INNEHÅLL NUMMER 52, 2009

REFLEXION

Ett tips inför julen och gott nytt år! 3472
Läkartidningens chefredaktör tackar för det gångna året och kommer med ett julklappstips i sista stund.

LEDARE

Samtal om etik nödvändigt 3475
Läkarförbundet är den medicinska profes­sionens organisation. Till de viktigaste professionsfrågorna hör etiska frågor. En god etik är nämligen en förutsättning för god vård...
Avtalsrörelsen har börjat 3475
Avtalsrörelsen har startat när vi nu överlämnat våra yrkanden. Läkarförbundets yrkanden bygger på att landsting/regioner måste erbjuda läkare konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera läkare...

LT DEBATT

Min önskelista julen 2009 3476
Läkarförbundets förste vice ordförande Marie Wedin skickar en lång önskelista till tomten i år. Vad kan tänkas hamna under granen?
Sjukskrivna dras in i Kafkaprocesser 3477
Apropå! Domstolsreglering av sjukpenning
Är det etiskt rätt av Försäkringskassan att tvinga sjuka personer till domstol för att få rätt till sjukpenning, eller finns det andra sätt att komma fram till en ny rättspraxis? I USA har man som tradition att allt kan regleras i domstol...

AKTUELLT

Aktörsmodellen – handfast verktyg vid etiska dilemman 3480
Medicinsk etik
Den så kallade aktörs­modellen gör svåra etiska problem i vården lättare att överblicka och underlättar besluten, i synnerhet när patienten själv inte kan uttrycka sin vilja. 2005 började den användas på Astrid Lindgrens barnsjukhus och sprids nu till andra avdelningar på Karolinska sjukhuset.
Knappa löneökningar inför årets lönerörelse – arbetsmiljön i fokus 3482
Läkarförbundet överlämnade på fredagen sina yrkanden till Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta inför 2010 års lönerörelse. Arbetsmiljöfrågorna hamnar i fokus. Konjunkturen begränsar utrymmet för löneökningar. En knäckfråga blir kort eller lång avtalsperiod
Bonus för fullständiga sjukintyg 3482
Sjukintygen ska bli bättre, enligt ett avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
– Behov av utbildningsinsatser i att skriva sjukintyg gäller framför allt specialistläkarna, säger Anna Östbom, handläggare vid enheten vård omsorg, SKL.
Genföretaget deCode i konkurs 3483
Efter 13 år och 102 vetenskapliga publikationer ansöker det isländska företaget deCODE Genetics om konkurs. I tidskriften Nature, från 26 november i år, görs en genomgång av företagets historia från uppgång till fall.
»Sjukskrivningsreglerna alltför snäva« 3483
Läkarförbundet var en av de remissinstanser som varnade för att patienter skulle kunna komma i kläm i rehabkedjan där patienter ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.
Läkare ett framtidsyrke 3484
Läkare fortsätter att vara ett bristyrke. Det konstaterar Saco i skriften »Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2014«. Störst är behovet av nya läkare till allmänmedicin, geriatrik, psykiatri och företagshälsovård.
Bättre hygiendisciplin halverade vårdinfektionerna 3484
Ett projekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där man satsat på att öka efterlevnaden av basala hygienrutiner har på drygt ett år minskat förekomsten av vårdrelaterade infektioner från 11,3 till 4,2 procent.
Cancerfallen fortsätter att öka 3484
De senaste decenniernas ökningstakt för antalet cancerfall håller i sig. Det visar en rapport från Socialstyrelsen som bygger på data från Cancerregistret. Bland män är ökningstakten 1,8 procent, bland kvinnor 1,2 procent.
Minskning av vårdrelaterade infektioner räddar hundratals liv 3484
Över 200 personer slipper sätta livet till, 460 vårdplatser har frigjorts och 1,3 miljarder kronor har sparats. I dag presenterade Sveriges Kommuner och landsting resultaten från den fjärde punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner.
Ersättningen till företagshälsa ändras 3484
Nya regler ger företagshälsovården möjlighet att med statliga subventioner utreda arbetsoförmåga de första 45 dagarna i en sjukskrivning. Uppdraget koncentreras till tidiga bedömningar och medicinsk service. En liten peng går också till vanliga läkarbesök. En förutsättning är att arbetsgivaren köper tjänsterna.
Artikeln är uppdaterad 091214.
Tack, alla referenter! 91
Läkartidningens medicinska material ska hålla för en kritisk granskning. Därför referentbedöms våra artiklar av externa experter inom ämnesområdet. Vi vill tacka de referenter som under 2009 hjälpt oss med sakkunniga bedömningar.

MEDICINSK KOMMENTAR

Antibiotikaprofylax sällan indicerad inom tandvården 3485
Angeläget att läkare och tandläkare har en samsyn
Onödig antibiotikaprofylax i samband med tandläkarbehandling är inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och bör undvikas. Vid hög endokarditrisk, neutropeni och ingrepp i strålbehandlat käkben kan antibiotikaprofylax övervägas. Ledproteser, pacemaker, stentar, graft och shuntar är inte indikation för antibiotikaprofylax.

NYA RÖN

Det svenska personnumret 3487
Autoreferat
De svenska kyrkböckerna lade grunden för det svenska personnumret. Registreringen av svenska invånare gjorde det enklare för staten att värva soldater. 1947 introducerades ett niosiffrigt personnummer som bestod av födelsedatum följt av ett tresiffrigt nummer...
Mensstörningar hos tonåringar med typ 1-diabetes 3487
Tonårsflickor med diabetes typ 1 har högre frekvens av amenorré och oligomenorré, längre menscykler och större variation i sin menscykel än kontroller. Mensstörningarna var också allvarligare vid sämre metabol kontroll. Det rapporteras i en studie publicerad i Fertility and Sterility.
Smärta lång tid efter operation för bröstcancer 3488
Många kvinnor som opererats för bröstcancer upplever smärta i och kring det opererade området flera år efter ingreppet. Det visar en dansk studie publicerad i JAMA, som omfattar drygt 3 000 kvinnor. Cirka hälften angav smärta vid uppföljning efter två år.
Ännu oklart om rektalcancer kan opereras laparoskopiskt 3488
Vid kirurgi för rektalcancer är den laparoskopiska metoden (titthålskirurgi) kontroversiell. I en nyligen publicerad spansk randomiserad studie från universitetssjukhuset i Murcia jämfördes laparoskopisk och öppen operation av rektalcancer...

KLINIK OCH VETENSKAP

Svenska 100-åringar blir snabbt allt fler 3489
10-faldig ökning sedan 1970
Antalet personer som är 100 år och äldre har tiofaldigats sedan år 1970. Det är främst tack vare de medicinska framsteg som gjorts vad gäller hjärt–kärlsjukdomar som livslängden ökat. Kalmar län toppar listan på antalet personer över 100 år, 2,0/10 000 invånare; Norrbottens län ligger sist, 0,64/10 000.
Historien om surfaktant 3492
Stor ­upptäckt för de minsta barnen
Här berättas historien om surfaktant, en behandling av för tidigt födda barn med andningssvårigheter som räddat livet på 100 000-tals nyfödda. Surfaktantbehandling är ett av neonatologins viktigaste genombrott. Professor Bengt Robertson, som avled i slutet av 2008, var en av surfaktantforskningens största förgrundsfigurer.

TEMA MEDICINSK ETIK

Etik i vårdens vardag 3497
Tema Medicinsk etik
Den medicinska etiken kan sägas vara det fundament en läkare står på – själva basen i vårdens vardag. Ibland drar etiska regler åt olika håll, då gäller det att prioritera lojaliteten mot patienten.
Etiken är basen i varje läkares vardag 3498
Det har gått över fem år sedan Läkartidningen hade en artikelserie om etik. Det gällde då Etik i ledning, organisation och administration 2003 och Etiskt samtal 2004...
Från läkar­paternalism till patient­autonomi 3500
Patientens ställning i sjukvården har stärkts. Men på samma sätt som läkaren bör respektera patientens rätt att vara med och bestämma bör patienten respektera läkarens professionella autonomi...
Studenter behöver få träna Etik under klinisk praktik 3505
Etikutbildning är så mycket mer än det som rubriceras etik på schemat. Studenternas självupplevda situationer i kliniken är en bra utgångspunkt för att träna förmågan att diskutera och lösa etiska problem i vårdens vardag... WITH ENGLISH SUMMARY

Att utvecka etisk kompetens – går det? 3507
Det är viktigt att läkare visar ett tydligt engagemang för vårdens etiska frågor och ledsagas av sina yrkesetiska regler... WITH ENGLISH SUMMARY

Sjukvårdens metoder bör analyseras ur ett etiskt perspektiv 3510
Varje gång en ny metod införs eller en gammal utmönstras bör en etisk analys göras. En enkel modell presenteras... WITH ENGLISH SUMMARY

När etiska regler drar åt olika håll 3514
Ibland finns det närmast olösliga etiska konflikter, t ex när olika etiska grundregler ställs mot varandra och bara någon av dem kan följas – hur gör man...
Läkaren som riskanalytiker 3517
Med nya metoder inom t ex gen- och nanoteknik kommer målet för dia­gnostik och behandling att förändras och inriktas mot prediktion och prevention. Läkaren får därmed en delvis ny roll... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Den nya influensan påverkar patientsäkerheten – på både gott och ont 3520
Den nya influensan A/H1N1 påverkar patient­säkerhetsarbetet på våra sjukhus både positivt och negativt. Negativt för att den kan bidra till överbeläggningar och omflyttning av patienter. Positivt för att den sätter fokus på hygienfrågor, anser Torbjörn Söderström på Akademiska sjukhuset.
... och genererar anmälningar 3520
Både HSAN och Socialstyrelsen får in anmälningar om den nya influensan. Det handlar om att vården missat dia­gnos eller adekvat behandling eller tvärtom för snabbt låst sig vid hypotesen att patienten haft den nya influensan.

DEBATT OCH BREV

Desinformation om biverkningsriskerna för barn och foster med tiomersal i vaccin 3521
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen informerar inte om de risker som finns med tiomersal i Pandemrix, vaccinet mot den nya influensan, skriver professor emeritus Maths Berlin.
Replik:
Mängden kvicksilver i Pandemrix är inte förenad med ökad hälsorisk 3522
Kvicksilvermängden är inte förenad med ökad hälsorisk, svarar bland andra Mikael Andersson på Läkemedelsverket i en replik.
Riskfyllt kombinera klopidogrel med protonpumpshämmare? 3523
Att utan vidare säga att omeprazol ökar risken för hjärtinfarkt kan vara en för kategorisk och snäv tolkning. I avsaknad av kontrollerade prospektiva studier finns motsägande data och ­ytterligare aspekter värda att beakta och sammanväga...
Vårdbehov och tillgång till vård:
Hur kan vi förbättra hälsan hos utsatta grupper? 3525
»Utsatta grupper i samhället har andra ­och större behov än befolkningen i genomsnitt. En ensidig betoning på låga kostnader vid upphandling ger knappast en god vård för dessa grupper.« Bo Burström och medförfattare sammanfattar ett symposium anordnat av Svensk socialmedicinsk förening.
Man ska’nt drepa vona 3526
Rubricerade uttryck, som är dialektalt (Färila, Hälsingland), är ett visdomsord: Man ska inte döda hoppet. (Jämför det åldriga substantivet vån = möjlighet som man hoppas på...

KULTUR

Vad är Christmas' disease? 3527
Knäcka nötter under julhelgen kan man göra på många sätt, varav ett är att läsa Läkartidningens kultursidor. Där har Gunnar Hjernestam, läkare i Storuman, komponerat en frågesport med tio kryssfrågor, samtliga relevanta för läkekonstens breda fält. Svar och kommentarer följer i anslutning: bland annat får den kunskapshungrige veta vad som menas med »Christmas’ disease«.

RECENSIONER

Vettigt om evidensbaserad vård 3530
Recension
Vettigare vård Evidens och kritiskt tänkande i vården. Författare: Ragnar Levi.
Lärorik inblick i frontallobsdemens 3530
Recension
Frontallobsdemens Författare: Lena Kilander, Pia Landahl, Martin Ingelsson.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3548
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3550
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Alla landsting fick del av kömiljarden
Merparten av alla landsting klarar att ge 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins ramar. Det visar resultatet av den så kallade kömiljarden, som presenterades fredagen den 18 december.