INNEHÅLL NUMMER 43, 2009

REFLEXION

Säkerhetstänk på läkarutbildningen 2736
»Vi vet att skador förorsakade av vården är vanliga och mycket kostsamma ...« / Margaretha Bågedahl-Strindlund

LEDARE

Chefen – nyckeln till framtiden 2739
När sjukvårdens utmaningar diskuteras brukar det framtida finansieringsbehovet ofta framhållas. Hur vi ska kunna tillgodose en vård av hög kvalitet till en befolkning som blir både äldre och mer krävande...

LT DEBATT

Demensriktlinjer under lupp 2740
Socialstyrelsens preli­minära version av nationella ­riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör både granskas och ifrågasätts, anser Robert Svartholm och Markus Beland.

AKTUELLT

Medicinska fakulteter saknar
regler mot spökskrivning 2744
Fyra av sex medicinska fakulteter i Sverige saknar nedskrivna regler mot att deras forskare medverkar i spökskrivna artiklar. Samtidigt visar ny forskning att närmare var tionde vetenskaplig artikel i världens mest inflytelserika medicinska tidskrifter kan vara spökskriven.
Dubbla uppdrag i förbundstoppen ifrågasätts på nytt 2746
Det blåser upp till ny strid om Marie Wedins dubbla uppdrag som förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande för sjukhusläkarna. Yngreläkarna och privatläkarna vill att stadgarna ändras så att ledamöter i förbundets presidium inte får sitta i delföreningars styrelser. Motsättningarna i centralstyrelsen har lett till att en av CS-ledamöterna nu valt att hoppa av.
Ny tidning om hälsa och vetenskap 2747
Läkartidningen Förlag AB ger denna vecka ut en ny tidning »Hälsa & Vetenskap«, som vänder sig till en intresserad allmänhet. Tidningen ska ge lättillgänglig och saklig information om hälsa och medicin.
WMA antog klimatdeklaration i New Delhi 2747
En deklaration om klimat och hälsa antogs av World Medical Association vid organisationens generalförsamling i New Delhi i Indien lördagen den 17 oktober.

MEDICINSK KOMMENTAR

Positiv vikttrend bland 4-åringarna 2748
Men stor risk för bakslag – fortsatt kraftfull prevention mot barnfetma krävs
Den extremt snabba ökningen av fetma/övervikt bland barn har stannat av. Men än är det för tidigt att blåsa faran över. Andelen barn med fetma har aldrig varit så stor som i dag, och det finns en oacceptabel social snedfördelning av fetma bland barn.

NYA RÖN

Ökad DNA- metylering vid typ 2-diabetes 2750
Autoreferat
Personer med typ 2-dia­betes har nedsatt insulinkänslighet i skelettmuskulaturen och nedsatt förmåga att ta upp och förbränna glukos. Mitokondrierna, de intracellulära organeller där själva den oxidativa förbränningen av substrat för att generera energi sker, är också färre i...
Influensa kan leda till hjärtinfarkt och död 2750
Att influensa kan resultera i kardiella komplikationer är välkänt. Däremot är sambandet mellan influensa och ökad risk för hjärtinfarkt och kardiovaskulärt orsakad död inte lika väl studerat. Forskare från Storbritannien har undersökt detta i en studie publicerad i Lancet.
Blind tro på privata sektorns förmåga i fattiga länder 2751
I en rapport från välgörenhetsorganisationen Oxfam analyseras argumenten för privat respektive offentlig sjukvård i fattiga länder. Det är högst osannolikt att prioritering av den privata hälsosektorn skulle ge sjukvård till fattiga, är konklusionen.
Övervikt och alkohol kan öka risken för återfall i bröstcancer 2751
Kvinnor som överlevt bröstcancer och som röker, dricker alkohol och är överviktiga löper ökad risk att drabbas av cancer i det andra och tidigare friska bröstet. Det visar en studie som presenteras i Journal of Clinical Oncology.
Ökad dödlighet hos svarta som drabbas av hjärtstillestånd 2752
Afroamerikaner som drabbas av hjärtstillestånd på sjukhus löper ökad risk att avlida jämfört med individer av europeiskt ursprung. De uppseendeväckande rönen presenteras i JAMA...
Infektioner påverkar progress av alzheimer 2752
Infektioner tycks påverka den kognitiva försämringen hos patienter med alzheimer. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Neurology. Författarna har tittat på 222 patienter med alzheimer som hade en snittålder på 83 år. Dessa följdes under sex månader...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kongenitala melanocytära nevus hos barn 2754
Kunskapsläget och förslag till handläggning
Kongenitala melanocytära nevus förekommer hos 0,2–2,1 procent av nyfödda barn. De kan ge upphov till malignt melanom, och ju större de är, desto större är risken. Artikeln sammanfattar kunskapsläget och ger förslag till handläggning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Fetma­utvecklingen bland svenska 4-åringar tycks ha stannat av 2758
Men stora regionala skillnader visar socioekonomins betydelse
Förändrade levnadsvanor med obalans mellan intag och förbrukning av energi har under de senaste 30 åren bland både barn och vuxna inneburit en kraftigt ökad förekomst av övervikt och fetma...
WITH ENGLISH SUMMARY

Samsjuklighet vanligt vid långvariga besvär efter halsryggsdistorsion 2762
Hälften lider av psykiatriska tillstånd
Nio av tio personer med långvariga besvär efter distorsion av halsryggen lider också av samsjuklighet med både psykiatriska och somatiska diagnoser. Depression med och utan ångest samt andra psykiatriska tillstånd har beskrivits hos hälften av försäkrade personer med samsjuklighet.
Svårt värdera sena besvär efter distorsion av halsryggen 2764
Nytt försäkringsmedicinskt verktyg ger stöd vid bedömning av samband
Förekomst av samsjuklighet efter pisksnärtsrelaterad skada behöver uppmärksammas av såväl behandlande läkare som försäkringsmedicinska rådgivare. Ett nytt försäkringsmedicinskt verktyg kan ge stöd vid bedömning av samband.
Mefedron – Internetdrog som tycks ha kommit för att stanna 2769
Dödsfall i Sverige fäste uppmärksamheten på tidigare okänd substans
Ett dödsfall i Sverige fäste uppmärksamheten på mefedron, en centralstimulerande substans som missbrukats av ungdomar sedan årsskiftet 2007/2008. Efter att ha varit legal klassades substansen som hälsofarlig i december 2008. Förslag om narkotikaklassning har lämnats in.
WITH ENGLISH SUMMARY

Neurologiska symtom vid endoskopi 2772
Första kända svenska fallet av cerebral luftembolisering under gastroskopi
Cerebral luftembolisering under gastrointestinal endoskopi är mycket sällsynt. Medvetenhet om dess exi­stens ger mental beredskap, och därmed tidigare diagnos och behandling. Här skildras ett fall av cerebral luftembolisering hos en patient som genomgått en gastroskopisk ballongdila­tation.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Omeprazol ökar risken för hjärtinfarkt vid klopidogrel­behandling 2776
Finns det någon kliniskt betydelsefull interaktion mellan klopidogrel (Plavix) och omeprazol?

PATIENTSÄKERHET

Hälften av alla anmälda självmord visade brister i handläggningen 2778
Sedan februari 2006 ska alla självmord som sker i anslutning till hälso- och sjukvården anmälas enligt lex Maria. Förra året anmäldes 516 självmord enligt den regeln. Det är cirka en tredjedel av alla lex Maria-anmälningar, och så var det året dessförinnan också. Vid en sammanställning konstaterade Socialstyrelsen att det fanns brister i handläggningen i cirka häften av fallen. Det vanligaste var att det saknades uppgifter om huruvida en strukturerad suicidriskbedömning gjorts.
Delat ansvar blev ingens ansvar 2778
Om en patient vårdas via flera olika inrättningar ska det finnas en gemensam vårdplan för målsättningen med behandlingen. Det påpekar Socialstyrelsen i ett ärende där flera verksamheter varit inblandade men ingen ansåg sig ha vårdansvaret för patienten...
Suicidrisk­bedömningen ska upprepas tills faran är över 2779
Det är viktigt att göra, att dokumentera och att upprepa strukturerade självmordsriskbedömningar. Det påpekar Socialstyrelsen återigen. (Soc 41-4840/09)
Bedömdes aldrig av läkare 2779
Nedstämda patienter med självmordstankar bör få träffa läkare för bedömning. (Soc 41-9571/08)
Anmärkningsvärt att atropin saknades i akutväskan 2779
En vuxen kvinna begick självmord då hon vårdades enligt LPT. Avdelningen har anmält händelsen enligt lex Maria och vidtagit åtgärder för att förhindra liknande självmord inne på avdelningen.
Viktigt följa upp återbud inför sommaruppehåll 2779
När en patient avbokar besök i semestertider kan sommaruppehållet bli alltför långt. Därför kan det vara viktigt med telefonkontakt för att stämma av hur patienten mår. (Soc 41-12463/08)

DEBATT OCH BREV

Hur klarar vi rekryteringen
av dem som ska göra jobbet? 2780
Bättre vård för multisjuka äldre:

Vården och undervisningen rörande äldre patienter handlar inte om geriatrik eller internmedicin utan om geriatrik och internmedicin. Vi kommer aldrig att klara det framtida rekryteringsbehovet om inte dessa båda kompetenser samverkar, skriver Lars Stavenow.
Interventioner bör vara både evidens- och värdebaserade 2781
Det behövs en evidens- och värdebaserad metod för korttidsintervention gällande alkohol. Kan det vara dags att systematiskt utvärdera den värdebaserade metod som författarna föreslår?
Lägg ansvaret för statistikutbildningen där det hör hemma 2782
Vi håller med Jonas Ranstam et al (LT 34/2009, sidorna 2070-1) om att statistik-utbildningen inom den medicinska forskarutbildningen måste utvecklas och förbättras.
Replik:
Utbildningen behöver förändras 2783
Johansson och Alinaghizadeh (JA) förbiser att vår kritik gäller bristande förståelse för grundläggande statistiska principer, inte de avancerade statistiska metoder som JA påstår används ofta i medicinsk forskning. Att statistiklärarna med JA:s ord »sliter ihjäl sig, utan något styrdokument« är ingen ursäkt, snarast ytterligare ett argument för att utbildningen behöver förändras.
Slutrunda om statiner:
Faktum kvarstår att 80 mg simvastatin dagligen ger hög myopatirisk 2783
Korrigeringen av Hjemdahl och medarbetare i LT 40/2009 (sidorna 2550-1) noteras med tacksamhet. Men faktum kvarstår: 80 mg simvastatin dagligen är förenat med en klart högre myopatifrekvens än 80 mg atorvastatin, skriver Anders G Olsson.
Slutreplik:
Vi rekommenderar simvastatin (20–)40 mg dagligen 2784
Vi bedömer att simvastatin (20–)40 mg/dag är den medicinskt mest ändamålsenliga behandling man kan erbjuda patienter som inte har speciella lipidrelaterade problem, skriver Paul Hjemdahl med flera.
Spekulativt och förlegat om smärta 2785
Det synsätt Olle Hellström ger uttryck för verkar bottna i en förlegad dualistisk syn på människan såsom varande en varelse som består av en mekanisk kropp och ett psyke, och där ett sjukdomssymtom betyder antingen ett mekaniskt (biomedicinskt) fel på kroppen eller ett psykologiskt problem som »somatiseras«, sklriver Sune Fredenberg.
Om det till synes oförståeliga 2785
Ett genomgående tema i de intervjuer jag gjort med somalier i Sverige om deras möten med sjukvården är att »läkaren säger oftast att det är ingenting«. Kan detta »ingenting« också vara en metafor för ett medicinskt och mänskligt vakuum? skriver Kristian Svenberg.
Om anslag och underton 2786
Replik
Jag är glad att min artikel »Att ha eller uppleva – det är frågan« gett upphov till ett brett spektrum av kommentarer, skriver Olle Hellström.

KULTUR

Läkaren som förbrytare värre än andra skurkar 2787
Läkare som går ondskans ärenden är mer fruktansvärda än andra förbrytare. I fiktionens värld mördar dr Glas godtyckligt, den brittiske spiondoktorn Percival smyger med svampgift och filmskurken dr Mabuse härskar över ett samhällsomstörtande kriminellt nätverk. Men inte heller verkligheten är förskonad från illvilliga läkare beredda att missbruka sina medicinska kunskaper.

RECENSIONER

Musik som medikament och profylax 2790
Recension
Noter om musik och hälsa. 128 sidor. Författare: Töres Theorell. Förlag: Karolinska Institutet University Press; 2009. ISBN: 978-91-85565-22-1.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2804

RÄTTELSE

En siffra för mycket 2736
I artikeln »Nio läkare utan tydligt ansvar«, som publicerades i Läkartidningen 2009;106(41):2621, kom det med en extra siffra i diarienumret. Soc 41-12638/08 ska det vara.

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2806

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:

Narkosläkaren delges förundersökningen
Förundersökningen är nu avslutad, och chefsåklagare Peter Claeson har i dag delgivit narkosläkarens advokat och föräldrarnas ombud utredningsmaterialet.
»Anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte går vidare« 2736
Åklagaren kritisk till utredningen

Chefsåklagare Peter Claeson som leder förundersökningen är inte imponerad av Socialstyrelsens utredning.
– Att ett barn kan få så mycket tiopental i kroppen på en intensivvårdsavdelning utan att Socialstyrelsen tycker att det är anmärkningsvärt, det tycker jag är förvånande! säger Peter Claeson.