INNEHÅLL NUMMER 49, 2009

REFLEXION

Hur harmonisera landets läkarutbildningar? 3312
Under senare år har vi i Läkartidningen publicerat översiktliga rapporter om det omfattande förnyelsearbetet inom läkarnas grundutbildning från universiteten i Lund, och nu senast från Karolinska institutet. / Anders Håkansson

LEDARE

Många intressanta motioner 3315
Denna vecka har Läkarförbundet sitt årliga fullmäktigemöte. Det är nu förbundets politik ska formas och fastslås för de närmaste tre åren. Intresset för att motionera till fullmäktige är fortsatt stort, även om det inte slår förra årets rekord...

LT DEBATT

Kvalitetssystem i psykiatrin
som tillför användbar information 3317
Stepwise:

»För att motverka risken för fjärmande mellan det ­kliniknära arbetet, kvalitetsregistren och forskningen bör de som arbetar med kvalitetssystem ha fokus på konkret nytta för kliniker och patienter«, skriver Andreas Birgegård och medförfattare.

AKTUELLT

Öppna jämförelser här för att stanna 3320
Riksstämman 2009:

»Öppna jämförelser är inte bara en rapport. De är en del i en bredare trend mot en mer formaliserad uppföljning som förändrar styrmiljön i vården.« Det menade Fredrik Westander, konsult som medverkat i arbetet med Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården, vid ett symposium på riksstämman.
Het debatt om
kvalitetsregister i primärvård 3321
Riksstämman 2009:

Frågan om huruvida kvalitetsregister i primärvården kräver särskilda indikatorer fick debatten att hetta till när kvalitetsregistrens roll i vårdcentralernas förbättringsarbete diskuterades på riksstämman.
Var femte sjukhuspatient är undernärd 3322
Riksstämman 2009:

Var femte patient på europeiska sjukhus lider av undernäring, och i äldreboenden är undernäring ännu vanligare. Siffrorna för Sverige är likartade. Nu ska EU prioritera kampen mot undernäringen, men Sverige har halkat efter.
Varje år dör ett helt Falun i vårdrelaterade infektioner 3323
Enligt Statistiska centralbyråns uppgifter bodde 36 447 människor i Falu kommun i december 2005. Lika många dör varje år i vårdrelaterade infektioner i hela Europa.
Direkt till sjukhus vid misstänkt stroke 3324
Riksstämman 2009:

Omedelbar transport till sjukhus är vad som gäller vid misstänkt stroke eller TIA. Det framgår av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för strokesjukvård, som presenterades på riksstämman på onsdagen.
Forskning fattas om metoder för återgång i arbete 3324
Det saknas välgjorda studier om vilka åtgärder som gör att sjukskrivna går tillbaka till arbete, och det gäller för de stora sjukskrivningsorsakerna sjukdomar i rörelseorganen och »lättare« psykisk ohälsa...
Patientdatalagen dramatiserad 3324
För tredje året i rad satte styrelseledamöter i Sjukhusläkarföreningen upp ett litet drama på riksstämman. Årets hette Patientdatalagen – en riktig rysare...
Varbergsläkare fick visslarpris 3325
Riksstämman 2009:

Årets visslare har protesterat mot besparingar och fått ett hotfullt bemötande, sa Karin Båtelson när Sjukhusläkarföreningens visslarpris delades ut på riksstämman för andra året i rad.
Sverige backar om slopat förhandsbesked 3326
Regeringen backar på kravet om slopat förhandsbesked för vård inom EU. Det väntas bli den svenska eftergiften för att få ett patientrörlighetsdirektiv antaget vid EU:s ministermöte på tisdag den 1 december.
Universitetssjukhusen blir skånskt storsjukhus 3326
En knapp politisk minoritet i Skånes regionfullmäktige trumfade på tisdagen i förra veckan igenom ett skånskt storsjukhus. Läkarförbundet ville ha två fullskaliga universitetssjukhus i Malmö respektive Lund.

NOTISER

Handbok ska stärka patienterna 3326
Regeringen har gett i uppdrag åt Socialstyrelsen att lämna förslag till hur en handbok för patienter med omfattande vårdbehov skulle kunna utformas och finansieras. Arbetet ska ske i samarbete med SKL, Sjukvårdsrådgivningen, patientnämnder och organisationer...
21 miljoner kronor till katastrofforskning 3326
Sju kunskapscentrum för hälso- och sjukvårdens krisberedskap får 21 miljoner kronor i forskningsmedel från Socialstyrelsen för 2010. Institutionen för folkhälso­vetenskap, Global hälsa/IHCAR, Karolinska institutet i Solna, får 2,1 miljoner för att evidensbasera...

MEDICINSK KOMMENTAR

Telefonuppföljning efter bråckkirurgi 3328
Stor personell insats fångar in (alltför?) många komplikationer
Svagheten med telefonuppföljning av all ljumskbråckskirurgi (16 000–17 000 bråckoperationer görs per år i Sverige) är att många kliniker sannolikt inte kan avsätta den resurs som krävs för att söka kontakt med samtliga patienter. Telefonuppföljning tycks också fånga mycket information om självläkande symtom.

NYA RÖN

Metoden för handläggning av missfall påverkar inte fertiliteten 3330
En randomiserad, kontrollerad studie presenterad i BMJ visar att fyra av fem kvinnor föder barn inom fem år efter ett tidigt missfall, oavsett om det handlagts kirurgiskt, farmakologiskt eller exspektativt.
Övning ger färdighet men strukturerad träning minskar riskerna 3330
Mäster–lärling-modellen för kirurgisk träning är inte död, men den behöver moderniseras. En väldesignad studie beskriver hur man med virtual reality-simulatorer kan förbereda blivande kirurger för laparoskopisk kolecystektomi – utan risk för patienten.
Tidig mobilisering bra för respiratorpatienter 3331
Kritisk sjukdom medför katabolism med förlust av muskelmassa, påverkad immunologi och ibland neuromyopati med uttalad muskelsvaghet och pareser. Även de neuropsykiatriska konsekvenserna är påtagliga. Olika förebyggande åtgärder har prövats, men få har utvärderats systematiskt...
Kognitiva symtom föregår alzheimer 3331
Nedsättning av kognitiva funktioner, exempelvis av visuospatial kapacitet, är en tidig varningssignal om risk för alzheimer, och dessa påverkas ofta långt innan minnet försämras. Det visar en studie presenterad i Archives of Neurology.

KLINIK OCH VETENSKAP

Resultaten av hjärttransplantation allt bättre 3332
Analys av 25 års samlade erfarenheter
Överlevnaden efter hjärttransplantation i Sverige är i paritet med den som andra etablerade institutioner rapporterar. Det visar en genomgång av 25 års samlade erfarenheter från Göteborg. Långtidsmorbiditeten är inte högre i dag trots att äldre och sjukare patienter opereras.
Uppföljning via telefon fångar in postoperativa komplikationer 3338
Effektiv metod efter operation av ljumskbråck, visar journalgranskning
Telefonuppföljning efter operation av ljumskbråck identifierar troligtvis fler komplikationer än uppföljning med brevenkät. Telefonuppföljning är en resurseffektiv metod för att identifiera komplikationer; troligtvis identifieras kliniskt icke-relevanta komplikationer i högre grad än i Svenskt bråckregister. Generellt sett är patienterna nöjda efter ljumskbråckskirurgi.
Myelofibros i ny belysning 3342
Ny klassifikation introducerad, nya behandlingsprinciper på väg
Myelofibros har av hävd ansetts vara den svåraste i gruppen kroniska myeloproliferativa sjukdomar, men så är inte fallet. Med nya kriterier kan man bättre identifiera patienter med god prognos, och nya behandlingsmöjligheter är på väg.
Akutvården säkrare och effektivare med gemensamma metoder 3348
I akutsjukvårdskedjan är tidvis flera olika vårdgivare inblandade i olika skeden av vården av samma patient. Ofta admini­streras akutvården från olika kliniker och ibland även via entreprenörer...

RIKSSTÄMMAN

De vann Läkartidningens tävling
Riksstämman 2009:

Vi gratulerar Martin Csattos, Ingela Heimann och Maria Åhman. Här är också de rätta svaren på frågorna!
Etisk examination efterfrågas
Riksstämman 2009:

Praktiserande läkare ställs dagligen inför etiska spörsmål. Livsavgörande om livsuppehållande vård eller små men besvärliga om möjlighet att erbjuda besökstid just i dag. Varje ny införd rutin eller behandlingsregim bör också medföra en etisk diskussion. Men hur är det med de unga läkarnas etiska kompass?
Alla artiklar från riksstämman 2009