INNEHÅLL NUMMER 8, 2010

REFLEXION

Oväntade hjärtstopp skördar många offer 484
Ett angeläget ämne – hjärtstopp – behandlas i veckans nummer av Läkartidningen i ett knippe om fem artiklar. I tillägg till de temanummer som vi publicerar med relativt regelbundna intervall samlar vi nu de aktuella artiklarna under vinjetten »Special«... / Jan Östergren

LEDARE

»Chef i vården« går vidare 487
I en ledare i Läkartidningen tog vi upp en av sjukvårdens verkliga nyckelfrågor: den framtida försörjningen i fråga om goda ledare och chefer. Hur ett professionellt ledarskap i vården kan säkras.

LT DEBATT

Därför behövs nya föreskrifter om blodverksamhet 488
Socialstyrelsen inför ett års karenstid för blodgivare med sexuellt riskbeteende
Trots de urvalsregler som gäller för blodgivning händer det att personer ger blod efter att ha utsatts för risker som kan ha inneburit smitta. Med nya föreskrifter om blodverksamhet kommer efterlevnaden av regelverket förhoppningsvis att öka, skriver Anders Tegnell och medarbetare på Socialstyrelsen.
En svensk underlåtelse – och förpliktelse 489
Apropå! Progesteron och klimatet
Knappast någon reellt påverkbar faktor är viktigare för världens klimat än världens befolkningsökning. Kinas befolkningspolitik, bara ett barn per familj, har varit en stor framgång...

AKTUELLT

Svenska kvalitetsregister öppnar sig mot utlandet 492
Två av tre svenska nationella kvalitets­register samarbetar med andra länder. Det senaste i raden av utbyten pågår mellan den tyska koncernen Schön Kliniken och svenska Global Health Partner, där det svenska ryggregistret används.
Konsultföretag vill göra industri av kvalitetsregister 493
Sverige och dess kvalitets­register har viktiga konkurrensfördelar gentemot andra länder, men en kraftig ökning av resurser behövs för att skapa en industriell plattform. Så ser Boston Consulting Group, BCG, på kvalitetsregistren...
Växjöläkare delgiven misstanke om dödshjälp 494
En läkare vid Centrallasarettet i Växjö, som för tre år sedan misstänks ha gett en kvinnlig patient aktiv dödshjälp, delgavs på tisdagen misstanke om mord.
Patienter nöjda med primärvårdsläkare 494
Patienter i primärvården ger läkare toppbetyg för bemötande, respekt för patienten och förmåga att svara begripligt på frågor. Däremot bör läkare bli bättre på att informera om eventuella biverkningar av läkemedel. Det visar Sveriges Kommuner och landstings »Nationell patientenkät«.
Astrid Lindgren-fallet:
Rättegång först till sommaren 494
Den 31 maj startar rättegången mot den dråpmisstänkta narkosläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Totalt åtta dagar har avsatts för förhandlingarna vid Solna tingsrätt. De avslutas den 11 juni.
»Risk för negativ spiral med ännu färre doktorer« 495
Byte av landstingsråd i Västernorrland betyder ingenting

Landstingsrådet Ewa Söderberg valde måndagen den 15 februari att avgå efter omfattande kritik. Hon ersätts av Elisabeth Strömquist (S), som lovar en bättre dialog med de fackliga organisationerna. – Jag kan inte se att det betyder någonting så länge som fattade beslut ligger kvar, kommenterar Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.
Uppdaterad 100218
Misstroendeförklaring mot landstingsdirektör 495
Medelpads läkarförening antog på torsdagen en misstroendeförklaring mot landstingsdirektör i Västernorrland och sjukhusdirektören vid Länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand, där en kvarts miljard ska sparas med hjälp av konsultföretaget Mantecs, som anlitats i strid mot lagen om offentlig upphandling.
Göteborg och Lund får utföra hjärttransplantationer 495
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund ska få utföra hjärttransplantationer, meddelar Socialstyrelsen.
Hälsoval slår mot glesbygd 495
Jämtlands vårdval hotar att slå mot hälsocentraler i glesbygd. Landstingsdriven verksamhet ska samtidigt spara 15 procent. Hittills har ingen privat vårdgivare ansökt om ackreditering.
»Låt studenter och fack få plats i fakultetsledningarna« 495
Läkarförbundet är positivt till förslaget att regleringen från statens sida av lärosätenas inre organisation ska minska.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kronisk litiumförgiftning kan vara svår att upptäcka 496
Giftinformationscentralen kontaktas re­gelbundet i sin telefonrådgivning angående litiumintoxikationer. Förfrågningarna gäller både patienter som avsiktligt intagit enstaka akut överdos och patienter där kronisk förgiftning uppkommit trots normal terapeutisk dosering...

NYA RÖN

Effekten av antidepressiva beror på depressionens svårighetsgrad 498
Vid svår depression råder det inget tvivel om att antidepressiv medicinering har effekt, medan effekten är minimal eller saknas vid lindrig eller moderat depression. Det rapporteras i en studie publicerad i JAMA.
Metodvalet viktigt vid operation av malignt anorektalt melanom 498
Autoreferat
I en nyligen publicerad artikel redovisas behandlingsresultat avseende primärt anorektalt malignt melanom under 40 år i Sverige.
Modern teknik kan förbättra mammografin 499
Avhandling

Mammografi är en av de tekniskt mest krävande medicinska avbildningsmetoderna. Men både bildkvalitet och brusförhållande kan förbättras med ny teknik. Det visar en doktorsavhandling från KTH.
Samband mellan D-vitamin och kolorektal cancer 499
Kan D-vitamin skydda mot kolorektal cancer? Det hävdas i en artikel publicerad i tidskriften BMJ. Studien omfattar drygt 520 000 deltagare från tio europeiska länder, däribland Sverige...
Kolesterolsynteshämmare – framtida kandidat för immunterapi mot cancer 500
Autoreferat

I en studie med svenskt deltagande, presenterad i Nature Medicine, visas hur tumörceller producerar kolesterolmetaboliter, som hämmar kroppens immunförsvar. Ämnen som hämmar denna produktion kan vara en strategi för cancerbehandling.
Kopplingen mellan migrän och ljusstimulering kartlagd 500
Att starkt ljus kan förvärra symtomen vid migrän är välkänt. Nu har en grupp forskare identifierat en anatomisk grund genom vilken ljus och smärta kan kopplas ihop. Rönen presenteras i tidskriften Nature Neuroscience. Studien bygger på 20 blinda individer med migrän...

KLINIK OCH VETENSKAP

Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus 502
10 000 drabbas varje år – bara drygt 300 överlever
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus, bara drygt 300 överlever. Tidig hjärt–lungräddning (före ambulansens ankomst) kan dubblera, till och med tredubbla, överlevnaden.
Utvecklings­arbete kan ge bättre resultat efter hjärtstopp på sjukhus 506
Defibrillering inom 3 minuter ett mål
Utvecklingsarbetet kring hjärtstopp på sjukhus har i Sverige och många andra länder i västvärlden släpat efter jämfört med situationen vid hjärtstopp utanför sjukhus. Detta är egentligen förvånande, och orsaken är inte känd...
Internationell och nationell konsensus om bästa vård efter hävt hjärtstopp 510
Många patienter blir helt återställda
Huvudpunkterna i de internationella rekommendationerna för vård efter hjärtstopp är att diagnostisera och behandla bakomliggande sjukdom, ge god allmän intensivvård, överväga hypotermibehandling och standardisera prognostisering och uppföljning.
WITH ENGLISH SUMMARY

Plötslig hjärtdöd bland unga – viktigt hitta riskindivider 516
Ett antal bakomliggande diagnoser har identifierats, flera av dem är ärftliga
Plötslig hjärtdöd bland unga – viktigt hitta riskindivider Incidensen av plötslig hjärtdöd bland unga minskar inte, till skillnad från incidensen i den generella populationen. Riskpatienten är svår att identifiera. EKG-förändringar och symtom är dock vanliga och bör utredas. En antal bakomliggande diagnoser har identifierats, flera av dem är ärftliga.
Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott 521
Många läkemedel för såväl kardiellt som icke-kardiellt bruk kan i sporadiska fall öka risken för livshotande kammararytmier via en förlängning av QT-intervallet (proarytmiska läkemedel), enligt en omfattande litteratur. En relativt aktuell studie hävdar att 2 procent av Sveriges befolkning dagligen intar ett potentiellt proarytmiskt läkemedel. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

IT-relaterade misstag i minst vart tionde lex Maria-fall 526
Andelen IT-relaterade misstag i vården ökar successivt. »Vi ser hur IT-system byggs ut och byggs om, och på vägen tappar de ansvariga ofta greppet om sina egna system«, konstaterar Carina Forsberg.
Nya journalsystem ger nya typer av avvikelser 527
Datoriserade journalsystem leder till ökad följsamhet till Socialstyrelsens föreskrifter men också till nya typer av risker och avvikelser. Det visar en granskning av journalsystemet vid Karolinska universitetssjukhuset...

DEBATT OCH BREV

Ska HPV-test ersätta gynekologisk cellprovtagning hos kvinnor i menopaus? 528
Flertalet kvinnor i menopaus med förstadier till cancer på livmodertappen får beskedet att cellprovet är normalt, vilket kan vara ett »falskt negativt svar«. Ett HPV-test av vaginalsekret ger tre gånger så stor möjlighet att finna förstadier till livmoderhalscancer hos äldre kvinnor, hävdar Inger Gustavsson och medförfattare.
TLV granskar pregabalin (Lyrica) 529
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kommer i vår att granska de läkemedel som används vid bl a epilepsi, däribland pregabalin (Lyrica) och även t ex gabapentin och lamotrigin. Syftet är att ta ställning till om dessa läkemedel även i framtiden ska ingå i högkostnadsskyddet...
Patienters upplevelser och problem med tabletter som måste delas 530
Kniv, sax eller rakblad ...
Att förskriva doseringar som innebär delning av tabletter är vanligt och ofta onödigt. Nuvarande regelverk, som tillåter endast farmaceuter att föreslå läkare att byta till en styrka som motsvarar den ordinerade doseringen, bör ändras, anser Anna Hellberg och medförfattare.
Synd om doktorn? 531
– Jag tycker synd om doktorn, sade den gamla kvinnan till mig. Fullt sysselsatt var jag att med CO2-lasern bränna bort hennes tjocka, bruna skorpiga keratoser; jag hade just börjat...
Pragmatiskt om vitamin D som kosttillskott till mörkhyade 531
Det är dags att rekommendera D-vitamintillskott till alla mörkhyade i Sverige...
Läkarstudenter behöver kunskap om långvarig smärta 532
Frågar man de svenska universitet som har läkarutbildning hur mycket man undervisar i ämnet långvarig (kronisk) smärta, får man knapphändiga svar som är svåra att både tolka och redovisa, då man inte skiljer på akut ­re­spektive kronisk smärta...

KULTUR

Den diktande ST-läkaren skulle bota mänskligheten 533
Den engelska poeten John Keats är en typisk representant för den romantiska diktningen i Europa i början av 1800-talet. Egentligen började han sin karriär som läkare på motsvarande dagens ST-nivå men chockerades av den samtida sjukvårdens råa verklighet. Dödssjuk reste han till konstens och estetikens Italien – för att aldrig återvända.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 552
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 554
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Hjärtstopp
Ett angeläget ämne – hjärtstopp – behandlas i veckans nummer av Läkartidningen i ett knippe om fem artiklar. I tillägg till de temanummer som vi publicerar med relativt regelbundna intervall samlar vi nu de aktuella artiklarna under vinjetten »Special«. Med oregelbundna mellanrum kommer ni att möta denna vinjett i Läkartidningen.
Anders Håkansson har avlidit 484
Läkartidningens medicinska redaktör Anders Håkansson har avlidit.