INNEHÅLL NUMMER 46, 2009

REFLEXION

Jordens omkrets minus 2 mil 3052
»Det bästa med Malmö är Köpenhamn.« Kanske kommer våra danska grannar att vända på talesättet? skriver Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör, Läkartidningen. / Jan Östergren

LEDARE

Klimatförändring påverkar hälsan 3055
Inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december är det angeläget att världens ledare uppmärksammar även denna aspekt. Läkarkåren kan bidra till att lyfta fram kopplingen mellan klimat och hälsa, skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm och Tomas Hedmark, jurist på Läkarförbundet.
Samarbete mot resistenta bakterier 3055
EU:s ordförande Fredrik Reinfeldt och president Barack Obama enades vid toppmötet förra veckan om att tillsammans upprätta en arbetsgrupp för att bekämpa multiresistenta bakterier...

LT DEBATT

Hopp om nödvändig reform av USA:s sjukvårdssystem 3057
I 60 år har politiker och partier i den amerikanska kongressen arbetat för en allmän sjukvårdsreform. Nu är det hög tid för en genomgripande reform som ger alla rätt till sjukvård oberoende av ekonomi och tidigare sjukdomar, skriver Lisbeth Nordström-Lerner, svensk läkare verksam i USA.

AKTUELLT

Trycket ökar på vården att minska hälsoklyftan 3060
Vård på (o)lika villkor
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor. Ändå finns det väl dokumenterade skillnader i den vård som ges i Sverige, såväl sociala som geografiska. I detta nummer tar Läkartidningen upp den sociala ojämlikheten.
Nytt närsjukhus ska vända ojämlik hälsotrend i Angered 3063
Vård på (o)lika villkor
I Göteborg lever män i stadsdelen Bergsjön nio år kortare än män i stadsdelen Älvsborg. Nu ska ett nytt närsjukhus i Angered vända den dåliga trenden i Göteborgs nordöstra förorter. Patienterna får bland annat skriva sina egna remisser.
Nationella taxan upphör – öppnar för fler privata vårdgivare 3065
Sista delbetänkandet i Patientens rätt
Den nationella taxan upphör 2011. Den ersätts av ett nytt system som ger privata vårdgivare möjligheter att etablera sig med offentlig ersättning. Det föreslås i slutbetänkandet från utredningen om patientens rätt.
Anna Hedborgs slutbetänkande:
Tre begrepp föreslås ersätta »arbetsförmåga« 3065
Läkare ska slippa bedöma sjukskrivna personers försörjningsförmåga i relation till hela arbetsmarknaden. Det föreslås i Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande.

NOTISER

Vårdgarantin kan bli lag 3065
Tidsgränserna i vårdgarantin, 0–7–90–90, ska bli tvingande från halvårsskiftet 2010. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss baserad på utredningen om patientens rätt...

MEDICINSK KOMMENTAR

Klinisk forskning måste locka unga 3066
Universitet och sjukvård kan tillsammans visa forskningens möjligheter
För att möta det framtida behovet av fler forskare med förankring i sjukvården måste intresset för klinisk forskning väckas bland de unga. Lockande och tydliga karriärvägar och spännande forskningsmiljöer är de viktigaste ingredienserna.

NYA RÖN

Stora fettceller kan öka risken för utveckling av typ 2-diabetes 3068
Autoreferat
Stora fettceller i underhudsfettet på buken hos kvinnor indikerar framtida utveckling av typ 2-diabetes. Det visar resultat från den omfattande befolkningsstudien Kvinnoundersökningen i Göteborg.
Bältros kopplad till stroke 3068
Bältros har kopplats till stroke i en studie från Taiwan som presenteras i tidskriften Stroke. Studien är nationell och av typen retrospektiv kohort. Författarna har utgått från 7 760 individer med en genomsnittlig ålder på 47 år som behandlades för bältros under...
Revaskularisering efter hjärtinfarkt vid njurskada 3069
Autoreferat
Det svenska nationella hjärtregistret SWEDEHEART visar att cirka en tredjedel av alla som vårdas för hjärtinfarkt har en minst måttligt nedsatt njurfunktion. Aktuella riktlinjer rekommenderar behandling med revaskularisering (perkutan koronarintervention alternativt...
Bättre hälsa i lågkonjunktur 3069
Man kan befara att folkhälsan kan komma att försämras under tuffa ekonomiska perioder. Men så tycks inte vara fallet, enligt en artikel som presenteras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

KLINIK OCH VETENSKAP

Rekrytering av medicinare till forskning kräver tidigt engagemang 3072
Amanuensprogram visar att tidig forskningsstart ger bättre resultat
De studenter som påbörjar sitt forskningsengagemang tidigt under läkarutbildningen har större sannolikhet att lyckas, visar resultat från ett amanuensprogram vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
WITH ENGLISH SUMMARY

Självprovtagning i hemmet ­kan förebygga livmoderhalscancer 3075
Självprovtagning för högrisk-HPV kan på sikt minska frekvensen livmoderhalscancer. Det visar hitills uppnådda resultat i en studie i Uppsala län där kvinnor som inte deltagit i gynekologisk cellprovstagning erbjöds ett kit för självprovtagning i hemmet. 40 procent deltog och de som var infekterade med högrisk-HPV erbjöds vidare utredning. WITH ENGLISH SUMMARY

Gastrostomi på barn anläggs bäst med videoassisterad teknik 3078
Metaanalys av frekvensen uppkomna fistlar vid två olika metoder
Öppen kirurgi för anläggning av gastrostomi har alltmer övergetts för perkutan endoskopisk gastro­stomi (PEG), vilken beskrevs första gången 1980 [1]. I början av 1990-talet utvecklades videoassisterad eller laparaskopisk gastrostomi (VAG) [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Noradrenalin­infusion blev lösningen vid grav ortostatism 3083
Ambulant intravenös tillförsel vände vårdberoende till självständighet
Normala fysiologiska reaktioner förklarar att en frisk människa vanligen klarar att snabbt anpassa cirkulationen efter kroppsläget. Vid hastig uppresning regleras den omedelbara omställningen av en aktivering av sympatiska nervsystemet...

PATIENTSÄKERHET

Metylergometrin och terbutalin ska förvaras åtskilda 3088
En barnmorska som skulle försöka vända ett barn som låg i säte råkade ge modern livmoderkontraherande läkemedel i stället för livmoderavslappande. De båda läkemedlen förvarades i samma kopp.
Journaler ska signeras och låsas 3088
Det spelar ingen roll att man anser att det inte går att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om signering och låsning av journalanteckningar. Det ska göras ändå.
Avgör blodsockervärdet eller allmäntillståndet val av behandling? 3089
När blodsockervärdet hos en äldre man en natt uppmättes till mindre än 1 mmol/l konsulterades jourläkaren. Han uppfattade att patienten tog emot behandling per os och rådde personalen att i första hand fortsätta med det. En timme senare var patienten död.
»Skit i patientsäkerheten!« 3089
– Skit i patientsäkerheten! För den kommer på köpet om vi fokuserar på personalen.

DEBATT OCH BREV

Kokleaimplantat är bra
– men inte alltid tillräckligt 3090
Utvecklingen av koklea­implantaten har lett till att delar av rehabiliteringen av döva och hörselskadade barn ifrågasatts, exempelvis tidigt föräldrastöd, teckenspråk och skolplacering, skriver Bengt Danielsson och Ola Hendar.
Socialstyrelsen om registerdebatten:
»Registren ger unika möjligheter« 3091
Vi är glada för att debatten om de nationella registrens användbarhet fortsätter. Det är en nödvändighet för att skapa bättre kvalitet i data i alla register.
Dags för en ny öppenvårdspsykiatri 3092
»Det är kris för den svenska öppenvårds-psykiatrin. Kanske är det dags att ryta till, eller vad säger Psykiatriska föreningen?«, frågar Bengt Annebäck.
Replik:
Tack för relevant kritik och goda förslag 3093
Som ordförande i Svenska psykiatriska föreningen ­ (SPF) glädjer det mig att få kommentera Bengt Annebäcks artikel. Här finns nämligen både relevant kritik mot föreningen och utvecklingen inom psykiatrin och primärvården, och konstruktiva förslag inför framtiden...
Läkarförbundet om utökad läkarutbildning:
Högskoleverkets sak att bedöma Örebros lämplighet 3094
Mikael Hasselgren skriver i en debattartikel i LT 41/2009 (sidorna 2588-9) och ber om Läkarförbundets stöd för att läkarutbildning ska startas i Örebro.
Kina storsatsar på offentlig sjukvård 3094
Från 1952 till 1982 skedde en enorm förbättring i Kinas hälsostatus. En viktig orsak var att sjukvården, som ägdes, finansierades och bedrevs av den offentliga sektorn, byggdes ut kraftigt...

KULTUR

Tycho Brahes mustasch postumt vittne till mord? 3095
Tycho Brahes mustasch vilade i frid i 300 år tillsammans med ägaren i sarkofagen i Tynkyrkan i Prag. När graven öppnades 1991, visade analys av hårstrån från mustaschen att den världsberömde astronomens förtidiga död kanske har en luguber förklaring.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3120
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3122
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

En dos vaccin räcker för friska vuxna
Läkemedelsverket bedömer att friska vuxna klarar sig med en vaccindos för att få ett fullgott skydd mot influensa A/H1N1.
Även små barn väntas massvaccineras
Barn över 6 månader väntas inkluderas i massvaccination mot den nya influensan A/H1N1. Läkemedelsverket kommer sannolikt att inom kort komma med nya rekommendationer.