INNEHÅLL NUMMER 50, 2009

REFLEXION

Elektronisk läkarhandbok för hela Skandinavien? 3388
»Det vore naturligt om även Sverige skulle ta del i detta samarbete, vilket vi inbjudits till«, skriver Jan Östergren angående en elektronisk läkarhandbok för skandinaviska läkare. / Jan Östergren

LEDARE

Osäkerhet kring ändrade sjukregler 3391
Läkarförbundet ifrågasätter att gränsen för prövning av arbetsförmågan mot reguljära arbetsmarknaden ska gå vid just 180 dagar. För flera patientgrupper är gränsen för snävt tilltagen.

LT DEBATT

Lika forskningsmöjligheter? 3393
Hur bedöms forskningsansökningar på bästa sätt för att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet samtidigt som man uppnår målet om jämställdhet mellan könen? Frågan ställs utifrån en ny rapport från Vetenskapsrådet. Rapporten visar att män i större utsträckning än kvinnor får sina ansökningar beviljade samt att män tilldelas ett högre genomsnittligt bidragsbelopp.

AKTUELLT

Självkritisk generaldirektör möttes med värme 3396
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Det som började som en ganska vanlig dragning av Socialstyrelsens generaldirektör om överbeläggningar och vikten av att göra riskbedömningar vid förändringar i vården slutade i jubel, bravorop och rungande applåder för Socialstyrelsen.
Nya etiska reglerna antagna 3397
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Läkarförbundets fullmäktige beslutade att slopa formuleringen i förbundets etiska regler att läkare aldrig får medverka till att aktivt påskynda döden. Formuleringen, som infördes 2002, har ansetts leda till tolkningsproblem.
Ordföranden lyfte etiken 3397
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm valde läkaretiken som tema i sitt inledningstal vid fullmäktigemötet. Det är den medicinska sakkunskapen som måste avgöra vad som är god och därmed juridiskt tillåten vård, framhöll hon...
Läkare tar strid för bättre sjukhusmat 3398
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Läkarförbundet ska verka för att kvaliteten på sjukhusmaten förbättras. Det beslöt ett enigt fullmäktige...
Patientsäkerhet efter slopat specialistkrav följs upp 3398
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Läkarförbundet ska följa upp hur det slopade kravet på specialistkompetens i allmänmedicin påverkar patientsäkerheten i primärvården.
För vida ansvarsområden bör hanteras lokalt 3399
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Att vägra utföra arbete som man anser ligger utanför den egna kompetensen är svårt med dagens regelsystem, där arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Däremot finns möjligheten att ta till arbetsmiljölagstiftningen...
Intygsskrivande tar för lång tid 3399
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
ringskassan allt längre och mer komplicerade. Det här har lett fram till en situation där, enligt två färska rapporter, cirka 75 procent av läkarintygen i dag är ofullständigt ifyllda...
Jämställda löner högt på agendan – men inte högst 3400
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
I sitt öppningsanförande beskrev Läkarförbundets ordförande skillnaden mellan kvinnliga och manliga läkares löner som en skamfläck. Men att gå som långt som att prioritera frågan högst, det ville inte CS.
Fler utbildningsplatser ej prioriterat 3400
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Det borde vara en hederssak för Sverige att vi utbildar våra egna läkare själva, i stället för att dränera Östeuropa på utbildade läkare. Det sade Svante Hugosson från Örebro läns läkarförening, och yrkade på att fler läkarutbildningsplatser i Sverige skulle bli en ny...
Delföreningarna beslutar själva om arvodering till förtroendevalda 3400
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Sjukhusläkarföreningen tror att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera läkare till mer omfattande fackliga uppdrag i framtiden om inte det ekonomiska utbytet i form av lön och eventuella arvoden blir något bättre än andra konkurrerande alternativ inom klinik, forskning...
Förbättra jobbvillkor efter 65 och 67 3401
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
– Kompetens och motivation ska avgöra om man kan vara kvar i tjänst. Samtidigt anser både vi och politikerna att det blir läkarbrist om några år...
Nej till kartläggning av anställningsformer 3401
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Det blev inget beslut om att kartlägga anställningsformerna för underläkare/nyblivna specialister. Det hjälpte inte att motionen undertecknats av en rad tunga föreningar: Sylf, MSF, Distriktsläkarföreningen, Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening...
Förbundets organisation ska utredas 3402
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Centralstyrelsen föreslog att en rad motioner med bäring på CS arbete och förbundets organisation ska hanteras i en utredning. Det blev också fullmäktiges beslut. Om ett år ska analysen presenteras för fullmäktige.

Artikeln är uppdaterad 091209
»Fackliga sidor« i Läkartidningen utreds 3402
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Det vore önskvärt om fackliga förtroendevalda fick ett ökat inflytande över Läkartidningens »fackliga sidor«; det skulle gynna rekryteringen och bidra till känslan av ett gemensamt förbund, enligt Sjukhusläkarföreningen...
Straffrättsligt ansvar gäller även i vården 3403
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Sylf, Distriktsläkarföreningen och MSF hade gemensamt motionerat om att medicinska misstag inte ska klassas som brott. Det var också den motion som väckte mest diskussion i det utskott där den avhandlades. Men den bifölls inte av fullmäktige...
Kläderna gör läkaren 3403
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Läkarförbundet ska verka för en klädsel som tydlig identifierar vår profession, beslutade fullmäktige.
Marie Wedin omvald till förste vice ordförande 3404
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Marie Wedin vann den slutna omröstningen med 85 röster framför motkandidaten Gunnar Welander.
– Tack allihop, tack alla ni som stött mig under vägen, det har varit lite av en uppförsbacke, sa Marie Wedin, när hon tog emot applåder och stående ovationer.
Artikeln är uppdaterad 091204 kl 19.30
Fyra nya CS-ledamöter 3404
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse, CS, valdes på två år Johan Zelano, Ove Andersson, Eva Engström och Johan Ljungberg.
»Patientinflytandet bör öka vid sedering« 3405
»När riktlinjerna för att avbryta eller avstå från att inleda livsuppehållande behandling uppdaterades betonade vi den beslutska­pabla patientens rätt att vara med och besluta. Syftet med tillägget till riktlinjerna för palliativ sedering är att skapa kongruens mellan de olika riktlinjerna«, säger Niels Lynöe.
Hälso- och sjukvård förblir en nationell fråga 3405
Det svenska ordförandeskapet lyckades inte att få EU:s socialministrar att komma överens om ett patientrörlighetsdirektiv. Sverige ser nu över de egna reglerna för att underlätta och reglera svenska patienters EU-vård.

NOTISER

Beslut i korthet vid fullmäktigemötet 3398
Fullmäktige beslutade att följa CS förslag ...
Många kandidater till valberedningen 3404
Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes efter sluten omröstning Stig Reinholdsson, Caroline Asplund, Bengt von Zur-Mühlen, Per Hörnsten och Niclas Abrahamsson. Ytterligare sex kandidater var nominerade till ordinarie ledamöter i valberedningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Uppmärksammade fynd om plötslig spädbarnsdöd 3406
Minimal risk vid ryggläge och fritt ansikte
Att sova i samma säng som sitt spädbarn ökar risken för plötslig spädbarnsdöd, enligt en uppmärksammad BMJ-artikel. Men om barnet ligger fritt på rygg och om föräldrarna inte har rökt eller druckit alkhol torde risken för plötslig spädbarnsdöd vara minimal, konstateras i veckans nummer av Läkartidningen.

NYA RÖN

Kraftig viktuppgång hos barn av antipsykotisk medicinering 3408
Viktuppgången hos barn och ungdomar till följd av antipsykotisk medicinering har undersökts i en amerikansk studie publicerad i JAMA. Resultaten är iögonenfallande. Mellan 10 och 36 procent av patienterna gick från normalvikt till övervikt eller från övervikt till fetma.
Svårt göra randomiserade kontrollerade studier av leverkirurgi 3408
Inom evidensbaserad kirurgi är randomiserade, kontrollerade studier viktiga instrument. Inom leverkirurgin finns relativt få sådana. Den aktuella studien har, baserat på uppgifter om mortalitet och morbiditet i modern litteratur, undersökt förutsättningarna för randomiserade,...
Priset på genetisk analys rasar 3410
Att sekvensera det mänskliga genomet blir allt billigare. Ett företag i Kalifornien rapporterar att man kan göra en komplett sekvensering för 4 400 dollar. Målet är att göra det för 100 dollar. Som jämförelse var priset 300 miljoner dollar år 2003.
Nytt retrovirus kopplat till kroniskt trötthetssyndrom 3410
Infektion med ett nytt retrovirus – xenotropt murint leukemivirusrelaterat virus (XMRV) – har påvisats hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom i en studie publicerad i Science. Om samband kan påvisas mellan virusinfektionen och syndromet innebär det ett genombrott i forskningen.

KLINIK OCH VETENSKAP

Elastografi – nytt hjälpmedel för diagnostik av kronisk leversjukdom 3412
Kan ersätta leverbiopsi, men inte alltid
Mätning av leverns elasticitet med ultraljudsledd elastografi är en ny metod för att diagnostisera levercirros. Metoden är snabb och enkel att utföra och har hög reproducerbarhet. Elastografi kan minska behovet av leverbiopsi vid diagnostik av kronisk leversjukdom.
Mätning av lever­elasticitet kan differentiera hög- och låg­gradig fibros 3420
Ny metod kan minska behovet av leverbiopsi vid kronisk hepatit C
Leverbiopsi utgör alltjämt standardmetod för att utvärdera graden av fibros hos patienter med kronisk hepatit C. Korrekt gradering av fibrosen är en av de viktigaste markörerna för beslutet om antiviral behandling och bedömning av prognosen...
WITH ENGLISH SUMMARY

Resistens mot tyrosinkinashämmare vid behandling av GIST 3424
Nya behandlingsmöjligheter skymtar
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är den vanligaste mesenkymala tumören i mag–tarmkanalen. Nya studier har visat en incidens på 15 nya fall per miljon invånare och år i Sverige [1]...
Bröstsmärta hos kvinnor med låg risk för kranskärlssjukdom 3430
Tänk på kranskärlsdissektion
Idiopatisk spontan kranskärlsdissektion är en ovanlig orsak till akut koronart syndrom, men en diagnos som bör övervägas hos yngre medelålders och medelålders kvinnor utan kardiovaskulära riskfaktorer och som visar symtom som vid akut koronart syndrom. Snabb diagnos och start av behandling är av stor vikt.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Advokaten planerar JO-anmälan
Astrid Lindgren-fallet:

Narkosläkarens försvarsadvokat är kritisk till hur åklagaren skött utredningen. Han anser att det dragit ut på tiden orimligt länge och tycker det är uppseendeväckande att han inte fått någon underhandsinformation alls i fallet.
Narkosläkaren kritisk mot förhörsledarnas brist på kunskap 3436
Astrid Lindgren-fallet:

»Som att bli opererad av någon som inte är läkare.« Så har den dråpmisstänkta narkosläkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus uttryckt sig om de förhör som hållits med henne. Det uppger hennes försvarsadvokat Björn Hurtig.
Advokaten begär total genomlysning av Rättsmedicinalverkets hantering 3436
Astrid Lindgren-fallet:

Nu har tidsfristen löpt ut för försvarsadvokaten att ha synpunkter på och komma med önskemål om kompletteringar till åklagarens förundersökning. Björn Hurtig har fem specifika önskemål.

DEBATT OCH BREV

Måste vägen till legitimation gå via AT? 3437
»Efter fem och ett halvt års studier ska den nyutexaminerade läkaren börja jakten på legi timation. Efter att ha deltagit i rekryteringen till AT-tjänsterna frågar man sig om dagens system har spelat ut sin roll«, skriver Kristian Axelsson och David Svaninger, båda AT-läkare till våren.
Projektledningsgruppen för nationella riktlinjer för hjärtsjukvård:
Ingen evidens för nyttan av ny policy vid asymtomatisk preexcitation 3438
Projektledningsgruppen för de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ifrågasätter värdet av en förändrad prioritering och rutinmässig invasiv elektrofysiologisk utredning vid asym­tomatisk preexcitation.
Replik:
Frågan om handläggning undviks 3439
Tack för genmälet i denna för patienter med asymto­matisk preexcitation viktiga fråga! Tyvärr undviks grundfrågan, nämligen hur vi ska handlägga personer som undersökts med EKG av olika anledningar, och där man funnit preexcitation utan att personen ifråga anger symtom som kan...
Slutreplik om kokleaimplantat:
Alla elever har inte samma behov av stöd 3440
Det har gått många år sedan den första debatten om kokleaimplantat tog fart i Sverige. Kunskapsläget har under denna period successivt utvecklats.
Replik om korttidsintervention för riskabla alkoholvanor:
Screena och ge individuellt stöd – och glöm inte kvinnorna och sjuksköterskorna! 3441
I sitt inlägg om korttidsintervention för riskabla alkoholvanor efterlyser Charlotte Hedberg och medförfattare utvärdering av en mer värdebaserad metod. Detta är en god tanke.
Replik:
Screening kan stjälpa mer än den hjälper 3441
Vi är helt eniga med Andréasson och Romelsjö om att evidensbaserad medicin (EBM) och värdebaserad medicin (VBM) inte nödvändigtvis står i motsats till varandra. VBM är ett resultat av att ett renodlat EBM-baserat handlande kan komma i konflikt med patienters värderingar –...
Prednisolon påverkar Waran-medicinering 3442
Vid antikoagulationsbehandling med warfarin kan INR höjas inom något dygn vid samtidig tillförsel av prednisolon hos vissa patienter, men också (enligt knapphändiga uppgifter i litteraturen) sänkas hos andra. INR bör därför följas noggrant vid ändrad prednisolondosering, skriver Bo Holmström med flera.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Komplettering av fakta om primärpreventiv behandling med implanterbar defibrillator
Jensen och Kesek ger sin syn på behandling med implanterbar defibrillator (ICD) i LT 48/2009, sidorna 3236-41. Deras huvudbudskap är att denna behandlingsform kräver noggrann patientinformation angående risker, komplikationer och behandlingsvinst. Vi instämmer helt i detta.

KULTUR

Darwins dolda känsla för arternas emotioner 3443
Emotioner spelade en stor roll i vetenskapsmannen Charles Darwins liv. Medlidande, nyfikenhet och rädsla påverkade på avgörande vis viktiga val i hans liv. Planen att bli läkare fick avbrytas då Darwin inte stod ut med att närvara då patienter opererades utan bedövning...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3464
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3466
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Internationell hälsodelegation verkar för ett bindande avtal
Klimatmötet i Köpenhamn

En internationell hälsodelegation lägger fram sitt budskap till klimatmötet i Köpenhamn under en rad dagliga aktiviteter vid mötet den 14–17 december. Syftet är att driva på för att klimatkonferensen ska resultera i ett »rättvist, ambitiöst och bindande« avtal.
Blekingeläkare kräver bättre arbetsmiljö
Huvudskyddsombudet vid Blekingesjukhuset har krävt en översyn av läkarnas arbetsvillkor. Facket efterlyser ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.
SBU ska täppa till kunskapsluckor i vården
Genom att hitta och utrangera metoder i vården som inte har visats ha effekt kan miljardbelopp sparas. Det anser Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som får ett nytt regeringsuppdrag att identifiera metoder som kräver ny forskning.
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009
Läkarförbundets organisation ska utredas beslutade årets fullmäktige. Förändringar i omvärlden, som nationella vårdkoncerner, vårdval och fler läkare i privat regi, har väckt frågan om också förbundet och dess organisation behöver förändras. Andra fullmäktigebeslut innebär att Läkarförbundet nu ska verka för en klädsel som identifierar läkares profession, att bakjourskompetens tydligt definieras och bättre sjukhusmat.
Primärvård, jämställda löner och sjukintyg bland besluten
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Läkarförbundet ska verka för att en uppföljning sker av hur det slopade kravet på specialistkompetens i allmänmedicin påverkar patientsäkerheten i primärvården. Det och en hel del annat beslutade Läkarförbundets fullmäktigemöte på fredagsförmiddagen.
2009 års fullmäktigemöte öppnat
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009

Den stundande avtalsrörelsen, behovet av ett kontinuerligt arbete med etiska regler, ekonomistyrning kontra prioriteringar och att det är läkarkåren och inte juridiska dokument som ska definiera vetenskap och beprövad erfarenhet. Det var några ämnen som Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm tog upp i sitt inledningsanförande på torsdagsförmiddagen.