INNEHÅLL NUMMER 4, 2010

REFLEXION

Även billig forskning kan vara bra 156
I en aktuell ledare [BMJ. 2009;339:b4810], indelas utvecklingen av den allmänmedi­cinska (primärvårds-) forskningen i fyra perioder: Tidig klinisk forskning, konsultationsforskning (1960–70-talen), hälso- och sjukvårdsforskning (1980-talet) och translationell forskning...

LEDARE

IT-varning ger säkrare vård 159
Adekvat varningsinformation är avgörande för att skydda patienten mot skadliga och livshotande medicinska åtgärder. Det som vanligen är medicinskt rekommenderat kan bli en dödsdom om det finns speciella faktorer som är okända för behandlande läkare...

LT DEBATT

Har livet ingen början? 160
Befruktningsögonblicket existerar inte
Vi befinner oss på ett sluttande plan i diskussionen om livets början och befruktningsögonblicket. Diskussionen gäller också de riktigt svåra frågorna om sena aborter, eutanasi och vad som är skyddsvärt liv.

AKTUELLT

»Hedersförfattare« förekommer i varannan medicinsk avhandling 164
»Hisnande«, kommenterar dekan
Nästan varannan nydisputerad i medicin uppger att avhandlingen innehåller artiklar med personer i författarlistan som enligt reglerna inte borde finnas med, visar en enkät som Läkartidningen gjort.
PLoS Medicines redaktör:
Unga skolas in i ett beteende                     166
– Den viktigaste försäkringen att forskningen håller god kvalitet och att det som står är sant är att det är rätt personer i författarlistan. Det säger Charlotte Haug, chefredaktör för norska Tidsskrift for Den norske lege­forening och ledamot i styrelsen för Committee on Publication Ethics, COPE...
Medicinska redaktionen kommenterar 167
Läkartidningens undersökning om författarskap i svenska avhandlingar sätter ljuset på känsliga frågor. Vem har rätt att få ära för forskningsresultat? I vilken grad bryter forskarsamhället mot sina egna regler? Det är knappast en nyhet att god vetenskaplig meritering är en...
Louis Riddez från Haiti:
Vårt fokus är på livräddande kirurgi 168
200 patienter ligger i tält – på madrasser, på gamla dörrar, men ofta direkt på betonggolvet, utanför Choscal-sjukhuset, i slum­området Cité Soleil i Port-au-Prince.
ST-inspektioner till IPULS 169
Läkarförbundet vill att Spur-stiftelsen läggs ned och att AT- och ST-inspektionerna tas över av IPULS. Syftet är att specialitetsföreningarna ska behålla inflytande över ST-utbildningen när en marknad för ST-inspektioner väntas uppstå.
Uppdaterad 100225
Antiobesitasmedlet Reductil dras in 169
Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar att marknadsföringstillståndet för antiobesitasmedel som innehåller sibutramin, i Sverige Reductil, dras in. Nyttan är inte större än riskerna, enligt EMA den 21 januari.
Läkarförbundet växer i rekordtakt 169
Inte något år under de senaste 15 åren har medlemsantalet i Läkarförbundet ökat lika mycket som under 2009. Totalt hade förbundet 41 239 medlemmar den 1 januari 2010, vilket är 1 553 fler än ett år tidigare.
Datainspektionen ska syna kvalitetsregister 169
Ett 25-tal kvalitetsregister kommer att granskas av Datainspektionen i en bred tillsyn. Bakgrunden är en händelse i fjol då patienter kontaktades av en insamlingsfond som hade fått adressuppgifter från ett kvalitetsregister.
Svalt intresse för sjukvårdskultur 169
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg erbjuder fem dagars utbildning i svensk sjukvårdskultur i mars. Behovet är omvittnat stort, men bara 9 av 30 platser för kursen är hittills fyllda.
Lättare att komma in på läkarutbildningen 169
För första gången har sökande med 1,7 poäng på högskoleprovet blivit antagna på läkarutbildningen. Till vårens programstart har två reserver antagits i Umeå respektive Linköping som sökt in på detta resultat. Det rapporterar Sjukhusläkaren.se.
Mindre antibiotika i öppenvården 169
Förskrivningen av antibiotikarecept i öppenvården minskade med 7,4 procent mellan 2008 och 2009, visar statistik från Strama, som bygger på apotekens försäljning. I gruppen barn mellan 0 och 4 år var minskningen hela 16,7 procent.

MEDICINSK KOMMENTAR

Cancer är vanligare vid diabetes 170
Kanske spelar själva behandlingen också en roll
Mycket talar för att vissa former av cancer – t ex pankreas-, bröst- och koloncancer – är vanligare vid diabetes. Kanske spelar själva behandlingen också en roll; olika läkemedelsbehandlingar mot hyperglykemi kan tänkas såväl öka som minska cancerrisken.

NYA RÖN

Soja tycks skydda vid bröstcancer 172
Kan mat som är rik på soja minska risken för återfall och död i bröstcancer? Att den möjligheten finns hävdas i en studie publicerad i JAMA. Studien bygger på drygt 5 000 kinesiska kvinnor som opererats för bröstcancer och som därefter följts avseende bland annat kost.
Hjärtskador under kirurgi 172
Avhandling
Det har länge varit känt att blodets halt av hjärtenzymer ibland ökar hos äldre patienter som just genomgått kirurgi. Halterna blir dock sällan så höga att diagnosen hjärtinfarkt kan ställas...
Ateroskleros drabbade redan de gamla egyptierna 173
Kardiologer från USA och Egypten har undersökt förekomsten av ateroskleros hos mumier. Med datortomografi har man letat efter inlagringar av kalciumhydroxiapatit i kärlen, något som har likställts med ateroskleros. Man fann sådana inlagringar hos 9 av 16 undersökta mumier.
HBA1c identifierar riskpatienter inför kolorektal kirurgi 173
Autoreferat
Hyperglykemi ökar risken för komplikationer vid stor kir­urgi. Protokollet ERAS (enhanced re­cov­ery after surgery) är designat för att minska kirurgisk stress, insulinresi­stens och därmed risk för hyperglykemi...
Svagt vetenskapligt underlag för behandling med oseltamivir vid influensa 174
Det vetenskapliga underlaget för behandling med oseltamivir (Tamiflu) vid influensa kan vara svagare än vad som tidigare rapporterats, enligt en metaanalys om neuraminidashämmare som publicerats i BMJ.
Fördubblat antal amerikaner med diabetes 174
Antalet amerikaner med diabetes kommer att öka från dagens 23,7 miljoner till 44,1 miljoner år 2034, vilket resulterar i astronomiska kostnader för den redan hårt ansträngda amerikanska vårdapparaten. Det prognostiseras i en studie som publicerats i Diabetes Care.

KLINIK OCH VETENSKAP

Diagnostik och uppföljning av patienter med små M-komponenter 176
Med sikte på att undvika transformation till malign sjukdom
Med sikte på att undvika transformation till malign sjukdom har en nordisk–brittisk arbetsgrupp utarbetat riktlinjer för handläggning av patienter med nyupptäckta M-komponenter (monoklonala immunglobuliner) och uppföljning av patienter med MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans).
Spur-inspektion:
Instrument för organisatoriskt ­lärande och kvalitetsutveckling 180
Spur-inspektionerna har stor betydelse för att stimulera ett organisatoriskt lärande på övergripande sjukhusnivå. I data från Spur-inspektioner saknas dock uppgift om antalet utbildningsgivande enheter per år för varje specialitet, en mycket allvarlig brist som måste åtgärdas. WITH ENGLISH SUMMARY

Terapiresistent astma orsakades av aspirerad kräftklo 184
Noggrann anamnesupptagning och tidig bronkoskopi hade löst problemet
Noggrann anamnesupptagning och tidig bronkoskopi hade snabbt löst problemet för patienten med astma, som i nio veckor led av andningsbesvär sedan han råkat svälja en kräftklo. Sju akuta läkarbesök på grund av andningsbesvären och två normala lungröntgenundersökningar föregick bronkoskopin.
WITH ENGLISH SUMMARY

Läkemedelsorsakad leverskada
av kosttillskottet Fortodol 186
Säkerheten kring alternativa produkter är ofta dåligt kartlagd. Ett fall beskrivs där ikterus utvecklades hos en patient som ätit ett till synes harmlöst kosttillskott. Orsakssambandet var länge oklart. Senare framkom att preparatet hade manipulerats med en substans med levertoxiska biverkningar. WITH ENGLISH SUMMARY

Nobelpriset om telomerers skyddsfunktion kan ge stor klinisk nytta 190
Flera forskningsmål i sikte … inte bara nya cancerterapier
2009 års Nobelpris i fysiologi eller medicin för upptäckten av hur kromosomerna skyddas av telomerer och enzymet telomeras belönar fynd som fått stort genomslag inom skilda biomedicinska forskningsfält. Flera forskningsmål är i sikte, inte bara vad gäller nya cancerterapier.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Leverbiverkningar av pregabalin (Lyrica) 194
Vilken typ av leverbiverkningar har associerats med pregabalinbehandling?

PATIENTSÄKERHET

Intagningsstopp efter nytt utbrott i Växjö 195
Västerås minskar också vårdplatser efter utredning om spädbarnsdöd
Centrallasarettet i Västmanland minskar antalet vårdplatser för nyfödda. Detta som svar på tre spädbarns död i augusti 2009. De avled efter att ha smittats av multiresistenta bakterier. Ny smittspridning vid neonatalavdelningen i Växjö har lett till intagningsstopp där.
Svensk mall för säkrare kommunikation 195
En svensk mall för den amerikanska kommunikationsmodellen SBAR har tagits fram av Nätverket för patientsäkerhet.

DEBATT OCH BREV

»Strutsstrategi« ger oss inget nationellt program för fetmakirurgi
Ett nationellt program för fetmakirurgi vore naturligtvis utmärkt. Och ännu bättre vore det om ett sådant kunde inlemmas i ett mera övergripande strategiskt tänkande. Just nu stoppar landstingen som strutsen huvudet i sanden, skriver Stephan Rössner.
Sammanfattning av debatten om kvalitetsregistren:
»Registerindustrin undergräver läkekonsten« 196
»Vårdens många mjuka och kvalitativa sidor låter sig inte datafångas och riskerar att trängas ut av opersonliga algoritmer och en teknifierad registermonomani som gjorts till alltings mått«, skriver Bengt Järhult.
»Vikarierande underläkare« – titel utan täckning 197
På många sjukvårdsinrättningar runt om i landet arbetar personer med läkarexamen som ännu inte har legitimerats eller påbörjat AT-tjänstgöring och utför då läkares arbetsuppgifter...
Psykisk och kroppslig sjukdom är sammanflätade hos multisjuka äldre 198
»Vården kan bli bättre med äldrepsykiatrisk kompetens«
Psykiska och somatiska sjukdomar inter-agerar hos äldre, ett förhållande som inte tillräckligt har uppmärksammats i sjukvården. Vi är övertygade om att äldrepsykiatrisk kompetens är ett värdefullt tillskott i vården av multisjuka äldre, skriver Karin Sparring Björkstén och Ingvar Karlsson, Svensk förening för äldrepsykiatri.
Förslag till hantering av symtom relaterade till pisksnärtsskada hör hemma i papperskorgen 200
Just den mänskligt handgripliga kontakten och det personliga mötet med svårt sjuka och handikappade människor är ofta avgörande för att man ska få en balanserad bedömning av så komplexa fenomen som arbetsförmåga och rehabiliteringspotential hos en enskild människa, skriver Rolf Nilzén.
Nilzén verkar ha missförstått syftet med förslaget 201
Replik:

Rolf Nilzén kritiserar vårt förslag till utredningsstöd, men verkar ha missförstått syftet. Det framgår klart av artikeln att formuläret inte är avsett att besvaras av den försäkrade själv, utan användas av den försäkringsmedicinske rådgivaren som ett stöd i att strukturera det många gånger omfattande underlaget, svarar Jorma Styf med flera.
Viktigt att kallelse till mammografi föregås av allsidig och saklig information 201
Läkaresällskapet:

Det är viktigt att personer inte bara kallas till mammografi med automatik utan att kallelsen föregås av en allsidig och saklig information om syftet med den erbjudna undersökningen, inkluderande vinster och risker Margareta Troein Töllborn och Ingemar Engström, Svenska ­Läkaresällskapet.
Skräddarsydd ECT 202
Jag är narkosläkare. En förmiddag härom veckan var min uppgift att ta hand om ECT-verksamheten (det vill säga så kallad elbehandling inom psykiatrin), den som återigen kom i fokus i november i fjol efter två kritiska reportage i SVT-programmet »Uppdrag granskning«...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik om jäv vid fördelning av forskningsmedel:
Vetenskapsrådet bör undersöka samförfattarskap 202
I ett tidigare inlägg hävdade vi att jäv förklarar en avsevärd del av medicinska ämnesrådets bedömningsarbete (LT 30-31/2009, sidorna 1872-3). Trots att det föreligger tre studier som tyder på att detta kan vara ett reellt problem vill Billig och Jacobsson (B&J) i sin replik (LT 37/2009, sidan 2300) inte tro på förekomsten av jävseffekter.
Demensutredningar i två steg – också en organisationsfråga 202
Anders Haglunds insiktsfulla artikel (LT 49/2009, sidan 3358) ger oss möjlighet att ytterligare utveckla våra erfarenheter från projektet Minnesenheten i Nynäshamn (MIN), vilka i stort är helt förenliga med Haglunds argumentation...

KULTUR

Våldet mot världens barn – en pandemi i vår tid 203
Miljoner barn världen över utsätts för våld i olika former. Övergreppen, som omfattar allt från fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande till kommersiell exploatering i arbetslivet, avslöjas nu i boken »Children and violence. The pandemic«. Författaren är läkaren Einar Helander, som baserar sin text på fakta insamlade under sju års forskningsarbete.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 224
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 226
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Situationen möjligen lite bättre
Louis Riddez från Haiti:

Efterskalv på torsdagen fick patienter i Port-au-Prince att fly byggnader för tält. – Situationen är nu möjligen lite bättre, även om vi har enormt många skadade och ser flera fall av gasgangrän, säger Louis Riddez inför sitt fjärde långa arbetspass efter katastrofen.

Fokus på livräddande kirurgi
Louis Riddez från Haiti:

200 patienter ligger i tält – på madrasser, på gamla dörrar, men ofta direkt på betonggolvet, utanför Choscal-sjukhuset, i slumområdet Cité Soleil, Port-au-Prince. Traumakirurgen Louis Riddez har amputerat i 30-timmarspass för att rädda liv. – De medicinska behoven är ofattbara, säger han.