INNEHÅLL NUMMER 35, 2009

REFLEXION

Förlossningsvården kan bli säkrare 2104
Vi kan i Sverige vara stolta över att vi tillhör de länder som har världens säkraste förlossningsvård. LT:s läsare har dock säkert noterat att påfallande många ansvars­ärenden som publiceras, rör omhändertagandet i samband med förlossning... / Lena Marions

LEDARE

Bra utbildning i patientens intresse 2107
Tillgången på läkare har ökat dramatiskt sedan 1960. Då fanns omkring 7 000 yrkesverksamma läkare, vilket motsvarar en läkare på 1 060 invånare. År 2009 finns cirka 33 400 yrkesverksamma läkare i Sverige. Det motsvarar en läkare per 277 invånare... / Yosef Tyson

LT DEBATT

Ortopedi kontra smärtmedicin
vid långvarig »idrottsskada« 2108
Idrottsmedicinen har blivit en sluten värld, och det är svårt att säga om andra medicinska specialiteter än ortopedi kan bidra med något konstruktivt eller inte. Hårt satsande idrottare förtjänar en öppnare redovisning av idrottens skadetyper och hur de behandlas, anser smärtläkaren Tomas Ekström.

AKTUELLT

Program och register bortom kontroll 2112
Vårdprogram
Antalet vårdprogram, kvalitetsregister, checklistor och andra mätinstrument har exploderat under de senaste tio åren. Läkarnas arbete drabbas. Läkartidningen följde kirurgen Angelica Pannes vid Sunderby sjukhus i Luleå under en dag.
En dag i kirurgen Angelica Pannes’ arbetsliv … 2112
Vårdprogram
Dagen börjar fel, hon är sen. Angelica Pannes småspringer från parkeringen upp till sitt rum på avdelningen för kirurgi. Det är sista onsdagen i juni, bara två dagar kvar till semestern, men det är lika mycket kvar att göra...
Över 80 vårdprogram kan gälla för en vårdcentral 2113
Vårdprogram
Primärvården lyfts ofta fram som ett problemområde när det gäller följsamhet till vårdprogram och kvalitetsregister. »Mätbarhetens tyranni«, är allmänläkaren Robert Svartholms kommentar...
»All anledning att handla« 2116
Anders Tegnell, Socialstyrelsen, om vaccinationen:

Socialstyrelsens rekommendationer för vaccinationen mot den nya influensan är klara. Kroniskt sjuka, gravida och vårdpersonal ska prioriteras, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen.
Mer tid till utredning om specialister i öppenvården 2116
Regeringens särskilde utredare Toivo Heinsoo får extra tid för den sista etappen i utredningen »Patientens rätt i vården«, som ska lämna förslag kring öppenvård utanför primärvården.
SKL förordar gratis vaccin 2116
Sverige Kommuner och landsting beslutade på fredagen att rekommendera att vaccinationen mot den nya influensan A/H1N1 blir gratis för alla invånare. Alla politiska partier står bakom beslutet. Uppdaterad 090821

MEDICINSK KOMMENTAR

Hjärtinfarktvård under lupp 2117
De länsvisa öppna jämförelserna måste utvecklas och bli mer trovärdiga

I en artikel i veckans nummer belyser Britta Ryttberg och medarbetare förtjänstfullt problem med hjärtinfarkt­dia­gnostikens validitet, fram­för allt på vårdavdelningar utanför kar­diologins domäner...
GTT upptäcker och mäter vårdskador 2118
Men metoden är ännu tämligen oprövad och är inte avsedd för jämförelser
Journalgranskningsmetoden GTT (Global trigger tool) anses kunna ge en uppfattning om skadeincidensen vid ett sjukhus över tid. Resultaten kan dock inte utnyttjas för jämförelse mellan sjukhus. En bredare svensk erfarenhet av metoden saknas ännu.

NYA RÖN

Datamodell lindrar jetlag 2119
Jetlag, dvs trötthet på dagen och sömnsvårigheter på natten till följd av att man nyligen flyttat sig mellan tidszoner, är ett typiskt exempel på ett »i-landsproblem«. Men trots tillståndets högst benigna karaktär pågår en hel del forskning inom fältet...
Laparoskopisk kirurgi ger snabbare återhämtning vid pylorusstenos 2119
Laparoskopisk kirurgi bör vara förstahandsmetod vid behandling av hypertrofisk pylorusstenos hos barn. Det visar en prospektiv randomiserad, dubbelblindad multicenterstudie där öppen kirurgi jämförts med laparoskopisk kirurgi.
Sömnbrist kopplad till hypertoni 2120
Sömnbrist tycks vara en riskfaktor för hypertoni. Detta visar en studie där deltagarnas sömntid och sömnkvalitet mätts med så kallad aktigrafi, som sitter på som ett armband och mäter armens rörelser.
Nytt om genetiken vid neuroblastom 2120
Amerikanska forskare har upptäckt att förekomst av för många kopior av en del av genomet på kromosom 1 är kopplad till ökad risk för neuroblastom. Det visar en studie som presenteras i Nature.
Analys av postoperativa komplikationer efter kärlkirurgi 2120
Målsättningen med den aktuella studien var att på ett konsekutivt 5-årsmaterial av 296 infrainguinala rekonstruktioner på 247 patienter analysera postoperativa komplikationer och deras orsaker och incidens...

KLINIK OCH VETENSKAP

»Öppna jäm­förelser« ger inget säkert mått på infarktvårdens kvalitet 2121
Epidemiologiska registret duger inte för att jämföra landsting
Det epidemiologiska registret duger inte för att jämföra infarktvårdens kvalitet mellan län, visar en studie i Örebro län. En oväntat hög andel patienter visade sig ha felaktiga eller osäkra diagnoser i det patientadministrativa registret (samma data som överförts till Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen).
WITH ENGLISH SUMMARY

Strukturerad journalgranskning kan öka patientsäkerheten 2125
En journalgranskningsstudie, med metoden Global trigger tool, av patienter som avlidit under 2007 på kirurgiska kliniken i Östergötland visade att hos 25 procent hade någon form av avvikelse (komplikation/skada) förekommit. Endast 2 av de 45 skadorna/komplikationerna hade rapporterats som avvikelser i landstingets avvikelserapporteringssystem.

TEMA YRSEL

När sinnenas samordning sätts ur spel 2129
Tema Yrsel

Yrsel är en felsignal som talar om att informationen från sinnessystemen inte stämmer överens. Orsakerna kan vara många. Temanumret fokuserar på de vanligaste yrselsjukdomarna, där yrseln ofta är det dominerande symtomet.
Vanligt och viktigt om yrsel 2130
Läkartidningens tema om yrsel vänder sig främst till alla de läkare, på vårdcentraler och sjukhus, som i sin kliniska vardag träffar på yra patienter, utan att vara spe­cialister på tillståndet. Temat vänder sig också till sjukgymnaster och annan vårdpersonal...
Sinnenas samordning sätts ur spel 2132
Genes

Yrsel är en felsignal om att den normalt så finstämda informationen från olika sinnessystem inte riktigt fungerar. Orsakerna till detta är många och skiftande.
Akut yra patienter 2134
Akut omhändertagande

När man står inför en akut yr patient finns det tre viktiga frågor att ställa: Har patienten en skada i hjärnan eller i örat, centralt eller perifert? Behöver patienten remitteras vidare? Behövs neuroradiologisk undersökning, i så fall vilken?
Yrsel hos äldre – vanlig och behandlingsbar 2139
Multisensorisk svikt

Multisensorisk svikt och läkemedelsbehandling är vanliga orsaker till yrsel hos äldre. Noggrann anamnes kan spåra orsakerna, och fysisk aktivitet kan vara ett sätt att få bukt med yrseln.
Yrsel och illamående – vestibulära orsaker 2141
Vanliga yrselsjukdomar

Godartad lägesyrsel, vestibularisneurit, vestibulär migrän och Ménières sjukdom är de yrselsjukdomar som oftast förekommer. Hos äldre är godartad lägesyrsel den vanligaste formen av yrsel.
Medicinskt oförklarad yrsel 2144
Paniksyndrom och fobisk postural yrsel

Yrsel och ostadighet kan vidmakthållas av psykologiska och sensoriska faktorer i samspel. Yrselbesvären förstärks och ökar av ångest men minskar när ångesten behandlas effektivt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Fysikalisk behandling av yrsel 2147
Balansträning och manöverbehandling

Yrsel är ett komplext symtom – men oftast inte svårt att behandla. Med balansträning eller manöverbehandling (ibland som egenvård hemma) kan patien­ten få hjälp. Fysisk aktivitet är en grundbult.

PATIENTSÄKERHET

Öva CTG-tolkning med hjälp av Internet 2150
Läkare och barnmorskor ska kunna sitta på sin arbetsplats och via ett nätbaserat utbildningsprogram med verklighetstrogna fall öva sig i att handlägga och tolka CTG-kurvor. Programmet avslutas med ett prov.

DEBATT OCH BREV

Begränsa Försäkringskassans omprövning i arbetsskademål 2151
Försäkringskassans förändrade uppfattning i synen på samband vad gäller kroniska besvär efter ett pisksnärtsstrauma betyder att en ny tillsynsmyndighet måste skapas för att säkerställa rättssäker­heten hos Försäkringskassan. Det anser Lars Wallstedt, överläkare, och Ulf Lejonklou, förbundsjurist.
Omotiverat att begränsa rätten ­ till omprövningar ytterligare 2152
Replik:

Lars Wallstedt och Ulf Lejonklou (LW och UL) anser att lagstiftaren bör begränsa Försäkringskassans rätt till »omprövningar« av livränta, så att omprövningarna sker restriktivt...
HSAN-beslut hot mot svensk ögonsjukvård 2153
Vinner HSAN:s beslut laga kraft kan ögonläkare som inte akut utreder patienter med hastig minskning av synskärpan till följd av förmodad CNV och makula­degeneration ställas till ansvar och drabbas av disciplinpåföljd, anser professor Stefan Seregard.
Kraftlöst nytt ambulansdirektiv 2154
Det krävs rätt kompetens hos den som kör ambulans. Det spelar ingen roll hur duktig och medicinskt kompetent du är som sjuksköterska om du är rädd och osäker när du rattar ambulansen i tät trafik, anser Jörgen Lundälv.

KULTUR

Läkaren på Nordenskiölds
skepp tog även alla bilderna 2155
Redan innan han var legitimerad läkare verkade Axel Enwall som doktor och fotograf (!) ombord på upptäktsresanden A. E. Nordenskiölds fartyg under en av expeditionerna till Nordpolen. Han avslutade sin karriär hemma i Sverige genom att förnya och bygga ut mentalsjukvården i Värmland.
Psykiatri i kvadrat 2158
Recension

Hur ska en lärobok utformas för att vara ändamålsenlig? Ändamålsenlig för vad eller för vem? Blir resultatet bättre om många experter delar på uppgiften eller blir det bättre om en kliniskt erfaren och vetenskapligt bevand-rad psykiater tar sig verket an? I maj kom två svenska...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2172
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2174
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Regeringen skjuter till pengar för massvaccinationen
Efter att landstingen i veckor ropat efter stöd från statligt håll till höstens stora vaccinationskampanj mot den nya influensan A/H1N1, kom beskedet från folkhälsominister Maria Larsson på tisdagen att regeringen skjuter till en miljard kronor.