INNEHÅLL NUMMER 41, 2009

REFLEXION

Viktigt individanpassa behandlingen 2584
Betydelsen av samspelet mellan arv och miljö har varit särskilt uppmärksammad under 2009. Detta på grund av att det är 200 år sedan Darwin föddes och 150 år sedan »Om arternas uppkomst« publicerades...

LEDARE

Plan för att motverka diskriminering 2587
Är diskriminering och missgynnande ett problem i arbetslivet och för läkarkåren? Det beror förstås på vem vi frågar. Samhället förändras – läkarkåren och normen för läkare likaså. Inom Läkarförbundet pågår just nu ett remissarbete kring en handlingsplan mot diskriminering...

LT DEBATT

Snälla, snälla, snälla …
stöd en ny utbildningsort för läkare i Sverige! 2588
»Att Sverige inte är självförsörjande för en stor yrkeskår som läkare är både unikt och högst osolidariskt mot andra länder. Sverige behöver en utbildningsort till. Örebro universitets ansökan om att starta läkarutbildning behöver fackligt stöd«, skriver Mikael Hasselgren.
Indiens läkemedelsindustri hotas av frihandelsavtal 2589
Apropå! Läkemedelsförsörjningen i låginkomstländer
För närvarande (september 2009) pågår förhandlingar om frihandelsavtal mellan Indien och andra handelsblock, främst EU, EFTA och Japan. Förhandlingarna äger rum i tysthet, vilket kritiseras av indiska frivilligorganisationer...

AKTUELLT

Konstgjorda nervceller kan snart vara verklighet 2590
Den första konstgjorda nervcellen som kommunicerar med hjälp av transmittorsubstanser kan snart vara verklighet. Efter lyckade försök med djurmodeller ökar förhoppningarna om att få fram en ny och effektiv behandlingsmetod vid bland annat hörselnedsättning, epi­lepsi och Parkinsons sjukdom.
Kan bli ett genombrott för ryggmärgsskadade 2591
En konstgjord nervcell i form av ett implantat, som i kontrollerade former ger ifrån sig rätt transmittorsubstanser, kan i framtiden bli ett viktigt terapeutiskt alternativ för bland annat ryggmärgsskadade patienter...
Tre fick Nobelpriset för upptäckt av kromosomskydd 2594
Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin 2009 går till Elizabeth Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak för deras upptäckt och forskning kring telomerer.
Artikeln är uppdaterad.
Ny smittskyddsmyndighet får nobben av Socialstyrelsen 2596
Socialstyrelsen säger nej till att slå samman myndighetens smittskyddsenhet med Smittskyddsinstitutet, SMI, till en ny smittskyddsmyndighet.
– Det är ej genomförbart på det sätt som utredningen föreslår, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
Läkarförbundet blir medlem i PTK 2596
Efter sju års väntan tas Läkarförbundet upp i Privattjänstemannakartellen, PTK. Medlemskapet börjar gälla från och med första januari 2010. Berörda är läkare anställda i privat sektor.

NOTISER

Ökad forskarmakt i Vetenskapsrådet 2593
Regeringen föreslår i en proposition att forskarinflytandet i Vetenskapsrådet ska öka. Ämnesråden bantas från elva till nio ledamöter, samtidigt som de fyra ledamöter som tillsätts av regeringen försvinner...
Rågsved får patientråd 2593
Carema inbjuder alla intresserade patienter att medverka i ett nytt patientråd vid vårdcentralen i Rågsved. Syftet är att patienter ska kunna tycka till om vårdcentralens utbud och diskutera hur de upplever service och bemötande...
Skolhälsopersonal kritiserar lagsförslag 2596
Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor är kritisk mot skrivningarna om elevhälsa i Skollagsberedningens förslag till ny skollag. Främst motsätter sig skolhälso­personalen att det till skillnad från i nuvarande skollag saknas en formulering om att...
Sverige får toppbetyg 2596
Sverige får åter toppbetyg när det gäller behandlingresultat enligt Euro Health Consumer Index (EHCI), ett konsument­baserat index som presenteras för femte året i rad...
Kritiserad sjukhuschef har avgått 2596
Den av läkarfacket hårt kritiserade sjukhuschefen vid Varbergs sjukhus avgår med omedelbar verkan, meddelade Hallands läns landsting i ett pressmeddelande på tisdagen i förra veckan...
Håll koll på Pandremix när vaccinering inleds 2596
Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att medverka i den förstärkta övervakningen av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel, när den allmänna vaccineringen av influensan A/H1N1 börjar inom kort...

MEDICINSK KOMMENTAR

Tyreostatikabehandling kräver bra patient–sjukvårdskontakt 2600
Tyreostatika har varit i bruk sedan 1940-talet. I dag används internationellt tiamazol, propyltiouracil och karbimazol, varav de två förs­ta används mest och är tillgängliga i Sverige (Thacapzol och Tiotil)...

NYA RÖN

Ökat evidensunderlag för rosiglitazon 2602
Glitazonerna, framför allt rosiglitazon, har anklagats för att öka risken för inte bara hjärtsvikt och frakturer utan också hjärtinfarkt. I RECORD-studien inkluderades totalt 4 447 patienter med metformin eller sulfonylurea (SU) i mono­terapi...
Nya alzheimergener identifierade 2602
Två nya gener har kopplats till Alzheimers sjukdom i en omfattande s k ge­nome wide association-studie som presenteras i tidskriften Nature Genetics. Studien bygger på data från drygt 16 000 individer (16 151) från USA och Europa...
Bättre sex efter överviktskirurgi 2603
Sexuell funktionsnedsättning är ofta korrelerad med graden av övervikt. I en aktuell studie på överviktiga män hade viktminskning genom gastrisk bypass god effekt på sexuell livskvalitet uppdelad i aspekterna kontakt, genomförande, lust och njutning.
Blodmarkör för hjärnskada hos boxare 2603
Forskare från Sahlgrenska har visat att ett protein återfinns i förhöjda halter i blodet hos amatörboxare två månader efter att de slutat boxas. Proteinet, neuronspecifikt enolas, är en känd markör för hjärnskada.
Hypertoni kopplad till kognitiv nedsättning 2603
I en studie publicerad i tidskriften Neurology kopplas högt diastoliskt blodtryck samman med kognitiv nedsättning, ett förstadium till demens. Kraftfull blodtrycksbehandling skulle därmed kunna skydda mot demens, spekulerar studiens författare.

KLINIK OCH VETENSKAP

Överlevande svenskar efter tsunamin 2604
3-årsuppföljning visar relativt god hälsa – men många har problem
Hälsoläget för överlevande svenskar efter tsunamin 2004 var relativt gott 3 år efter katastrofen. En betydande minoritet, personer som själva utsattes för livshot och de som förlorat anhöriga, har dock fortfarande problem. Det visar den uppföljning som görs vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala.
WITH ENGLISH SUMMARY

Tyreostatika­inducerad agranulocytos 2607
Ovanligt men fruktat tillstånd
En ovanlig men fruktad komplikation till medicinsk behandling av Graves’ sjukdom är tyreostatikainducerad agranulocytos. Multidisciplinärt samarbete mellan endokrinolog, kirurg, onkolog, hematolog och infektionsläkare kan krävas vid patientomhändertagandet.
Kraftigt ökad celiakiprevalens 2612
Medicinska behandlingsformer kan komma att ersätta glutenfri diet
Prevalensen för celiaki har ökat kraftigt och i flera europeiska studier har man funnit en prevalens på 1:100. Samtidigt finns hopp om att finna medicinska behandlingsformer som alternativ till glutenfri diet.
Anhörigvårdare – oorganiserad, oerkänd och oavlönad omsorgsresurs 2616
Enkätstudie av närstående vårdgivare till parkinsonpatienter
I Sverige vårdar 160 000 personer på något sätt en nära anhörig. De klarar ofta patienten ensam, medan institutionerna behöver treskift. Med anledning av »Nationella anhörigdagen«, som infaller 6 oktober, påminns om att dessa personer behöver samhällets stöd.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Patient med retrofaryngeal abscess skickades hem utan provtagning 2620
Det är betydelsefullt att överväga även ovanliga sjukdomar och inte tankemässigt fastna i den mest troliga diagnosen utifrån det epidemiologiska läget. Det skriver Socialstyrelsen i ett lex Maria-beslut där en man dog i retro­faryngeal abscess.
Socialstyrelsen definierar överbeläggning 2620
Definitionen av överbeläggning, ut­lokaliserad och utskrivningsklar patient varierar. Därför har Socialstyrelsen i ett beslut förtydligat vad som avses med begreppen.
Nio läkare utan tydligt ansvar 2621
Någon/några måste ha ansvaret för en patients vård och behandling, och det ska framgå tydligt av journalen vem/vilka det är. Annan personal och patienten ska också känna till det.

DEBATT OCH BREV

Analys av död i hjärtinfarkt:
Öppna jämförelser ger bättre bild än Riks-HIA 2622
Omslaget till Läkartidningen 35/2009 tillkännager att »Överlevnad inget säkert mått på vårdkvalitet«. Vi anser att formuleringen är olycklig. Om vård kan förhind-ra en för tidig död blir definitionsmässigt överlevnad ett viktigt mått på vårdkvalitet.
Replik:
Dagens patientadministrativa system otillräckliga som underlag för rankningslistor 2623
Vårt kvalitetssäkringsprojekt av hjärtinfarktvård i Örebro län (LT 35/2009, sidorna 2121-4), som huvudsakligen fokuserade på dia-gnoskvaliteten i det patientadministrativa systemet (PAS), har föranlett två debattinlägg.
Ändrad trombosprofylax orsak till ­ ökning av postoperativa lungembolier? 2624
Ett ökat antal fall av postoperativ lung­embolism har lett till att Helsingborgs lasarett ­behållit tinzaparin som trombosprofylax men återgått till att starta profylaxen preoperativt...
Trombosprofylax ­ – en kommentar 2625
Att postoperativ lungembolism fortfarande är en klinisk realitet illustreras i artikeln från kirurgkliniken i Helsingborg. Och detta trots profylax! Om det samtidigt förekom några dödliga lungembolier vet vi inte...
»Alltid trösta och lindra …« 2626
En cancersjuk vän fick häromdagen detta besked av sin läkare: »Du lever inte till jul.« Därmed släcktes hans hopp, och humöret gick i botten. Säger man så till en patient? Vi tycker inte det...
»Vofför säger vi på dette viset?« 2627
Rubriken är förstås en lätt travestering på ett favorituttryck, som rumpnissarna i Astrid Lindgrens »Ronja Rövardotter« använder. Jag satt och dikterade, när jag plötsligt slogs av tanken: »Varför säger jag så här?« Det gällde redovisningen av en neurologisk undersökning...
Kommentar till HSAN-beslut om kejsarsnitt i ryggbedövning:
Gravida måste kunna lita på att fullgod anestesi alltid ges 2628
Vi önskar framföra följande kommentarer angående HSAN-ärende 2443/08 som refererades i Läkartidningen 39/2009 (sidan 2473). Fallet gäller en kvinna som förlöstes med planerat kejsarsnitt, där ryggbedövningen varit otillräcklig.
Läkare ska ha både ansvar och inflytande 2628
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser att det är angeläget att patienten listas hos den läkare han eller hon valt (LT 39/ 2009, sidan 2475).
Slutreplik:
Vi måste lära oss hantera konkurrensen 2628
Självklart är det Läkarförbundets politik att läkare ska ha både ansvar och inflytande, dvs ett ökat professionellt inflytande i vården. Målet är Christer Sjödin och jag eniga om, men vi verkar ha olika uppfattning om hur vi bäst når dit...

KULTUR

Darwins evolutionslära ingår kanske i Guds plan 2629
Hur förhåller sig Darwins evolutionsteori till det vi tror oss veta om skapelsen och dess utveckling? Bör man inte anta att Gud – om han väljer att finnas – är medskapare även till Darwins epokgörande tankebygge? Fjärde artikeln i Läkartidningens serie med anledning av Darwinjubileet kartlägger diskussionen kring problemet.

RECENSIONER

Nyckfull hantering av läkarintyg 2632
Recension
Läkarintyget i sjukskrivningsprocessen. Styrning, legitimitet och bevisning Författare: Lotta Vahlne Westerhäll, Stefan Thorpenberg, Magnus Jonasson.

RÄTTELSE

Byline saknades 2584
I artikeln »Fysikalisk behandling av yrsel«, publicerad i Läkartidningen 2009;106(35):2147-9, saknades följande text i Figur 1 och Figur 3: »Copyright: Lena Lyons, Medical Graphics«.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2652
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2654
Ladda ner pdf