INNEHÅLL NUMMER 47, 2009

REFLEXION

Ordets makt över tanken 3128
Jag tar tillfället i akt att på bästa redaktörsplats sälla mig till hyllningskören och instämma i Linda Morfeldts debattinlägg om våra otympliga datorjournaler, liksom i de många kloka kommentarerna på webbplatsen och i detta nummer.

LEDARE

Vem älskar LOVE? 3131
I ett tilläggsdirektiv till utredningen »Patientens rätt« fick utredaren i uppdrag att lämna förslag till ett nytt system för etablering av vårdgivare som vill verka med offentlig finansiering inom den öppna specialiserade vården...

LT DEBATT

Halvera antibiotikaförskrivningen
i storstadsregionerna på fem år 3133
Strama föreslår nationellt mål:

För att vi ska kunna behålla vårt relativt gynnsamma resistensläge mot multiresistenta bakterier är det viktigt att vi minskar all onödig antibiotikaförskrivning, skriver STRAMAs ledningsgrupp. De föreslår ett övergripande nationellt mål på högst 250 antibiotikarecept per tusen invånare och år inom fem år.
Varför vill människor med sämre socioekonomiska förutsättningar inte delta i preventivt folkhälsoarbete? 3134
Apropå! Hälsofrämjande arbete
I maj uppmanade Socialstyrelsen till en förstärkning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i vården (DN Debatt, 14 maj 2009). Genom att uppmuntra rökstopp, goda kostvanor och ökad fysisk aktivitet kan insjuknandefrekvensen i hjärt–kärlsjukdomar och de vanligaste...

AKTUELLT

Geografiska skillnader kan gynna vården på sikt 3136
Vård på (o)lika villkor
Svensk vård är inte jämlik, om än mer jämlik än i andra länder. Men medan samvariationer med kön, etnicitet och sociala skillnader inte kan försvaras, anses vissa geografiska olikheter i praktiken gynna kollektivet på sikt.
Danderyd utför var tionde fetmaoperation 3138
Vård på (o)lika villkor

Antalet fetmaoperationer har på kort tid exploderat. Patienters tillgång till kirurgi varierar stort mellan landstingen, vilket även gäller fysisk aktivitet på recept. Mer än var tionde fetmaoperation i landet görs på Danderyds sjukhus i Stockholm.
Etikdagen:
Fokus på rätten att avstå livsuppehållande behandling 3141
Det finns en osäkerhet bland läkare om vad som gäller om en patient begär att få sin respirator avstängd. Riktlinjer som spretar åt olika håll gör inte bilden klarare. Det framgick under Läkarförbundets och Läkaresällskapets gemensamma etikdag den 10 november, som hade etiska riktlinjer som tema.
Centralstyrelsen vill utreda
Läkarförbundets organisation 3142
Om centralstyrelsen får som den vill blir det inget avgörande i frågan om dubbla uppdrag i presidiet ska vara tillåtet på förbundsfullmäktigemötet den 3–4 december. CS vill baka in frågan i en utredning som ska ta ett bredare grepp om förbundets framtida organisation.
»Jag kan synliggöra allmänmedicinen« 3143
Fem frågor till Margareta Troein Töllborn, ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet 2010–2011.

NOTISER

Uppföljning av god vård listas 3141
För att lättare kunna utvärdera hur vården lever upp till målen för god vård har Socialstyrelsen identifierat 24 områden för att följa upp vårdens kvalitet och effektivitet. Områdena rör allt från vänte­tider och bemötande till läkemedelsanvändning och förekomst av vårdskador...
Minskad polyfarmaci bland äldre 3141
Andelen äldre över 80 år som får tio eller fler läkemedel minskar. Det visar Sveriges Kommuner och landstings öppna jämförelser av äldrevården 2009. Mellan 2007 och 2008 minskade polyfarmacin bland personer över 80 år från 14 till 12 procent...
Även små barn bör vaccineras 3141
Läkemedelsverket rekommenderar i samråd med Socialstyrelsen att även små barn mellan sex månader och tre år vaccineras mot den nya influensan.
Skånes hälsoval prövas inte 3143
Åke Reimer, ordförande i Skånes privatläkarförening, fick nej hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten kommer inte att pröva om Region Skånes ersättningsmodell för Hälsoval Skåne strider mot fri etablering.
Ökad insyn i forskning 3143
Läkemedelsindustrin ska bli bättre på att offentliggöra forskning. Alla startade kliniska prövningar på patienter ska offentliggöras, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
Yngre smittas oftare av den nya influensan 3143
Yngre smittas mest av den nya influensan A/H1N1, men äldre som smittas löper högre risk för svårare sjukdom. Det visar en genomgång av information från Mexiko, det land som drabbades först av influensan. Resultaten presenteras i Lancet.

MEDICINSK KOMMENTAR

Screening för bukaortaaneurysm
är evidensbaserad medicin 3146
Screening av män för bukaortaaneurysm har sedan 2006 successivt införts i Sverige; under nästa år beräknas 90 procent av Sveriges 65-åriga män vara inkluderade i ett screeningprogram. Resultaten från MASS-studien visar att det är en berättigad satsning.

NYA RÖN

Kan medelhavskost minska risken för depression? 3148
Medelhavskost tycks minska risken för depression. Det hävdas i en spansk studie presenterad i Archives of General Psychiatry.
MUC1 skyddar magen mot Helicobacter pylori 3148
Autoreferat

I ett samarbete mellan svenska och australiska forskargrupper har man visat att MUC1 – ett glykosylerat protein i magslemhinnans celler – hindrar Helicobacter pylori från att komma i kontakt med cellytan.
Felveckat protein tros vara första steget mot ALS 3149
Autoreferat

En hypotes om varför och hur till synes normal proteiner aggregerar och vad som är det första molekylära steget i processen mot sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) presenteras i en studie av ett svenskt forskarlag.
Dementa överbehandlas
ofta i livets slutskede 3149
Patienter med svår demens genomgår ofta intensiv medicinsk behandling vid livets slut trots att vården borde vara palliativt inriktad. Det visar en amerikansk studie presenterad i New England Journal of Medicine.
Allmänläkare kan göra mer för barn som far illa 3150
Allmänläkare i Sverige träffar många barn på mottagningen och står för större delen av läkarinsatserna inom barnhälsovården, men det finns tyvärr förhållandevis lite forskning om barn och barnhälsa inom allmänmedicinen. Det gäller såväl nationellt som internationellt...
Ny genetisk riskfaktor för schizofreni 3150
Att hereditet är en viktig riskfaktor för schizofreni är välkänt. I Nature Genet­ics presenteras ett område i genomet som påverkar risken för sjukdomen och som tidigare inte haft känd koppling till schizofreni...

KLINIK OCH VETENSKAP

Endoskopiskt ultraljud
inom gastro­enterologin 3152
Endoskopiskt ultraljud kombinerar endoskopi och ultraljud för detaljerade bilder av mag–tarmkanalen och omgivande vävnader och organ. En ökande mängd studier ger nu vetenskapliga belägg för värdet av denna metod vid ett stort antal vanliga indikationer inom gastroenterologin. WITH ENGLISH SUMMARY

»Vargen« ­ är redan här 3160
Färska siffror i Stockholm visar ökande antibiotikaresistens

Den försämring av antibiotikaresistensläget många siat om håller på att etableras i Stockholm. Karolinska universitetssjukhuset visar en kraftig ökning av antibiotikaresistensen hos en av våra vanligaste bakteriearter, Escherichia coli, åren 2007 och 2008, oroande nog inte enbart för cefalosporiner.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika 3162
Vid flertalet vanliga luftvägsinfektioner har antibiotika ingen eller osäker positiv effekt. Det finns inga medicinska förklaringar till den stora variationen mellan olika landsting i förskrivningen av antibiotika. Om handläggningen av infektioner grundades på aktuell kunskap skulle antibiotikaförskrivningen minska med minst 30 procent.
Lönsamt förbättringsarbete med vanliga kliniska problem 3168
Brister i hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet leder inte bara till lidande för patienter och närstående utan också till ökade kostnader. Den år 2008 publicerade nationella studien av vårdskador avslöjade att nästan 9 procent av patienter vårdade på sjukhus i somatisk... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Säkrare läkemedelsbehandling
med Läkemedelsförteckningen 3174
Antalet patienter som läggs in på sjukhus till följd av felaktig läkemedelsanvändning kan minska med 20 procent om åtta av tio förskrivare utnyttjar informationen i Läkemedelsförteckningen.

DEBATT OCH BREV

Asymtomatisk preexcitation – riskmarkör för plötslig död 3176
I Socialstyrelsens riktlinjer från 2008 ges utredning och behandling av asymtomatisk preexcitation lägst prioritet. Här föreslås att invasiv elektrofysiologisk undersökning vid asymtomatisk preex­citation inte bör prioriteras lägre än 3.
Överdiagnostik vid mammografiscreening är ett allvarligt problem 3180
Slutreplik 2:

Vi hoppas att den internationella utvecklingen så småningom gör intryck också på svenska mammografiförespråkare, skriver Peter C Gøtzsche och Karsten Juhl Jørgensen, båda vid Det Nordiske Cochrane Center i Köpenhamn.
En illusion att dagens elektroniskt lagrade prosa gagnar patientsäkerheten 3181
Det är med glädje som jag tagit del av Linda Morfeldts reflektioner rörande våra nuvarande system för journalföring.
Frihandels-avtal fördyrar läkemedel 3181
Invånare i Guatemala nekas tillgång till generiska läkemedel för behandling av leukemi, glaukom och andra allvarliga sjukdomar, till följd av frihandelsavtalet Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR)...
Demensriktlinjer missar organisatoriska frågor 3182
Socialstyrelsens preliminära version av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom [1] är ett steg i rätt riktning. Men utifrån erfarenheter från två projekt i Nynäshamn om samverkan kring äldre personer med minnesproblem vill vi lyfta fram tre brister...
Schizofreni, neurodegeneration och antipsykotika 3183
Schizofreni brukar beskrivas som en utvecklingssjukdom som drabbar det centrala nervsystemet tidigt (»neurodevelopmental model«). Nyare forskningsdata visar också att sjukdomen innefattar en påtaglig hjärnsubstans- förlust, som dock är mindre uttalad än vid de klassiska neurodegenerativa sjukdomarna.

KULTUR

Han håller i järnspettet som gick genom huvudet 3184
Rallarbasen Phineas Gage överlevde en otäck olycka för drygt 150 år sedan. Han fick ett järnspett genom huvudet men klarade sig. Nyligen upptäcktes ett fotografi, taget flera år efter olyckan, där Gage visar upp järnspettet som skulle se till att han blev omtalad långt efter sin död.
Kort men brett om hypertoni 3186
Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck. Författare: Thomas Kahan, Fredrik Nyström, redaktörer.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3204
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3206
Ladda ner pdf