INNEHÅLL NUMMER 6, 2010

REFLEXION

Media och säkert sex 308
Hur »farliga« hormonella preventivmetoder är förefaller vara ett favoritämne för svenska journalister, medan frågan synes vara totalt ointressant i övriga nordiska/europeiska länder...

LEDARE

Lång väntan på åtal 311
I förra veckan beslutade chefsåklagare Peter Claeson att åtala en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus för dråp på ett spädbarn. Åtalet bygger på de rättsmedicinska och medicinska utredningar som gjorts, men också på vittnesmål från personer som var närvarande i anslutning...

LT DEBATT

Utvecklingsstörda som begår brott 312
»Antalet fångar med intellektuella funktionshinder har uppenbarligen ökat. De måste identifieras och få en vård anpassad till deras begåvningsnivå«, skriver Karl Grunewald.

AKTUELLT

»Hedersförfattare är ofta läkare« 314
Författarskap
Läkare kräver i strid mot reglerna att få vara med i författarlistan för att samla in kliniskt material till forskning. Det säger en av de nyblivna doktorer i medicin som besvarat Läkartidningens enkät om hedersförfattare.
»Sådana krav kan man inte resa inom vårt yrke« 316
Författarskap
– Har det blivit så att om jag tar en extra bit av levern när jag opererar levern så ska jag bli medförfattare så är det inte rimligt, säger Sten Lindahl, forskningsdirektör på Karolinska universitetssjukhuset.
Bara var fjärde medicinsk fakultet i USA har regler mot spökskriveri 316
En undersökning bland 50 ledande medicinska fakulteter i USA visar att bara en av fem har en policy som uttryckligen förbjuder spökskrivare från exempelvis läkemedelsindustrin i artiklar som författas vid lärosätet...
Läkarförbundet:
Satsa på sjukvårdens IT-stöd 316
Bättre IT-baserade stödsystem i sjukvården vid förskrivning bör prioriteras framför efterkontroll, skriver Läkarförbundet i ett remissvar till Socialdepartementet.
Läkarförbundet:
Samla läkemedelsinformation till barn 316
Bättre läkemedelsanvändning för barn i öppenvård och slutenvård, kräver Läkarförbundet.
Danskt samarbete läkare–industrin offentliggörs 316
Danska läkares uppdrag för läkemedelsindustrin offentliggörs på Lægemiddelstyrelsens webbplats. Danska läkare är enligt lag tvingade att lämna information om eventuella samarbeten med industrin.
Artikel om MPR-vaccin
och autism dras tillbaka 316
Tidskriften The Lancets redaktörer drar tillbaka den omstridda artikel där forskaren Andrew Wakefield 1998 gjorde gällande att en koppling fanns mellan vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) och autism och tarmsjukdom.
Straffrättsjurist förvånad över åtalet 317
Astrid Lindgren-fallet:

Åklagaren i Astrid Lindgren-fallet har inte formulerat någon alternativ gärningsbeskrivning, till exempel att narkosläkaren på ett oansvarigt sätt lämnat kvar ett farligt preparat. Det förvånar Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt vid Uppsala universitet.
»Åtalet rör inte vedertagna principer« 317
Läkarförbundets chefsjurist:

– Många har uppfattat att målet rört de vedertagna principerna för vård i livets slutskede. Men det är tydligt att den här händelsen ligger vid sidan av den »vanliga« vården, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.
Rättegången kan dröja månader 317
Astrid Lindgren-fallet:

Tidigast den 18 februari fattas beslut om när rättegången mot den dråpåtalade narkosläkaren ska hållas.
Astrid Lindgren-fallet:
Läkaren åtalad för dråp 317
Åklagare Peter Claeson väckte på måndagen åtal mot den narkosläkare som sedan i mars 2009 misstänkts för dråp på en liten flicka som vårdades vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Enligt stämningsansökan ska läkaren den 20 september 2008 ha förgiftat flickan genom att injicera narkosmedlet tiopental.
Artikeln uppdaterad kl 15.45.
Färöarna drabbat av ovanlig sjukdom 318
Den ärftliga sjukdomen CTD (carnitine transporter defect) är betydligt mer utbredd på Färöarna än man tidigare har befarat. Nu när 10 000 av de 48 000 färingarna har undersökts har 65 personer upptäckts ha sjukdomen.
Läkarens kön kan påverka sjuskrivningslängd 319
Manliga läkare sjukskriver kortare tid än kvinnliga. Åtminstone tyder en enkätundersökning vid Handens vårdcentral i Haninge på det.
Läkarutbildning och AT kan ses över 319
Utbildningsdepartementet förbereder en eventuell översyn av läkarutbildningen. Bakgrunden är bland annat kritik om att den svenska utbildningen inte lever upp till EU:s regelverk.
»Knapptryckare med lite makt« 319
Riksdagsmannen Göran Thingwall:

Privatläkaren och riksdagsmannen Göran Thingwall hotar med att fälla alliansens uppgörelse om kärnkraften, om inte regeringen backar på taxeläkarnas villkor i vårdvalet.

MEDICINSK KOMMENTAR

Personcentrerad vård – klinikerns comeback 320
Anamnesen och patientens symtom åter i fokus
Genom en enorm teknisk utveckling har vården förändrats dramatiskt. Patientens egen berättelse och uppfattning om sin sjukdom har därmed fått en alltmer begränsad roll. Med personcentrerad vård sätts anamnesen och patientens symtom åter i fokus.

NYA RÖN

Ginkgo bromsar inte kognitiv nedsättning 322
Ginkgo biloba kan inte bromsa kognitiv nedsättning, enligt en studie presenterad i JAMA. Det har hävdats att ginkgopreparat skulle ha en mängd positiva effekter såsom skydd mot demens och förbättrad cirkulation. Den vetenskapliga evidensen för det är svag, närmast obefintlig.
Framsteg i forskningen om kokainberoende 322
Flera intressanta preparat mot kokainberoende är under utveckling: ett vaccin som prövats i kliniska försök, N-acetylcystein, som påverkar de glutaminerga bansystemen, och ett cefalosporinpreparat som tros normalisera glutamatnivåerna.
Ökad risk för kardiovaskulär död efter cancerdiagnos 324
Män som nyligen diagnostiserats med prostatacancer löper ökad risk både att suicidera och att dö till följd av kardiovaskulär sjukdom. Det visar en omfattande svensk registerstudie som presenteras i PLoS Medicine.
Sämre prognos för handeksem vid sent omhändertagande 324
Handeksem har ofta ett långdraget förlopp och kan bli kroniskt. Handeksem är också den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. En dansk uppföljningsstudie av handeksempatienter visar att prognosen blir sämre vid sent omhändertagande.
Gen kopplad till barnastma identifierad 324
En amerikansk forskargrupp har identifierat en gen på kromosom 1 som kan kopplas till barnastma. Rönen presenteras i New England Journal of Medicine.

KLINIK OCH VETENSKAP

Appendicitabscess: Osäkerhet ­råder kring behandlingsprinciper 325
Kartläggning visar på behovet av randomiserade studier
På senare år har primär antibiotikabehandling av appendicitabscesser vunnit insteg i landet, men osäkerhet råder om gällande behandlingsprinciper. Författarna har kartlagt hur svenska patienter med djupa abscesser som första symtom på appendicit behandlas i dag. Kartläggningen visar på behovet av randomiserade studier.
Förvärvad hemofili – förbisedd åkomma med hög morbiditet 328
Om nytillkommen onormal blödning och förlängd APT-tid konstateras hos en patient bör man misstänka förvärvad hemofili och kontakta koagulationsenhet. Tillståndet är ovanligt och allvarligt och kan debutera i många skepnader. Ett nyligen diagnostiserat fall beskrivs. WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER

Preventiv strategi kan bryta ökningen 333
Tema Sexuellt överförda infektioner
Syfilis och gonorré drabbar allt fler – men klamydia står för den största ökningen av sexuellt överförda sjukdomar i Sverige. Ändrade sexualvanor är en av orsakerna. Socialstyrelsen utvecklar nu strategier för att nå fram med preventiva budskap till framför allt ungdomar.
Med bra strategier kan ökningen brytas 334
I Sverige har vi under de senaste decennierna sett en minskning av många infektionssjukdomar. Undantag är framför allt infektioner orsakade av bakterier med nedsatt känslighet för antibiotika och sexuellt överförda infektioner...
Klamydia vanlig orsak till miktionsbesvär 335
Veckans tema om sexuellt överförda infektioner innefattar inte den absolut vanligaste sexuellt överförda infektionen, kondylom. Vi har valt att i stället lägga fokus på sexuellt överförda infektioner som omfattas av smitt­skydds­la­gen: klamydia, HIV och gonorré...
Gonorré ökar kraftigt 336
Från 2007 till 2008 ökade antalet gonorréfall i Stockholm med 34 procent. Den största ökningen – 50 procent – noterades bland män som har sex med män.
Färre unga Sverigefödda smittade med HIV 338
Både i gruppen män som har sex med män och bland injektionsmissbrukare minskar antalet HIV-smittade bland de yngre. Motsvarande minskning ses dock inte bland heterosexuellt smittade... WITH ENGLISH SUMMARY

Klamydia och genital mykoplasma: Epidemiologi och risker 341
C trachomatis i synnerhet men också M genitalium kan orsaka endometrit och salpingit, som i ett senare skede kan ge upphov till ektopisk graviditet... WITH ENGLISH SUMMARY

Klamydia ökade trefaldigt i Dalarna – hur kunde det ske? 346
En muterad variant av klamydia har fått epidemiologiska konsekvenser i Sverige. Varianten, som påvisades i Halland, fick kaskadartad spridning i Dalarna. Vad detta berodde på har undersökts. En tänkbar förklaring är ett utbrett sexuellt risktagande. WITH ENGLISH SUMMARY

Klamydiatest via nätet bra alternativ till prov på mottagning 350
Klamydiatest via Internet har kommit för att stanna. Tillgängligheten ökar, och man når rätt målgrupp, dvs personer i åldern 15–29 år. Dessutom söker fler män; 49 procent av de »nättestade« var män, mot 28 procent vid vanlig provtagning... WITH ENGLISH SUMMARY

Tonårshjärnan, risk och sex 354
Med en haltande bilanalogi kan kanske den rubbade balansen i tonårshjärnan uttryckas som att en stark, högpotent motor ska samspela med riskabelt svaga bromsar och styrsystem... WITH ENGLISH SUMMARY

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention 357
Socialstyrelsens handlingsplan för att få bukt med klamydia­epidemin är fokuserad på unga och unga vuxna. Hälso- och sjukvården behöver evidensbaserade metoder för bl a rådgivning, och skolans roll kan inte nog betonas... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik:
Medicinering av riktigt gamla rena rama experimentverksamheten 361
Åtminstone hälften av alla problem geriatrikern Yngve Gustafson ställs inför som ansvarig läkare på äldreboenden är läkemedelsrelaterade. »Och rätt många av dem är jag ju själv skyldig till.«

DEBATT OCH BREV

Kan läkarkåren acceptera otillräknelighet som krav för rättspsykiatrisk vård? 366
Är det etiskt riktigt att anse samma person vara för sjuk för att få bestämma över sig själv, men samtidigt tillräckligt frisk för att ta fullt straffansvar?, frågar psykiater Fredrik Åberg.
Riktlinjer täcker inte behandlingsbehov för alla med inflammatorisk tarmsjukdom 367
Aktuella riktlinjer täcker inte behovet ­hos patien­t­er med svårbehandlad inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Leu­kocyt­aferes­behandling är omdiskuterad, men goda erfarenheter finns. Sådan ­behandling bör dock förläggas till särskilda centra.
Låg volym inte enda förklaringen till sämre ettårsöverlevnad 368
Vad avgör en framgångsrik hjärttransplantationsverksamhet?
Förutom att artikeln av Dellgren et al i Läkartidningen 49/2009 (sidorna 3332-7) beskriver de utmärkta resultaten av hjärttransplantation vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg utmynnar den ­också i ett inlägg i frågan om hjärttransplantation som rikssjukvårdsspecialitet...
Replik:
Operationsvolymen oberoende prediktor 368
Vi är tacksamma över att Hultman, Tibell och Linde tar upp artikeln av Weiss et al rörande sambandet mellan volym och resultat för hjärttransplantationscentra. Generellt sett anser vi att Hultmans et als budskap är svårsmält då deras inlaga kan tolkas som att volym inte har...
Nödvändigt med breda diskussioner om Vårdval Stockholm 370
Ansvariga sjukvårdspolitiker borde ha en skyldighet att ingripa om det framkommer att Vårdval Stockholms ersättningssystem leder till risker för medicinsk kvalitet och arbetsmiljö och för vårdetiska övertramp.
Slutreplik:
Patienternas behov och val ska bestämma vården – inte politisk detaljstyrning 371
Svensk primärvårds huvudsakliga problem har genom åren varit bristande tillgänglighet och ojämlik tillgång till vård. Där har vi med Vårdval Stockholm, som även Halldin medger, lyckats få en förändring till stånd...
Alltid inläggning vid TIA och stroke? 372
Med anledning av HSAN:s beslut 1272/09 (refererat i Läkartidningen 5/2010, sidan 268), angående inläggningsbehov för patienter med transitorisk ischemisk attack (TIA), anser vi att några kommentarer är på sin plats.

KULTUR

Hon skar ner på kirurgin och började skriva böcker 373
Gabriel Weston, kirurg i London, har skrivit ner tänkvärda tankar i en bok om läkaryrkets vardag, om specialistens möten med kolleger, patienter och anhöriga, men också om privatpersonen bakom operationsmasken, alltid hänvisad att klara känslor, familj och karriär på egen hand. Hennes bok kommer nu i svensk översättning.

RECENSIONER

Handbok i tillfrisknande från sektsjukan 376
Recension
Sektsjuka bakgrund–uppbrott–behandling.
Författare: Gudrun Swartling, Håkan Järvå, redaktörer.
Lärobok i bemötandets svåra konst 377
Recension
Kommunikation Samtal och bemötande i vården
Författare: Bjöörn Fossum, redaktör.
Etik utan gränser – men var är Sokrates? 377
Medicinska etikens abz
Författare: Niels Lynöe, Niklas Juth.
Inspiration och stöd till allmänmedicinare 378
Recension
Allmänmedicinens vardag – mitt i det mänskliga
Författare: Christer Petersson.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 400
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 402
Ladda ner pdf