regeringen av läkar- och sjuksköterske­utbildningarnas psykiatri­kurser. Som det är i dag varierar såväl innehåll, litteratur, antal undervisningstimmar som examinationsformer stort mellan de olika lärosätena, konstateras i en...
Gemensamt krav att asylsökande får rätt till vård 1803
Tillsammans med 16 fack­förbund och professionella organisationer inom vårdområdet kräver Läkarförbundet i ett uttalande att asylsökande och papperslösa ska ha samma rätt till nödvändig vård som andra personer...
Konkurrens­verket granskar vårdvalet 1803
Regeringen har uppdragit åt Konkurrensverket att följa införandet av vårdval i primärvården nästa år. Uppgiften är att övervaka att landstingen ger förutsättningar för andra vårdgivare att etablera sig på lika villkor och att den reella valfriheten för patienten ökar...

MEDICINSK KOMMENTAR

Viktigt för sexualbrottsoffer
att sjukvård och rättsväsende gör rätt 1805
Sjukvårdens personal är ofta de första att möta offer för sexualbrott och har alltså en central roll i insamlingen av bevismaterial. För att säkerställa att bevismaterialet tillvaratas professionellt har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) under våren påbörjat implementeringen av ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer.

NYA RÖN

Dags att sluta räkna kolhydrater och fett 1806
Energibalansen tycks spela större roll än kolhydrat- och fettintaget för patienter med bukfetma. Detta bekräftas i en ovanlig interventionsstudie från en namnkunnig australisk forskargrupp [1]. Studien är lång (tolv månader) och noggrant genomförd...
Kejsarsnitt påverkar DNA 1807
Autoreferat
Förlossning med planerat kejsarsnitt ger epigenetiska förändringar av DNA, vilket kan vara en förklaring till rapporterade samband mellan förlossningsätt och ökad risk för sjukdom senare i livet. Detta visar en studie från Karolinska institutet, som är den första i sitt slag.
Test avslöjar alzheimerrisk 1807
Amerikanska forskare har skapat en metod för att uppskatta risken att äldre ska drabbas av alzheimer. Författarna har utgått från en grupp på 3 375 personer, i genomsnitt 76 år gamla...
REM-sömn bra för kreativiteten 1807
Att ta en tupplur kan vara bra för kreativiteten, i alla fall om man får tro en amerikansk studie presenterad i PNAS. Författarna har använt sig av vad som kallas remote associates test, som prövar kreativiteten...
Ekonomisk katastrof för strokedrabbade kineser 1808
Kineser som haft stroke drabbas, förutom av medicinska komplikationer, av mycket svåra ekonomiska konsekvenser av sin sjukdom. Det visar en studie presenterad i tidskriften Stroke. Författarna har tittat på 5 000 strokepatienter som behandlats vid 62 sjukhus i Kina...
Antioxidanter motverkar
fria radikalers nyttiga effekter 1808
Förutom att »antioxidanter i bästa fall är verkningslösa och i värsta fall skadliga« kan intag av antioxidanter vara kontraproduktivt för diabetiker som tränar fysiskt. Fysisk träning minskar insulinresistensen och stimulerar det endogena försvaret mot fria radikaler, och dessa effekter blockeras av antioxidanter.
Appendicit i ungdomen minskar risken för ulcerös kolit senare 1809
Autoreferat
Hypotesen att blindtarmsopererade personer har lägre risk att insjukna i ulcerös kolit bekräftas i en dansk-svensk studie. Det är själva blindtarmsinflammationen i ungdomen, före 20 års ålder, inte operationen, som skyddar mot ulcerös kolit senare i livet.
Ny kunskap kring Sanfilippos syndrom 1809
Amerikanska forskare har gjort nya rön kring Sanfilippos syndrom, en ovanlig neurodegenerativ sjukdom som leder till utvecklingsstörning och att den drabbade avlider i förtid, ibland redan i 20-årsåldern...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kryptosporidios – kraftigt under­diagnostiserad diarrésjukdom 1810
Provtagningen bör öka vid oklara diagnoser
Kryptosporidios sprids vanligen via förorenat dricksvatten eller bassängvatten men även från person till person, särskilt bland barn. Diagnostiken baseras på mikroskopisk undersökning av avföring, vilket kräver specifik frågeställning på remissen. Provtagningen i Sverige rekommenderas öka.
Den nya pandemi­influensan A/H1N1 1814
Antivirala medel för det initiala skedet – vaccin begränsar effekterna på sikt

Vaccination med pandemivaccin är hörnstenen för att lindra och begränsa effekterna av en influensapandemi, och ett A/H1N1-vaccin kommer att finnas tillgängligt senhösten 2009. I ett initialt skede är därför antivirala läkemedel den enda tillgängliga specifika medicinska åtgärden mot influensa. Dessa medel bör dock förskrivas på strikta indikationer på grund av hotande resistensutveckling, skriver Ingrid Uhnoo och Charlotta Bergquist vid Läkemedelsverket.
Höga alkoholhalter vanligt hos kvinnor
som anmält sexuellt övergrepp 1820
Viktigt att sjukvården säkrar bevis för utredning av »hjälplöst tillstånd«
Det är viktigt att sjukvården säkrar bevis för utredning av »hjälplöst tillstånd« – övergrepp mot någon i hjälplöst tillstånd (på grund av t ex berusning) rubriceras sedan 2005 som våldtäkt. De rättstoxikologiska analysfynden är en viktig del i rättsprocessen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Viktreduktion som behandling
vid urininkontinens 1826
Viktreduktion kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska inkontinensproblem och bör beaktas som ett komplement till vedertagen farmakologisk och kirurgisk behandling av inkontinens. Samhällskostnaderna för inkontinensvården överstiger 5 miljarder kronor årligen. WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Interaktion mellan johannesört och medel mot alkoholberoende? 1829
Läkemedelsfrågan:

En husläkare har en patient som behandlas med akamprosat. Patienten har tidigare ätit johannesörtpreparat och vill göra det igen. Men finns det en risk för interaktion mellan akamprosat (Campral) och johannesört?

PATIENTSÄKERHET

»Allt syns inte i ögat« 1830
Sakkunnig manar till respekt för nedsättning av synskärpan
»Man måste förstå att det är allvar när synskärpan går ner«, säger Klas Göran Brege. »Det är viktigt att inte släppa en patient med nytillkommen synnedsättning men med till synes normalt ögonstatus.«
Missade orbitatumör – patienten blev blind 1830
Om ögonstatus inte kan ge någon förklaring till synnedsättning och till exempel förändrat färgseende bör man gå vidare med ytterligare utredning. Det är inte acceptabelt att lämna patienten utan att ens boka in ett upp­följande besök...
Fel att låsa sig vid psykogen orsak utan att ha uteslutit somatisk diagnos 1830
Att direkt anta att en synnedsättning är psykogen då ögonstatus i övigt är normalt är att dra en förhastad slutsats. Först måste tumörsjukdom och neuro­logisk dito uteslutas.
Grundligare utredning kunde förhindrat blindhet 1831
Dubbelseende och synfältsförlust är exempel på alarmerande symtom för diagnosen temporalisarterit. Den dia­gnosen ska emellertid alltid misstänkas hos gamla människor med kraftig synnedsättning även utan förklarande fynd i ögonstatus.
Hastig synförsämring ska utredas snabbt 1831
Trots att ögonläkaren träffade patienten vid två tillfällen inom loppet av åtta dagar med klar försämring av både synskärpa och näthinnestatus gjorde han inget för att påskynda ytterligare utredning...

DEBATT OCH BREV

När Mammon tillåts styra vården 1832
Flera förhållanden inom sjukvården i Stockholms län har på senare tid avslöjats där ekonomiska bonusar och vinstintressen tillåtits styra. En bred kommission bör utses för att kontinuerligt följa vad som händer i sjukvården i Stockholms län, skriver Jan Halldin.
Psykiatrins kvalitetsregister är inne i en period av intensiv utveckling 1834
Vi har fått oroande indikationer på att bedömningar på skattningsskalor kan påverkas av att brytpunktsvärden används som kriterium för val av vårdinsats. Detta står dock inte i motsatsställning till behovet av transparens. Psykiatrins kvalitetsregister är inne i en period av intensiv utveckling...
Replik till Garellick m fl om kvalitetsregister:
Huvudfrågan är ännu obesvarad 1835
Vi har inte ifrågasatt kvalitetsmätning. Men registerresultat duger inte för att betygsätta landsting, sjukhus eller vårdcentraler! Detta behöver deklareras tydligt för att undvika missuppfattningar och övertro på kvalitetsregisterdata och för att inte ge vanrykte åt kvalitetsmätning.
Brist på problematisering underblåser felaktig bild 1837
Slutreplik till Eva Nilsson Bågenholm om kvalitetsregister:
Jag uppskattar att Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm (ENB) kommenterade [1] funderingarna i min artikel [2] om kvalitet och professionellt omdöme...
Visst går det att höja produktiviteten i svensk medicinsk forskning 1838
En forskarskola med inriktning på translationell forskning, »translational research« kan i bästa fall leda till att svensk klinisk forskning blir lika slagkraftig som i mitten av 1900-talet.
Patienten som gisslan 1839
Försäkringskassans (FK) och Socialstyrelsens nya riktlinjer vid sjukskrivning är omdebatterade. Främst är det patienter som blivit drabbade som setts i pressen, men nu måste även vi läkare reagera...
»Ellen« uppfyller kraven 1840
Ellen AB svarar Per-Anders Mårdh:
Per-Anders Mårdh är i LT 17/2009 (sidorna 1197-8) kritisk till Ellen AB:s probiotiska tampong Ellen och till probiotiska produkter generellt. Mårdhs artikel ger dock intrycket av att grundregleringen och kravet för existens på marknaden är detsamma för Ellen som för andra probiotiska produkter. Detta är dock en felaktig bild.
Halverat saltintag medel mot hypertoni 1840
Wettermark och medarbetare drar upp en diskussion om de höga kostnaderna för hypertonibehandling i LT [1]. De tror att vi kan spara ca 0,5 miljarder av de 2,4 miljarder det kostar med styrning av förskrivningsrutiner för läkemedel som blockerar renin–angiotensinsystemet...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Fria vårdvalet hot mot sjukgymnastisk rehabilitering 1840
Patienterna riskerar sämre rehabilitering om man väljer att lägga in den sjukgymnastiska rehabiliteringen under vårdcentralerna när det fria vårdvalet införs.
Svår minnesförlust efter ECT – vanligare än vi trott? 1840
Efter min debattartikel om svår minnesförlust efter ECT har sex patienter, fem läkarkollegor samt ytterligare kollegor inom vården hört av sig till mig. Jag har fått kännedom om tolv patienter med symtom mycket snarlika dem som beskrevs för de två patienterna i min förra artikel. I åtminstone sju av fallen beskrivs symtom av minst samma extrema svårighetsgrad.
Felmekanismer och HSAN:s brist på kompetens 1840
På en neonatalavdelning byter man leverantör av ampuller med koncentrerad natriumklorid. Därmed får ampuller med den koncentrerade lösningen samma form och funktion som ampuller med den fysiologiska lösningen.
Slutreplik till Sven-Erik Johansson:
Funktionella tankemönster bättre än dysfunktionella 1840
Med utgångspunkt i Lisbeth Stahres artikel i Läkartidningen har Lisbeth Stahre och Sven-Erik Johansson haft ett meningsutbyte kring KBT som metod för fetmabehandling i primärvården på debattplats i Läkartidningen. Debatten avslutas här med en slutreplik från Lisbeth Stahre.
Yngve Hofvander vill inte barnens bästa 1840
Yngve Hofvander konstaterar i Läkartidningen att en klar majoritet av Sveriges landsting, liksom Sveriges riksdag och Socialstyrelsen, ställer sig positiv till att manlig omskärelse ska fortsätta utföras inom offentlig sjukvård, för att därefter försöka ge sken av att i princip hela Sverige egentligen vill att detta ska förbjudas.

KULTUR

Nestor med världsrekordet
i studiet av tvångssyndrom 1841
Världsrekordet i studiet av tvångssyndrom innehas av den 90-årige före detta överläkaren och klinikchefen Gunnar Skoog, nestor inom svensk psykiatri. Resultaten från 40-årsuppföljningen av hans tvångssyndromstudie publicerades redan för tio år sedan, men han arbetar fortfarande aktivt med sin forskning, ett kvartssekel efter pensioneringen.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1860
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1862
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkartidningen i Almedalen
Att hitta metoder att mäta vårdens resultat är den stora utmaningen om patientens fria val ska bli ett verkligt informerat val. Om den saken rådde det bred enighet när Läkarförbundet anordnade debatt om vårdvalet under Almedalsveckan.