INNEHÅLL NUMMER 48, 2009

REFLEXION

Riksstämman – en mötesplats som behövs 3212
För mig är Läkaresällskapets riksstämma en nostalgisk påminnelse om tiden som läkarkandidat. När vi lånade passerkort av de underläkare som skulle sköta sjukhuset och åkte till Älvsjömässan på jakt efter gratispennor och en känsla av den värld vi skulle tillhöra i framtiden... / Stefan Johansson

LEDARE

Avskaffa särregleringen av läkare 3215
Förordningarna som gör att läkare kan undantas från allmän anställningstrygghet har spelat ut sin roll och bör avskaffas. Det finns inte längre skäl att undanta någon grupp på arbetsmarknaden från trygghetssystemen som ska gälla alla...
Mycket händer på riksstämman 3215
Denna vecka pågår Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. Som vanligt är det ett digert program med intressanta symposier och seminarier. Men det allra viktigaste är möten med kollegor och utbyte av kunskap...

LT DEBATT

Sverige bör tillåta prövning på medvetslösa patienter 3217
Lagändring i fråga om läkemedelsprövning krävs:

Att Sverige är det enda land inom EU där man inte ­kan genomföra läkemedelsprövningar på medvetslösa patienter är klart bekymmersamt. ­En lagändring krävs, skriver Bengt Fagrell och Louis Riddez.
»Alternativ« kontra »alternativmedicinsk« 3218
Apropå! Medicinens terminologi
I LT 45/2009 skriver Henrik Hjortswang och Lena Oxelmark om »alternativ terapi« och »alternativa metoder«.

AKTUELLT

Fettsnål mat håller fetma-gen i schack 3220
FTO-genen

Den mest kända riskgenen för vanlig fetma verkar i samspel med bestämda miljöfaktorer. Tidigare studier har visat att risken kan elimineras med fysisk aktivitet. Nu visar en ny svensk studie att även kosten har betydelse. Med fettsnål mat kan den genetiska risken hållas i schack.
»Ett steg mot skräddarsydd behandling« 3222
FTO-genen
Ett steg på vägen mot att kunna skräddarsy behandling och livsstilsrådgivning. Så kommenterar två svenska experter den nya studien om FTO-genen...
Knäoperationer för miljoner i onödan 3223
Varje år utförs 10 000 onödiga knäledsartroskopier, till en kostnad av ca 100 miljoner kronor. Det framgår av årets »Öppna jämförelser«.
Arbetsmiljöverket förbjuder överbeläggningar i Kungälv 3223
Arbetsmiljöverket förbjuder Kungälvs sjukhus att lägga patienter i korridorer, expeditioner, undersökningsrum och andra lokaler som inte är avsedda för ändamålet. Varje gång så sker efter den 1 mars 2010 ska landstinget betala ett vite på 150 000 kronor, enligt beslut den 12 november.
Cecilia Widegren (M): »Tydligare styrning behövs« 3224
Vård på (o)lika villkor
Den nationella styrningen av vården måste bli tydligare för att minska ojämlikheten, anser Moderaternas socialpolitiska talesperson Cecilia Widegren. Moderaterna vill bland annat att landstingen blir skyldiga att följa nationella riktlinjer om vilka läkemedel som ska tillhandahållas...
Ylva Johansson (S): »Kvalitetssäkra vården« 3225
Vård på (o)lika villkor
Det finns mycket att vara stolt över i svensk sjukvård, anser Ylva Johansson, talesperson (S) i hälso- och sjukvårdsfrågor, men vill kvalitetssäkra vården nationellt. Servicenivå och organisation överlåter hon på landstingen att själva bestämma...
Konkreta råd för att hantera patienter som kommer in akut med yrsel 3226
Årets bästa artiklar
En handfast beskrivning av handläggningen av patienter med yrsel tilltalade juryn allra mest i kategorin översiktsartiklar. Författare är Mikael Karlberg, docent och över­läkare vid öron-, näs- och halskliniken vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö...
Matematik – en viktig del av läkarens vardag 3226
Årets bästa artiklar
Intuitivt vill vi tro att ett test med både hög specificitet och hög sensitivitet oftast träffar rätt. Att så inte alltid är fallet demonstreras elegant av Attila Frigyesi, vars artikel vann i kategorin »övriga artiklar«...
Årets vinnande artiklar i Läkartidningen 3226
Årets bästa artiklar
Här är samtliga vinnande bidrag i Läkartidningens tävling Årets artikel. Prisutdelningen kommer att ske på Stora scenen på Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Älvsjö på torsdag kl 13.00.
Vattkoppor inte alltid harmlöst 3227
Årets bästa artiklar
Till skillnad från i flera andra länder betraktas vattkoppor som en lindrig sjukdom i Sverige. I artikeln »Vattkoppor inte alltid en harmlös barnsjukdom« visar Peter Grimheden och hans kollegor att även här drabbas barn av allvarliga komplikationer. Artikeln har utsetts till bästa original­studie...

NOTISER

Rehabkedjan granskas
Riksrevisionen ska granska hur sjukförsäkringen fungerar, med anledning av regeringens insatser för att få sjukskrivna tillbaka i arbete snabbare.

MEDICINSK KOMMENTAR

Äggallergi och vaccin mot nya influensan 3230
Handlingsplan finns i Östergötland

Eftersom det finns spårmängder av äggprotein i vaccinet mot nya influensan, har det diskuterats om barn och vuxna med äggallergi ska vaccineras. För att kunna vaccinera så många som möjligt har man i Östergötland utarbetat en handlingsplan.
Ny studie talar för induktion som rutin 3232
Gestationshypertoni och lätt preeklampsi vid fullgången graviditet
Att sätta i gång förlossningen är bättre än att avvakta – också för fostret, enligt en studie av bästa handläggning av kvinnor med gestationshypertoni och lätt preeklampsi i fullgången tid. Fler studier behövs dock.

NYA RÖN

Hämmad fostertillväxt
ökar risken för astma 3234
Autoreferat
Barn som föds med låg födelsevikt har ökad risk för att utveckla astma senare i livet. Det visar en ny tvillingstudie från Karolinska institutet. Studien bygger på information om astmaförekomst hos drygt 10 000 tvillingar ur det svenska Tvillingregistret.
Omega 3 förstärker inte effekten av SSRI-preparat 3234
Det har hävdats att tillskott av omega 3-fettsyror skulle kunna förstärka effekten av SSRI-preparat. Men nu visar en amerikansk studie presenterad i JAMA att så inte tycks vara fallet...
Unga och äldre drabbas hårt av A/H1N1-influensan 3235
Unga och äldre drabbas proportionerligt hårdare av H1N1-influensan än av »vanlig« säsongsinfluensa. Dödsfall inträffar i alla åldersgrupper men mortaliteten är högst i gruppen över 50 år. Det visar en amerikansk studie över hur influensan utvecklades i Kalifornien under våren och sommaren 2009.
Placeboeffekt synlig på spinal nivå 3235
Att placeboeffekten är potent står utom allt tvivel. Nu visar en tysk studie publicerad i Science att denna effekt är synlig redan på spinal nivå hos individer som utsätts för nociceptiv smärta.

KLINIK OCH VETENSKAP

Implanterbar defibrillator
– med fokus på primärprofylax 3236
Förutsätter utförlig patientinformation om risker och vinster
Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) minskar dödligheten med 8 procent. Under ICD-generatorns livslängd drabbas många patienter av problem. Innan ett implantationsbeslut fattas är det viktigt att patienten och behandlande läkare väger riskreduktionens storlek mot risken för biverkningar.
WITH ENGLISH SUMMARY

Var femte mamma till barn i BUP-vård
hade utsatts för våld 3242
Mörkertalet kan vara stort, visar explorativ pilotstudie

En betydande andel av barn i BUP-vård har upplevt våld mot sin mamma, enligt en explorativ pilotstudie. Mörkertalet kan vara stort – andelen kända fall av våld i familjen ökar kraftigt då man frågar explicit om det.
WITH ENGLISH SUMMARY

Social status påverkar kostnader
för läkemedel och vård 3248
Vårdval bör ta hänsyn till socioekonomiska faktorer, visar registerstudie
Vårdvalssystem som inkluderar läkemedelskostnaderna i vårdcentralernas ansvar måste ta hänsyn till sociala skillnader för att inte missgynna de mest behövande. En studie från Östergötland visar bland annat att individerna med lägst socioekonomiskt index hade störst läkemedelskonsumtion.
Nya antivirala läkemedel
mot hepatit C i kliniska studier 3254
Ger hopp om bot – men resistens­problematiken måste bemästras
Inom en snar framtid kommer bättre behandling mot hepatit C. De kliniska prövningarna hittills ger hopp om att många fler patienter ska kunna botas, med kortare behandlingstid och mindre biverkningar – under förutsättning att terapiresistensen kan bemästras.
WITH ENGLISH SUMMARY

Sjukvårdens händelse­analyser
bör skärpas och involvera läkare 3262
Genomgång av 118 lex Maria- ärenden i Östergötland
Ett förlopp över flera dagar, bristande kommunikation som orsak, två av tre åtgärdsförslag genomförda efter ett år och god kvalitet i hälften av analyserna – det karakteriserar en genomgång av 118 lex Maria-ärenden i Östergötland. Multiprofessionella team med läkardeltagande är önskvärt i arbete med hälsoanalyser.

PATIENTSÄKERHET

Tydligt för doktorn – tryggt för patienten 3268
Läkemedelsberättelse:

Om patienten får en strukturerad läke­medels­­berättelse i samband med utskrivning från sjukhusvård minskar överföringsfelen i läkemedelslistan. Dessutom minskar behoven av läke­medelsrelaterad vård.

DEBATT OCH BREV

Skandinaviskt samarbete om läkarbok på Internet 3272
Terje Johannessen bjuder i en debattartikel in Sverige till ett samarbete kring en svensk, dansk och norsk läkarhandbok på Internet. Samarbetet skulle säkra en produkt som kan konkurrera med motsvarande engelskspråkiga.
Bättre vård och omsorg för multisjuka äldre kräver samverkan och ansvariga vårdgivare 3273
Utan en välfungerande äldreomsorg kan inte vården av multisjuka äldre bli bra, oavsett hur väl sjukhusvård och primärvård fungerar, skriver Katarina Wilhelmson med flera och presenterar ett pågående projekt i Mölndal, som syftar ­till att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan kommun, sjukhus och primärvård.
Skolmyndighet marginaliserar föräldrar till barn med kokleaimplantat 3276
Riksförbundet för barn med cochlea­implantat och barn med hör­apparat anser att Specialpedagogiska Skolmyndigheten marginaliserar för­äldrar till barn med koklea­implantat.
Replik till Danielsson och Hendar om kokleaimplantat:
Föräldrarnas svåra val – kan specialskolan göra mer? 3277
De flesta barn med koklea­implantat är normala barn med gravt nedsatt hörsel eller total dövhet. Kokleaimplantatet ger dem möjlighet att förstå och lära sig talspråk...
Skulle du vilja vara i samma skog som den mannen? 3277
I Läkartidningen 46/2009 beskriver Martin Roll ett i och för sig intressant fall av svår orto-statism, som »botats« (eller snarare hållits i schack) med hjälp av en infusionspump och noradrenalin.
Rökstopp lika viktigt som kirurgens handtvätt! 3278
»Vi vill denna (rökfria) vecka påminna sjukvårdspersonal samt rökare om ett viktigt men tyvärr alltför bortglömt skäl att sluta röka«, skriver Matz Larsson och Gunnar Bergentz.
Halkvarning! 3278
För närvarande är det politiskt opportunt att kräva dubbfria vinterdäck. Finns det någon vetenskaplig grund för det? Vad säger för övrigt landets patologer? undrar Ulf Lindsjö. Många läkare får frågor om detta, skriver han.

KULTUR

»Alla, alla lida af snufva« 3279
Erfarenheter av en »ny« influensas förlopp i Sverige 1890

Åren 1889 och 1890 var influensatider i Sverige. Ryska snuvan sköljde över riket och smittade på några veckor upptill 70 procent av befolkningen. Läkarkårens framgångsrika ansträngningar att kartlägga epidemin genom effektiv inrapportering räknas fortfarande som en socialmedicinsk bedrift.

RECENSIONER

När samhället blev apatiskt 3282
Recension
Gellert Tamas har skrivit en viktig och hårt drabbande bok om hur ett inhumant samhällsklimat kan uppstå och vilka konsekvenser detta kan få. Boken borde vara värdefull läsning för alla som vårdar andra och som tror på principen om människors lika värde, skriver Thomas Flodin.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3204
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3306
Ladda ner pdf