INNEHÅLL NUMMER 34, 2009

REFLEXION

E-hälsa leder till EU-hälsa? 2028
Begreppet e-hälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvårdssektorn. För oss som är verksamma i denna sektor är det uppenbart att det skett en mycket snabb utveckling under de senaste tio åren... / Jan Östergren

LEDARE

Vårdfrågor under ordförandeskapet 2031
Den 1 juli tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Svenska regeringen leder och driver arbetet i EU:s ministerråd under det kommande halvåret. Flera viktiga frågor som rör hälso- och sjukvård ärvs från tidigare ordförandeskap. Dessutom sätts några nya frågor på agendan... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Inför betyg på läkarprogrammet 2032
Betyg kan med fördel införas på läkar­programmet. Ämnet har diskuterats ett flertal gånger bland annat i Läkartidningen. Nu är det dags att återuppväcka debatten om graderade betyg på läkarutbildningen, anser Olof Lagerlöf, Karl Sallin och Peter Friberg.

AKTUELLT

»Nästa, varsågod« 2036
Läkaren Karin Frisell, känd från »Bolibompa«, tar emot:

I barnprogrammet »Doktor Karins stetoskop« leker läkaren Karin Frisell på fullt allvar tillsammans med barn och deras dockor och gosedjur. Under våren kunde man följa med på mottagningen i tio avsnitt om kroppen och dess olika organsystem.
Trakasserier bakom självmordstankar hos kvinnliga läkare 2039
Trakasserier och förödmjukande behandling på arbetsplatsen ökar risken för självmordstankar bland kvinnliga läkare. Att få tala ut om stressande situationer har däremot en dämpande effekt. Det visar en studie gjord vid universitetssjukhusen i Stockholm och Padua, Italien.
Socialstyrelsens experter:
»Onormalt mycket tiopental« 2040
Åklagaren i Astrid Lindgren-fallet får stöd av Socialstyrelsens vetenskapliga råd i bedömningen att flickan fått onormalt stora mängder tiopental strax innan hon avled.

MEDICINSK KOMMENTAR

Postmenopausal hormonterapi
– en uppdatering 2041
Nytta ska vägas mot risk – viktigt identifiera kvinnor med ökad bröstcancerrisk
Hormonbehandling som påbörjas i anslutning till menopaus har övervägande positiva effekter och mycket små risker. Balansen mellan nytta och risk vid långtidsbehandling för att förebygga sjukdom är ännu osäker. Flera nya behandlingsprinciper som inte tycks påverka bröstet är under utveckling.

NYA RÖN

Diabetes sprids snabbt i Asien 2043
Att asiatiska länder inte har samma överviktsproblematik som delar av Europa och USA men att det ändå finns en mycket stor andel diabetiker indikerar att risken för typ 2-diabetes ökar vid lägre BMI för asiater än för amerikaner och européer.
Hormonspiral effektiv vid rikliga mensblödningar 2043
För kvinnor som önskar bevara sin fertilitet är hormonspiral att föredra framför endometrieablation. Spiralen är enkel att applicera och kräver inte narkos eller operationssal.
Omfattande mental ohälsa i Kina 2044
173 miljoner kineser, motsvarande 17 procent av landet befolkning, lider av mental ohälsa, vilket är långt fler än vad som tidigare befarats, enligt en studie i Lancet.
Laserterapi vid akut ischemisk stroke visar intressant resultat 2044
Autoreferat

Rätt målgrupp för laserbehandling tycks vara patienter med lindrig till måttlig ischemisk stroke, vilket ska prövas i en kommande studie, NEST-3.

KLINIK OCH VETENSKAP

Frysning med ballong vid förmaksflimmer – snabb, enkel och effektiv terapi 2045
Isolering av lungvenerna med kryoballong har potential att förenkla och effektivisera kateterburen ablation vid förmaksflimmer. Tekniken har prövats på 40 patienter, och av dem blev 77 procent helt besvärsfria eller signifikant förbättrade. WITH ENGLISH SUMMARY

Viktnedgång via Internet – liten insats som når många 2049
Rapporter visar att medelvikten i Sverige ökar och därmed riskerna för allvarliga komplikationer. Möjligheterna att nå hjälpsökande individer med övervikt och fetma runt om i Sverige är begränsade...
Kvantitativa odlingar från nedre luftvägarna och hur de ska tolkas 2052
Infektion måste skiljas från kolonisation

Kvantitativa luftvägsodlingar bör ingå i strategin för att undvika onödigt bred eller inadekvat antibiotikabehandling vid infektioner hos ventilatorbehandlade patienter. Kvantitativ odling kan användas för att skilja infektion från kolonisation.
WITH ENGLISH SUMMARY

Pulmonell arteriell hypertension 2057
Nya behandlingsprinciper ger förbättrad behandling vid ett ovanligt tillstånd
Fram till 1990-talet fanns i princip ingen effektiv behandling vid pulmonell arteriell hypertension (PAH). Även systematiska riktlinjer för utredning, omhändertagande och behandling saknades...
Att ha eller uppleva – det är frågan 2062
Om skillnaden mellan att uppleva sig sjuk och att ha en sjukdom
Allmänläkare har en nyckelfunktion i vården. Med en mer verklighetstrogen, humanorienterad hållning inför patienter och deras upplevelser kan allmänläkaren känna sig säkrare och mer nöjd med sin arbetsinsats.

PATIENTSÄKERHET

Fick medroxiprogesteron i stället för naturligt progesteron inför behandling med äggdonation 2064
En läkare som accepterar att behandla en kvinna inför äggdonation i annat land förväntas enligt HSAN att sätta sig in i den medicinering som ska ges.
Hormonpreparat för förberedande av könsbyte utan föregående utredning 2064
Att förskriva läkemedel för hormonbehandling inför könsbyte enbart utifrån att patienten uppgett att en utredning har gjorts utomlands är enligt HSAN inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Hur väl man än vill. (HSAN 1802/08)

DEBATT OCH BREV

Vilseledande avhandling om strålning från mobiltelefoner 2065
Kritik riktades hösten 2007 mot en doktorsavhandling från Linköpings universitet om radioaktivt nedfall. Fallet är inte unikt, skriver Carl-Henrik Nordström. Han riktar stark kritik mot kvaliteten i och processen kring en avhandling från Lund om strålning från mobiltelefoner.
Replik:
Fullt förtroende för systemet 2066
Nordström refererar till kvalitet och process kring en avhandling och disputation i Lund. Nordström har en annan uppfattning än fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd...
Kvalitetsmätning behövs – men kan inte värdera vårdkvalitet 2067
En sammanvägning av 50 evidensbaserade kvalitetsindikatorer för 15 diagnoser är inte tillräckligt för att värdera medicinsk kvalitet på vårdcentraler. Motsvarande svårigheter finns säkert i de flesta kvalitetsregister. Dessa begränsningar bör redovisas så att vi undviker falska förhoppningar eller orättvisa jämförelser, anser distriktsläkarna Kjell Lindström och Sven Engström.
Livsstilsförändring och läkemedel kompletterar varandra 2069
Slutreplik till Håkansson, Linnersten och Persson:
Den gemensamma nämnaren i Jan Håkanssons, Lars Linnerstens och Jonas Perssons inlägg i debatten om JUPITER-studien är att alla förordar livsstilsförändring i primär prevention [1-3]...
Dags att ändra på forskarutbildningen! 2070
Förståelse för urvalsproblem är centralt, både för dem som läser och för dem som skriver vetenskapliga rapporter. Det är här den obligatoriska delen av forskarutbild­ningen har en viktig funktion att fylla, anser Jonas Ranstam, Per-Erik Isberg och Bo Gullberg.
Etik, prioriteringar och värdegrund 2072
Prioriteringsdiskussioner sker ofta ur ett nyttoperspektiv. Det är en bräcklig grund för etik och prioriteringar. I stället bör en mer sammansatt värdegrund baserad på dygdetik användas, skriver distriktsläkare Göran Waller.

KULTUR

Svårigheten att citera rätt – bra bevis på Murphys lag 2075
»Murphys lag« myntades på 1940-talet av ingenjören Edward Murphy anställd vid en flygbas i Kalifornien. Lagen fastslår att om det finns minsta risk för att begå ett misstag i ett projekt så kommer någon att begå just det misstaget.
Människans musikaliska hjärna – unik i djurvärlden 2077
Recension
»Sacks’ bok är, föga oväntat, en elegant exposé över några av den mänskliga hjärnans märkvärdiga funktioner och en av dess mest hänförande prestationer – fenomenet musik«, skriver Jan Fagius.
Omtvistade tekniker som utmanar etiken 2078
Recension
Xenotransplantation var namnet på ett hett medicinskt forskningsområde på 1990-talet. Tekniken att transplantera över gränsen mellan olika arter, från djur till människa, härbärgerade många möjligheter...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2096
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2098