INNEHÅLL NUMMER 37, 2009

REFLEXION

Mycket välvaddå? 2256
Frågan om betyg på läkarlinjen är på tapeten. Igen, får sägas. I senaste numret av Läkartidningen skriver Victor Mill, läkarstudent vid Uppsala universitet, om sin oro över vår graderingsfria utbildning...

LEDARE

Upphandling kräver socialt ansvar 2259
Sveriges landsting köper in varor för många miljarder kronor varje år. Fair Trade Center är en svensk ideell förening som ska främja en socialt rättvis och ekologiskt hållbar handel...

LT DEBATT

Geriatrikundervisningen klarar inte framtidens behov 2260
»Regeringen bör tydligare styra läkar- och sjuksköter­­ske­utbildningarna för att kunna säkerställa att utbildning­arna i geriatrik motsvarar vårdens behov«, skriver Anne Ekdahl.

AKTUELLT

Ny sajt jämför vårdkvalitet 2264
SBU:s Nina Rehnqvist backar upp initiativet
Den nya webbplatsen Omvård.se, där vårdens resultat i olika kvalitetsmarkörer redovisas öppet, presenterades den 1 september på DN Debatt. Webbplatsen drivs av IT-företaget Sanocore AB och finansieras av Svenskt Näringsliv. SBU:s Nina Rehnqvist backar upp initiativet.
Mindre kontorsplikt kan kurera läkarbrist 2266
För att möta läkarbristen krävs satsningar på närsjukvård och inte minst förändrade arbetsformer, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som kan hämta stöd i Social­demokraternas program »Tid för vård«.
»Stoppa godisförsäljning i skolorna« 2266
Skolläkare Persson i Bollnäs går till storms mot fetman
Förbud eller höga punktskatter, föreslog en folkhälsogrupp i Gävleborg, i en skrivelse till regeringen. Hellre frivilliga åtgärder eller branschöverenskommelser, svarar regeringen. Frågan gäller hur överviktsproblematiken bland barn och ungdomar ska angripas...
Spädbarn dog av bakterier
trots behandling med meropenem 2268
De tre spädbarnen som drabbades av resistenta bakterier på Centrallasarettet i Västerås behandlades alla med bredspektrumpreparatet meropenem, men den gav aldrig någon effekt. Mycket allvarligt, anser Otto Cars i det nationella nätverket Strama, som arbetar mot antibiotikaresistens.
Fakulteter protesterar mot resursfördelning 2268
Landets medicinska fakulteter protesterar samfällt mot att forskning vid universitetssjukhusen inte räknas med när forskningsmedlen ska fördelas efter kvalitet. » Det blir en helt missvisande bild«, säger Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin.
Svensk kostdebatt kritiseras i Lancet 2269
Allmänläkare Annika Dahlqvist, så kallad LCHF-kost och Sverige uppmärksammas i en kommentar i det senaste numret av den medicinska tidskriften The Lancet (vol 374 September 5 2009).
Svårt få in namn på skolläkare 2269
Elever i kommunala skolor har dubbelt så ofta tillgång till psykolog och kurator som friskolorna, visar en enkätundersökning av skolhälso­vården i Stockholms län och Gotlands kommun...

NOTISER

Barn och gravida bör vaccineras 2267
Gravida kvinnor löper ökad risk för komplikationer vid influensa, och Läkemedelsverket rekommenderar därför att alla gravida vaccineras mot den nya influensan. Riskerna för fostret är inte fullständigt kända, men data och teoretiska resonemang pekar inte på någon förhöjd risk...
Ny kommunikationschef på Läkarförbundet 2267
Carina J Hansson, tidigare bland annat informationsansvarig på Praktikertjänst AB och Astra Sverige, blir ny kommunikationschef för Läkarförbundet...
Koll på händelser ska förhindra självmord 2268
Regeringen ger i uppdrag till en utredare att studera möjligheter att förbättra det preventiva arbetet kring självmord med hjälp av »händelseanalyser«. Tanken är att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna utveckla och förbättra händelseanalyser av inträffade...

MEDICINSK KOMMENTAR

Protrombinkomplexkoncentrat viktigt vid warfarinblödning 2270
Trots stor användning av protrombinkomplexkoncentrat, en viktig del av behandlingen vid warfarinrelaterad blödning, är bakomliggande studier relativt små. Större kliniska studier som utvärderar effekt och säkerhet önskas.
Mödrasjuklighet och vårdkvalitet 2272
Svår maternell sjuklighet – nytt mått på ojämlikhet inom förlossningsvården
Med svår mödrasjuklighet som nytt mått på ojämlikhet inom förlossningsvården blir det allt tydligare att kvinnor med ursprung i afrikanska länder är en riskgrupp inom mödra- och förlossningsvården i västvärlden.

NYA RÖN

Omega 3-tillskott bör sannolikt undvikas under influensapandemin 2274
Flera välgjorda försöksdjursstudier finns nu som talar för att omega 3-tillskott försämrar immunsvaret mot influensavirus. Studier på människa talar för detsamma. Även om större kliniska studier saknas bör försiktighetsprincipen tillämpas: läkare bör avråda från omega 3-tillskott i nuläget.
Nya rön kring gentiken bakom malignt melanom 2274
Forskare från flera centra i Europa och Australien har identifierat områden i genomet som är kopplade till ökad risk för malignt melanom, enligt en studie som presenteras i Nature Genet­ics. Det rör sig om tre olika kohorter...
Resande ökar risken för djup ventrombos 2275
Att resa, t ex med flyget, ökar risken för djup ventrombos (DVT). Det rönet presenteras i Annals of Internal Medicine. Att resande, inte minst flyg, ökar risken för DVT kan knappast komma som en överraskning för medicinsk personal, men faktum är att den forskning som...
Ökad alzheimerrisk för ensamma 2275
Frånskilda, änkor och änklingar löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det visar en svensk-finsk studie presenterad i BMJ som specifikt undersökt civilståndets samband med sjukdomen.
Kortikosteroider lindrar halsont 2276
En engångsdos av kortikosteroider kan kanske bli ett alternativ till antibiotika vid halssmärta. En brittisk metaanalys av åtta studier visade att tiden till symtomfrihet minskade hos gruppen som fått steroider i tillägg till antibiotika och analgetika.
Förbättrad överlevnad efter operation för bukaortaaneurysm 2276
Autoreferat
Ruptur av bukaortaaneurysm kan förhindras om sjukdomen upptäcks i tid och opereras elektivt. Antalet elektiva operationer för buk­aortaaneurysm ökar i hela västvärlden...

KLINIK OCH VETENSKAP

Protrombinkomplexkoncentrat
bra vid warfarinblödning 2278
Ger snabb reversering – plasma bör undvikas
Warfarinblödning kan vara ett livshotande tillstånd. Med protrombinkomplexkoncentrat kan warfarinets effekt snabbt reverseras; plasma bör undvikas.
Ytersättning i höftleden 2282
Alternativ för väl utvalda och informerade patienter
Tidiga ytersättningsproteser fungerade dåligt, men med nya legeringar har man utvecklat proteser som fungerar väl. Fördelarna jämfört med totala höftproteser är att led­huvudet behålls, vilket är värdefullt inför en eventuell revision, och medför mindre risk för luxation.
WITH ENGLISH SUMMARY

Psykoterapins »g-faktor« 2285
Sammanfattning av aktuell forskning
Sedan flera år förs en omfattande debatt om den svenska psykiatrin, dess uppgift i samhället och hur man utformar sin verksamhet [1]. Som en del av denna debatt pågår en diskussion om psykoterapi i allmänhet och värdet av olika psykoterapeutiska metoder i synnerhet [2, 3]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Att samtala om alkohol 2289
»En praktika om samtalskonst på spirituell nivå«
Trots att riskbruk av alkohol före­kommer hos cirka 15 procent av befolkningen så diskuteras ämnet sällan vid läkarbesöken – ett »tabuämne«. Här presenteras flera naturliga sätt att närma sig alkoholfrågan vid patientsamtalet.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Torkad svinsköldkörtel kontra levotyroxin (Levaxin) vid hypotyreos 2293
Vad finns det för dokumentation för användning av torkad svinsköldkörtel vid hypotyreos?

PATIENTSÄKERHET

»Glöm inte att anmäla risker för allvarlig skada« 2294
Vad som kunde hänt viktig del av lex Maria, menar Carina Forsberg
Att anmäla risker är en viktig del av lex Maria. Chefen för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg säger att man måste kunna ha ett vidare perspektiv än att bara se till vad som faktiskt inträffade.
Bortopererad »blindtarm« var äggledare 2294
En överläkare opererade av misstag bort höger äggledare hos en gravid kvinna vid en misstänkt appendicit. Trots att patienten mådde mycket bättre efter operationen och graviditeten sedan fortlöpte väl varnas läkaren.

DEBATT OCH BREV

Evidens för reproduktionstoxisk effekt hos kemikalie ignorerad 2296
Vi påminner om en debattartikel i Läkartidningen från 2009. Detta apropå bioaktuella »Big boys gone bananas!*«, uppföljaren till dokumentären »Bananas!« som fick stor uppmärksamhet då fruktbolaget Dole stämde filmaren Fredrik Gertten. Läkartidningen var den enda tidning i Sverige som tog upp vad filmen »Bananas!*« faktiskt handlade om, enligt Gertten.
Replik till Medicinsk kommentar om ME/CFS:
Kroniskt trötthetssyndrom ­ – mer än bara kronisk trötthet 2298
Anders Lundins argument för en underliggande psykogenes i ME/CFS övertygar inte, anser två företrädare för Riksföreningen för ME-patienter.
Replik till Försäkringskassan:
Förnyad prövning vid fortsatt prövning – i realiteten en omprövning 2299
När vi skrev vår artikel ­rörande Försäkringskassans omprövningar i arbetsskademål i Läkartidningen 35/ 2009 (sidorna 2151-2) var det inte beslutat om den nya tillsynsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkring, ISF...
Diagnossystem gratis i iPhone 2299
Diagnossystemet ICD-10 (International Classification of Diseases) innehåller ett stort antal diagnoser. De ­flesta läkare ställer många dia­gnoser varje dag.För att underlätta arbetet ­ med att få fram rätt ICD-kod/har jag och programmerare Mikael Mannberg tagit fram en...
Vetenskapsrådet välkomnar debatt om öppenhet och konkurrens 2300
Vetenskapsrådet räds inte debatten om jäv vid fördelning av forskningsmedel, ­och har startat en egen studie av alla nyansökningar till ämnesrådet för ­medicin åren 2006 och 2007...

KULTUR

Var Nietzsches geni
en följd av sinnessjukdom? 2301
Filosofen Friedrich Nietzsche betraktades på sin tid som genial. Hans skrifter vittnar om en säregen och originell tänkare som väckte och väcker såväl beundran som förundran. Hur mycket av Nietzsches genialitet kan förklaras av de psykiska diagnoser som ställdes på honom redan under livstiden men även efter hans död? WITH ENGLISH SUMMARY

Genomgång av vårdens strukturomvandlingar              2304
Hälso- och sjukvårdens fragmentering – från lokalt till transnationellt organiserad sjukvård. Författare: Jan Öhrming.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2324
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2326
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundet: Tre tillfälliga miljarder är för lite
Landstingen får tre miljarder i extra temporära statsbidrag för 2010, aviserade regeringen på måndagen. För lite, kommenterar Läkarförbundet som vill höja de generella statsbidragen till landstingen med åtta miljarder i år och ytterligare sex miljarder från och med 2010.