INNEHÅLL NUMMER 44, 2009

REFLEXION

God miljö för klinisk forskning 2812
Att svensk klinisk forskning har problem är ingen nyhet. Problemet har varit föremål för dels en utredning av Olle Stendahl / Jan Östergren

LEDARE

Följ upp fortbildningen för specialister 2815
Det fortbildnings­politiska program som Läkar­förbundet nu antagit – Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare – bygger på ställningstagandet att läkare under hela sitt yrkesliv måste få möjlighet att ta till sig nya kunskaper för att kunna ge god sjukvård...

LT DEBATT

Det behövs läkarengagemang
mot den ökande växthuseffekten 2816
Vi i läkarkåren behöver, utan förnekande eller moralisering, kunna tala om klimatförändringens medicinska konsekvenser och hur vi förebygger en katastrof. I samspel med andra bör vi kräva minskade koldioxidutsläpp, skriver Gösta Alfvén och Tryggve Årman.
MSF:s krav för att stödja Örebro 2817
Apropå! Utökad läkarutbildning
Mikael Hasselgren efterlyser i Läkartidningen 41/2009 (sidorna 2588-9) stöd från facket för startandet av en läkarutbildning i Örebro. Här svarar Medicine studerandes förbund: Örebro bör först uppfylla de krav som Högskoleverket ställer och bli godkänt att bedriva grundutbildning, anser MSF bland annat.

AKTUELLT

Brian Godman vill sprida svensk modell för läkemedel i Europa 2820
Runt om i Europa prövas olika metoder för att uppnå en effektivare läkemedelsanvändning. Men bristen på vetenskaplig dokumentation gör det svårt att sprida lyckade initiativ, anser den brittiske hälsoekonomen, farmakologen och forskaren Brian Godman. Själv är han en stark förespråkare för den svenska modellen med läkemedelskommittéer och obligatorisk generisk substitution.
Motstridiga riskbesked i kommersiella DNA-test 2823
Personer fick helt olika svar om sin relativa sjukdomsrisk av två företag som erbjuder kommersiella DNA-test.
Utlandsutbildade ST-läkare måste se upp 2824
ST-läkare med utländsk utbildning och svensk legitimation efter 1 juli 2006 måste se upp. Hela ST måste i dessa fall fullgöras i enlighet med författningen för nya ST, varnar övergripande ST-studierektorn Petter Borna.
– Bara i Lund finns säkert ett tjugotal fall, säger han.
Fler möjligheter jämföra vård för patienter 2824
Öppna jämförelser utifrån ett patientperspektiv är på gång. Svenskt Näringsliv har startat en vårdsajt, medan regeringen avsatt pengar för en »oberoende kvalitetsredovisning«...
Försvarsadvokaten laddar med egen expertgrupp 2825
Astrid Lindgren-fallet:
»Det här är så svårt att det nästan inte hör hemma inom juridikens ramar.« Det säger Björn Hurtig, försvarsadvokat för den dråpmisstänkta läkaren. Men han är ändå inte alls förvånad över att åklagaren driver saken vidare.

NOTISER

Flest nomineringar till Marie Wedin 2823
Åtta delföreningar vill att Marie Wedin fortsätter som förste vice ordförande för Läkarförbundet efter att hennes nuvarande mandat löper ut vid förbundsfullmäktige den 3–4 december.
65 procent vill vaccinera sig 2823
65 procent vill vaccinera sig mot svininfluensan (A/H1N1). Det är en minskning med sju procent sedan en mätning i juli/augusti, uppger Socialstyrelsen som låtit SKOP tillfråga 2 000 personer 11–19 oktober. Vaccinationsviljan ökar med stigande ålder...
SLS har inrättat en IT-kommitté 2823
Svenska Läkaresällskapet har inrättat en IT-kommitté i syfte att bevaka vårdens IT-lösningar. Kommittén ska värna om att IT-systemen stöder vårdens arbete för patientens bästa, säger Göran Petersson, ordförande för IT-kommittén...

MEDICINSK KOMMENTAR

Behandla alla – och behandla rätt! 2826
Patienter med angiopati i njurartärerna
I detta nummer av Läkartidningen pub­liceras två artiklar som belyser ett kärt ämne bland nefrologer och läkare som behandlar hypertoni, nämligen njurartärstenos...

NYA RÖN

Långtidsbehandling med antipsykotika halverar mortaliteten vid schizofreni 2828
I en elva års uppföljningsstudie av behandling med antipsykotiska läkemedel i Finland har författarna visat att det finns övertygande evidens för suicidförebyggande effekter vid schizofreni. Studien är publicerad i Lancet.
Behandling med antidepressiva minskade självmorden i Sverige 2828
Autoreferat
Antalet självmord minskade kraftigt i Sverige åren 1995 till 2005. Samtidigt ökade användningen av antidepressiva läkemedel. I en befolkningsbaserad studie på individnivå visas att detta tidssamband sannolikt också är uttryck för ett orsakssamband.
Koppling mellan övervikt, midjemått och astma 2829
Amerikanska forskare har visat att övervikt och högt midjemått är korrelerat med ökad förekomst av astma, speciellt hos kvinnor. Den bakomliggande mekanismen är inte klarlagd, men faktorer som påverkan på glatt muskulatur i luftvägarna och gastroesofageal reflux diskuteras.

KLINIK OCH VETENSKAP

Fibromuskulär dysplasi – angiopati som oftast drabbar njurartärerna 2830
Angioplastik ger goda resultat då läkemedel inte förmår kuva hypertonin
Fibromuskulär dysplasi är en icke-aterosklerotisk, icke-inflammatorisk angiopati som drabbar medelstora artärer. Oftast engageras njur- och karotisartärer, vilket kan leda till renovaskulär hypertoni respektive cerebral ischemi. Angioplastik ger goda resultat då läkemedel inte förmår kuva hypertonin.
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av aterosklerotisk njurartärstenos i förändring 2836
Lågdos ACE-hämmare och angiotensin­receptorblockare motiverat i vissa fall
Perkutan transluminal renal angioplastik, eventuellt med stentinläggning, är etablerad behandling av aterosklerotisk njurartärstenos. Metodens överlägsenhet jämfört med behandling med antihypertensiva läkemedel har dock ifrågasatts. I vissa fall kan lågdos ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockare vara motiverat.
WITH ENGLISH SUMMARY

Antipsykotiska läkemedel väljs bäst efter biverkningsprofil 2841
I en klinisk översiktsartikel sammanfattas resultaten från tre stora studier som jämfört första och andra generationens antipsykotika beträffande behandlingseffekter och biverkningsprofiler. En slutsats är att läkemedelsvalet måste individualiseras, grundat på biverkningsprofilen. WITH ENGLISH SUMMARY

Nytt läkarprogram på KI 2847
Professionen i fokus ­och forskningsprocessen ­som pedagogisk grund
I de engelskspråkiga länderna började man redan på 1970-talet ifrågasätta det traditionella sättet att utbilda läkare, och det problembaserade lärandet utvecklades i bland annat Maastricht och senare i Linköping...
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Serotonergt syndrom vid kombination av linezolid (Zyvoxid) och SSRI 2856
Linezolid är enligt produktresumén kontraindicerat för patienter som behandlas med SSRI »såvida inte resurser för noggrann observation av patienten och övervakning av patientens blodtryck finns tillgängliga«.

PATIENTSÄKERHET

Utfärdade dödsbevis för fel patient 2858
Den som utfärdar ett dödsbevis måste anstränga sig att ta reda på patientens personuppgifter, men vårdgivaren måste se till att läkarens arbetsförhållanden tillåter säker journalhantering och sekretess. (Soc 41-611/09)
AT-läkare får en erinran 2858
Att HSAN ger en disciplinpåföljd till en AT-läkare är ovanligt, men det blev utgången av att ordinera både ibuprofen och kodein–paracetamol till en gammal patient som behandlades med warfarin och var lungsjuk. (HSAN 3941/08)
Sömn efter nattpass minskar risken för fel 2858
Läkare som inte haft möjlighet att sova ordentligt efter ett nattpass har en fördubblad risk att göra fel vid planerade operationer dagen därpå.

DEBATT OCH BREV

Ärlig information om mammografiscreening, tack! 2860
Mammografiscreening har inte hållit vad den lovat. Därför bör dess berättigande omprövas. Den bästa metoden att minska antalet kvinnor som får bröstcancer är paradoxalt nog att avstå från screening, svarar Peter C Gøtzsche och Karsten Juhl Jørgensen, båda vid Det Nordiske Cochrane Center i Köpenhamn, på ett tidigare inlägg.
Viktigt hålla fast vid principen om värdebaserad prissättning av läkemedel 2862
Det är viktigt att hålla fast vid det nuvarande prissättningssystemet för läkemedel i Sverige. Det ger kostnadseffektivitet, kostnadskontroll och främjar innovationer, dvs de tre egenskaper som krävs för en hållbar läkemedelsmarknad, anser hälsoekonomerna Ulf Perssonl, Lars-Åke Levin och Billie Pettersson.
Har inte artroskopisk meniskkirurgi sin givna plats? 2864
I artikeln »Unga patienter – gamla knän« av Roos och Lohmander i LT 24–25/2009 (sidorna 1645-8) diskuteras effekten av artroskopisk meniskkirurgi.
Replik:
»Ingen fördel artroskopera medel­ålders, kunskap som inte slagit rot?« 2865
Brynjólfur Jónssons inlägg berör främst Figur 3 i vår artikel. Figuren utgör en sammanställning av tidigare pub-licerade tvärsnittsdata från fem olika publikationer. En datapunkt utgörs av ännu opublicerade data. Samtliga källor anges i figurtexten...
En intressant fotnot 2866
Normering av språkbruk och exakta beskrivningar av fenomen i världen är svårt men i professionella texter nödvändigt.
Replik:
Instämmer – men svårt att påverka resten av världen 2866
Vi tackar Urban Forsum för hans korrekta tillägg till vår artikel. Vi har beskrivit de koncentrationsangivelser för resultat erhållna efter odling av luftvägssekret som vi anser bör användas med målsättningen att tabell och text sammantaget ska ge en komplett bild...

KULTUR

Den anhörige och mötet med den levande döden 2867
»Kroppen i humanioraperspektiv« är en tillvalskurs för läkarstudenter vid Lunds universitet. Satsningen låter medicinsk vetenskap och humaniora samverka i ett fördjupningsmoment i utbildningen. Läkartidningen kommer framöver att publicera artiklar med ursprung i de examensarbeten som färdigställts på kursen. Den första handlar om den anhöriges möte med demens, den levande döden.
Medicin – en mänskligt riktad vetenskap    2870
Vårterminen 2008 genomfördes för första gången i Sverige, på läkarprogrammet vid Lunds universitet, en fem veckors intensivkurs där medicin och humaniora samverkade i ett särskilt fördjupningsmoment i utbildningen...

RÄTTELSE

Fel läkemedel 2812
I läkemedelsfrågan »Omeprazol ökar risken för hjärtinfarkt vid klopidogrelbehandling«, publicerad i Läkartidningen 2009;106(43):2776-7, står det felaktigt »escitalopram« i högra spalten på sidan 2776. Rätt är »esomeprazol«.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2886
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2888
Ladda ner pdf