INNEHÅLL NUMMER 40, 2009

REFLEXION

Spökskrivare och svågerpolitik 2508
Jag är nyss hemkommen från Vancouver, Kanada, och kongressen »Peer-review and biomedical publishing«, arrangerad av BMJ och JAMA. Det var mödan värt att åka till andra sidan jorden... / Stefan Johansson

LEDARE

Klinisk forskning lyfter sjukvården 2511
Ofta är den medicinska forskningens kvalitet beroende av närheten till den kliniska vardagen. För att forskningen ska nå goda resultat måste hela vårdkedjan finnas med. Läkarförbundet är emot att forskningsfinansiering centraliseras i för stor utsträckning...

LT DEBATT

Bättre vård för multisjuka äldre 2512
»Det är många som måste hjälpas åt för att vården av de multisjuka äldre ska fungera bättre. Det traditionella sjukdomsorienterade arbetssättet bör ersättas med ett situationsbaserat förhållningssätt«, skriver Arbetsgruppen för en bättre vård för multisjuka äldre.

AKTUELLT

Förbundet tar nya tag
mot diskriminering 2516
Diskriminering
Är det diskriminering om en klinikchef kräver av en kvinnlig muslimsk läkare att hon ska bära kortärmat? Har en föräldraledig AT-läkare som gått miste om ett lokalt avtalat lönepåslag blivit missgynnad? Med Läkarförbundets nya handlingsplan ska det bli lättare att känna igen och motverka diskriminering av läkare.
Sjukvården frikopplas från sjukskrivning efter 180 dagar 2519
Försäkringskassan tar över ansvaret för dem som varit sjukskrivna i 180 dagar. Det kommer att föreslås i en utredning, som lämnar slutbetänkande inom kort.
Lamt om rehabilitering 2519
I ett remissvar på utredningen »Bättre samverkan – Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring« (SOU 2009:49), delrapport tre i utredningen »Patientens rätt i vården«, stöder Läkarförbundet ett förslag om att Socialstyrelsen arbetar in rekommendationer om...
Saco uppgraderar lönesajt 2520
Nu blir det lättare för Läkarförbundets medlemmar att se om de har rätt lön. Saco lanserar en ny version av löneverktyget Lönesök, där akademiker i Sacoförbunden kan jämföra sin lön med andras.
Bräcke diakoni startar privata vårdcentraler 2520
Det är första gången en non-profit-organisation startar privata vårdcentraler, enligt Bräcke diakoni...

NOTISER

Labbet missade notera resistens 2520
Vid minst två tillfällen under 2007 och 2008 har mikrobiologiska laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge försummat att skriva i »Vankomycin = R« (resistent) i resistensmönstret för isolat, något som görs manuellt...
EMEA ger klartecken för pandemivaccin 2520
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar EU-kommissionen att godkänna två vacciner mot den nya influensan, varav ett är Pandemrix som Sverige beställt. Vaccinerna har tidigare godkänts för en annan virusstam, H5N1...
Få fall av »vårdturism« 2520
Organisationen Läkare i världen har intervjuat 1 200 papperslösa i 11 europeiska länder, däribland Sverige, om deras skäl till att komma till Europa. Endast sex procent angav hälsoskäl...

MEDICINSK KOMMENTAR

Ny studie om kirurgi vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt 2522
Vilket värde har vänsterkammarrekonstruktion i tillägg till kranskärlskirurgi?
En internationell multicenterstudie fann ingen skillnad i primärt utfallsmått (död eller hjärtrelaterad sjukhusinläggning) eller symtomlindring mellan dem som behandlats med vänsterkammarrekonstruktion i kombination med kranskärlskirurgi och dem som behandlats med enbart kranskärlskirurgi.

NYA RÖN

Farligt att sitta stilla även om man motionerar ofta 2526
Framtida hälsoråd om fysisk aktivitet bör också inkludera råd om att inte sitta stilla länge. En kanadensisk prospektiv studie har undersökt sambandet mellan stillasittande tid och total dödlighet och påvisat en progressivt ökande dödlighet i relation till tid i stillasittande.
Biomarkörer identifierar ökad alzheimerrisk 2526
Att identifiera markörer i exempelvis blod eller cerebrospinalvätska som kan selektera individer som löper ökad risk för Alzheimers sjukdom är ett intressant forskningsfält, som sannolikt kommer att tilldra sig allt större intresse. Flera studier har redan presenterats...
Ökad dödlighet vid celiaki 2527
Autoreferat
Få större studier har undersökt dödligheten hos patienter med celiaki, och kunskapen om dödligheten hos barn med celiaki är bristfällig. Vi studerade dödligheten vid celiaki och förstadier till celiaki genom att samla in data på tunntarmsbiopsier från 28 svenska...
Koronarsjukdom ökar risken för depression 2527
Kranskärlssjuka löper ökad risk att bli deprimerade. Det omvända sambandet, att depression skulle öka risken för kranskärlssjukdom, är dock inte lika starkt. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som gjorts på det svenska tvillingregistret och som presenteras i tidskriften...
Dog Mozart av en streptokockinfektion? 2528
Flera historiska personers medicin­histo­ria och dödsorsak har utretts med hjälp av både historiska dokument och modern teknik under senare år. Till dessa hör bl a Napoleon, som enligt en artikel som presenterades i Nature avled i sviterna efter en Helicobacter pylori-infektion.
Högre diabetesrisk
efter cancer i barndomen 2528
Typ 2-diabetes är vanligare hos individer som haft cancer i barndomen. Det visar en studie publicerad i Archives of Internal Medicine. Diabetsrisken var dessutom högre hos individer som haft cancer före 5 års ålder och hos dem som fått helkroppsstrålbehandling.

KLINIK OCH VETENSKAP

Fagterapi kan vara räddningen när antibiotika inte längre fungerar 2530
Att använda bakteriofager, virus som »äter« bakterier, är ett alternativ till antibiotika när resistens blivit ett allt större problem. Fagterapi har länge varit bortglömd och är värd uppmärksamhet. Terapeutiska effekter har påvisats ända sedan metoden lanserades på 1920-talet. WITH ENGLISH SUMMARY

Poplitea­aneurysm – ovanligt tillstånd
som varje läkare bör känna till 2534
Livslång uppföljning rekommenderas
Popliteaaneurysm bör misstänkas hos patienter som söker för snabbt påkommen klaudikation eller smärtor i fot och tår. Behandlingen är operation (öppen kirurgi och/eller endovaskulära interventioner). Livslång uppföljning rekommenderas på grund av den stora risken att utveckla nya aneurysm.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nutritionsbehandling i äldrevård – ett bortglömt perspektiv 2538
Enkätstudie visar tydliga brister i omhändertagandet av äldre
Den första svenska enkätstudien som beskriver rutiner för utredning och behandling av undernäring vid särskilda boenden visar tydliga brister i omhändertagandet av våra äldre ur ett nutritionsperspektiv, liksom brister i utbildning och kunskap i klinisk nutrition.
WITH ENGLISH SUMMARY

Rättelse och kommentar
till tidigare publicerad LT-artikel 2546
Artikeln »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand« har utretts av KI
Artikeln »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand« har utretts av Karolinska institutets etikråd efter en anmälan om misstänkt oredlighet. Slutsatsen är att författarna ansågs ha brustit i kritiskt förhållningssätt i redovisningen av resultaten men att det inte varit fråga om medvetet undanhållande eller vilseledande.
Rättelse 2546
Med anledning av den kritik som riktats mot vårt arbete »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand« (Läkartidningen 2008;105:434-7) ber vi att få inkomma med följande beriktigande.
Kommentar 2546
Med anledning av att Anders Franco-Cereceda och Jan Liska korrigerat sin artikel »Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand«, har jag som medicinsk kommentator till den artikeln inbjudits att lämna mina synpunkter på korrigeringarna.

PATIENTSÄKERHET

Ordförande för HSAN varnas 2548
Tandläkare får 400 000 kronor i skadestånd efter felaktigt beslut i HSAN

Ordföranden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Lars-Åke Johnsson, tilldelas en varning för tjänsteförseelse. Detta sedan han deltagit i beslutet att på felaktiga grunder varna en tand­läkare. HSAN ska också betala 400 000 kronor till tandläkaren för »ekonomisk skada«.

DEBATT OCH BREV

Varning för simvastatin 80 mg! 2549
Risken för biverkningar i form av myopati gör att jag kraftigt vill avråda den svenska läkarkåren från att förskriva simvastatin 80 mg för att nå målvärde för LDL-kole-sterol, framhåller Anders G Olsson.
Replik:
Allt lägre kolesterolmål ökar biverkningarna 2550
Det är framför allt rekommendationer mot allt lägre kolesterolmål som kan medföra en utbredd användning av högdoserade statiner och ökade biverkningar, svarar Läksaks expertgrupp för hjärt–kärlsjukdomar.
Geriatrikundervisningens omfattning:
Om svårigheterna att jämföra äpplen med päron 2551
Geriatrikundervisningen i Malmö/Lund omfattar långt mer än 14 timmar. Men det är svårt att se i ett ämnesintegrerat curriculum där kunskaper och färdigheter inhämtas på flertalet enskilda terminer.
Replik:
Geriatrikundervisningens omfattning – avgörande för framtidens sjukvård 2552
Repliken från Anders Håkansson, Ann-Christin Haffling och Martin Stjernquist speglar en alltför utbredd missuppfattning, nämligen att geriatrisk kompetens innehas av var och en som arbetar mycket med äldre patienter.
SMiLE – ny betygsmodell för läkare 2553
En ny betygsmodell för läkare skulle kunna heta SMiLE, och vara en svensk motsvarighet till det amerikanska tre­delade examinationsprovet USMLE.
Svampplockning lika bra som hårda krav? 2554
Med en kvalitetssäkrad undervisning ­­och en rimlig ribba för godkänt bibehåller vi en god kompetens hos läkarkåren även i framtiden, skriver AT-läkaren Jonatan Salzer.

KULTUR

Vad ska gästföreläsaren med blomsterkvast till? 2555
Vad bör arrangörer av symposier och kongresser tänka på för att bli populära hos inbjudna gästföreläsare? Bjuda på mat, ordna parkeringsplats, komma med vackra blommor? Läkartidningens gästskribent ger några praktiska råd, men utan att förtiga det ansvar som även gästföreläsare har gentemot arrangörer.
En liten dikt om polyfarmaci 2557
Dikten nedan är en helt sannfärdig avskrift (utan några tillägg eller strykningar) av en medicinlista för en svårt funktionshämmad 60-årig kvinna utan tal eller rörelseförmåga. Dikten byggs upp av 21 anapester och kan läsas mycket rytmiskt genom hela strofen...
Bred genomgång av forskning kring schizofreni 2558
Recension
Schizophrenia. Modern concepts and research findings. Redaktörer: Håkan Hall, Elisabeth Hall.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2576
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2578
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Antibakteriella medel med helt ny verkningsmekanism 2543
Virulensblockerande antibiotika

Virulensblockerande antibiotika är i sann mening en helt ny klass av antibakteriella medel. De blockerar bakteriers sjukdomsframkallande förmåga. De rubbar inte den normala mikrofloran och på så sätt minimeras selektionstrycket som leder till resistensutveckling.
WITH ENGLISH SUMMARY