INNEHÅLL NUMMER 42, 2009

REFLEXION

Vem vågar blåsa i pipan? 2660
I dagspressen redogjordes nyligen för en läkare som anmälts till Socialstyrelsen av några kolleger för bristande kompetens. Det är något som inträffar ganska sällan. Vanligare är ju att läkare slår larm angående brister i organisation eller avsaknad av resurser... / Jon Ahlberg

LEDARE

Otillräcklig höjning av studiemedel 2663
Regeringen har aviserat en höjning av studiemedlen. En student som har fullt studiemedel ska få 352 kronor mer varje månad efter nyår. Det är ett välkommet tillskott, men för lite pengar i en alltför tunn plånbok...
En viktig pusselbit 2663
Förra veckan publicerade Socialstyrelsen granskningen av fallet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Rapporten har inte kunnat visa att några fel begåtts vid vården av den lilla flickan. Det är ett positivt besked. Tyvärr kvarstår flera frågetecken kring läkemedlet tiopental...

LT DEBATT

Skrämselpropaganda
om mammografi 2664
»Man kan fråga sig varför Jørgensens och Gøtzsches arbete får så stor uppmärksamhet när originalarbetena inte fått det? Svaret kan vara att studien har en underton av braskande avslöjande att det inte går att okritiskt lita på sjukvården eller experters konsensus«, skriver Sven Törnberg och Lennarth Nyström.

AKTUELLT

Det går trögt men renässans för vård­kooperativ kan vara på gång 2666
Mångfald i vården är mantrat för dagen. Som alternativ till landstingen och storbolagen hoppas statsmakter i Storbritannien och Sverige på en renässans för personaldrivet egenföretagande i olika former. Hälsocentralen Akka i Västerhaninge är ett av få personalkooperativ inom sjukvården i Sverige.
Trivsel och effektivitet präglar Akka 2666
Trivsel och effektivitet präglar arbetet på Hälsocentralen Akka, ett personalkooperativ i Västerhaninge utanför Stockholm.
– Jag får en otroligt bra service och har goda arbetsvillkor, säger Helena Jiang, snart medlem i en av landets få personalkooperativa sjukvårdsenheter...
Inspektioner ska säkra fortbildningen 2669
I framtiden bör även läkarnas fortbildning inspekteras, precis som AT- och ST-utbildningen. Det är den viktigaste förändringen i det nya fortbildningspolitiska program som Läkarförbundets centralstyrelse antagit...
Dopp i motionsfloden 2670
Fyrtioen motioner har kommit in till Läkarförbundets fullmäktigemöte 3–4 december. Om vårdvalet och primärvården i fjol fick stort utrymme, väntas i år läkares arbetsmiljö- och arbetsvillkor diskuteras utifrån lagar, riktlinjer och ekonomiska förutsättningar. Här presenteras några av motionerna.
Svensk sjukvårds nestor Lars Werkö har dött 2672
Han verkade i många roller under sin långa karriär
Lars Werkö är död. Han avled tidigt på torsdagsmorgonen, 91 år gammal.

NOTISER

Folkhälsan undersökt 2671
Var 5:e kvinna och var 7:e man mår psykiskt dåligt.
Billigare blaska för MSF:are 2671
Prenumerationsavgiften för Läkartidningen sänks för medlemmar i Medicine studerandes förening, MSF.

MEDICINSK KOMMENTAR

Skräddarsydd läkemedelsterapi vid hjärtsvikt – en framtidsvision 2674
Biomarkörer kan ge stöd för individuellt styrd behandling
Användningen av natriuretiska peptider (NP) (framför allt BNP [brain natriuretic peptide] och NT-proBNP [pro-brain natriuret­ic peptide]) vid handläggning av patienter med hjärt­svikt ökar...

NYA RÖN

Aviumbakterier dolda i duschen 2676
En studie av bakterieförekomsten i duschmunstycken visade fynd av speciellt Mycobacterium avium-komplexet (MAC). Den ökning av lunginfektioner med dessa bakterier som ses i västvärlden skulle kunna bero på idogt duschande.
Varning för sjukvårdsorsakad strålning 2676
Många patienter utsätts för joniserande strålning på en nivå som inte är tillåten för medicinsk personal. Det visar en studie presenterad i New England Journal of Medicine, där datortomografi och skintigrafi svarade för 75 procent av den totala stråldosen.
Dålig kondition och bukfetma – oberoende riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom 2677
Autoreferat
Dålig kondition och bukfetma är båda starkt kopplade till risk för hjärt–kärlsjukdom. Ofta förekommer de två tillstånden samtidigt, och det är viktigt att försöka särskilja effekten av dem...
Annorlunda dopaminaktivitet vid ADHD påvisad med PET-teknik 2677
Dopaminaktiviteten faller snabbare efter stimulering hos personer med ADHD, vilket gör individerna benägna att söka nya stimuli, med bland annat bristande impulskontroll som följd. Kunskapen är inte ny, men det är första gången detta visats med PET-teknik.

KLINIK OCH VETENSKAP

Rektaltermometern fortfarande bäst för temperaturmätning 2680
Jämförande studie av öron- och muntermometrar
Varken öron- eller muntermometern är tillräckligt bra alternativ till rektaltermometern. Det visar en studie där repeterbarheten hos de olika termometrarna har testats. En teknisk förbättring av örontermometermodellen, som gjorts efter tidigare kritik, har inte gett bättre precision.
WITH ENGLISH SUMMARY

Samband mellan risk­faktorer
och komplikationer vid diabetes 2684
Rapport efter 13 år med Nationella diabetesregistret (NDR)
Efter 13 års verksamhet noterar Nationella diabetesregistret en påtagligt ökad anslutning under senare år. Sammanställningen av trender för medelvärden och måluppfyllelse för riskfaktorer har kompletterats med observationsstudier av samband mellan riskfaktorer och hjärt–kärlsjukdom.
WITH ENGLISH SUMMARY

Mobil intensivvårdsgrupp ger bättre patient­övervakning och trygg personal 2690
I ett pilotprojekt på Södersjukhuset i Stockholm infördes ett MIG-team (mobil intensivvårdsgrupp), utökad basal övervakning av patienter på vårdavdelning och utbildning av läkare och sjuksköterskor på vårdavdelning. En utvärdering visar nu på bland annat bättre patientövervakning och tydligare kommunikation mellan yrkesgrupperna.
Samråd förutsättning
vid palliativ sedering 2694
Nära dialog grundar för god symtomlindring och trygghet
Palliativ sedering kan endast ordineras av läkare. En nära dialog med patient, närstående och teammedarbetare bör alltid föregå beslutet och behandlingen genomföras under fortlöpande utvärdering. I en fallbeskrivning illustreras en patients ambivalens, samverkan i vårdteamet och medicinska aspekter på behandlingen.
Aldrighändelser – undvikbara vårdskador
som sjukvården själv får ersätta 2696
Incitament för bättre vård
Ersättningssystemet för vårdskador har lett till »incitament för dålig vård«, menar många. För att förhindra detta har National Quality Forum i USA föreslagit att det inte utgår extra ersättning för aldrighändelser – dvs undvikbara händelser som resulterar i död eller allvarlig skada.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Astrid Lindgren-fallet:
Många frågor obesvarade 2700
Socialstyrelsen kom den 6 oktober med beslut i utredningen av händelserna i samband med en prematur flickas död, det så kallade Astrid Lindgren-fallet, där en narkosläkare är misstänkt för dråp. Socialstyrelsen finner inga fel. Men förundersökningen pågår alltjämt.
Socialstyrelsen finner inga fel i Astrid Lindgren-fallet 2701
»Vården gavs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet«
Socialstyrelsen kom den 6 oktober med beslut i utredningen av händelserna i samband med en prematur flickas död, det så kallade Astrid Lindgren-fallet, där en narkosläkare är misstänkt för dråp. Socialstyrelsen finner inga fel. Men förundersökningen pågår alltjämt.
Artikeln är uppdaterad 09-10-09.
Färdiga sprutor med tiopental fanns på flickans rum 2701
Trots att tiopental fanns i sprutor färdiga att använda uppger all personal som Socialstyrelsen intervjuat i Astrid Lindgren-fallet att ingen tiopental har givits till barnet.
Artikeln är uppdaterad 09-10-09

DEBATT OCH BREV

Redskap finns och plattformen håller 2702
– men kunskapsunderlaget är bräckligt för prioriteringar i vården
Prioriteringsutredningens uppgift var inte att lösa ­konkreta prioriteringsproblem eller ge ett facit ­utan att skapa debatt kring prioriteringar och lyfta fram etiken och de bakomliggande värderingarna...
Viktigt att granska alarmerande fynd om neuroleptika och hjärnatrofi 2704
Uppgifter om alarmerande biverkningar bör leda till att en producentobunden panel omgående granskar eventuella risker vid neuroleptikabehandling, skriver Johan Cullberg.
»Läkaren har följt journallagens krav« 2705
Länsrätten har dömt en läkare för att »ej undersökt en patient« i samband med frågeställning om övre luftvägsinfektion/sinuit. Vi har i Läkartidningen 48–49/2008 (sidan 3569) hävdat att handläggningen varit korrekt.
Läkarförbundet har ett odelat stort engagemang i klimatfrågan 2706
Med anledning av artikeln om Läkarförbundet och klimatfrågan i LT 39/2009 (sidorna 2432-4) vill vi göra ett förtydligande.
Låg ambition om elevernas hälsa i skollagsförslaget 2706
Svenska skolläkarföreningen har tillsammans med Riksföreningen för skolskö-terskor formulerat ett gemensamt remissvar på Skollagsberedningens departementspromemoria »Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet« (Ds 2009: 25)...
Medicinsk terminologi är inte bara knappologi 2707
Magnus Carlsson (MC) är en duktig skribent med öppna ögon för att vända på saker och få en ny infallsvinkel, vilket han visar i sin artikel i LT 41/2009 (sidan 2627) om uttrycket »knä–häl«. Sådant är inte svårt i språkliga frågor men alltid lika intressant. Uttrycket »knä–häl« är ett utmärkt exempel på detta.
Fagterapi revisited 2708
Det är ett tidens tecken att alternativ eller komplement till antibiotikabehandling av infektionssjukdomar diskuteras i samband med de ökande problemen med antibiotikaresistens...
Sjukvård och moral 2708
På väg, för vilken gång i ordningen, till mottagningen för gömda flyktingar, hör jag ännu en minister tala i radion. Denna gång är det statsminister Fredrik Reinfeldt som lugnt och sakligt förklarar att den som uppehåller sig illegalt i vårt land självklart inte ska ha rätt till...

KULTUR

En bortglömd teori
om orsaken till hydrocefalus 2709
Den svenske kyrkoherden Ericus Johannis Prytz lanserade år 1632 en teori som skulle förklara uppkomsten av hydrocefalus hos spädbarn. Skriften han gav ut blåste liv i en debatt som i jakt på hållbara förklaringar diskuterade allt från manliga och kvinnliga demoners förslagenhet och parningsvilja till temperaturen på Djävulens sädesvätska.

RECENSIONER

Aktuell rapport om hur världen mår 2711
Recension
Global health. An introductory textbook Författare: Ann Lindstrand, Staffan Bergström, Hans Rosling, Birgitta Rubenson, Bo Stenson, Thorkild Tylleskär.
Är döden något att offra en tupp för? 2712
Recension
Nothing to be frightened of Författare: Julian Barnes.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2728
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2730
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundets ordförande välkomnar Socialstyrelsens beslut
– Vi kan andas ut nu! säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm apropå Socialstyrelsens beslut efter verksamhetstillsynen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Bristfällig dokumentation kritiseras inte 2660
Det finns brister i dokumentationen i det så kallade Astrid Lindgren-fallet, det påpekar två av de vetenskapliga råden i sina yttranden till Socialstyrelsen. Men det är inget som Socialstyrelsen nämner i sitt beslut. Artikeln är uppdaterad 09-10-07