INNEHÅLL NUMMER 3, 2010

REFLEXION

Inte så stickrädda 80
Under förra årets nyinfluensakampanj hängav sig några riksdagsledamöter åt tokerier i Dagens Nyheter. Vaccinationsvilligheten i den lagstiftande församlingen visade sig sviktande. Vaccinet känns otestat och osäkert, tyckte någon. Jag förstår att folk är osäkra, ansåg en annan...

LEDARE

Ny version av etiska regler 83
Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte den 3–4 december 2009 behandlades en proposition från centralstyrelsen om att revidera Läkarförbundets etiska regler. Etiska regler är inte statiska, tvärtom behöver de kontinuerligt ses över...

LT DEBATT

Självmord är inte enbart psykiatrins ansvar! 84
Psykiatrin borde inte ensam få rollen som självmordsförebyggare, då de flesta av riskfaktorerna ligger utanför psykiatrins ansvars- och kompetensområde, anser Lars Jacobsson.

AKTUELLT

Behandlingar ställs mot varandra i ny USA-forskning 86
Effektforskning
»Frågeställningen om en behandling är bättre än placebo är inte relevant för läkare«, säger Harold Sox. Han är läkaren som har ansvarat för prioriteringen av president Obamas nya jättesatsning på forskning som ska testa olika behandlingar mot varandra. Den här veckan kommer han till Sverige.
Åklagaren tillmötesgår advokatkrav 89
Astrid Lindgren-fallet:

Det finns blod kvar, röntgenbilder av flickans hjärna ska läggas till förundersökningen och förhör ska hållas med en överläkare i barnanestesi och intensivvård. Däremot görs ingen genomlysning av RMV:s hantering av ärendet.
Läkare stöder sparkad sjukhusdirektör 89
Ut med populära sjukhusdirektören Margareta Rödén, in med konsultlösningar. Upprördheten är stor bland personalen vid Sundsvalls sjukhus sedan landstingsledningen valt att blanda sig i pågående besparingsarbete.
Uppdaterad 10-01-15
Svenska läkare på Haiti 90
»Jag har jobbat 30 timmar på raken. Hur mycket skadade som helst, aldrig sett något liknande trots många uppdrag.« Så skriver kirurgen Louis Riddez till Läkartidningen i ett sms från Haiti på tisdagsmorgonen.
Uppdaterad 100119 kl 13.10
John Dalli ny hälsokommissionär 90
Maltas hälso- och socialminister John Dalli föreslås bli EU:s nya kommissionär för hälso- och konsumentfrågor. De nya tilltänkta kommissionärerna grillas fram till tisdag den 19 januari i utfrågningar av Europaparlamentet, innan parlamentet går till omröstning 26 januari.
Slut med könsbaserat urval 90
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz meddelade tisdagen den 12 januari att man tänker stryka paragrafen i högskoleförordningen som medger urval på grund av kön vid likvärdiga meriter i syfte att gynna det underrepresenterade könet.
106 miljoner prioriteras bort i Västmanland 90
Efter en prioriteringsprocess har landstinget i Västmanland beslutat att prioritera bort motsvarande 2,5 procent av de ingående verksamheterna. Läkarföreningen är kritisk och menar att delar av beslutet kan strida mot hälso- och sjukvårdslagen.
Uppdaterad 2010-01-14
Nya riktlinjer för diabetesvården 90
Äldre läkemedel – både för tablett- och insulinbehandling – är lika bra som de nya och mycket dyrare läkemedlen, det är ett av budskapen i Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 som Socialstyrelsen publicerade onsdagen den 13 januari. Riktlinjerna innehåller 185 rekommendationer.
Lagförslag om etikprövning av nya metoder 90
Regeringen föreslår i en proposition att nya diagnos- och behandlingsmetoder som kan påverka människovärde och integritet ska bedömas ur individ- och samhällsetisk synvinkel innan de börjar tillämpas i hälso- och sjukvården.
Vetenskapsrådet kräver open access 90/
Forskare som får anslag från Vetenskapsrådet från och med i år måste publicera sina resultat så att de blir fritt tillgängliga för alla, så kallad open access.

MEDICINSK KOMMENTAR

Brister i IT-system för läkemedel 92
Att få fram oberoende och kvalitetssäkrade system är sjukvårdens ansvar
I detta nummer av Läkartidningen presenterar Erik Lexne och medarbetare en enkätstudie, där landets läkemedelskommittéordförande svarat på frågor om hur tillgång, funktion och förvaltning av elektroniska läkemedelstjänster ser ut i landstingen...

NYA RÖN

Behandling med folsyra och vitamin B12 tycks påskynda cancerutveckling 93
Behandling med folsyra och vitamin B12 kan kopplas till ökad risk för cancer och dödsfall bland patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Det visar en norsk studie publicerad i JAMA.
Fetma i ungdomen kopplad
till ökad risk för MS hos kvinnor 93
Övervikt i ungdomen hos kvinnor har samband med multipel skleros senare i livet, enligt en studie publicerad i Neurology. Materialet består av över 200 000 kvinnor som följts i 40 år. MS var vanligare hos de kvinnor som rapporterade ett högt BMI vid 18 års ålder.
Riskabelt revaskularisera
vid aterosklerotisk njurartärstenos 94
Den hittills största studien av endovaskulär intervention vid aterosklerotisk njurartärstenos har publicerats. Cirka 800 patienter randomiserades till antingen medicinsk behandling eller revaskularisering och medicinsk behandling. Studiens konklusion är att revaskularisering medför risk för allvarliga komplikationer.
Rökning riskfaktor för ALS 94
Rökning bör ses om en riskfaktor för amyotrofisk lateralskleros. Det visar en studie publicerad i Neurology. Studien är en genomgång av fältet ALS och riskfaktorer. Två av 28 funna studier befanns ha tillräckligt hög klass för att slutsatser skulle kunna dras.
Lyckad behandling vid malignt insulom – en fallbeskrivning 95
Ett av tio insulinom är maligna, och de utgör en klinisk utmaning då frekventa hypoglykemier handikappar patienten vid spridd sjukdom. Patienten är då bortom kirurgisk bot, och strålterapi är ineffektiv...
Cancer och mobiltelefoni – inget påvisat samband 95
I en undersökning presenterad i Journal of the National Cancer Institute har man inte kunnat finna någon ökad cancerrisk av att använda mobiltelefon. Studien bygger på ett skandinaviskt material och omfattar uppgifter om flera tumörformer i hjärnan under perioden 1973–2004.

KLINIK OCH VETENSKAP

Effektiv och säker läke­medelsterapi kräver bättre IT-system 102
Enkät till läkemedelskommittéernas ordförande visar på brister
Sedan slutet av 1900-talet har hälso- och sjukvården liksom hela samhället datoriserats [1-3]. IT-stöd inom sjukvården märks framför allt vid läkemedelsbehandling, där flera nya tjänster införts: e-recept (e = elektroniskt), beslutsstöd och läkemedelslistor i...
WITH ENGLISH SUMMARY

SD-plasma säkrare än färskfrusen plasma 106
Jämförande studie visar fördelar med industriellt framställd plasma
En jämförande undersökning visar att industriellt framställd plasma (dvs SD-plasma) har avsevärt lägre biverkningsfrekvens än blodcentralens plasma. SD-plasma är virusinaktiverad med solvent–detergent(SD)-metoden. Den har ett något lägre men standardiserat innehåll av koagulationsfaktorer jämfört med blodcentralens plasma.
Knappast djup ventrombos vid normal D-dimer 108
Träffsäker metod minskar behovet av benflebografi, visar retrospektiv studie
Djup ventrombos är ett allvarligt tillstånd, som obehandlat kan leda till döden genom lungembolism. De kliniska manifestationerna varierar markant; enbart klinisk bedömning av misstänkt djup ventrombos är därför otillräcklig och kompletterande diagnostiska test krävs [1-3]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Bestämning av alkohol i utandningsluft kan ge fel mätvärde 110
Varning för ospecifik testning med vissa instrument
Alkoholutandningsprov används vid polisens trafiknykterhetskontroller, inom sjukvården och kriminalvården och allt oftare i arbetslivet. Eftersom ett falskt positivt alkoholutandningsprov kan få mycket allvarliga konsekvenser för den enskilde, bör endast säkra instrument baserade på bränslecell eller infraröd detektion användas i legala sammanhang.
WITH ENGLISH SUMMARY

Lyckat utbildningsprojekt för läkar- och sjuksköterske­studenter 113
Interprofessionellt lärande ger insikter och stärker teamarbete
»Klinisk utbildning på operation« är ett nytt interprofessionellt undervisningskoncept som prövats på Södersjukhuset i Stockholm. Studenterna har självständigt under handledaransvar planerat, genomfört och utvärderat en operation. Projektet har fallit mycket väl ut och ökat deltagarnas förståelse för varandras yrkesroller och stärkt teamkänslan.
WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICINENS ABC

Takykardi på akuten 96
ABC om

Takykardi hos patienter sägs ha en benägenhet att orsaka takykardi hos vårdpersonal. För att undvika detta bör den initiala akuta handläggningen av patienter med takykardi följa ett strikt schema, som presenteras.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kan oseltamivir (Tamiflu) användas ­ vid dialyskrävande njursvikt? 116
Kan oseltamivir (Tamiflu) användas som profylax för och behandling av influensa hos patienter med njursvikt?

PATIENTSÄKERHET

Oansvarig förskrivning underhöll blandmissbruk 118
Att skriva ut flera olika bensodiazepiner och andra för missbrukare höggradigt attraktiva preparat till en patient med känt blandmissbruk, dessutom ofta per telefon och utan journalförd indikation, är att både bidra till och underhålla ett missbruk, anser Ansvarsnämnden.
TIA var stroke 118
»I dag är man allmänt mer aktiv vid misstanke om stroke.« Det skriver HSAN i sitt beslut att varna en läkare som bedömt att en kvinna drabbats av en transitorisk ischemisk attack när det i själva verket var frågan om en stroke.

DEBATT OCH BREV

Vårdval Stockholm skapar en orättfärdig och ojämlik vård 119
»Ett ersättningssystem med bland annat slopat socioekonomiskt index som ersättningsintäkt har lett till vårdförsämringar och arbetsmiljöproblem på vårdcentraler i utsatta områden, enligt utvärderingar av Vårdval Stockholm«. Författaren Jan Halldin förslår några olika åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena.
Replik:
Målet ökad tillgänglighet har uppnåtts 120
Det finns inga belägg för att systemet före Vårdval Stockholm uppfyllde hälso- och sjukvårdslagens krav bättre...
Risker med våld vid polisingripanden 121
Den 6 oktober 2009 försökte en radioreporter bringa klarhet i orsaken till att den 24-årige göteborgaren Johan Liljeqvist avlidit i samband med ett polisingripande efter att han sparkat på en bil...
»Albin« – en primärvårdspatient 122
Sjukvården riskerar att fastna i mätbarhetens återvändsgränd. Men om sjukvården havererar, blir då »Albin« utlämnad till spikmattor och charlataner? undrar Robert Svartholm.
Människa – och maskin 123
National Geographic tar oss till »Bionicåldern«
Januarinumret ­av National Geographic (bilden) handlar om hur människa och maskin smälter samman. Tidskriftens huvudartikel handlar om proteser, och hur ingenjörer kommit allt längre i sitt arbete att ersätta förlorade extremiteter, men också våra sinnen...
Ja till sjukvårdsreform i USA 124
Först på julafton 2009 röstade den ame­rikanska senaten igenom sitt förslag till sjukvårdsreform. USA får dock inte den genomgripande reform många hoppats på...
Rotfyllning av tänder – inte enbart ett odontologiskt problem 125
Vi läkare kommer emellanåt i kontakt med patienter som fått komplikationer efter en rotfyllning vars viktiga uppgift är att varaktigt återställa tandens funktion...
Att skriva eller diktera – det är frågan 126
Hur stor del av vår arbetstid ägnas våra patienter och hur mycket ägnas patientdokumentation? På en allmänläkarkongress i Kroatien besökte vi en kollega som hade ­50–70 dagliga patientkontakter (inklusive recept, blodtryck, blodprov, remis­ser) från kl 9–19...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik:
Hög förekomst av ICD-händelser speglar verklighet även utanför Umeå 126
»Vi välkomnar SBU-projektgruppens kommentar till vår artikel 'Implanterbar defibrillator – med fokus på primärprofylax'«, skriver Milos Kesek och Steen M Jensen«, och framhåller att »det är viktigt att förmedla en realistisk bild av komplikationsförekomsten när man beslutar om implantation eller policyfrågor«.

KULTUR

Inbillningens värld, sjukdomens verklighet 127
Ett bidrag till Franz Kafkas patografi
Författaren Franz Kafka kämpade med tuberkulosen under de sju sista åren av sitt liv, mellan 1917 och 1924. I sitt författarskap dokumenterade han upplevelsen av sjukdomen, reflekterade över dess ursprung och följder. Därmed skrev han sin egen patografi, långt innan begreppet existerade som litterär genre.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 148
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 150
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Svenska läkare redo för Haiti
Minst två svenska läkare, en kirurg och en anestesiläkare, väntade på torsdagen den 14 januari på besked om att få åka till jordbävningsdrabbade Haiti för Läkare utan gränser.