INNEHÅLL NUMMER 10, 2010

REFLEXION

Vem betalar läkares kompetensutveckling? 652
De allra flesta läkarutbildade personer arbetar som kliniker, och en mindre andel forskar på del- eller heltid. Utöver den direkta patientkontakten eller den konkreta forskningen är läkare ofta ledare, antingen informellt eller formellt...

LEDARE

Vården ska varudeklareras 655
Regeringen vill skapa en oberoende granskningsfunktion: Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I en promemoria lämnar socialdepartementet förslag till institutets uppdrag...

LT DEBATT

Behöver svensk primärvård förmyndare? 656
Måste vi bojkotta de befintliga kvalitetsregistren för ­att tvinga fram en konstruktiv diskussion där företrädare för allmänmedicin inbjuds att delta? Det undrar Kjell Lindström sedan Sveriges Kommuner och landsting nekat utvecklingspengar till registret pvkvalitet.se.
Replik från SKL:
Vi bjuder in SFAM till dialog 657
Med detta inlägg vill vi bjuda in företrädare för SFAM till en dialog kring kvalitetsregister i primärvården. En viktig diskussionsfråga är hur ett specifikt primärvårdsregister ska kunna skapas för att följa hur det går för primärvårdens patienter, svarar Göran Stiernstedt, SKL...

AKTUELLT

Knappa resurser föder kreativitet 660
Indiskt sjukhus ska inspirera Sverige

Trots knappa resurser kan Care Hospital i indiska Hyderabad erbjuda högklassig hjärtsjukvård. I februari besöktes sjukhuset av en svensk sjukvårdsdelegation. Nu vill svenska forskare studera vad vi kan lära av den indiska modellen.
Svenskar om sitt besök:
»Som om GM hade besökt Toyota för trettio år sedan« 662
De svenska besökarna blev imponerade av energin och innovationsförmågan på Care Hospitals. – Det var som om GM skulle ha åkt till Japan för trettio år sedan för att lära av Toyota, säger thoraxkirurgen Ulf Lockowandt.
HSAN ger Socialstyrelsen skarp kritik – och får medhåll 664
Socialstyrelsens inställning till individtillsyn minskar allmänhetens förtroende för hela hälso- och sjukvården. Det skriver HSAN:s generaldirektör i ett mycket kritiskt brev till Socialstyrelsens generaldirektör, och han ger henne delvis rätt i kritiken.
Anslagsfördelning kan rivas upp sedan dekanus petats 664
Karolinska institutets dekanus för forskning, professor Karl Tryggvason, har med omedelbar verkan entledigats från sitt uppdrag som dekanus, sedan det visat sig att han försökt styra en oberoende expertgrupp som fördelat interna forskningsmedel.
Psykiatri upphandlas i Skåne trots protester 664
Ytterligare delar av den specialiserade öppenvårdspsykiatrin i Skåne ska upphandlas. Det beslutade Region Skåne den 2 mars. Trots att bland andra Läkarförbundet hade motsatt sig besluten.
Skyddsombud anmäler Sahlgrenska för personalbrist 664
Läkarnas skyddsombud på ortopedkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kräver en rad åtgärder för att komma till rätta med den oacceptabla arbetssituationen.
Ingen ny smittskyddsmyndighet 664
I en proposition föreslår regeringen att Socialstyrelsen har kvar det övergripande ansvaret för styrningen av smittskyddet.
Läkarförbundet:
»Fel metod stoppa brottslingar i vården« 664
Att kräva utdrag ur belastningsregistret inför antagning till läkarutbildningen och praktik är fel väg att gå, anser Läkarförbundet i ett svar på en remiss från Utbildningsdepartementet.

MEDICINSK KOMMENTAR

Guillain–Barrés syndrom och massvaccinationen mot A/H1N1 666
Ingen riskökning har rapporterats hittills
Vaccination mot den tidigare svininfluensan (A/H1N1/New Jersey/1976) år 1976 gav cirka 7 gånger överrisk för Guillain–Barrés syndrom under en 6-veckorsperiod efter vaccinationen. Ingen riskökning har hittills rapporterats efter massvaccinationen mot A/H1N1v under år 2009.

NYA RÖN

Doppler värdefull vid högriskgraviditet 668
Färre kejsarsnitt och lägre risk för perinatal död är fördelarna med dopplerundersökning av fostercirkulationen. Det visar en uppdaterad metaanalys från Cochranegruppen.
Vaccination skyddar mot rotavirus 668
Ett vaccin mot rotavirus som ges peroralt har prövats framgångsrikt i en studie publicerad i New England Journal of Medicine. Rotavirus är den vanligaste orsaken till gastroenterit, som beräknas döda cirka en halv miljon undernärda barn i fattiga länder.
Framsteg kring perorala MS-preparat 669
Två preparat mot multipel skleros (MS) har prövats i tre kliniska multicenterstudier och visat sig vara minst lika effektiva som dagens behandlingar. Den stora fördelen är att båda preparaten kan tas i tablettform.
Genetisk förändring kan förklara svårbehandlad ångest 669
En vanlig genetisk förändring kan förklara varför vissa patienter lider av mer svårbehandlad ångestproblematik än andra. Det visar en analys i Science. Forskarna studerade en vanlig enbaspolymorfi i den gen som kodar för BDNF (brain-derived neurotrophic factor), en faktor...
Hög dödlighet bland oförsäkrade i USA 670
Dödligheten bland oförsäkrade i USA var 80 procent högre än hos försäkrade efter kontroll för ålder och kön och 40 procent högre efter kontroll för olika hälsovariabler. I en liknande tidigare undersökning var överrisken 25 procent.
Operation mot halsbränna skyddar inte mot cancer 670
Autoreferat
Det finns inget som tyder på att operation mot halsbränna skyddar mot att senare i livet utveckla cancer i matstrupen, enligt en stor svensk registerstudie. En sådan operation bör utföras bara för att lindra patientens besvär.
Nya genetiska rön kring telomeren 670
I Nature Genetics presenteras en gen som kan kopplas till telomerens längd, den genetiska region i slutet av varje kromosom som avgör hur många gånger kromosomens genetiska material kan »kopieras« och i förlängningen, i alla fall teoretiskt, reglerar hur många gånger en cell kan...
Undernäring – en risk vid kirurgi 671
Undernäring inför kirurgi rapporterades redan 1936 som en risk vid kirurgi [JAMA. 1936;106:458-60]. Trots den me­dicinska utvecklingen kvarstår undernäring som en realitet inom sjukvården...
Av 100 mest citerade arbeten i neurokirurgi är sex från Sverige 671
Den mest citerade svenska artikeln i listan, en artikel från Umeå och Sophiahemmet, finns på nionde plats. Intressant nog refuserades den av Läkartidningen.

KLINIK OCH VETENSKAP

Ki-67 och cyklin A – prognostiska faktorer vid bröstcancer 672
Dags att införa proliferationsmarkörer i klinisk rutin
I Sverige drabbas årligen cirka 7 000 kvinnor av bröstcancer. Proliferationsmarkörer har visats ha ett prognostiskt värde vid bröstcancer. En nyhet är att både 2009 års konsensuskonferens i S:t Gallen och Svenska bröstcancergruppen anser att proliferationsmarkörerna Ki-67 och cyklin A är prognostiska faktorer vid bröstcancer.
Tungbandsklippning hos barn med ankyloglossi och svårt att ammas 676
Enkel metod som tycks ge bra resultat
Ankyloglossi innebär rörlighetsbegränsning av tungan som en följd av utvecklingsanomali med förkortat frenulum linguae (tungband). Redan på 1700-talet skrevs det om hur effektiv tungbandsklippning var för att barnet skulle kunna ammas ordentligt...
WITH ENGLISH SUMMARY

Trombosutredning – bara när patienten har nytta av resultatet 679
En koagulationsutredning ska göras selekterat, och hänsyn ska tas till patientens totala riskprofil. Artikeln ger praktisk vägledning till vad som ska testas och varför, vem som ska testas och när.
Sakral nerv­stimulering ger bra effekt vid anal inkontinens 682
Indikationsområdena för detta minimalinvasiva ingrepp vidgas alltmer
Sakral nervstimulering är indicerad vid invalidiserande fekal inkontinens, när vanlig basalbehandling inte har tillräcklig effekt. En fördel med behandlingen är att 3 veckors teststimulering kan predicera resultatet innan permanent implantation utförs. Behandlingen är kostsam, vilket talar för noggrann patientselektion.
WITH ENGLISH SUMMARY

Effektiv träning i sam­arbete på den egna akutmottagningen 685
Med patientsimulering och utbildade tränare
På akutkliniken, Danderyds sjukhus, reagerade sjuksköters­kor och undersköterskor över improviserade lösningar och brister i samarbetet i akuta situationer när patientflödet plötsligt ökade med 30 procent...

PATIENTSÄKERHET

Varnad AT-läkare fick rätt 690
Förvaltningsrätten upphäver den varning en AT-läkare fått av HSAN. Rätten gick helt på Socialstyrelsens linje och anser att det är verksamhetens ansvar att se till att en AT-läkare har »handledning i ordets rätta bemärkelse«.
Erinran för missad borreliadiagnos upphävs 690
Att ställa fel diagnos, i synnerhet när patienten uppvisar atypiska symtom, innebär inte automatiskt att man brustit i sina skyldigheter på ett sådant sätt att disciplinpåföljd är påkallad. Det anser såväl Socialstyrelsen som Förvaltningsrätten.

DEBATT OCH BREV

Nationell plan för ­fetmakirurgi står redan på agendan 692
»Diskussionen om ett nationellt program för fetmakirurgi bör fördjupas, dessutom bör man vara medveten om de initiativ som redan tagits«, skriver Jan Hedenbro, Lars Sjöström och Ingmar Näslund.
Replik:
Utbyggnad av fetmakirurgi måste infogas i verkligheten 693
Sjöström, Näslund och Hedenbro tillhör förgrundsgestalterna inom den forskning och kliniska utveckling som lett till fetmakirurgins position i dag. Vi uppskattar deras fylliga replik på vårt debattinlägg och har egentligen ­inget att anföra mot sakin­nehållet...
Fetmakirurgins dimensionering en svårhanterlig utmaning 693
Kommentar från Sveriges Kommuner och landsting:
Diskussionen om fetma­kirurgins dimensionering och struktur tydliggör några svårhanterliga utmaningar för den svenska sjukvården. Förekomsten av fetma har ökat kraftigt på några decennier, en fetma som i sig sänker livskvaliteten för de drabbade och som dessutom har rader av...
Risk för felaktiga slutsatser vid ­evidensbedömning av operativa åtgärder 694
Rätt operativ åtgärd vid rätt sjukdom har visat sig inte vara självklart när man ska evidensbedöma operativa åtgärder som radiofrekvensbehandling av fasettledsrelaterad smärta...
Frekventa suicidriskbedömningar kan öka faran för självmord 696
Är det dags att tänka i nya banor?
Ständiga suicidriskbedömningar, enligt exempelvis »suicidstegens« mall, tar ifrån patienten ansvar och ökar därmed självmordsrisken, hävdar två specialister i allmänpsykiatri.
Ny teori:
Förväxlad spruta sannolik orsak i Astrid Lindgren-fallet 698
Jag har sedan cirka sju år arbetat med händelseanalyser som en del av mitt jobb som överläkare på Danderyds sjukhus. Min erfarenhet säger mig att det för det mesta är den mänskliga faktorn som klickar när något går fel...
Fass.se – en geografilektion 698
Vi är många som använder Fass dagligen, men alla sitter inte i Sverige. En del passar på att surfa in på under utlandsresan, andra jobbar som läkare utanför Sverige...
Angeläget att etiskt granska vårdreformer 698
I en debattartikel i Läkartidningen 7/2010 (sidorna 412-3) skriver Åke Andrén-Sandberg och Johan Permert att vi måste prioritera för vården livsavgörande etiska frågor utgående från praktisk medicinsk etik.
Missvisande om kliniker och forskning 699
Läkartidningen har i ett par artiklar tagit upp frågan om Vancouverreglerna och hedersförfattare, vilket jag tycker är viktigt och positivt. I nummer 6/2010 har tidningens reporter intervjuat professorerna Sten Lindahl och Anders Ekbom om klinikers forskningsmedverkan, där klinisk forskning beskrivs på ett diskutabelt sätt.
Redaktionen svarar 699
I likhet med Bertil Hamberger är vi övertygade om att de personer som intervjuades i artikeln är väl insatta i de etiska reglerna för forskning på människor. Att ingen av dem nämnde regelverket bör nog tolkas som att det är så självklart att dessa regler ska följas att det inte...
Otydligt om antibiotikaprofylax i tandvården 700
Johan Blomgren och kollegor har nyligen presenterat synpunkter på användningen av antibiotikaprofylax inom tandvården i såväl Läkartidningen [1] som Tandläkartidningen [2]...
Replik:
Antibiotikaprofylax bör övervägas till endokarditriskpatiente 700
Samtidigt som vi ger Dan Lindblom och kollegor helt rätt i sina synpunkter beklagar vi att avsnittet om endokarditprofylax, i den kraftigt bearbetade och nedkortade version av originalmanuset från Tandläkartidningen som publicerades i Läkartidningen [1], fick en olycklig...

KULTUR

Dissektioner inför publik en ritual under barocken 701
Offentliga dissektioner av avrättade brottslingar under 1600-talet utfördes uttalat i naturvetenskapens intresse, men fick med tiden mer och mer karaktär av ritualiserade skådespel. Rembrandts oljemålning »Dr Nicholaas Tulps anatomilektion« från 1632 gör medicinhistorien levande genom att ge eftervärlden en glimt av en sådan dissektion.

RECENSIONER

Läkares möten med de »komplexa« 704
Recension
Möten med motstånd
– kultur, klass, kropp på vårdcentralen
Författare: Ingrid Fioretos.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 720
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 722
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Lars Andåker vd för LÖF
Lars Andåker, tidigare bland annat vd för Läkarförbundet, blir ny vd för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.