INNEHÅLL NUMMER 9, 2010

REFLEXION

Visioner i vården 560
Enligt Wikipedia är en vision ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och den behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Hur ser då visionerna ut i svensk sjukvård? Efter att ha gjort en osystematisk sökning på svenska... / Jon Ahlberg

LEDARE

»Äta bör man, annars dör man« 563
I en av motionerna till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009 yrkades på att förbundet ska verka för att kvaliteten på sjukhusmaten förbättras. Bakgrunden till motionen är en oroväckande tendens bland flera landsting att centralisera tillagningen av sjukhusmat...
Överklagande av vite ingen lösning 563
Karolinska universitetssjukhuset ska överklaga Arbetsmiljöverkets beslut att Stockholms läns landsting ska betala 300 000 kronor i vite, detta varje gång som sjukhuset har överbelagt sina vårdplatser utan att först ha bedömt arbetsmiljöriskerna för personalen...

LT DEBATT

Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark 564
»Nya forskningsrön ger starka belägg för att kadmiumintaget i befolkningen måste minska. Slamspridningen på våra åkrar bör därför bromsas«, anser Björn Fagerberg et al.
Sorgligt och oroande att vara besvärlig 565
Apropå! Besvärliga patienter

»Jag antar att besvärliga personer är sådana som ställer krav, som önskar god vård enligt politisk vilja och lag, men jag vet inte.« Läkaren Björn Bragée skriver om sig själv som besvärlig patient.

AKTUELLT

Sjukintyg på papper på väg ut 568
I går pappershantering av sjukintyg. I morgon ett sjukintyg som skickas via datorn till Försäkringskassan. En ny IT-lösning och en tydligare instruktion till sjukintyget arbetas fram i ett stort myndighetsprojekt. Men en förenkling av själva intyget hinns inte med.
Icke-medicinsk omskärelse läkaretiskt tvivelaktig 570
Läkaresällskapet:

Svenska Läkaresällskapet anser att icke-medicinsk omskärelse av små pojkar är svår att förena med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande.
Fick hederspris för integrationsarbete 570
Arbetet med att integrera utländska läkare i svensk sjukvårdskultur är nödvändigt och angeläget, anser ILIS, Internationella läkare i Sverige, som den 24 februari delade ut två hederspris vid sitt årsmöte.
»Viten hotar patientsäkerhet« 571
Karolinska universitetssjukhuset om överbeläggningarna:

Karolinska universitetssjukhuset överklagar beslutet om att man ska betala 300 000 kronor varje gång det sker överbeläggningar utan att arbetsmiljöriskerna bedömts. Följden kan bli att ekonomiska hänsyn ställs mot patientsäkerheten, menar sjukhuset.
Vårdval:
Ny myndighet ska hitta bästa vården 571
»Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst«. Det föreslås bli namnet på den oberoende myndighet som ska hjälpa vårdväljande konsumenter att hitta den bästa vården.
Många sjukhusläkare har övervägt lämna vården 571
Fyra av tio sjukhusläkare har någon gång allvarligt övervägt att lämna sjukvården, enligt en undersökning som Sjukhusläkarföreningen låtit Synovate göra bland 1 000 slumpvis utvalda sjukhusläkare, rapporterar tidningen Sjukhusläkaren, nr 1/2010.
Nya råd och riktlinjer:
»Medicinskt fackspråk i skrift« 571
»Medicinskt fackspråk i skrift« är titeln på en ny sammanställning av språkliga råd och riktlinjer som Läkartidningen, Socialstyrelsens språkvårdsgrupp, Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård och Terminologicentrum TNC tillsammans har tagit fram.
Socialstyrelsen synar nedskärningar 571
Nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand granskas nu av Socialstyrelsen. Myndigheten har öppnat ett tillsynsärende i syfte att värna patientsäkerheten under omställningsprocessen.
Uppdaterad 100226.
Sylf satsar på fler chefer 571
Sveriges yngre läkares förening, Sylf, uppmärksammar hälso- och sjukvårdens förestående generationsväxling bland chefer.
Vårdpersonal missar gömdas rättigheter 571
Papperslösas rätt till vård har klämts mellan migrations- och hälso- och sjukvårdspolitik. I större regioner och landsting har pragmatiska lösningar införts för att värna gömdas rätt till vård. Men personal känner inte alltid till reglerna, enligt My Morin, vice ordförande Läkare i världen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Från individsyn till systemsyn – patientsäkerhet 10 år! 572
Vården själv ska stå i fokus för patientsäkerhetsarbetet, »syndabockstänkandet« måste bort. Äntligen – efter 10 års systematiskt patientsäkerhetsarbete – är systemsyn på väg att införas i lagstiftningen.
Denosumab effektivt mot benskörhet 574
Biologiskt läkemedel ger nya möjligheter behandla folksjukdom
Fem av de i dag totalt tio »benspecifika« läkemedel mot osteoporos som godkänts av Läkemedelsverket baserat på frakturdata från randomiserade studier är bisfosfonater...

NYA RÖN

Rökstopp förbättrar lungcancerprognosen 576
Det är aldrig för sent att sluta röka, inte ens om man drabbats av lungcancer. Det gäller både småcellig och icke-småcellig cancer, visar en metaanalys presenterad i BMJ. Femårsöverlevnaden vid icke-småcellig lungcancer mer än fördubblades för dem som slutade att röka, jämfört med dem som fortsatte (70/33 procent).
Omfattande epigenetisk forskningssatsning 576
Epigenetik är ett forskningsfält som omfattar hur omvärldsfaktorer påverkar uttrycket av vår arvsmassa. Hur genexpression och geners aktivitet påverkas av ålder, stress och miljögifter är exempel på områden som ryms inom det epigenetiska fältet...
Bättre beslutsunderlag vid skalltrauma hos barn 577
Förändrat mentalt status och tecken på skallfraktur är de viktigaste prediktionsparametrarna för när datortomografiundersökning av skalle ska göras hos barn, enligt en studie publicerad i Lancet.
Angiotensinreceptorblockerare möjligt skydd mot alzheimer 577
Kan angiotensinreceptorblockerande läkemedel skydda mot alzheimer? En studie presenterad i BMJ hävdar att så är fallet. Författarna har tittat på ett omfattande material med 819 491 individer över 65 års ålder som följts under i genomsnitt fyra år...
Botulinumtoxin vid analfissur bra – om man väljer rätt teknik 578
Det finns ingen skillnad i behandlingseffekt mellan botulinumtoxininjektion och isosorbiddinitratsalva vid analfissur, enligt en blindad, randomiserad studie som redovisas i British Journal of Surgery [1]...
Inhibition av serotonin minskade risken för osteoporos 578
En substans om inhiberar transmittorsubstansen serotonin i mag–tarmkanalens enteriska nervsystem minskar risken för osteoporos. Det menar en grupp forskare som presenterar sina rön i Nature Medicine. Serotoninhalterna i hjärnan tycktes dock inte påverkas.
Bill Gates skänker 70 miljarder till u-landsvaccination 578
Filantropen Bill Gates donerar ofattbara 10 miljarder dollar, motsvarande drygt 70 miljarder kronor, till vaccination i fattiga länder. Det rapporterar bl a tidskriften Nature...

KLINIK OCH VETENSKAP

Undervisning om »det svåra samtalet« bör ingå i läkar­utbildningen 580
Läkarens empati viktig vid besked om cancer, visar PubMed-sökning
Litteraturen erbjuder samstämmiga riktlinjer för kommunikationen kring svåra besked om cancer. Dessa bör kunna omsättas i klinisk praxis genom tydliga rutiner. Undervisning, övning och handledning i svåra samtal bör ingå i grund- och vidareutbildning av läkare.
Magnetiska leksaker som sväljs kan perforera tarmen 585
Två fall visar på risken för trycknekros
Barn, särskilt små barn och barn med utvecklingsstörningar och psykosociala handikapp, sväljer ibland främmande föremål. Magneter som sväljs kan ge trycknekroser i mag–tarmkanalen. Två fall av perforationer rapporteras, varav ett där föremål i fri bukhåla kunde hämtas upp via gastroskop.
Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet 587
Ny forskning visar att stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet stora folksjukdomar och förtida död. I framtida rekommendationer om fysisk aktivitet och hälsa bör därför även undvikande av stillasittande framhållas. WITH ENGLISH SUMMARY

Nyupptäckt autoimmun encefalit misstogs för psykisk sjukdom 589
Anti-NMDA-receptorencefalit ställer krav på korrekt differentialdiagnostik
Symtombilden vid autoimmun encefalit gör att man initialt misstänker en psykisk störning, vilket en fallbeskrivning visar. Tillståndet är allvarligt men behandlingsbart och ställer krav på klinisk vaksamhet och korrekt differentialdiagnostik.
WITH ENGLISH SUMMARY

Läkarkåren och sjukskrivningarna 592
Etiken i sjukskrivningssituationen utmanas av en smygande laglöshet
Det finns stora felmarginaler i sjukförsäkringens tillämpning. Försäkringskassan måste respektera behovet av uppriktighet i samtalet mellan läkare och patient. Så länge lagen om allmän sjukförsäkring inte är förankrad i bedömningens verklighet utmanas etiken i sjukskrivningssituationen.

MEDICINENS ABC

ABC om:
Underlivsklåda 596
Klåda är ett av de vanligaste symtomen vid patologiska förändringar i vulva. Orsaken kan vara allt från en banal svampinfektion till invasiv cancer. Artikeln ger vägledning till rätt diagnos och behandling.

PATIENTSÄKERHET

Undermåliga undersökningar resulterade i »social blindhet« 600
Att inte låta genomföra en adekvat synfältsundersökning med moderna metoder hos en yrkesverksam patient med nyupptäckt glaukom strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt HSAN.
Gråstarrsoperation försämrade synen på patientens enda fungerande öga 600
Läkaren förväxlade linsvärdena för höger och vänster öga, och ögat som opererades för grå starr försämrades. Det andra ögat saknade syn sedan födseln.

DEBATT OCH BREV

Digital hantering av EKG ger arytmivården stora problem 602
Övergången från analog till digital han­tering av EKG har inneburit mycket god access i stora databaser men har samtidigt skapat problem för arytmivården.
Nya hot ställer nya krav på katastrofmedicinsk planering 603
En rad attentat mot den spårbundna trafiken har visat hur sårbar sektorn är för attacker. Ett väl utvecklat och anpassat katastrofmedicinskt omhändertagande behövs för att öka förmågan att hantera följderna av eventuella attentat...
Nya ST-rutiner viktigt ansvar för vårdgivarna 604
Skriftliga riktlinjer för nya ST saknas i stor utsträckning. »Vi vill därför understryka vikten av att på vårdgivarnivå ta fram dessa rutiner för att fortsätta implementeringen av den nya specialiseringstjänstgöringen«, skriver Bo Lindblom, Socialstyrelsen, med flera.
ST-utbildningens kvalitet:
Enkel och effektiv självvärdering med hjälp av Spur:s nya checklista 605
En ny checklista från Spur-stiftelsen ger möjlighet till intern granskning av ST-utbildningen. Exemplet i artikeln, från internmedicin i Malmö, visar att granskningen var enkel att utföra, resultaten tydliga och att det var lätt att identifiera nödvändiga förbättringsåtgärder.
Trovärdigt och objektivt om snuset, tack 606
Som riksdagsledamot i Socialutskottet är jag beroende av att våga förlita mig på de hälsovårdande myndigheternas objektivitet och förmåga att ge relevant helhetsperspektiv på svårbedömda frågeställningar.
Hudkänsla och hudkänslighet 607
Inom dermatologin ser man i dag en ­ökning av antalet patienter som söker för ökad hudkänslighet, där besvären inte står i proportion till symtomen utan istället ofta bör tas som ett rop på hjälp.
Jul, jul, strålande jul … 608
Civilingenjör Malte Cederström från Stockholm hamnade på väg till jul­firande i USA i ett förhörsrum med 12 amerikanska tullofficerare. Han hade visat sig vara radioaktiv. Det inträffade är mycket ovanligt efter nuklearmedicinska undersökningar i Sverige, men har blivit vanligt i USA, skriver tre experter.
Experternas kommentar 608
Vi beklagar det inträffade, som är en mycket ovanlig händelse efter nuklearmedicinska undersökningar i vårt land. Vi känner inte till något liknande efter undersökning hos oss...

RECENSIONER

En bok för alla om kärlsjukdom skriven av 30 svenska experter 609
Recension
Kärlsjukdom. Vaskulär medicin
Författare: Folke Lindgärde, Thomas Thulin, Jan Östergren, redaktörer.
Evidensbaserad handbok för akutmottagningen 610
Recension
Akut kirurgi och urologi. Behandlingsprogram
Författare: David Jaraj, Daniel Schain, Andreas Pettersson, Torgny Svenberg, redaktörer.
Naprapatin vill bli en del av skolmedicinen 611
Recension
Naprapatins grunder
Författare: Eva Skillagate, Jan Arvidsson, Claes Ekström, Annika Hilborn, Anders Mattsson-Coll.
Gediget bygge kring diabetes – nu ännu bättre 612
Recension
Diabetes.
Författare: Carl-David Agardh, Christian Berne, redaktörer.

RÄTTELSE

Fel kontaktnamn 560
»I samband med mitt brev om medicinska varningsbrickor i LT nr 7/2010 blev det tyvärr ett misstag i texten.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 644
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 646
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bokrecensioner 609
Trettio specialister i kardiologi har skrivit en ny textbok på svenska om hjärt-kärlsukdomar. En bok om naprapatins historia och praxis försöker – och kanske lyckas – skingra skolmedicinarens skepsis till denna speciella form av behandling. Och så anmäls en ny, fullständigt reviderad textbok om folksjukdomen diabetes. Kultursidorna i detta nummer av Läkartidningen innehåller bara recensioner av nyutkomna böcker.