INNEHÅLL NUMMER 45, 2009

REFLEXION

Vaccination inte främst för dig – utan för flocken 2944
Det var inte bättre förr när folk gjorde som de blev tillsagda. Vår rätt att välja själv är bra och något sjukvården inte alltid re­spekterar. Men, en självcentrerad tid parad med gränslösa möjligheter att exponera egot, det kan vara en malign kombination... / Stefan Johansson

LEDARE

Vägledning i etisk balansgång 2947
Vid millenniumskiftet presenterade Läkartidningen en sammanställning över vad 136 referenter ansåg vara de viktigaste medicinska upptäckterna under 1900-talet. Penicillinet toppade listan. Insulinet kom på tredje plats, respiratorn på nionde...
SKL:s debattartikel är anmärkningsvärd 2947
För en dryg vecka sedan presenterade SKL sin ekonomirapport som pekar på att kommuner och landsting går med 1 miljard i underskott 2009. Med regeringens tillskott på 17 miljarder nästa år kommer sektorn då att redovisa ett överskott på drygt 3 miljarder...

LT DEBATT

Registreringsträsket – en följd
av uråldrig journalföring 2949
Kvalitetsregistren bygger på det gamla sättet att föra patientjournal. Med tanke på att journalen är läkarens viktigaste arbetsverktyg är det märkligt att läkarkåren inte tagit större del i utformningen av datajournalens innehåll och funktioner, anser Linda Morfeldt.
Socialstyrelsen välkomnar granskning 2950
Apropå! Förslaget till riktlinjer för demensvård

Robert Svartholm och Markus Beland skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen 43/2009 att det är viktigt att få en oberoende, kritisk granskning av Socialstyrelsens demensriktlinjer. Socialstyrelsen välkomnar och har inbjudit till en sådan granskning skriver Ulla Höjgård och Lena Weilandt.

AKTUELLT

Läkaren som talar om hållbar medicin 2952
Den norska forskaren Linn Getz har länge varit kritisk mot riskfokuseringen i den förebyggande medicinen och medikaliseringen. Hon är den radikala läkaren som skapat debatt i Norge, talar om medicinsk finanskris och spelar Van Morrison för att väcka tankar. Nu vill hon prata om lösningar.
Oväntat kort tid för försvaret 2955
Astrid Lindgren-fallet:

Redan sista november ska försvarsadvokaten Björn Hurtig vara klar med genomgången av förundersökningen angående den dråp­misstänkta narkosläkaren.
Universitetssjukhusen i Lund och Malmö
slås samman 2955
Universitetssjukhusen i Lund och Malmö blir ett. Den 1 januari 2010 bildas Skånes universitetssjukhus tillsammans med ett nytt universitetsmedicinskt centrum.
– Såväl patienter som personal har kommit i kläm, säger Jens Bernow, huvudskyddsombud vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

NOTISER

Fem nya kliniska forskarskolor 2955
Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin har beviljat sammanlagt 75 miljoner kronor till fem skolor för klinisk forskning inom områdena psykiatri, generell klinisk forskning och allmänmedicin...
A/H1N1-vaccin för barn stoppas i Schweiz 2955
När de schweiziska myndigheterna förra veckan godkände två vacciner mot influensa A/H1N1, undantogs gravida, barn under 18 år samt personer äldre än 60 år för vaccinet Pandemrix som Sverige köpt...
Dålig chef ökar risken för hjärtinfarkt 2955
Den som upplever sig ha en dålig chef löper högre risk för negativa hälsoeffekter senare i livet. Det visas i en ny doktorsavhandling från Karolinska institutet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Allt fler lever allt längre efter 65 2956
Färre rökare och fler hjärtfriska troliga förklaringar
Överlevnaden av 65-åringar i Sverige ökar snabbt, speciellt hos män. Minskad tobaksrökning och minskning av insjuknande och död i hjärtinfarkt är rimliga bidragande orsaker till utvecklingen.

NYA RÖN

PSA-testet otillräckligt för prostatascreening 2958
Autoreferat

Prostataspecifikt antigen (PSA) är inte ett tillräckligt känsligt instrument för populationsbaserad screening för prostatacancer. Det är slutsatsen i tre artiklar som publicerats i BMJ, däribland en fall–kontrollstudie från Umeå universitet.
Rökning under graviditet kopplad till psykotiska symtom hos barn 2958
Rökning under graviditeten är kopplad till ökad risk för att barnet ska drabbas av psykotiska symtom, enligt en studie som presenteras i tidskriften British Journal of Psychiatry. Det är ett omfattande material som presenteras...
Snabb ökning av typ 1-diabetes 2960
Incidensen av typ 1-diabetes ökar oroväckande snabbt. Det visar en sammanställning i tidskriften Nature Reviews Endocrinology. Att det i västvärlden skett en explosionsartad utveckling av typ 2-diabetes i kölvattnet efter den rådande övervikts- och fetmaepidemin är välkänt...
Sömnbrist tros påskynda utvecklingen av alzheimer 2960
Kan sömnbrist påskynda utvecklingen av Alzheimers sjukdom? Det indikerar i alla fall en studie på möss som presenteras i tidskriften Science. Författarna har använt sig av tekniken mikrodialys och mätt halterna i hjärnan av betaamyloid, den peptid som bildar s k amyloida...

KLINIK OCH VETENSKAP

Inte bara RSV kan ge bronkiolit hos små barn 2962
Humant metapneumovirus kanske näst vanligaste orsaken

Humant metapneumovirus (hMPV) är ett av flera nya luftvägsvirus som identifierats de senaste åren. Den kliniska bilden vid hMPV-infektion liknar den vid infektion med respiratoriskt syncytialvirus, RSV. Viktigt att känna till är att en del barn med RSV-infektion i själva verket har hMPV-infektion.
Värk i benen inte detsamma som varicer 2964
Venös insufficiens innebär förhöjt ventryck i stående till följd av ytlig och/eller djup klaffinsufficiens med eller utan ven­obstruktion. Varicer (ytliga vener >0,5 cm i diameter) kan föreligga med eller utan venös insufficiens... WITH ENGLISH SUMMARY

Hostmedicin förstärkte effekten av warfarin 2968
Cocillana-Etyfin höjde PK(INR)-värdet

Fallbeskrivningar visar på en potentiell interaktion mellan Cocillana-Etyfin och warfarin, med risk för allvarliga blödningar som följd.

TEMA KRONISK TARMINFLAMMATION

IBD har blivit ett folkhälsoproblem 2971
Tema Kronisk tarminflammation

En procent av Sveriges befolkning lider numera av IBD (inflammatory bowel disease), en grupp sjukdomar som tidigare var ovanliga. Sjukdomarna kan ge svåra, ibland mångåriga besvär som sänker livskvaliteten. Temat vill spegla den snabba medicinska utvecklingen på området.
Tidigare rariteter, nu folksjukdomar 2972
IBD (inflammatory bowel disease) var tidigare ovanligt. Dock har stigande incidens – framför allt bland yngre – för de båda huvudtyperna ulcerös kolit och Crohns sjukdom de senaste 30 åren resulterat i även hög prevalens...
Polygenetisk störning i första linjens mukosa­försvar 2974
För att IBD ska uppstå behövs genetisk predisposition, men det räcker inte, utan and­ra bidragande faktorer krävs. En sådan är tarmens egen bakterieflora, som i samspel med slemhinnans immunförsvar driver inflammationen...
IBD ökar starkt – ännu oklart varför 2980
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) omfattar ulcerös kolit, Crohns sjukdom och mikroskopisk kolit. Incidensen har ökat påtagligt de senaste decennierna – i dag har uppskattningsvis närmare 1 procent av den svenska befolkningen IBD, som uppfyller kriterierna för att vara en ny folksjukdom.
Diagnosen IBD måste grundas på bred bas 2984
I dagsläget finns inget test som ensamt kan ge besked om huruvida patienten har en inflammatorisk tarmsjukdom eller inte. Diagnosen måste därför ställas på en bred bas av anamnes och undersökningsfynd...
Modern läkemedelsterapi vid Crohn – nationella riktlinjer 2988
Svenska riktlinjer för medicinsk behandling av aktiv Crohns sjukdom samt för underhållsbehandling presenteras av en arbetsgrupp utsedd av Svensk gastroenterologisk förening. En aktiv strategi med regelbundet övervägande av tillgängliga behandlingsalternativ medför att de flesta patienter med Crohns sjukdom behåller en god livskvalitet.
Hand­­läggning av svårt skov av ulcerös kolit 2994
Framsteg i den medicinska behandlingen kan minska behovet av akut kolektomi vid svårt skov av ulcerös kolit. Bland annat har »rescue-behandling« med anti-TNF-antikropp visats vara effektiv... WITH ENGLISH SUMMARY

Kolitcancer – myt eller verklighet? 3000
Ulcerös kolit och crohnkolit är förknippat med ökad risk för kolorektal cancer. Risken har dock påtagligt reducerats under senare tid. Förbättrad antiinflammatorisk terapi kan vara en av förklaringarna... WITH ENGLISH SUMMARY

Kirurgi – omistligt komplement till medicinsk behandling 3003
Kirurgi vid IBD kan förebygga komplikationer, förbättra livskvaliteten och ibland vara livräddande. Optimerad medicinsk behandling i samband med kirurgi är dock en förutsättning för goda resultat...
Sänkt livskvalitet vid skov grundar för alternativ terapi 3010
En bemästringsstrategi vid kronisk sjukdom är att söka alternativa metoder för att nå lindring och hjälp; det gäller också vid inflammatorisk tarmsjukdom. Ökad insikt och kunskap om dessa – inte alltid ofarliga – metoder är därför nödvändig...
Swibreg – nationellt IBD-register i ny tappning 3014
Det svenska IBD-registret Swibreg kan fylla en viktig roll genom att möta det stora behov av beslutsstöd och riktlinjer som finns inom IBD-vården – med bättre vårdkvalitet som resultat...

PATIENTSÄKERHET

Anmäld och orolig – hos Läkarförbundet finns stöd att få 3016
Varje år anmäls flera tusen läkare till HSAN. Även om endast en bråkdel av anmälningarna leder till disciplin­påföljd kan det vara skönt med en saklig hand att hålla genom processen. Läkarförbundets jurister erbjuder stöd till anmälda medlemmar.

DEBATT OCH BREV

Värre med utredningsorsakad oro än förtidig död i bröstcancer? 3018
Slutreplik om mammografi:

Uppenbarligen delar inte Jørgensen och Gøtzsche vår uppfattning att problemet är att kvinnor i onödan och i förtid dör av bröstcancer, svarar Sven Törnberg och Lennarth Nyström.
Nytt läkemedel vid förmaksflimmer
– hur fungerar det i vanlig sjukvård? 3019
Vi bör noggrant undersöka hur vi ska kunna bedriva strokeprevention med nya perorala alternativ till warfarin med samma höga kvalitet, skriver Margareta Holmström, Hans Johnsson, Gerd Lärfars, Rickard Malmström och Paul Hjemdahl.
Replik:
Fortfarande stor anledning till entusiasm över ett nytt strokeförebyggande läkemedel 3020
Jag ser fortfarande stor anledning till entusiasm över ett nytt effektivt och säkert strokeförebyggande läkemedel vid förmaksflimmer, svarar Jonas Oldgren.
Stafettläkeriet är bara toppen
av ett isberg 3021
Kontinuiteten i handläggningen av enskilda sjukvårdsärenden har kommit på undantag. Vår stolta omvårdnadskultur håller på att rationaliseras bort av organisatörer som inte har förstått vari magiken i vårdarbetet ligger. Varje vecka träffar jag vårdpersonal som beskriver hur illa de mår av att tvingas arbeta på ett opersonligt och mekaniskt sätt, skriver Leif Wallin.

RECENSIONER

Neuroradiologiskt vetande samlat i lärobok på svenska 3023
Recension
Neuroradiologi. 1 104 sidor. Författare: Kasim Abul-Kasim (redaktör), Pavel Maly, Pia C Maly Sundgren, Stig Holtås. Förlag: Studentlitteratur; 2009. ISBN 978-91-44-05138-3.
Provocerande tankar om evolutionsbiologin 3024
Recension
De sjukaste överlever. 240 sidor. Författare: Sharon Moalem. Förlag: Natur & Kultur; 2008. ISBN: 978-91-27088-91-7.
Människoapor – våra närmaste 3025
Recension
Gränsvarelser. 270 sidor. Författare: Nils Uddenberg. Förlag: Natur & Kultur; 2009. ISBN: 978-91-27-11776-1.
Har anställda rätt till styrfria zoner? 3026
Recension
Institutionell transformation i svensk sjukvård. 230 sidor. Författare: Hans Hasselblad, Eva Bejerot, Rolf Å Gustafsson. Förlag: Academia Adacta; 2009. ISBN: 978-91-89-30019-4.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3044
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3046
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Gemensam nämnare mellan pärmarna
Vad har neuroradiologisk diagnostik, sjukdomsframkallande gener, människoapor och omorganisation av svensk sjukvård gemensamt? Kanske inte mer än att böcker om dessa teman anmäls på kultursidorna, som denna vecka vigs helt och hållet åt recensioner av nyutkomna böcker.
Åtal först nästa år 2944
Astrid Lindgren-fallet:

Två månader. Det är vad Björn Hurtig, försvarsadvokat åt den dråpmisstänkta narkosläkaren, har begärt för sin genomgång och eventuell komplettering av förundersökningen.