INNEHÅLL NUMMER 32, 2009

REFLEXION

Bedräglig känsla av trygghet? 1944
Nu vet vi. Den nya influensan kommer att härja i höst. Men vår beredskap är god. Skeppslaster med vaccin är på väg mot landets gränser. Planer smids. Vi kommer att vara beredda... / Stefan Johansson

LEDARE

En gigantisk uppgift väntar 1947
Under de senaste månaderna har vi i tidningar och andra media matats med information om den nya influensan, i folkmun ofta kallad svininfluensan. Sällan har en nyhet väckt så stort intresse under så lång tid... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Säkerställ den socialmedicinska kompetensen! 1848
För att säkra folkhälsokompetensen på europeisk nivå i svensk hälso- och sjukvård och kvaliteten i specialistutbildningen är det angeläget att landstingen inrättar socialmedicinska tjänster med tydliga uppdrag inom organisationen samt specialisttjänster och ST-tjänster inom socialmedicin.

AKTUELLT

Tio år med biologiska RA-medel:
Långtidseffekterna börjar klarna 1952
Färre sjukhusinläggningar och mindre ledkirurgi, men också högre infektionsrisk och ännu oklara effekter på risken för cancer och hjärt–kärlsjukdom. Så summeras tio års erfarenhet av biologiska läkemedel vid årets reumatologkonferens EULAR i Köpenhamn.
»Biologiska läkemedel inte farligare än andra« 1954
Biologiska läkemedel ger inte fler biverkningar än and­ra läkemedel, menar Läkemedelsverket. Detta trots att myndigheterna har tvingats varna för nya och okända biverkningar hos närmare vart fjärde biologiskt läkemedel som godkänts i Europa och USA.
Allt fler östuniversitet startar läkarutbildning på engelska 1957
Medicinutbildning på engels­ka har blivit en lönsam affärs­idé för fattiga univer­sitet i det gamla Östeuropa. Vid det här laget finns minst 40 engelskspråkiga utbildningar i öst – och svenska studenter är attraktiva eftersom de får ta med sina studie­lån utomlands.
Massvaccinering stor utmaning för landstingen 1958
Att vaccinera befolkningen mot den nya influensan blir en stor utmaning för landsting och regioner, både rent praktiskt och ekonomiskt. Före den 1 september ska kostnadsfördelningen mellan staten och landstingen vara klar, och SKL ska ha utfärdat riktlinjer för vad det ska kosta den enskilde att vaccinera sig.

MEDICINSK KOMMENTAR

Medelhavskosten skyddar hjärtat 1959
Ny systematisk genomgång ger ökat stöd för kostrekommendationer
Den hittills största – och sannolikt mest tillförlitliga – systematiska genomgången av samband mellan kost och risk för hjärt–kärlsjukdom visar nu att medelhavskost, grönsaker och nötter minskar risken, medan transfetter och födoämnen med högt glykemiskt index ökar risken.

NYA RÖN

Schizofrenins samband med våldsbrott ifrågasatt 1960
Autoreferat
En epidemiologisk studie från Karolinska institutet och Oxfords universitet tyder på att personer med schizofreni, men utan missbruk eller beroende, är obetydligt mer våldsamma än människor i allmänhet. I samhällsdebatten om våldsbrott fokuseras ofta förövarnas psykiska sjukdom.
Många bröstcancerpatienter tar antioxidanter 1960
Många kvinnor med bröstcancer tar på eget bevåg supplement av antioxidanter trots att kunskapen om hur dessa påverkar cellgiftsbehandling är mycket begränsad; detta enligt en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Cancer...
Träning i simulator gav kirurgisk färdighet 1961
Simulatorträning tycks vara ett bra sätt att öva laparoskopisk kirurgi, så bra att denna typ av träning bör införas i utbildningen. Detta visar en studie där ST-läkare i obstetrik och gynekologi fått träna laparoskopisk salpingektomi.
Bukaortaaneurysm och familjescreening 1961
Autoreferat
Bukaortaaneurysm är vanligt förekommande i åldersgrupperna över 60 år och en viktig dödsorsak. Familjär anhopning av bukaortaaneurysm har beskrivits sedan över 30 år, men tidigare studier är baserade på patientmaterial från ett eller ett fåtal centra och retrospektiva...
Validerad checklista för hela operationsprocessen 1962
Checklistor används alltmer i sjukvården för ökad patientsäkerhet. I Läkartidningen har WHO:s checklista för säker kirurgi och hur denna nu lanseras i Sverige beskrivits...
Dödligheten i subaraknoidal­blödning sjunker 1962
Dödligheten i subaraknoidalblödning har sjunkit under de senaste tre decennierna. Det är det viktigaste rönet i en sammanställning som presenteras i Lancet. Studien är en metaanalys där författarna, med hjälp av PubMed, har sammanställt studier publicerade under perioden...

KLINIK OCH VETENSKAP

Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid indikerar reumatoid artrit 1964
Analys av antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (CCP) bör väljas i första hand inför remiss till reumatologisk enhet eller för differentialdiagnostik av artrit. Anti-CCP har i en klinisk uppföljning högre sensitivitet och specificitet för nydebuterad reumatoid artrit än reumafaktor.
Behandling med insulinpump vid vård på sjukhus bör ifrågasättas 1967
Tre fall illustrerar risken för keto­acidos
Insulintillförseln vid akut sjukdom hos pumpbehandlade diabetiker måste i regel säkras med annan insulinbehandling. Tre fall, anmälda till patientförsäkringen, illustrerar risken för ketoacidos hos insulinpumpbehandlade patienter vid vård på sjukhus.
Anfalls­utlösande faktorer vid migrän 1970
Patientdagbok kan ge bättre anfallskontroll
I en enkätundersökning av kvinnor i fertil ålder med migrän svarade drygt 80 procent att mer än hälften av deras anfall utlöstes av specifika faktorer; oftast stress, starkt ljus, sömnbrist, menstruation, vin och för mycket sömn.
WITH ENGLISH SUMMARY

Att tro på sig själv – grund för lyckad rehabilitering 1975
Tilltron till den egna förmågan stark prediktor vid ortopedisk skada
Tilltron till den egna förmågan är en stark prediktor vid ortopedisk skada. Läkares, sjukgymnasters etc sätt att agera och uttala sig om behandling och prognos kan såväl stärka som minska patientens tilltro till sin förmåga.
Goda långtidseffekter av rehabilitering i varmt klimat 1978
Att fysisk aktivitet och träning är både hälsofrämjande och förebyggande och därför används som behandling vid ett stort antal sjukdomstillstånd är kända fakta [1]... WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Hur påverkar ibuprofen nedbrytningen av alkohol? 1986
Hämmar ibuprofen metabolismen av etanol?

PATIENTSÄKERHET

»Alla kan lära av felen som begås« 1982
HSAN:s generaldirektör anser att hälso- och sjukvården inte arbetar tillräckligt hårt med patientsäkerheten
Strax före jul kom Patientsäkerhets­utredningens betänkande med för­slaget att HSAN:s verksamhet kraftigt ska begränsas. Precis innan hade regeringen dock utsett en ny general­direktör för myndigheten, som till­trädde i februari. Ett halvår senare finns inget som tyder på att Aud Sjökvist håller på att avveckla någon del av verksam­heten.
Aud Sjökvist brinner för sitt nya jobb 1984
Vägen till posten som generaldirektör har varit krokig och intensiv
Aud Sjökvist tillträdde som general­direktör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd den 1 februari. För att få agera ordförande i nämnden måste man varit ordinarie domare, och vägen dit var långt ifrån självklar för Aud Sjökvist.
Anmälningarna till HSAN ökar men de från Socialstyrelsen minskar 1985
Av närmare 5 000 HSAN-ärenden i fjol resulterade endast drygt 300 i en erinran eller varning. 37 yrkesutövare förlorade sin legitimation, varav 10 läkare.
HSAN-beslut kan överklagas i flera instanser 1985
Ett beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan överklagas till länsrätten i Stockholm och vidare till Kammarrätten och Regeringsrätten.

DEBATT OCH BREV

Även extremt underburna barn har rätt till fullvärdig vård 1988
Det finns inget skäl att särbehandla det höggradigt underburna barnet genom att förvägra det fullvärdiga vårdinsatser i samband med födseln. I stället bör barnet, oavsett bakgrund, handläggas aktivt innan, under och efter födseln...
Beslutet kan inte tas ensidigt av föräldrarna 1989
Att föräldrarna ensidigt skulle ges lagstadgad rätt att besluta i frågan om att påbörja eller avbryta livsuppehållande åtgärder är varken rimligt eller önskvärt. Människovärdesprincipen gäller alla, oavsett ålder eller kroppsvikt...
Frågan värd en mer nyanserad diskussion 1990
Frågan om när livsupphållande behandling inte kan anses vara förenlig med patientens bästa förtjänar en grundligare och mer nyanserad diskussion...
SBU bör utreda vad som är en evidensbaserad och kostnadseffektiv statinanvändning 1992
En utbredd användning av högdoserade statiner och odokumenterade kombinationsbehandlingar är inte befogad. SBU bör skärskåda evidens och ta ett bredare grepp på hälsoekonomin kring lipidsänkande behandling för kardiovaskulär prevention.
Läkemedelsverket:
Tampongen Ellen bör regleras som ett läkemedel 1995
»Påståendet att Läkemedelsverket accepterar tampongen Ellen som en konsumentprodukt, men inte som en medicinteknisk produkt, saknar grund«, skriver Gert W Bruse i ett genmäle till Monica Walter på Ellen AB.
Konferens i Kina om privat sjukvård i låginkomstländer 1995
En stor del av sjukvården i Kina finansieras för närvarande med patientavgifter. Det har lett till att många familjer utarmas ekonomiskt när någon i familjen blir allvarligt sjuk...
Patienten och anhöriga kunde höra hjärtat slå – sällsynt fall i primärvården 1996
I bruset av vanliga infektioner och folksjukdomar på en primärvårdsmottagning kommer även sporadiska fall av sällsynta symtom och åkommor. Ett ovanligt och svårtolkat symtom på vår mottagning visade sig vara ett fall av »noisy or clicking pneumothorax«...

KULTUR

Människans kropp och själ bär vittne om evolutionen 1997
Människans kropp och själ är en guldgruva för den som vill hitta levande bevis på Charles Darwins lära om evolutionen. Den moderna människan bär direkta spår efter den knappt kända varelse som plötsligt och oförklarligt uppstod på den östafrikanska savannen någon gång mellan 200 000 och 300 000 år tillbaka i tiden.
Kämpedos av kunskap om modern lungmedicin 2001
Recension
Lungmedicin. Författare: Thomas Sandström och Anders Eklund, redaktörer. Förlag: Studentlitteratur; 2009. Recensent: Henrik Riska
Berättelsen om de utvecklingsstörda 2002
Recension
Från idiot till medborgare. Författare: Karl Grunewald. Förlag: Gothia; 2008. Recensent: Barbro Lewin

RÄTTELSE

Frågetecken? 1944
I rubriken till Staffan Lindebergs referat om energibalans och viktnedgång publicerat i Läkartidningen 2009;106(28-29):1806 föll frågetecknet bort.

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2022
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Vem ska bestämma om det underburna barnet?
»Frågan om när livsupphållande behandling inte kan anses vara förenlig med patientens bästa förtjänar en grundligare och mer nyanserad diskussion«, skriver Elisabet Rynning angående Torbjörn Tännsjös debattartikel om vem som ska ta ansvaret för fortsatt vård av extremt underburna barn. Flera författare har givit sin synpunkt i frågan.