INNEHÅLL NUMMER 5, 2010

REFLEXION

Sängplatser, inga problem 232
Haiti, en stekande het dag i januari. Som framgått i Läkartidningen är jag här på uppdrag av Läkare utan gränser. Trots många tidigare uppdrag i katastrofhärdar har jag aldrig sett något liknande...

LEDARE

A Non Smoking Operation 235
När ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå införde obligatorisk rökavvänjning inför planerade operationer höjde en del på ögonbrynen. Vissa tyckte det var diskriminerande och kränkande. Ortopederna menade tvärtom att det var för att hjälpa patienterna...

LT DEBATT

Ett anständigt förslag 236
»De funktionsnedsättningar som arbetsmarknaden accepterar är i dag sjukförsäkringens centrala kriterium. Varför då i konsekvensens namn inte låta arbetsmarknaden själv göra arbetsförmågebedömningen genom att auktionera ut de sjukskrivna?«, undrar Åke Thörn och medskribenter.
Att diktera och samtidigt skriva – det är svaret 237
Apropå! Journalanteckningar
Hans Thulesius har i Läkartidningen under rubriken »Att skriva eller diktera – det är frågan« problematiserat över en för kliniskt verksamma läkare högst relevant fråga. Han argumenterar för att läkaren ska skriva journalanteckningar m m själv och anför ett antal argument för detta.

AKTUELLT

Kliniskt rent. Södersjukhuset högt upp i hygienligan 240
Södersjukhuset har lyckats skapa en hygienkultur hos hela personalen som gör sjukhuset till ett av landets mest framgångsrika i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Anestesi- och intensivvårdskliniken har varit förebild.
Vårdrelaterade infektioner minskar i alla specialiteter 242
Fortfarande har var åttonde inneliggande patient vid en urologklinik en vårdrelaterad infektion, även om man kan se en tydlig minskning.
Omfördelning av arbetsuppgifter kan behövas 243
Socialstyrelsen om läkarbristen:

Det råder fortsatt brist på specialistläkare. Och »om invandringen minskar behövs betydligt fler utbildningsplatser för att svara upp mot efterfrågan på läkare i Sverige«. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i sin senaste rapport om tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.
Papperslösa kan få rätt till vård 243
Asylsökande, gömda och papperslösa kan få rätt till subventionerad vård. Regeringen beslutade den 28 januari att tillsätta en utredning med syftet att anpassa den svenska lagstiftningen till internationella åtaganden.
Uppdaterad 100229
Norrlandsläkare kritiska till vårdvalsvillkor 244
För korta avtalstider, för lite hänsyn till glesbygdens villkor och för snål ersättning per patient är några av de kritiska synpunkterna på vårdvalsmodellerna från läkarföreningarna i Norrbotten och Västerbotten. Norrbottens läkarförening är kritisk till hur reformen skötts.
»Utmaningen gick inte att motstå« 245
Distriktsläkaren Alette Brorstad:

– Utmaningen gick inte att motstå. Men jag vet att den korta avtalstiden gjorde att Praktikertjänst funderade en extra gång innan de ställde sig bakom vår ansökan, säger distriktsläkaren Alette Brorstad, som ansökt om att starta en privat vårdcentral i hemkommunen Piteå i Norrbotten tillsammans med tre kollegor.
EMA positivt till intravenöst oseltamivir 245
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har för första gången gjort ett positivt uttalande om »compassionate use«. I det aktuella fallet gäller det att ett läkemedel används i en ny formulering, när det finns särskilda skäl för det, och trots att det ännu inte är godkänt.
Randning bör betraktas som tjänsteresa 245
När en ST-läkare randar sig hos annan arbetsgivare bör denna utbildning ses som ett led i anställningen hos den ordinarie arbetsgivaren och behandlas som tjänsteresa. Det är det mest fördelaktiga, anser Läkarförbundet.
Vite hotar Karolinska i Huddinge 245
300 000 kronor blir notan varje gång Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge placerar sjukhussängar närmare än minimiavståndet 80 centimeter. Det beslutade Arbetsmiljöverket den 20 januari.
Filippa Reinfeldt talesperson för M i sjukvårdsfrågor 245
Moderaternas partistyrelse har utsett Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, till talesperson i sjukvårdspolitiska frågor.
De får mest av sjukskrivningsmiljarden 245
Värmland, Jämtland och Gotland är de landsting vars sjukpenningdagar minskade mest förra året, med en dryg fjärdedel. De får därmed störst ersättning ur den så kallade sjukskrivningsmiljarden.
Skottskador hör till vardagen 245
Louis Riddez från Haiti:

Skottskador hör till vardagen på Choscal-sjukhuset i Cité du Soleil, Port-au-Prince. Läget börjar annars långsamt stabiliseras på sjukhuset.

MEDICINSK KOMMENTAR

Missfall eller inte missfall – rätt diagnos inte alltid lätt 246
Tidigt ultraljud kan ge fler osäkra diagnoser
Med ultraljud har diagnosen »icke-viabel graviditet« blivit möjlig att ställa allt tidigare. Men det ställer stora krav på undersökaren.

NYA RÖN

Studie av behandlingsförsening vid kolorektal cancer 248
Den från prognossynpunkt negativa effekten av försenad diagnos och behandling av cancer är en fastställd sanning. Detta påstående har dock begränsat vetenskapligt underlag. Det har också påståtts, paradoxalt nog, att lång försening medför förbättrad överlevnad...
Fetma förkortar amerikaners liv 248
Den förväntade livslängden i USA har ökat under senare år, bland annat beroende på att allt färre röker. Men under det kommande decenniet befaras livslängden minska på grund av fetmarelaterade sjukdomar. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine.
Kan SSRI-preparat förändra personligheten? 249
Kan SSRI-preparat förändra patientens personlighet? Det tror i alla fall forskare från USA som presenterar sina rön i tidskriften Archives of General Psychiatry. Studien bygger på 240 personer med depression (major depressive disorder)...
Barnfetma kopplad till genetisk förändring 249
Forskare från Storbritannien visar i en artikel som presenteras i Nature att extrem barnfetma är kopplad till en deletion av en stor del av genomet. Författarna har undersökt 300 barn med extrem fetma; samtliga vägde kring 120 kilo eller mer redan i 12-årsåldern...
Exponering för tobak och bly ökar risken för ADHD 250
Rökning under graviditeten och exponering för bly i barndomen är riskfaktorer för ADHD. Det visar en studie publicerad i Pediatrics. Det tycks dessutom finnas en synergistisk effekt, då barn som utsätts för båda dessa faktorer löper särskilt hög risk.
Migrän med aura kan öka risken för stroke 250
Migrän med aura är kopplad till fördubblad risk för ischemisk stroke. Det är ett av de huvudsakliga resultaten av en metaanalys som presenteras i BMJ. Studien har utförts av forskare från flera amerikanska och europeiska centra...
Leptin tycks minska alzheimerrisken 250
Höga nivåer av hormonet leptin, som syntetiseras i fettväv och som påverkar hunger och mättnad, kopplas till sänkt risk för alzheimer i en amerikansk prospektiv studie som presenteras i tidskriften JAMA. Författarna har följt 785 deltagare med en genomsnittsålder på 79 år...

KLINIK OCH VETENSKAP

Osteoporos­fraktur i sakrum – smärtsamt tillstånd, lätt att missa 251
Sakroplastik ny behandling som ger snabb smärtlindring
Sakroplastik är en minimalinvasiv behandling som ger snabb smärtlindring vid osteoporosfraktur i sakrum, som drabbar främst äldre kvinnor. Behandlingen bör erbjudas patienter med svår smärta som inte förbättras med konservativ behandling.
Mutations­analys av KRAS inför riktad terapi vid kolorektalcancer 255
Kvalitetskontroll av molekylärpatologiska metoder i Sverige
En mutation i genen KRAS är inte ovanlig vid kolorektal cancer. Det gör tumören resistent mot riktad terapi, varför KRAS-mutationsstatus måste fastställas innan behandling kan ges. Ett projekt för att kvalitetssäkra analysmetoderna har genomförts och utvärderats.
Lågdos-ASA bör inte ges som primärprevention 260
Risken större än nyttan – också vid hög risk för hjärt–kärlsjukdom
Risken är större än nyttan då lågdos acetylsalicylsyra ges som primärprevention, dvs till personer med förhöjd risk för hjärt–kärlsjukdom men utan känd sådan sjukdom, visar aktuella data. Detta gäller också vid hög risk för hjärt–kärlsjukdom.

MEDICINENS ABC

ABC om:
Akut gastro­intestinal blödning 263
Patienter med blödning från gastrointestinalkanalen är vanliga på en akutmottagning. Det absolut viktigaste på akutrummet är att identifiera patienter med instabil hemodynamik och åtgärda den.

PATIENTSÄKERHET

Dement fick 14 läkemedel
i stället för tre 268
Apodoslistor blandades ihop
En dement kvinna inkom till akutmottagningen på grund av ascites. Anamnes upprättades utifrån en vårdrapport från hennes gruppboende, och som underlag för en läkemedelslista användes Apodoslistan.
Ickerökares hosta var lungcancer 268
Även om det inte ligger närmast till hands att misstänka lungcancer hos någon som aldrig rökt ska långvariga besvär från luftvägarna utredas noggrant.
Lägg in patienten vid tecken på strokesjukdom 268
Även om neurologiskt status är normalt bör en anamnes med huvudvärk och neurologiska symtom hos en patient som tidigare haft en stroke föranleda en inläggning för utredning.

DEBATT OCH BREV

Tillbaka på ruta 1 269
Fetmapatienter förlorarna när sibutramin (Reductil) dras in
»Patienter med fetma, för vilka Reductil varit en effektiv aptitdämpare med goda effekter på vikten, är förlorare när nu myndigheterna stoppar preparatet«, hävdar Stephan Rössner.
Vem ska bli chef efter dig? 270
Sylf-projekt för bättre generationsväxling i sjukvårdens ledarskap
Med projektet »Vem ska bli chef efter dig?« vill Sveriges yngre läkare uppmana dagens chefer att fundera på vem som ska leda och utveckla framtidens sjukvård.
Mammografiscreening bör fortsätta ­tills full klarhet nås om effekten 271
Peter C Gøtzsche och Karsten Juhl Jørgensen skriver att »den bästa metoden att minska antalet kvinnor som får bröstcancer är paradoxalt nog att avstå från mammografi­screening«. Socialstyr­elsen har å sin sida genom årtionden i många olika sammanhang hävdat att dödlig­heten minskar med 30 pro­cent med mammografiscreening. Vad är sant? undrar Karl-Holger Sjöberg.
Ny checklista från Spur – unik möjlighet testa nya ST 272
Spur:s nya checklista rekommenderas som ett enkelt självvärderingsinstrumet och kan användas som förberedelse inför en kommande Spur-inspektion, skriver Ola Björgell i Spurex, Spur:s ­arbetande organ.
ST-studierektorn viktig för utbildningskvaliteten 273
Det är av stor vikt för utbildnings­kvaliteten under ST att slå vakt om och stärka ST-studierektorsrollen...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Försäkringskassans nyårsgåva 271
»Vilken underbar nyårsgåva!«, tänkte Bengt Järhult när han fick de nya reglementena om sjukskrivningsprocessen. »Äntligen ska det bli lite ordning på mig så jag kan prioritera det viktigaste i min läkargärning«. Men efter att ha läst de 10 tättskrivna sidorna vaknade han senare på natten med flera invändningar malande i huvudet.

KULTUR

»Visbymannens« skelett vittnar om svår smärta 275
Ankyloserande pelvospondylit, även kallad Bechterews sjukdom, förekom redan på faraonernas tid. Och ett skelettfynd i Visby från svensk medeltid talar också sitt tydliga språk. Diagnosen kan bekräftas genom ryggradens typiska utseende, men även genom analys av relevanta gensekvenser i den gamla benvävnaden. WITH ENGLISH SUMMARY

Ny tidskrift om toner som lindrar 277
Music and Medicine publicerar studier som »integrerar medicinsk vetenskap i den musikaliska konstarten, vetenskapen musik i den medicinska konstarten«. Men det görs inom ramen för höga krav på expertgranskad vetenskaplig dokumentation...

RECENSIONER

Ohälsans nollvision hotar välfärdens barn 278
Recension
Välfärdslandets gåta Varför mår barnen inte lika bra som de har det?
Författare: Frank Lindblad, Carl Lindgren.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 300
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 302
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:
Åtalsbeslut på måndag
Chefsåklagare Peter Claeson har meddelat att han fattar beslut i åtalsfrågan på måndag den 1 februari klockan 14.00. Beslutet blir offentligt omedelbart.
»Det lutar alltjämt åt åtal«
Astrid Lindgren-fallet:

Förhör har nu hållits med Per-Arne Lönnqvist, överläkare i barnanestesi och intensivvård vid Astrid Lindgrens barnsjukhus,på advokat Björn Hurtigs begäran, och det närmar sig ett beslut i åtalsfrågan.