INNEHÅLL NUMMER 7, 2005

LEDARE

Vikten av mångfald 441
Forskarna Hélène Sandmark och Monica Renstig presenterade nyligen i Dagens Nyheter (10/2) en uppmärksammad undersökning av faktorer bakom långtidssjukskrivningarna. Fokus läggs på kvinnorna, som är dubbelt så mycket långtidssjukskrivna som män...
Specialiteter i stöpsleven 441
Under 2002 genomförde Socialstyrelsen en översyn av de medicinska specialiteternas antal och indelning. I utredningsförslaget låg en uppdelning av de medicinska specialiteterna i bas- och grenspecialiteter, en tanke som Läkarförbundet och de flesta specialitetsföreningar ställt... / Hans Hjelmqvist, Charlotta Sävblom
Barn, sex och etik 456
Som läkare kan man inte utan vidare studera patienter eller frivilliga försökspersoner. Även en enkel undersökning behöver granskas av en etisk kommitté. Att få etiskt tillstånd har blivit allt svårare och kostar dessutom en del pengar... / Josef Milerad

AKTUELLT

Resultatet väcker förvåning och besvikelse 452
Reaktionerna på Läkarförbundets enkätundersökning väcker förvåning och viss besvikelse bland läkare. Den bild svaren ger stämmer dåligt med den bild av verkligheten som många har...
Industrins ekonomiska betydelse för läkares fortbildning överdrivs 452
Industrins dominerande betydelse för läkares fortbildning är en myt. En enkätundersökning som Läkarförbundet gjort visar att det snarare är arbetsgivaren som betalar för merparten av kost-, logi- och kurskostnader i samband med läkares fortbildningar...
»Landstingen tar sitt fortbildningsansvar« 453
Varken från arbetsgivarhåll eller från läkemedelsindustrin upplever man resultatet av Läkarförbundets fortbildningsenkät som speciellt förvånande...
Årets bästa artiklar i Läkartidningen 2004 453
Stukade fötter, stressystem och sälfinger är några av ämnena i »årets bästa artiklar« 2004. Den 11 februari fick författarna sina pris, diplom och ett års prenumeration på Läkartidningen, i Läkarförbundets lokaler i Stockholm... / Karin Bergqvist
Små hälsoeffekter av måttligt drickande enligt ny rapport 454
»Sjukvården bör ges större ansvar i det förebyggande arbetet«
Det måttliga drickandets nytta och risker analyseras i en ny rapport som presenteras i nästa vecka. Huvudbudskapet är att måttligt drickande har små hälsoeffekter och att dessa uppträder först efter medelåldern, tydligare för män än för kvinnor...
/ Jan Lind
AT-inspektioner fjolårets Spur-nyhet 455
Specialistutbildningsrådets inspektioner av ST-tjänstgöringarnas kvalitet kompletterades förra året med den första omgången AT-inspektioner. I veckans nummer redovisas de allra första AT-resultaten tillsammans med ST-inspektionerna.

MEDICINSK KOMMENTAR

Fler tesslor – hur snabbt följer vi i spåren? 449
Kommentarer över radiologins tekniska utveckling passerar mycket tidigt sitt bäst-före-datum och har en tendens att snabbt bli herostratiskt ryktbara – verkligheten har så ofta överträffat även ganska erfarna bedömares fantasi... / Anders Lilja
Världen får inte de läkemedel den behöver 450
WHO-rapport föreslår hårdare styrning av läkemedelsindustrin
Under sitt EU-ordförandeskap tog Nederländerna initiativ till en analys av vilka läkemedel som Europa och världen behöver i framtiden. Analysen genomfördes av WHO. En lång rad experter deltog, från svenskt håll bla i avsnittet om antibiotika...
/ Kjell Asplund

NYA RÖN

Att finna nålar i en höstack – genvarianter och risken för läpp-, käk- och gomspalt 456
Isolerad läpp-, käk- och/eller gomspalt (LKG) är en av de vanligaste medfödda missbildningarna. Ungefär 100 barn föds årligen i Sverige med LKG. Trots stora insatser för att kartlägga de underliggande faktorerna är genesen till största delen okänd... / Ola Larson Filip Farnebo
Sentinelnode-biopsi behöver inte ifrågasättas 456
Intralymfatisk metastasering, såsom lymfkörtelmetastaser, intransit-metastaser och satellitmetastaser, är viktiga prognostiska faktorer vid malignt melanom och har samma prognostiska betydelse. Enbart intransit-metastaser har samma prognos som 2–3 lymfkörtelmetastaser... / Jan Mattsson
Exelon visar goda resultat på parkinsonpatienter med demens 457
Demens är vanligt förekommande hos patienter med Parkinsons sjukdom (PS) med en prevalens i tvärsnittsstudier på 40 procent, sex gånger vanligare än hos befolkningen i övrigt... / Johan Lökk
Diskussionen med patienten påverkas av hur kirurgen bedömer komplikationsrisken vid ett ingrepp 457
I England har introducerats informerat samtycke, vilket innebär att patienten inför ett kirurgiskt ingrepp ska informeras om riskerna. Även i andra europeiska länder såsom Frankrike, Italien, Österrike och Tyskland har patientautonomi avseende samtycke ökat... / Marie Wickman
Stöd för att avstå från axillutrymning vid mikrometastas i sentinel node vid bröstcancer 458
Inom bröstcancerkirurgin medförde införandet av sentinel node(SN)-tekniken vid axilloperation mer detaljerad morfologisk diagnostik, som ibland utnyttjar immunhistokemisk färgningsteknik, IHC, av enstaka lymfkörtlar... / Lars Löfgren
Kan protonpumpshämmare öka risken för pneumoni? 458
Nedsatt sekretion av magsyra kan leda till överväxt av patologiska tarmbakterier i magsäck och esofagus, vilket har föreslagits kunna öka risken för nosokomial pneumoni... / Ellen Vinge Per Norlén
Djup ventrombos efter varixkirurgi – viktigt fånga upp riskpatienter 458
Varixkirurgi liksom sklerosering av varicer ses ofta som ganska ofarliga åtgärder, men komplikationer förekommer. En av de potentiellt farligare är djup ventrombos... / Lena Blomgren

KLINIK OCH VETENSKAP

MR-undersökning av hjärnan vid 3 tesla 460
Högre magnetfältsstyrka ger bättre morfologisk och funktionell bild
Magnetresonans(MR)undersökning av hela kroppen är nu accepterad i klinisk verksamhet av bla FDA (Food and Drug Administration, USA) och IEC (International Electrotechnical Commission) för magnetfältsstyrka upp till 4 tesla (T)...
/ Elna-Marie Larsson WITH ENGLISH SUMMARY

Effektiviserad utredning möjlig vid misstänkt akut koronart syndrom 464
Nya undersökningsmetoder kan ge bättre vårdkvalitet och spara resurser
Patienter med symtom som inger misstanke om hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris (akut koronart syndrom [AKS]) är mycket vanliga på svenska akutmottagningar...
/ Ulf Ekelund WITH ENGLISH SUMMARY

Kontaktspårning ett år tillbaka lönar sig 468
Följ Västerbottens exempel för att begränsa klamydiaspridningen i Sverige!
I Sverige har antalet klamydiaanmälningar (Chlamydia trachomatis) ökat markant sedan 1997; klamydia är idag den vanligaste sexuellt överförda infektionen (STI) med bakteriell genes [1]. Klamydia kan ge miktionssveda och flytningar som primära symtom, men är ofta asymtomatisk...
/ Helena Carré WITH ENGLISH SUMMARY

Luftrörsobstruktiva besvär och eksem oväntat vanligt hos svenska spädbarn 472
Intressanta fynd i enkätstudie om kost- och levnadsvanor hos småbarn
Under de senaste decennierna har vi sett en kraftig ökning av allergiska sjukdomar, men trots omfattande forskning vet vi fortfarande inte vilka faktorer som haft störst betydelse för denna ökning. Under en period ansågs inomhusklimat [1] vara en bidragande faktor...
/ Bernt Alm WITH ENGLISH SUMMARY

Barnlöshet – en existentiell kris 478
Val av assisterad befruktning eller adoption bör också ses ur ett livsåskådningsperspektiv, visar intervjustudie
Allt färre människor i Sverige säger sig idag tillhöra den kristna trosgemenskapen eller någon annan etablerad religion. Existentiella frågor om födelse och död, kärlek, lidande och mening väcker dock fortfarande genklang hos människor...
/ Katarina Westerlund

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Litiumorsakad parkinsonism 488
Hur ska man behandla parkinsonistiska symtom (stelhet och tremor) som misstänks vara en biverkan av litium? Är dopaminerg terapi eller antikolinergikum att föredra? Patienten är en man i 70-årsåldern med bipolär sjukdom som behandlas med litium sedan många år... / Pia Holmström, Tom Mjörndal

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Dags för läkarkåren att ta ansvar för sin professionella utveckling 490
Om läkaryrket skall överleva som profession är tiden mogen för ett radikalt grepp om hela kårens fortbildning och vidareutbildning. Beroendet av läkemedelsindustrin måste minska. I ett modernt samhälle behöver också det auktoritära förhållningssättet mot patienterna försvinna... / Gösta Eliasson

DEBATT OCH BREV

Primärprevention av hjärt–kärlsjukdom bör styras av skattning av absolut risk 496
I ett tidigare inlägg i Läkartidningen menade Arne Melander, NEPI, och Gunnar Ågren, Folkhälsoinstitutet, att det är än mer angeläget med sekundärprevention vid hjärt–kärlsjukdomar än med primärprevention, som ter sig föga kostnadseffektivt... / Peter M Nilsson
Ovetenskapligt om självmord bland unga 498
Spekulationer kring smärre förändringar i självmordsstatistiken under enstaka år bör inte få dölja trenden att självmord bland unga har minskat sedan slutet av 1970-talet... / Göran Isacsson
Replik:
Självmord går att förebygga Ingen minskning bland unga 499
Vad som är mest slående i både svensk och europeisk självmordsstatistik är att självmorden minskar i alla åldersgrupper, förutom för de unga... / Danuta Wasserman

KORRESPONDENS

Fel återgivet om SBU och atenolol 503
I Läkartidningen nr 6 2005, sidan 364, anges felaktigt att »SBU år 2004 rekommenderade betablockeraren Atenolol som förstahandsval vid hypertonibehandling«. Påståendet är dubbelt fel. För det första utfärdar inte SBU rekommendationer... / Nina Rehnqvist
Mer om Susanna och Bengt! 503
I LT 50/2004 (sidan 4145) gisslar kollegan Åke Elner oskicket att använda enbart förnamn i annonser, namnskyltar och vid telefonförsäljning. Då landstinget inte kunde tänka sig att förlänga mitt vårdavtal efter fyllda 65 använder jag mitt överskott av energi som... / Julius Soreff
Evidensstödet något starkare för andra metoder enligt experterna 504
I början av december 2004 överlämnade Socialstyrelsen rapporten »Vad vet vi om flickor som skär sig?« till regeringen. Det var slutredovisningen av regeringsuppdrag om flickor som skadar sig själva. Den avslutande rapporten är ett underlag från experter... / Lars Hellgren, Margareta Carlberg
Psykodynamisk psykoterapi lovande behandling vid självskadande beteenden 504
Socialstyrelsen har nyligen publicerat en kunskapsöversikt om flickor som skär sig [1]. För psykoterapi konstaterar Socialstyrelsen att det nästan helt saknas behandlingsstudier som specifikt inriktar sig på ungdomar som skadar sig... / Peter Ankarberg

NYA BÖCKER

Ny utgåva av neuroanatomisk klassiker 505
Per Brodal. The central nervous system. Tredje upplagan. 515 sidor. New York: Oxford University Press; 2004. ISBN 0-19-516560-8. Recensent: Sten-Magnus Aquilonius, professor, Neurocentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala...