INNEHÅLL NUMMER 39, 2009

REFLEXION

Vikten av basala försiktighetsåtgärder 2424
Den influensaepidemi som alla i dag talar om, läser om och oroas över ska drabba oss blir man tydligt påmind om varje gång man befinner sig på en internationell flygplats... / Louis Riddez

LEDARE

Färre deltar i fortbildning 2427
Kunskap är en av sjukvårdens hörnstenar. Livsavgörande bedömningar är helt beroende av den behandlande läkarens kunskap och yrkesskicklighet. Läkare måste därför ha goda förutsättningar att under hela sin yrkeskarriär ta till sig ny kunskap som leder framåt till förbättrad...
Satsning på regionala cancercentrum 2427
Regeringen ska satsa 227 miljoner kronor under den kommande treårsperioden för att påbörja genomförandet av en nationell cancerstrategi. Budgettillskottet ska användas till att bygga upp organisationen kring tre till fem regionala cancercentrum (RCC)...

LT DEBATT

Kloka kvalitetsregister
kräver fler allmänläkare 2428
Det är många som i dag vill föra ut ofta monodiagnostiska register och vårdprogram i primärvården. Som läget är nu går utvecklingen ibland både fort och fel. Rent fackligt går det heller inte att bortse från att registrering tar tid och resurser i anspråk. Vi måste bli fler allmänläkare innan kloka register kommer att fungera fullt ut.

AKTUELLT

Världens läkare samlas i klimatfrågan 2430
Klimathotet:

För våra barn, barnbarn och för världens fattiga måste vi göra detta, sa Otmar Kloiber, general­sekreterare för World Medical Association, vid WMA:s klimatsemina­rium i Köpenhamn den 1 september.
Klimathotet:
Engagemanget skiftar i förbundsledningen 2432
Viktig fråga, men ingen fråga som förbundet driver. Så ser Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm på klimatfrågan. Lars Nevander, ledamot i förbundets centralstyrelse, CS, har velat se ett större engagemang från förbundet.
Klimathotet:
»Viktigast få ner utsläppen« 2432
Att klimatanpassa är som att sätta några små livbåtar på Titanic när vi istället borde göra allt för att styra bort från isberget. Det är mycket viktigare att få ner utsläppen, anser Colin Butler, läkare och docent i epidemiologi och folkhälsa vid The Australian National University och en av experterna vid WMA:s klimatseminarium nyligen. Längre version av artikeln endast på webben.
Klimathotet:
Hur föregår du med gott exempel? 2432
Läkare bör föregå med gott exempel i klimatfrågan, enligt många talare vid seminariet i Köpenhamn.
Stora skillnader i läkares fortbildning 2434
Läkare saknar tid för egen löpande fortbildning, visar Läkarförbundets årliga fortbildningsenkät för 2008. Tre av fyra läkare är dock nöjda eller mycket nöjda med sin externa fortbildning. Läkare anställda på privat sjukhus har bara 5,5 externa utbildningsdagar per år mot ett genomsnitt för alla på 8,3.
Nytt system för granskning av vården 2436
Förslag på ett nytt nationellt system för granskning av hälso- och sjukvården väntas inom kort. – Det handlar om systematisk uppföljning, inte tillsyn, säger Pia Maria Jonsson, huvudsekreterare i arbetsgruppen som lämnar sitt förslag till regeringen 16 oktober.
Brett stöd för universitetsmedicinska centra 2436
Förslaget att samla ansvaret för forskning, vård och utbildning under samma hatt i form av universitetsmedicinska centra får stöd av tunga remissinstanser. Universitetslandstingen avvisar dock den föreslagna bolagsmodellen...

NOTISER

Vaccinet försenas 2435
De första leveranserna till Sverige av vaccinet mot den nya influensan A/H1N1 försenas med ungefär en vecka. Det innebär att vaccinationen kan starta i vecka 42, i mitten av oktober...
Fel i AT-rankningen 2436
I Sylf:s AT-rankning, som presenterades i Läkartidningen nr 38/2009, blev Hässleholms sjukhus felaktigt utpekat för att ha fallit längst på listan. Hässleholm hade för få svarande för att kunna rankas 2008 så det är i stället Universitetssjukhuset MAS som tappat flest...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya riktlinjer för mer effektiv
hepatit C-behandling 2438
Individualiserad terapi ökar chansen till utläkning
Med nya uppdaterade riktlinjer för hepatit C-behandling lyfts nya kunskaper och betydelsen av individualiserad behandling fram. Genom upprepade mätningar av virusnivåerna i plasma under första skedet av behandlingen kan behandlingstiden tidigt bestämmas och icke-kurativ behandling avslutas tidigare.

NYA RÖN

Kost och motion kan minska risken för alzheimer 2440
Kombinationen regelbunden motion och medelhavskost kan minska risken för Alzheimers sjukdom. Det visar en prospektiv kohortstudie som följt 1 880 amerikaner med en snittålder på 77 år mellan åren 1992 och 2006.
Koppling mellan kromosom 9 och ovarialcancer 2440
Senare års snabba tekniska utveckling inom sekvensering av genomet har resulterat i att kunskapen kring genetiken bakom ett stort antal sjukdomar ökat kraftigt. I Nature Genetics presenteras ännu en sådan studie; den här gången rör det sig om en omfattande undersökning som...
Fetma bakom 70 000 cancerfall i Europa 2442
Fetma tros varje år orsaka 70 000 fall av cancer i Europa; detta enligt en sammanställning som presenteras i tidskriften International Journal of Cancer och som även sammanfattas i BMJ...
Kan man leva längre om man fastar? 2442
Frågan om huruvida fasta ökar livslängden har intresserat många forskargrupper. Ett steg på vägen mot svaret finns i en studie på rhesusapor. Kalorirestriktion visade sig ha positiva effekter på diabetesrisk, cancerincidens och incidens av kardiovaskulär sjukdom.
Banbrytande resultat för nytt
läkemedel vid förmaksflimmer 2443
Ett nytt läkemedel, dabigatran, kan innebära ett paradigmskifte i behandlingen av förmaksflimmer. I en studie där bland annat svenska patienter ingick jämfördes preparatet med warfarin och visade sig vara effektivare utan att öka förekomsten av blödningskomplikationer.
Ticagrelor minskar dödligheten vid akuta koronara syndrom 2443
Det är möjligt att åstadkomma bättre tromboshämning utan att öka risken för större blödningar. Det framgår av en dubbelblindad, randomiserad multinationell studie där ett nytt preparat, ticagrelor, jämförts med klopidogrel hos patienter med akut koronart syndrom.

KLINIK OCH VETENSKAP

Standardiserad rutin
på akuten gav resultat 2444
Färre cirkulations-/andningsstillestånd och ökad överlevnad med METTS
Införande av triagemetoden METTS på akutmottagning gav färre cirkulations-/andningsstillestånd samt ökad överlevnad hos de patienter där cirkulations-/respirationsstillestånd inträffat på akutmottagningen, visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Artificiella neurala nätverk underlättar svåra medi­­­­­­­­cins­ka beslut 2446
Exempel från pankreatologin

Artificiella neurala nätverk (ANN) är en samling algoritmer som inspirerats av den mänskliga hjärnans funktion. Liksom den mänskliga hjärnan lär sig ANN att känna igen och tolka olika mönster på ett till synes automatiskt sätt...
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA ANDROLOGI

Hälsa och sjukdom med fokus på män 2452
Andrologi är en tvärvetenskaplig klinisk och preklinisk verksamhet fokuserad på funktioner, tillstånd och sjukdomar involverande den manliga gonadaxeln. I kliniken översätts detta med manlig infertilitet, androgenbrist och sexuella dysfunktioner...
Manlig sexuell dysfunktion: Inte bara en fråga om potens 2453
Många män har personliga problem på grund av sexuell dysfunktion, som också ger stora problem för den kvinnliga partnern. Kunskapen om utredning, rådgivning och behandling är god, men resurserna är begränsade. WITH ENGLISH SUMMARY

Testosteron i nyckelroll vid hypo­gonadism hos män 2460
Manlig hypogonadism kan ses vid t ex typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och övervikt – således inte bara vid klassiska endokrina sjukdomar. Testosteron har en central betydelse för såväl uppkomst som behandling av tillståndet...
Androgenreceptorn och testo­steronets effekter 2465
Då det hos män bara finns en kopia av androgen­receptorn får variationer i genens struktur betydelse för den totala androgeneffekten vad gäller både ogynnsamma och gynnsamma effekter.
Erektil dysfunktion – tidigt tecken på hjärt–kärlsjukdom 2469
Att fråga patienten om han har problem med potensen är ett enkelt sätt att dels omhänderta patienter med erektil dysfunktion, dels förebygga hjärt–kärlsjuklighet och för tidig död...

PATIENTSÄKERHET

Misstag kan ursäktas av omständigheterna 2472
Att som läkare göra fel och misstag i tjänsten kan i värsta fall få fatal utgång. Men även om personalen inte fullgjort sina plikter i yrkesutövningen finns det inte sällan omständigheter som ursäktar den enskilda yrkesutövarens handlande. Läs om fyra fall där HSAN är kritisk men ändå inte delar ut någon disciplinpåföljd.
Patienten piggnade till – passiviteten var ursäktlig 2472
Distriktsläkaren var för passiv i att driva en malignitetsutredning framåt. Men eftersom patienten själv tyckte att hon kände sig lite bättre lämnar HSAN anmälan utan åtgärd. (HSAN 3647/08)
Urinvägs­infektion var appendicit 2472
Det är svårt att diagnostisera en inflammerad blindtarm. Därför anser HSAN att det var ursäktligt när en läkare och en kirurg skickade hem en patient med antibiotika mot urinvägsinfektion trots att symtomen egentligen stämde bättre med retrocekal appendicit. (HSAN 0964/08)
Bristfällig anamnes och undersökning är inte god och omsorgsfull vård 2473
Läkaren förlitade sig på gamla uppgifter och missade alltför höga halter av litium i blodet hos en patient med bipolär sjukdom. HSAN anser dock felet som ursäktligt, bland annat eftersom det var psykiatriska kliniken som skulle sköta litiumkontrollerna. (HSAN 2797/ 08)
Otydligt ansvar vid otillräcklig anestesi 2473
En korrekt lagd spinalanestesi vid ett planerat kejsarsnitt fick inte fullgod effekt och patienten beskriver det hela som en total katastrof. HSAN håller med om brister i handläggningen, men låter det stanna vid det. (HSAN 2943/08)

DEBATT OCH BREV

Nytt kunskapsläge om pisksnärtsskador 2474
Vi har ett nytt kunskapsläge i fråga om pisksnärtsskador. Att Försäkringskassan och dess försäkringsmedicinska rådgivare använder sig av detta är inte märkligt utan snarast en skyldighet, skriver Peter Dahl, specialist i kirurgi och försäkringsmedicinsk rådgivare.
Replik:
Osäkert kunskapsläge drabbar de skadelidande 2474
Är man jävig om man skriver en debattartikel? Ja, visst. Man har en relation till ena sidan av problemet. Precis som Peter Dahl har en relation till andra sidan. Det är grunden för debatten. Kunskapen om whiplashskador vilar på en bräcklig vetenskaplig grund...
Vad är ett fullmäktigebeslut värt? 2475
En viktig demokratifråga är om Centralstyrelsen har skyldighet att följa de beslut som fattas av Läkarförbundets fullmäktige. Eller anser sig Läkarförbundets ledning ha rätt att sätta sig över fullmäktiges beslut? frågar Christer Sjödin, Stockholms läkarförening, apropå om vårdvalet ska knytas till läkare eller vårdenhet.
Replik:
Ersättningen kan kopplas till enheten 2475
Fullmäktige är Läkarförbundets högsta beslutande organ och Centralstyrelsen (CS) ska därefter verkställa av fullmäktige fattade beslut. När det gäller frågan om vårdval har CS tagit hänsyn till det av fullmäktige fattade beslutet i de två motionerna...
Frågan större än summan av legala och medicinska aspekter 2475
Slutreplik om manlig omskärelse:

Så gott som samtliga av de cirka 3 000 omskärelser som svenskfödda pojkar genomgår årligen kommer att utföras oavsett förbud. Det bästa är utan tvivel att omskärelsen utförs med god smärtlindring av en kunnig person med rena instrument, anser Axel Heyman.
Osystematisk litteraturgenomgång om suicidprevention riskerar att leda vilse 2476
Tyvärr är MWS litteraturgenomgång osystematisk och ger en missvisande, negativ bild av forskningsläget vad gäller suicidprevention. Detta riskerar att leda samhällets prioriteringar inom detta viktiga område på villospår, skriver Göran Isacsson.
Replik:
Dags att lämna polariseringen 2477
I vår litteratursökning har vi systematiskt gått igenom relevanta engelskspråkiga artiklar. Det är högst osannolikt att vi under denna process skulle ha förbigått artiklar som med avgörande betydelse kunnat påverka våra slutsatser, skriver Rigmor Stain med flera.
Motreplik:
Studie vantolkas 2478
Man har svårt att värja sig för intrycket att MWS medvetet försöker vilseleda Läkartidningens läsare då de trots mitt påpekande att de missförstått Jicks et als viktiga studie fortsätter att vantolka dess resultat, skriver Göran Isacsson.
Slutreplik:
Läsarna hänvisas till studien 2478
Nu har denna diskussion, som kunnat vara berikande med hänsyn till problemets art och storlek, hamnat på en nivå som inte tycks vara relaterad till ämnet längre, skriver Rigmor Stain med flera.
Underburna barns rätt till vård och oviljan att modifiera abortsyn 2478
I Läkartidningen 32–33 finns flera inlägg som sakligt och balanserat argumenterar mot de ståndpunkter som Torbjörn Tännsjö framfört vad gäller vård av underburna barn. Både Gunnar Sjörs, Stellan Håkansson och Elisabeth Rynning framför kloka och viktiga synpunkter i denna komplicerade fråga.

KULTUR

Axplock från fem sekler av svenska läkarböcker 2479
Recension
I Hagströmer Bibliotekets gömmor på Karolinska institutet i Stockholm finns gamla svenska läkarböcker, de äldsta utgivna redan på 1500-talet. Ett urval av dessa medicinska rariteter och klassiker presenteras nu i en rikt illustrerad samlingsvolym, utgiven lagom till Svenska Läkaresällskapets 200-årsjubileum 2008.
Uppriktigt och utförligt om en enastående livsgärning 2480
Recension
Mitt liv i medicinens och universitetets tjänst, 486 sidor. Författare: Martin H:son Holmdahl. Förlag: Uppsala Publishing House; 2009. ISBN: 978-91-7005-378-8.
Vetenskaplig behandling av hetsätning och övervikt 2481
Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt, 480 sidor. Redaktörer: Klara Edlund, Ata Ghaderi. Förlag: Studentlitteratur; 2009. ISBN: 978-91-44-03001-2...
Familjeläkarens vardag för 200 år sedan 2482
Recension
Dr Carlander i praktiken, Läkekonst 1793–1814, 445 sidor. Författare: Gudrun Nyberg. Förlag: Carlssons bokförlag; 2009. ISBN: 978-91-73-31224-0.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2500
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2502
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Andrologi – med fokus
på mäns hälsa och sjukdom
De senaste åren har präglats av stora framsteg inom andrologins område, med förbättrad behandling vid manlig infertilitet och ny kunskap om etiologi och behandling av sexuella dysfunktioner.
Temanumret tar bland annat upp samband mellan erektil dysfunktion och kardiovaskulär sjukdom, etiologi, diagnostik och behandling av hypogonadism.