INNEHÅLL NUMMER 1, 2010

REFLEXION

Läkartidningen för och av professionen 4
Som medicinsk huvudredaktör kan det vara passande att jag ägnar det nya decenniets första reflexion åt några tankar om framtiden och inriktning av det medicinskt vetenskapliga innehållet i Läkartidningen...

LEDARE

Året startar med förhandling 7
Under våren kommer stora delar av arbetsmarknaden att förhandla om nya avtal. För Läkarförbundets del startar vi förhandlingarna med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, om det landstingskommunala avtalet, som löper ut den 31 mars...

LT DEBATT

Utan nationellt program för fetmakirurgi väntar kaos 8
I dag saknas resurser till all fetmakirurgisk behandling som behövs. Utan ett nationellt handlingsprogram för fetma­kirurgi väntar kaos, hävdar Björn Fagerberg och Ulf Angerås.
Informerat samtycke – även i Sverige? 9
Apropå! Mammografiscreening
Jag menar att Socialstyrelsen och Läkarförbundets etiska råd bör granska den information som ges till kvinnor i Sverige som kallas till mammografiscreening, skriver docent Annika Forssén på LT Debatt.

AKTUELLT

1/4 av all vård är onödig eller skadlig 12
Vårdmetoder
Så mycket som en fjärdedel av all vård kan vara onödig och patientskadlig, visar en internationell studie. Metoder utan vetenskapligt stöd sprids i vården för att system för införande saknas. Inga tydliga riktlinjer finns heller för ny teknisk utrustning. Här ges några exempel. SBU har nyligen fått i uppdrag att identifiera metoder som kräver ny forskning.
Kunskapsstyrningen glappar 15
Vårdmetoder
Implementeringen av nya metoder och riktlinjer är fortfarande problematisk, visar några rapporter om kunskapsstyrning. Det illustreras i epilepsivården där väl utprovade kirurgiska metoder har svårt att slå igenom...
Västra Götaland har satt upp egen ribba 16
Modell för ordnat införande
Västra Götalandsregionen har skapat en egen utvärderingsmodell där en analys­enhet evidensprövar alla nya metoder som kostar mer än en miljon kronor vid ett införande...
»Skapa tydligare forskningsuppdrag« 16

Tydligare forskningsuppdrag till universitetssjukhusens verksamheter är en mer framkomlig väg än universitetsmedicinska centrum. Den slutsatsen drar Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen, som nu avslutat sitt arbete.
De nationella kvalitetsregistren utreds 17
De nationella kvalitetsregistrens framtid ses över. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) tillsätter en utredning som ska titta på hur registren kan användas för forskning, kvalitetsarbete och effektiviseringar i sjukvården.

NOTISER

Nytt råd för rehab 17
Har de 1,6 miljarder kronor som regeringen satsat på medicinsk rehabilitering gett resultat? Det blir en av frågorna för det nyinrättade »Rehabiliteringsrådet«, som ska bistå regeringen i frågor kopplade till rehabilitering.

MEDICINSK KOMMENTAR

Reviderade blodtrycksmål
i nya europeiska riktlinjer 18
Systoliskt målblodtryck 130–139 mm Hg räcker för riskgrupper
En uppdatering av riktlinjer från European Society of Hypertension (ESH) framhåller bristen på evidens för de ambitiösa blodtrycksmål som hittills rekommenderats för patienter med diabetes, koronarsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom. Nu rekommenderas systoliskt målblodtryck på 130–139 mm Hg.

NYA RÖN

Intelligens och utbildning förlänger livet 20
Autoreferat
Riskerna att drabbas av sjuklighet och att dö i förtid minskar med längre utbildning, yrken med hög­re status och högre inkomst. Sammantaget förklarar dessa faktorer en stor del av all sjuklighet, också i länder som Sverige.
Jävsdeklarationer är inte fullständiga 20
Närmare tre av tio ekonomiska kopplingar mellan läkare och företag redovisades inte i läkarnas jävsdeklarationer. Det visar en undersökning av amerikanska ortopeder som publiceras i New England Journal of Medicine.
Skallskada förvärrar emotionella konsekvenser av tortyr 20
De emotionella konsekvenserna av tortyr förvärras om individen även utsatts för skalltrauma. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Archives of Gen­eral Psychiatry...
PCI eller koronarkirurgi – poängsystem ger vägledning 21
Debatten om huruvida perkutan intervention eller kirurgi är lämpligaste behandling vid kärlocklusioner har pågått länge. En studie kallad SYNTAX har tagit fram ett redskap för att poängsätta och gradera koronarpatologin och därmed fastställa bästa strategi för revaskularisering.
Olönsamt med HPV-vaccination av unga män 22
Många länder har infört allmän vaccination mot humant papillomvirus (HPV) till unga flickor, och Sverige kommer att göra det under 2010. Frågan om också pojkar ska inkluderas har debatterats. En studie publicerad i BMJ visar att detta inte är kostnadseffektivt.
Livsstilsförändringar påverkar diabetesrisk under lång tid 22
Ändrade kost- och motionsvanor kan påverka diabetesrisken på både kort och lång sikt. Det visar en tioårsuppföljning, publicerad i Lancet, av drygt 3 000 överviktiga personer med förhöjda blodsockernivåer och nedsatt glukostolerans.

KLINIK OCH VETENSKAP

Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten 24
Bäst effekt för vårdpersonalens hud – och mot smittöverföring
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett växande problem – handhygien spelar en central preventiv roll. Handsprit är att föredra dels från smittskyddssynpunkt, dels eftersom det är skonsammare för huden än tvål och vatten. Även på eksemskadad hud är handsprit att föredra.
WITH ENGLISH SUMMARY

»Skjut på« och »dra« metod för att minska vård­relaterade infektioner på IVA 28
Pilotprojekt med aktiv uppföljning
För att minska frekvensen vårdrelaterade infektioner inom intensivvården har en kombinerad intervention i flera steg prövats. Lovande resultat visas med införande av bättre diagnostiska metoder och ökad motivation hos personalen.
Kateterablation av förmaks­flimmer – då antiarytmika inte hjälper 32
Indikationen för flimmerablation är i nuläget symtomatisk andrahandsbehandling vid besvärande paroxysmala och persisterande förmaksflimmer hos patienter med små strukturella hjärtförändringar. I framtiden kan indikationerna troligen vidgas. Resurserna är dock inte tillräckliga för den förväntade efterfrågan. Utbyggnad av verksamheten kräver medveten, långsiktig planering.
Klorhexidin gav anafylaktisk reaktion 37
Inte bara läkemedel bör tas med i allergiutredning, visar fallbeskrivning
Allergi mot klorhexidin kan orsaka perioperativa anafylaktiska reaktioner. På grund av ökad användning av klorhexidin i icke-medicinska sammanhang kan detta vara ett tilltagande problem. Därför bör inte bara läkemedel tas med i en allergiutredning, visar en fallbeskrivning.
Papillärt fibroelastom på aortaklaffen 39
Ovanlig orsak till kardiell embolism
Den vanligaste genesen till kardiell embolisering torde vara trombbildning till följd av förmaksflimmer eller hjärtinfarkt. Betydligt mer ovanliga orsaker är benigna tumörer i hjärtat. Artikeln beskriver en 51-årig tidigare frisk man som drabbades av en lindrig (minor) stroke...
WITH ENGLISH SUMMARY

Anemi bör uppmärksammas som differentialdiagnos vid claudicatio 42
Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, peripheral arterial disease, PAD) innebär sviktande cirkulation i benens artärer, och orsaken är åderförkalkningssjukdom [1]. Tillståndet finns framför allt bland mångåriga rökare och är också överrepresenterat bland diabetiker... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Diklofenak och litium är en riskabel kombination 44
Litium interagerar med ett flertal läkemedel, och stigande koncentrationer av litium i blodet innebär risk för flera allvarliga och ibland livshotande komplikationer. Varje nyinsatt läkemedel måste därför enligt HSAN bedömas avseende risk för interaktion med litium.
HSAN går emot vetenskapligt råd om tarmvred 44
Patienten med misstänkt förstoppning skickades hem trots att lavemanget hon fick på akutmottagningen endast haft sparsam effekt. Efter några dagar hittades hon död i hemmet. Obduktionen visade cekalvolvulus.

DEBATT OCH BREV

Försiktighetsprincipen ­och ett institut på villovägar 45
Folkhälsoinstitutet vill motverka all användning av snus, varvid man samtidigt felaktigt påstår att snus inte fungerar som medel vid rökav­vänjning. Det cyniska budskapet till de arma nikotinisterna i de fattiga länderna i Central- och Östeuropa är, något drastiskt uttryckt, att sluta röka (utan hjälpmedel) ­eller dö, skriver professor Robert Nilsson.
Vi ska informera om riskerna 46
Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen replikerar:
Allvarliga hälsorisker kan inte avfärdas med argumentet att de är »mindre farliga« än rökning. Det gäller också snus. Robert Nilsson har sedan 1990-talet försökt sprida osäkerhet kring rökningens risker och bland ­annat hävdat att risken att få lungcancer från passiv rökning är försumbar, skriver Sarah Wamala, generaldirektör, Statens folkhälso­institut, och Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen.
Slutreplik 1:
Folkhälsoinstitutets replik missvisande 47
Generaldirektörerna lägger stor vikt vid plikten att informera om misstankar om snusets fördärvande egenskaper. Därvid är det viktigt att dessa larm är vetenskapligt välgrundade. Så är inte fallet, skriver professor Robert Nilsson.
Slutreplik 2:
Snus – inget effektivt alternativ vid rökstopp 48
Som hälsovårdande myndigheter kan det aldrig vara vår uppgift att försöka förmå människor att bara byta tobaksprodukt och stanna kvar i nikotinberoende, ett beroende som enligt ett internationellt klassificeringssystem är sjukdomsklassat, skriver generaldirektörerna Sarah Wamala och Lars-Erik Holm.
Låt forskningserfarenhet ånyo vara en merit för högre tjänst vid universitetssjukhus! 49
Strama upp karriärgången vid universitetsklinikerna och låt även forskningserfarenhet utgöra en viktig merit, även om startsträckan från där vi har hamnat i dag är lång, skriver professor Hans Jacobsson.
Klinisk forskning får inte framstå som ett nödvändigt ont 49
Såsom nybliven läkare och doktorand läste jag med intresse Olle Stendahls medicinska kommentar i LT 46/2009 (sidan 3066) om klinisk forskning.
Slutreplik 1 om screening för riskabla alkoholvanor:
Större oenighet än det verkar? 50
I sin replik »Screening kan stjälpa mer än den hjälper« till vår kommentar »Screena och ge individuellt stöd – och glöm inte kvinnorna och sjuksköterskorna!«
Slutreplik 2:
Det vi kritiserar är den standardiserade tillämpningen 50
Andréasson och Romelsjö slirar i resonemanget! Med screening avses medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom utan att individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen...
Fick svar från socialministern om privatläkarna 50
Angående vårdval i Stockholms läns landsting. I brev till landstingsledningen har jag redovisat konsekvensen av ett genomfö­rande av vårdvalsreformen enligt landstingets intentioner. Dessa är väsentligt mer rigorösa än de i Region Skåne...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Alltid napp – vad gör man då? 49
Jag har jobbat inom allmänmedicin i 30 år. Min erfarenhet är att vad gäller laboratorieprov så fiskar vi i stora vatten. Sällan får vi napp. Med TSH-, Hb- och glukosprov fångar vi tillstånd med svaga signaler om sjukdom. Men de flesta som vi testar är ju negativa. Det gäller inte för D-vitaminbrist, skriver allmänläkaren Anders Windling.

RECENSIONER

Filosofens skalle kom bort i flytten 51
Recension
Filosofen René Descartes dog en vinternatt 1650 i Stockholm. Han begravdes, flera gånger om genom seklerna, varvid kraniet försvann och var borta ända in på 1820-talet. Turerna som ledde till att skallen till slut kunde återförenas med resten av de firade kvarlevorna, berättas i en bok som anmäls på kultursidorna.
Smarta val för hjärtat – utan pekpinnar 52
Recension
www.sundkurs.se
Webbaserat utbildningsprogram.
Ansvarig: Professor Mai-Lis Hellénius, Karolinska institutet och hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, med stöd från Hjärt-Lungfonden...
En svindlande långdans kring paratyreoidea 53
Recension
Körteljakten
En medicinsk historia
Författare: Jörgen Nordenström.
Förlag: Karolinska Institutet University Press; 2009. ISBN 978-91-8556-524-5...
Vidgat perspektiv på melankoli och psykisk ohälsa 54
Recension
Melankoliska rum
Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid
Författare: Karin Johannisson.
Förlag: Albert Bonniers förlag; 2009...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 74
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 72
Ladda ner pdf