INNEHÅLL NUMMER 38, 2009

REFLEXION

Jämförelser över Östersjön 2332
Nyss hemkommen från en kort resa till Tallinn läser jag att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. »Överbeläggningar betraktas som normalt... / Jan Östergren

LEDARE

Lång kö till AT-tjänst 2335
Dagens nyutexaminerade läkare får i genomsnitt vänta i sju månader och en vecka innan de kan börja sin allmäntjänstgöring. Det framkommer i Sylf:s AT-rankning, som i år genomförts för tionde gången... / Lena Ekelius

LT DEBATT

Läkarkåren måste själv sätta dagordningen för sjukvården 2336
Vi plågas över det vi inte kan, men ges inget erkännande för allt vi faktiskt kan och utför. Ingen ser på sjukvården ur ett helhetsperspektiv. Varför finner vi, läkarkåren, oss passivt i detta? undrar Åke Andrén-Sandberg, professor i kirurgi, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset.
En enda läkemedelskommitté – ett okunnigt förslag 2337
Apropå! En intervju med regeringens utredare Toivo Heinsoo
I Läkartidningen 36/2009 (sidorna 2188-91) intervjuas regeringens utredare Toivo Heinsoo om nya riktlinjer för primärvårdens och öppenvårdens innehåll och organisering.

AKTUELLT

AT-rankning visar på läkare i utanförskap 2340
Knappt var tredje AT-läkare funderar på att byta yrke på grund av den kliniska arbetsbelastningen. Årets AT-rankning visar tydligt att unga läkare hamnar i ett »organisatoriskt utanförskap«, enligt Sylf. På topplaceringen hamnade i år Ljungby lasarett och på sistaplatsen kom Sollefteå sjukhus.
»I Ljungby känner många läkare ett handledaransvar« 2341
Ljungby lasarett toppar årets AT-rankning

Ljungby lasarett knep förstaplatsen i årets AT-rankning och följdes av Sjukhuset i Lidköping och Höglandssjukhuset i Eksjö. Bland de femton bästa hamnar, som så ofta, flera småländska sjukhus. Finns det en Smålandseffekt?
Uppdaterad 2009-09-14
Sollefteå i botten 2342
Allra sist kom Sollefteå sjukhus i år med blygsamma 3,17 poäng. Torsby, Kalix, Arvika och Danderyds sjukhus hamnar också på jumboplatserna.
Landstinget riskerar vite för överbeläggningar på Huddinge 2343
Efter en rad oanmälda inspektioner under sommaren riktar Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket hård kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Landstinget hotas med vite på en halv miljon kronor om man inte gör något åt bristen på vårdplatser.
Psykiatrer underkänner KBT-rekommendation 2344
Svenska Psykiatriska Föreningen är inte nådig i sin kritik av Socialstyrelsens nya riktlinjer, där KBT anges som första­val vid behandling av depression. »Bedömningarna saknar vetenskaplig legitimitet«, anser föreningen i en remiss.
Regler ses över efter anmälan om dataintrång 2344
En läkare vid medicinkliniken i Varberg polisanmäldes i somras för dataintrång i en patientjournal. Åklagare lade ner förundersökningen. Landstinget i Halland övervägde att överklaga beslutet, men ser nu över sina interna verksamhetsregler.

MEDICINSK KOMMENTAR

Psykisk ohälsa vanligt bland läkare 2346
Men att söka hjälp för stress och psykiska problem är inte alltid helt lätt
Stress och psykisk ohälsa drabbar tämligen ofta läkare. Läkare kan dock känna särskilda hinder för att söka hjälp och idkar ofta självbehandling, vilket kan vara riskfyllt.

NYA RÖN

Underläkaren – en utsatt kugge i vårdmaskineriet 2348
Underläkare upplever ofta etiskt svåra situationer i sitt arbete. I en studie har 14 australiska läkare med mellan ett och fyra års arbetserfarenhet ombetts berätta om händelser de funnit etiskt problematiska...
Manlig omskärelse skyddade inte kvinnan mot HIV-överföring 2348
Manlig omskärelse skyddade inte männens kvinnliga partner mot HIV. Det visar en studie som gjorts i Uganda. Studien presenteras i tidskriften Lancet och bygger på 922 HIV-positiva män mellan 15 och 49 års ålder som vid studiens början inte var omskurna...
Koffein bromsar alzheimer 2349
Att dricka mycket kaffe tycks vara en god idé för äldre som vill skydda sig mot Alzheimers sjukdom. Så kan man i alla fall tolka två studier som presenteras i tidskriften Journal of Alzheimer’s Dis­ease. Det rör sig om djurförsök...
Nioåringar kan lära sig hjärt–lungräddning 2349
Nioåringar är kapabla att lära sig hjärt–lungräddning. Det anser forskare från Österrike som presenterar sina rön i tidskriften Critical Care, en s k open access-tidskrift. Studien bygger på 147 barn i olika åldrar med en snittålder på 13 år...
Diabetes typ 1 ökar dramatiskt hos barn i Europa 2350
Autoreferat
En uppföljning av 20 befolkningsbaserade diabetesregister i Europa som funnits sedan 1989 visar en årlig incidensökning av typ 1-diabetes. Ökningen är snabbast i Central- och Östeuropa och mest dramatisk bland de allra yngsta barnen.
Bättre cancerprognos med ASA 2350
Acetylsalicylsyra (ASA) är associerad med förbättrad prognos vid kolorektal cancer. Det visar en studie presenterad i JAMA som specifikt följt överlevnaden hos patienter med känd kolorektalcancer och som regelbundet ätit ASA.

KLINIK OCH VETENSKAP

Ansträngningsastma kan vara laryngeal obstruktion 2351
Inte ovanligt bland unga idrottare – viktigt undvika felbehandling
Laryngeal obstruktion är inte helt ovanligt bland unga idrottare, framför allt i idrotter med höga konditionskrav. Risken finns dock att tillståndet förväxlas med ansträngningsastma och därmed felbehandlas.
WITH ENGLISH SUMMARY

AT-provets resultat varierar beroende på studieort och ålder 2354
Analys av proven åren 1995–2008
Introduktionen till svensk läkarverksamhet för läkare med utländsk examen behöver bli bättre. Det är slutsatsen av en analys av AT-proven för åren 1995–2008. Högst andel underkända prov fanns i gruppen med utbildning utanför EU. Högre ålder var också förknippad med sämre resultat.
Bra immunsvar av vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta i årskurs 4 2357
Lokala reaktioner mycket vanliga – och förväntade
Sedan acellulärt kikhostevaccin introducerades i Sverige 1996 har incidensen av odlingsverifierad kikhosta sjunkit från ca 900 fall/100 000 år 1995 till knappt 20 fall/100 000 år 2007 för barn i åldern 1–9 år [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Högteknologi revolutionerar kraniomaxillofacial kirurgi 2362
Datornavigation ger bättre precision och färre komplikationer
Datorstöd och datornavigation utvecklas nu inom området kraniofacial kirurgi. Rekonstruktioner kan planeras virtuellt, och simulering av ingreppet görs på en datorarbetsstation. Med individuellt producerade guider överförs sedan den virtuella planen till operationssituationen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Verktyg för mer konstruktiv återkoppling vid klinisk handledning 2366
Feedbackverktyg prövat på studenter och handledare i pilotstudie
Återkoppling, positivt såväl som konstruktivt tillrättavisande, är en viktig komponent i den kliniska utbildningen. Återkoppling som ges korrekt underlättar inlärningen och gör det möjligt för studenten att upptäcka vilka arbetssätt och färdigheter som kan utvecklas och...
Hjärtkirurgi i Sudan 2370
Erfarenheter från högspecialiserat centrum i regi av italiensk hjälporganisation

Andelen kardiovaskulär mortalitet ökar kraftigt i Afrika, men tillgången till hjärtkirurgi har hittills varit obefintlig. Den italienska biståndsorganisationen Emergency etablerade 2007 ett hjärtkirurgiskt centrum, Salam Centre for Cardiac Surgery, utanför Khartoum i Sudan, där nu mer än 1 500 patienter opererats med goda resultat.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Leverbiverkningar av allopurinol 2374
Hur stora transaminas­stegringar kan man accep­tera i samband med insättning av allopurinol?

PATIENTSÄKERHET

Mannen som gav patientsäkerheten ett ansikte 2376
Att chefläkaren Hans Rutberg och hans kolleger vid Patientsäkerhetsenheten i Östergötland har bidragit till det ökade intresset för patientsäkerhet lyfter han själv fram lite stilla. »Ja, någon gång kan man få vara lite stolt!«

DEBATT OCH BREV

Hälsodataregistren nödvändiga för uppföljning av kvaliteten i sjukvården! 2380
Hälsodataregistren utgör ryggraden i en nationell rapportering av kvalitet i sjukvården, framhåller företrädare för Socialstyrelsen.
Information och andningsträning, inte kirurgi 2381
Behandlingen av »vocal cord dysfunction«:

Vår uppfattning är att information och andningsträning hos logoped eller sjukgymnast måste vara den första åtgärden innan utredning påbörjas som syftar till eventuell kirurgi, skriver bland andra Gunilla Hedlin, professor i pediatrik.
Replik:
Kliniska studier av olika behandlingsalternativ är väl motiverade 2381
Huvudbudskapet i vår artikel »Ansträngningsastma kan vara laryngeal obstruktion« är: Patienter med misstänkt laryngeal ob­struk­tion bör videolaryngoskoperas under maximal ansträngning...
Om cefuroximets vara eller icke vara 2382
Vi anser det angeläget kommentera artikeln »Dags att slopa husets vin«. Sammantaget anser vi att argumentet att cefuroxim är lika belastat med ekologisk påverkan som cefotaxim är dåligt underbyggt, skriver Bengt Gårdlund och Mats Kalin.
Replik:
Cefalosporinerna bör ersättas med smalare och mer riktad behandling 2383
Det väsentliga är att Gårdlund och Kalin, liksom RAF, anser att cefalosporinerna så långt som är möjligt ska ersättas med smalare och mer riktad antibiotikabehandling, skriver Håkan Hanberger med flera.
Läkemedelskommittéernas informationsblad behövs 2384
Man brukar ju inte debattera recensioner, men apotekaren Anders Cronlunds redovisning och bedömning (LT 26–27/2009, sidan 1762) av innehållet i läkemedelskommittéernas periodiska publikationer må ändå föranleda ett inlägg, skriver Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län.

KULTUR

»I livet sover döden och i döden livet« 2385
Självmordets gåta – exemplet Stig Dagerman

Självmordet är ett centralt tema i Dagermans romaner, de fyra som hanns med innan han själv tog sitt liv 1954, bara 31 år gammal. Ett självmord är alltid gåtfullt. Men Dagerman såg i människans förmåga att kontrollera den egna döden ett bevis på människans grundläggande frihet.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2416

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2418

ENDAST PÅ WEBBEN

Örebro ger sig inte – ansöker om läkarutbildning för tredje gången
Universitetets rektor, Jens Schollin, säger i ett pressmeddelande att det med tanke på läkarbristen i längden blir »orimligt« att inte utvidga läkarutbildningen till fler orter. Om ansökan bifalls kommer Örebro att ta emot 60 läkarstudenter per termin från och med hösten 2010.
En dos influensavaccin kan räcka
Vaccintillverkaren GlaxoSmithKline redovisar nu det första resultatet från sina kliniska prövningar av pandemivaccinet Pandemrix mot influensa A/H1N1. Resultaten pekar mot att en dos kan vara tillräcklig för att ge ett skydd mot influensan.