INNEHÅLL NUMMER 7, 2010

REFLEXION

Dörrar som öppnas i forskningens värld 408
Vetenskapens värld finns på nätet men den är till stor del ett inhägnat territorium. Surfa på Lancet.com på hemma­datorn så förstår du vad jag menar. Abstract men inte längre...

LEDARE

Kommunikation – en säkerhetsfråga 411
För två veckor sedan gick den femte nationella patientsäkerhetskonferensen av stapeln i Stockholm. Sedan den första konferensen för åtta år sedan har intresset ökat lavinartat. Årets konferens lockade över 1 500 personer...
Viktigt steg mot bättre patientsäkerhet 411
Förra veckan presenterades lagrådsremissen »Patientsäkerhet och tillsyn«, det välkomna förslag som innebär ökat fokus på det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Vårdgivarna föreslås få ett större och tydligare ansvar för patientsäkerheten...

LT DEBATT

Dagens medicinska etikutmaning 412
»Medicinsk etik upplevs ibland som ett finrum där man på teoretisk nivå diskuterar intressanta existentiella frågor. Vi vill hävda att det finns andra etikfrågor av potentiellt livsavgörande art«, skriver Andrén-Sandberg och Permert.

AKTUELLT

Kirurgen Louis Riddez efter jordbävningskatastrofen:

»Jag har aldrig sett något liknande« 416
Tidiga sjukvårds­insatser måste få prioritet vid jordbävning i tätt­befolkade områden, säger traumakirurgen Louis Riddez efter insatserna i Haiti veckorna efter jordbävningen den 12 januari.
Lagrådsremiss »Patientsäkerhet och tillsyn«:
Lättare att bli av med riskindivider i vården 420
Det ska bli lättare att sortera bort riskindivider bland vårdanställda, och lättare för patienter att anmäla vårdskador. Samtidigt åläggs vårdgivarna att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det framgår i den lagrådsremiss som regeringen överlämnade på tisdagen.
Uppdaterad 100209
WHO föreslår etiska regler för utlandsrekrytering 420
Rekrytering av vårdpersonal från utvecklingsländer måste ske på ett sätt som gynnar hälsosystemen i dessa länder. Det är innebörden ett förslag till global kod för rekrytering av vårdpersonal från Världshälsoorganisationen, WHO.
Arbetsmiljöverket tar krafttag mot överbeläggningar 421
Arbetsmiljöverket gör under 2010 en särskild satsning mot överbeläggningar. Under året planerar myndigheten att genomföra runt 200 besök på sjukhus i hela landet, med inriktning på akutmottagningar.
Oppositionen vill skrota Vårdval Stockholm 421
Vårdval Stockholm kommer att skrotas om oppositionen vinner valet. Den rödgröna alliansen i landstinget har kommit överens om en ersättningsmodell som i högre grad bygger på vårdtyngd och socioekonomi och i mindre grad på antal besök.
Statsbidrag till äldrevården blir prestationsbaserade 421
Det ska bli lönsamt för landsting och kommuner att rapportera till kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret och Senior Alert. Detta som ett led i att successivt ersätta de årliga statliga stimulansmedlen för bättre kvalitet i äldrevården med ett prestationsbaserat system.
Ny utredning om regionindelning 421
Regeringen beslöt på torsdagen att gå vidare i frågan om regionindelning. En särskild utredare ska undersöka gränsdragningar som uppfyller indelningslagens krav.
Oklart vad handledningen ska ge 421
Det saknas återkoppling och möjlighet till reflektion i handledningen av läkarstudenter. Det saknas också tydliga mål med handledningen. Det hävdar vårdpedagogen Maria Skyvell Nilsson, som den 12 februari lägger fram sin avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Revisorer kritiserar Vårdval Stockholm 421
Det är lätt för en utförare att komma in i Vårdval Stockholm men svårt för landstinget att återta en auktorisation. Det konstaterar landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting efter att ha gått igenom regelböckerna för samtliga tio vårdvalsområden i landstinget.

MEDICINSK KOMMENTAR

PSA-test – styggelse eller välsignelse? 422
Längre uppföljning krävs för att vi ska få svar
PSA-test för att hitta prostatacancer i tidigt skede är ännu i stöpsleven. Ingen av de båda stora screeningstudierna har tillräckligt lång uppföljningstid för att man säkert ska kunna väga fördelar mot nackdelar.

NYA RÖN

Överdödligheten vid diabetes minskar 424
Autoreferat
Den hittills lägsta publicerade överdödligheten vid diabetes rapporteras i en svensk studie från Laxå. I drygt 30 år har man där följt trender i mortaliteten hos personer med och utan diabetes.
Antidepressiv behandling kopplad till ökad risk för stroke 424
Kvinnor i åldern 50-79 år som behandlas farmakologiskt för depression löper ökad risk att drabbas av stroke, enligt en studie publicerad i Archives of Internal Medicine.
Lipidpåverkande protein och risk för demens 425
En punktmutation i proteinet CETP (cholesterol ester transfer protein) tycks ha samband med minskad risk för demens, enligt en studie publicerad i JAMA.
Incidensen av gallsten: symtom och riskfaktorer 425
Autoreferat
Att stenar i gallblåsan är vanligt förekommande i västvärlden och att de flesta individer med stenar i gallblåsan är besvärsfria är väl känt efter flera scree­ningstudier med ultraljud...
Genetiska riskfaktorer för KLL funna 425
En studie presenterad i Nature Genetics visar att det sannolikt är en mängd områden i arvsmassan, inte en eller två huvudsakliga gener, som kan kopplas till ökad risk för kronisk lymfatisk leukemi.
Genetiska rön kring lepra 426
Sex gener som kan kopplas till lepra har identifierats i en multicenterstudie gjord av forskare från Singapore och Kina. Rönen presenteras i New England Journal of Medicine. Generna tros vara förklaringen till att alla som smittas inte utvecklar symtom.
Kaffe skyddar mot diabetes 426
Kaffe tycks minska risken för diabetes typ 2, och en liknande effekt noteras för te. Det visar en metaanalys av 18 prospektiva studier som totalt omfattar drygt 450 000 personer.

KLINIK OCH VETENSKAP

Drastisk ökning av unga som slutenvårdas efter självskada 428
Läkemedel vanligaste skademetod
Självskador som leder till slutenvård har under perioden 1997–2007 ökat markant bland 15–19- och 20–24-åriga kvinnor och bland 20–24-åriga män. Samtliga skademetoder – inklusive skärningar – ökade, men läkemedelsförgiftningar dominerade starkt.
Stor andel svenska män PSA-testade för tidig prostatacancer 432
Men provets nackdelar känner få till
Testning för PSA (prostataspecifikt antigen) har nu visats minska dödligheten i prostatacancer, men till priset av betydande överdiagnostik och överbehandling. Socialstyrelsen har, i likhet med andra myndigheter och professionella organisationer, bedömt att allmän screening med...
WITH ENGLISH SUMMARY

PSA-testet håller inte för screening 436
Bra – men inte tillräckligt bra
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige. Vad kan vi göra åt det? Med hjälp av PSA-test, dvs mätning av serumnivån av prostataspecifikt antigen (PSA) och prostatabiopsier kan prostatacancer upptäckas i...
Spinal dural arteriovenös fistel – ovanlig, botbar orsak till paraplegi 440
Tidig diagnos och behandling kan ge total symtomregress
Spinal dural arteriovenös fistel kan orsaka venös stas i ryggmärgen med progressiv torakolumbal myelopati. Avgörande för prognosen är tidig diagnos och behandling. Tillståndet är dock kliniskt svårdiagnostiserat. Diagnosen ställs med MRT och verifieras med spinal angiografi. Behandlingen är antingen endovaskulär eller kirurgisk.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Korsreaktivitet mellan ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare 444
Är det möjligt att ge ­kandesartan (till exempel Atacand) till en patient som fått angioödem under enalaprilbehandling?

PATIENTSÄKERHET

Öppenhet ett ledord efter ett allvarligt tillbud i vården 445
Konferens
Öppenhet, även mot anhöriga och den personal som inte är direkt berörd, är ett ledord för att på ett bra sätt hantera en allvarlig händelse i vården. Det framgick på ett seminarium under patientsäkerhetskonferensen som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö.

DEBATT OCH BREV

»Sluttande planet« och starka känslor – svår kombination? 446
»Användaren av sluttande plan-argumentet riskerar att bli det första offret för sin egen retorik.« Risken med denna form av argumentation exempli­fierar Lynöe och Juth med diskussionen om apatiska barn.
Om sakernas tillstånd i konungariket Sverige, närmare bestämt inom sjukvården 447
Undertecknad är nyss fyllda 65 år och har jobbat hela mitt yrkesliv i offentlig sjukvård, praktiskt taget hela tiden som kirurg. Jag har huvudsakligen arbetat på små sjukhus, även om jag som de flesta andra i min generation även tjänstgjort på universitetssjukhus...
»Stärkt skydd för personliga integriteten bör få återverkningar inom sjukvården« 448
Sjukvården, integriteten och reformering av grundlagen
Läkarens tystnadsplikt är inte absolut utan kan åsidosättas när allmänintresset så fordrar. Förhoppningsvis får regeringens proposition om reformerad grundlag med stärkt skydd för den personliga integriteten återverkningar inom sjukvården...
Handläggning av urinvägsinfektioner hos äldre kvinnor – ett förslag 450
I LT 15/2008 presenterade Malin André och Sigvard Mölstad nya riktlinjer för dia-gnostik och behandling av blåskatarr hos kvinnor, framtagna av Läkemedelsverket och Strama [1]...
Replik:
Svårt ange specifik åldersgräns Inte okomplicerat med checklista 450
Vi är helt överens med Nils Rodhe om att miktionsbesvär hos äldre kvinnor ofta har andra orsaker än bakterie­infektion. Det innebär att dia­gnostik och behandling enbart på anamnesuppgifter måste ske med ökad noggrannhet, vilket ställer krav på välutbildade...
Varför skenar kostnaden för pregabalin (Lyrica)? 451
På bara tre år har kostnaden för öppenvårdsförsäljningen i Sverige av pregabalin (Lyrica) ökat från 52 miljoner kronor till ofattbara 230 miljoner kronor. Vad har hänt? Har förekomsten av neuro­patisk smärta som ­inte kan behandlas med kostnadseffektiva förstahandsläkemedel ökat...
Livsviktig varningsbricka 452
För en tid sedan sövde jag en i övrigt väsentligen frisk kvinna för en elektiv operation av varicer. Operationen – hög underbindning, strippning och lokala excisioner – förlöpte utan komplikationer, och hon gick hem som planerat samma ­eftermiddag...
Streptomycin från Sverige till Hamburg 1948 452
I en artikel i Der Spiegel 1948, »SOS für Hannelore. Wer rettet ein deutsches Kind?« berättas att en liten flicka i Hamburg vid namn Hannelore Wegener år 1948 behandlades för en livshotande cerebral infektion med svenskt...
Äras den som äras bör 452
I sin artikel »Vargen är redan här« i Läkartidningen erinrar Kronvall och Giske om Aisopos’ fabel om pojken som ropade »vargen kommer« tills byborna tröttnat och vargen i lugn och ro kunde äta upp dem.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Livräddande operationer på Hôpital de la Communauté Haitienne i Port-au-Prince 452
Ett team bestående av tio personer, varav tre läkare (kirurg, narkosläkare och barnläkare), fyra sjuksköterskor (operationssköterska och avdelningssköterskor) och tre logistiker, reste till Port-au-Prince, Haiti, den 19 januari och stannade till den 29 januari...

KULTUR

Sven Hedins reseapotek väckte lamans nyfikenhet 453
När den svenske upptäcktsresanden Sven Hedin i februari 1907 besökte det tibetanska klostret Tashilunpo överlämnade han en säregen vänskapsgåva till hans helighet Panchen lama. En skinande aluminiumbox i en dokumentportföljs storlek innehållande ett reseapotek, komplett med dåtidens västerländska medikament mot allehanda krämpor som en resande kunde drabbas av.

RECENSIONER

Prokrustes’ politik i förskolan? 456
Recension
Förskola för de allra minsta. På gott och ont.
Författare: Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt och Gunilla Niss.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 476
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 478
Ladda ner pdf