INNEHÅLL NUMMER 36, 2009

REFLEXION

Att vara lättkränkt eller rättrådig, det är frågan 2180
Konstfacksstudenten Anna Odell spelade upp en stormande psykos och hamnade inte bara i bältessäng utan också i tingsrättens bås. Det verkar lätt att lägga en över­seende hand på detta konstprojekt på kultursidan i tidningen, men det är förståeligt att sjukvårdspersonalen hade... / Stefan Johansson

LEDARE

Tung administration stjäl tid 2183
För några veckor sedan efterlyste Cecilia Wide­gren, Moderaternas gruppledare i socialutskottet, en nationell handlingsplan mot bristen på vårdpersonal. Om social­ministern väljer att ta fram en handlingsplan är det önskvärt att det också ingår en analys av hur den befintliga...

LT DEBATT

Barnpsykiatrisk diagnostik
måste kvalitetssäkras 2184
Det behövs en debatt om kvalitetssäkrad barnpsyki­atrisk diagnostik. Personalen måste utbildas i att an­vända diagnostiska instrument, och nationella rekommendationer om vilka instrument som ska användas bör upprättas, skriver Mia Ramklint och Lars Hellgren på LT Debatt.
Incitament och bonussystem styr fel 2185
Apropå! En världsekonomisk krasch
Apropå … en världsekonomisk ­krasch, där incitament och bonussystem visat sig styra företag och pensionsfonder fel; Läkarförbundets privatise-ringsiver med lovord av kon­kurrens och prestationsersättningar [1, 2]; ett antal tunga socialdemokraters ut­spel om att...

AKTUELLT

Nu är målet nära för Toivo Heinsoo 2188
Regeringens utredare av vården lämnar sitt slutbetänkande i höst
Toivo Heinsoo fick regeringens uppdrag att dra upp nya riktlinjer för primärvårdens och öppenvårdens innehåll och organisation. Utredaren hade dock inte väntat att så många hade åsikter i frågan. Nu räknar han med att få ta kritik från både höger och vänster.
Carema bildar eget läkarfack 2192
Läkarförbundet anpassar sin organisation till den nya vårdgivarkartan. En koncerngemensam läkarförening håller på att bildas vid vårdkoncernen Carema. Och fler läkarföreningar knutna till privata arbetsgivare är på gång.
Visstidsanställningar på Akademiska ska bli färre 2192
Akademiska sjukhuset i Uppsala ändrar sig i fråga om visstidsanställningar och erbjuder alla avdelningsläkare och nya ST-läkare fast tjänst. Det betyder att samtliga landets universitetssjukhus nu erbjuder nya ST-läkare tillsvidareanställning.
Vårdplatserna i Sverige
fortsätter att minska 2193
Sverige fortsätter att tappa vårdplatser. Enligt statistik från SKL försvann drygt 300 sängar förra året. Antalet vårdplatser per 1 000 invånare är nu nere på 2,8. Sveriges bottenplats i OECD-statistiken är ohotad.
KI friar misstänkt artikel i Läkartidningen 2193
Etikrådet vid Karolinska institutet friar en artikel i Läkartidningen från misstankar om oredlighet. Däremot anses författarna brustit i kritiskt förhållningssätt.
Ännu inget beslut om åtal 2193
Åklagaren i Astrid Lindgren-fallet väntar in Socialstyrelsens utredning innan beslut fattas om att väcka åtal eller inte. Tidigare hade man meddelat att beslutet skulle komma i slutet på augusti, men nu skjuts det alltså än en gång på framtiden.

NOTISER

Östergötland inför vårdval 2193
Den 1 september inför Östergötland som sjunde landsting i landet vårdval i primärvården.
Statlig miljard till influensavaccin 2193
Regeringen skjuter till en miljard kronor till landstingen för höstens massvaccination mot den nya influensan A/H1N1. Sammanlagt beräknar SKL att kostnaden för vaccin och vaccination uppgår till mellan två och tre miljarder kronor...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kroniskt trötthetssyndrom – en användbar diagnos? 2194
Kroniskt trötthetssyndrom är ett medicinskt oförklarat tillstånd. Diagnosens förespråkare betraktar det som ett neurologiskt, biomedicinskt tillstånd. Studier talar dock för att psykologiska faktorer är av vikt, vilket motiverar en biopsykosocial förklaringsmodell. Diagnosbegreppet är kontroversiellt: patienterna känner sig oförstådda, och någon samsyn kring diagnosens användbarhet finns inte i den svenska läkarkåren.
Intensiv glukoskontroll
vid typ 2-diabetes lönar sig 2198
Hyperglykemi är en riskfaktor för mikro- och makrovaskulära komplikationer vid typ 2-diabetes. I två metaanalyser visas att intensifierad behandling av hyperglykemi leder till färre hjärt–kärlhändelser, inklusive hjärtinfarkt, men saknar effekt på stroke. Dödligheten påverkas inte signifikant.

NYA RÖN

Musik som premedicinering 2199
Patienternas stress och oro inför operation minskade signifikant mer av lugn musik än av lugnande medel. Det visar en studie från Södertälje sjukhus som jämfört vilsam musik med ett kortverkande bensodiazepin som premedicinering.
Genetisk likhet bakom schizofreni
och bipolär sjukdom 2199
Ärftlighet är en tungt vägande faktor för både schizofreni och bipolär sjukdom. Nu visar en multicenterstudie att den genetiska bakgrunden tycks vara gemensam för de båda sjukdomarna. Rönen presenteras i Nature och bygger på uppgifter från 26 olika forskningscentra, däribland Sverige.
Alkohol bidrar till vart
25:e dödsfall i världen 2200
En analys av publicerade studier kring alkohol och dess skadeverkningar visar att 3,8 procent av alla dödsfall globalt beror på alkohol – detta trots att mer än varannan människa på jorden avstår helt från att dricka. Situationen kan jämföras med tobaksrökning för tio år sedan.
Depression utan koppling till serotonintransportör 2200
Att ärftlighet är en riskfaktor för depression är givetvis ingen nyhet. En av de gener som pekats ut som orsak till detta är serotonintransportörgenen 5-HTTLPR, som kodar för ett membranprotein som transporterar serotonin till och från synapsen...
AV-block I – kanske inte så ofarligt som vi trott 2201
AV-block I har traditionellt betraktats som en godartad åkomma. En långtidsuppföljning av patienter med AV-block I visar resultat som går stick i stäv med denna tidigare uppfattning. Ökad risk för förmaksflimmer, pacemakerimplantation och högre dödlighet framkom.
Övervikt associerad med pankreascancer 2201
Övervikt och fetma är kopplade till ökad risk, sämre prognos och tidigare sjukdomsdebut vid pankreascancer. Det visar en amerikansk studie som presenteras i JAMA. Studien bygger på data från 841 patienter med adenokarcinom i pankreas och 754 friska kontroller...
Migrän med aura kopplad till lesioner i hjärnan 2202
Kan migrän orsaka strukturella skador i hjärnan? En isländsk studie presenterad i JAMA visar att lesioner i cerebellum är betydligt vanligare hos kvinnliga migränpatienter med aura än hos jämnåriga kvinnor utan migrän. Studien omfattar drygt 4 500 islänningar som följts i drygt 30 år.

KLINIK OCH VETENSKAP

Fler patienter med stabil angina bör behandlas med PCI 2204
Medicinsk kontrovers
Att instabil angina ska behandlas med revaskularisering med perkutan koronarintervention (PCI) eller bypass-kir­urgi (CABG, coronary artery bypass graft) är ett väl accepterat faktum och förespråkas i både internationella och nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård...
Livsstilsbehandling lika effektiv som PCI vid stabil angina 2206
Medicinsk kontrovers
Progressiv aterosklerotisk kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död i Sverige. Mortaliteten i kranskärlssjukdom har dock minskat allt mer under senare delen av 1900-talet, vilket främst anses bero på förbättrad medicinsk primär- och sekundärprofylax tillsammans med...
Slutreplik:
Evidens saknas för ytterligare ökning av antalet PCI 2208
Ulf Stenestrands artikel visar tydligt var han står avseende resultaten av COURAGE-studien. Ett antal påståenden behöver bemötas. Antalet PCI har redan ökat Stenestrand efterlyste fler PCI vid stabil angina pectoris, vilket redan i dag är verklighet...
Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom 2209
Biologiska fynd pekar på somatogenes
Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom är olika namn på ett sjukdomstillstånd, som är etablerat inom medicinen sedan 1994. Dominerande symtom är långdragen sjuklig trötthet och utmattningskänsla som inte går att vila bort. Biologiska fynd pekar på somatogenes.
WITH ENGLISH SUMMARY

Tidig komplikation efter överviktskirurgi 2216
Wernickes encefalopati uppstod inom tre månader hos 23-årig kvinna
Kirurgisk behandling av svår övervikt, främst med metoden gastrisk bypass, ökar snabbt i Sverige. Överviktskirurgi är ett ingrepp i den normala näringsfysiologin och ökar risken för malabsorption av viktiga vitaminer, till exempel tiamin, som i sin tur kan leda till Wernickes encefalopati.
Låg risk för sårinfektion efter användning av nät på inklämda ljumskbråck 2218
Metaanalys av sju prospektiva studier med 311 patienter
I Sverige utförs årligen ca 20 000 operationer för ljumskbråck [1]. Av dem är ca 6 procent akuta [1]. Vid de akuta ljumskbråcksoperationerna utförs tarmresektion i 8 procent av fallen [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Tidig fosterdöd« var normal graviditet 2221
Om en ultraljudsundersökning genom buken ger misstanke om missfall i tidig graviditet bör detta enligt HSAN följas av en gynekologisk undersökning, alternativt ett vaginalt ultraljud för att bekräfta fynden.
En fjärdedel av HSAN:s beslut överklagas 2221
Läkartidningen gör ett urval och refererar ansvarsärenden utifrån de beslut som fattas i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ibland skriver vi också om domar som ändrat ett beslut efter ett överklagande...
HSAN:s beslut är offentliga handlingar 2221
Alla beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är offentliga, och det är även i allmänhet anmälningarna. HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist säger att det är många som inte vet eller förstår att det är på det sättet...

DEBATT OCH BREV

Gränserna flytande för forskningsfusk:
Svårt att upptäcka falska och friserade data 2222
Gränserna för vad som är forskningsfusk är flytande. I dag finns det emellertid ett antal sökprogram, såväl kommersiella program som gratisprogram, för att upptäcka oegentligheter, skriver Andrus Viidik
Betyg på läkarprogrammet ingen självklarhet 2223
Att införa betyg på läkarprogrammet handlar inte bara om att tillvarata läkarstudenters och utbildningsinstitutioners potential, utan även om patientsäkerheten, hävdar läkarstudenten Victor Mill i en debattartikel.
Svåra frågor behöver belysas bättre i debatten om extremt underburna barn 2225
Mitt inlägg om beslutsordningen då vård av extremt underburna barn avbryts (Läkartidningen 28–29/2009, sidorna 1796-7) har väckt en livlig diskussion i Läkartidningen...
Professor Hofvander har helt rätt om omskärelse 2226
Det är med viss förvåning jag läser Axel Heymans drapa i Läkartidningen (webbpublicerad 7 juli 2009) mot Yngve Hofvander ­och hans kloka åsikter ­(Läkartidningen 23/2009, sidorna 1575-6). Och Läkartidningen har förvånansvärt nog tagit in denna artikel med personangrepp mot ­Yngve Hofvander.
Den digitala missen inom sjukvården 2227
Att bygga ett övergripande IT-stöd för sjukvården som täcker samtliga behov är tekniskt omöjligt. I stället borde man skapa en svensk IT-norm med moduler som kan kopplas ihop till ett helt »hus«, enligt förebilden Svensk byggnorm...

KULTUR

Stjärnkirurgens ingrepp målat på duk av patienten 2229
Kyrkomålaren Pehr Hörberg målade en olja på duk 1809 för att föreviga en händelse av stor betydelse för honom själv. Två år tidigare fick han en sten avlägsnad från urinblåsan genom ett ingrepp av den tidens stjärnkirurg Pehr af Bjerkén. Operatören var riksbekant för att lyckas med operationer som samtiden ansåg komplicerade.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2248
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2250
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Medicinsk kontrovers
om behandling av stabil angina
Ska fler patienter med stabil angina behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller räcker det med livsstils- och farmakologisk terapi? Ulf Stenestrand och Mats Börjesson tolkar resultaten från COURAGE-studien i en »medicinsk kontrovers«.
Avliden upplänning hade nya influensan
Vid 20-tiden på måndagkvällen kom provsvaret som bekräftar att en uppländsk man i 30-årsåldern som avled förra fredagen hade den nya influensan A/H1N1. Det uppger Akademiska sjukhuset i Uppsala på sin webbplats.
Många vill vaccinera sig mot influensan
Svenskarna oroar sig inte särskilt mycket för den nya influensan. Likafullt tänker över 70 procent låta vaccinera sig. Det visar en attitydundersökning som Socialstyrelsen låtit göra.