INNEHÅLL NUMMER 11, 2010

REFLEXION

Läkartidningen 2.0
Traditioner är ett tveeggat svärd. Å ena sidan en stabil grund att stå på, å andra sidan något som kan motverka förnyelse. Publicering av medicinsk vetenskap är en verksamhet med hundraåriga anor som genomgått en snabb förvandling... / Stefan Johansson

LEDARE

Fler verktyg mot tortyr 731
Det globala kriget mot terrorism har satt särskilt fokus på tortyr. En aktuell fråga är om ett land har rätt att tortera misstänkta terrorister med avsikten att kunna rädda livet på oskyldiga människor? Tidigare gränser för vad som ansågs acceptabelt tycks ibland mer oskarpa i... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

När kan patientens nej bli ja i vårdsituationen? 732
Ett svårt etiskt dilemma uppstår när någon klart och tydligt motsätter sig en livräddande behandling. Vilka regler är det som gäller?

AKTUELLT

»Min första tanke var att det skulle redas ut inom några timmar« 736
Barbro Fridén ett år efter Astrid Lindgren-fallet:

En narkosläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus häktas misstänkt för dråp på ett spädbarn. Många läkare upplever händelsen och medierapporteringen som personliga påhopp. Men chefen för barnsjukhuset säger att läkarna inte ska se åtalet som ett kollektivt misstroendevotum.
Sjuårings död polisanmäld 738
Astrid Lindgrens barnsjukhus har råkat ut för ytterligare en polisanmälan. Det gäller en sjuårig pojke med en mycket ovanlig och allvarlig tumörsjukdom som dog i slutet av 2009.
Fallet har lett till ett paradigmskifte 739
Mediernas tuffa rapportering och föräldrars ifrågasättande av sjukvården kommer inte att gå över. Det tror Barbro Fridén, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus som i stället tolkar det som ett uttryck för paradigmskifte.
Revision av sjukhuset ska vara klar i maj 739
I början av året beslutade Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholm att göra en revision av Astrid Lindgrens barnsjukhus. Anledningen är just den uppmärksamhet som varit kring negativa vårdhändelser på sjukhuset.
Läkarförbundet ökar för andra året i rad 740
På två år har medlemsantalet i Läkarförbundet ökat med sex procent. För första gången på länge ser det ut som om den fallande trenden i anslutningsgraden kan vara på väg att vända.
Ingen anledning att lagreglera vårdval 740
Det finns för närvarande ingen anledning att lagreglera hur vårdvalsmodellernas grundåtagande ska se ut, anser Socialstyrelsen som på regeringens uppdrag granskat hur vårdval införts i primärvården.
Räddningstjänst tar till vite mot överbeläggningar 740
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund har bestämt att Norra Älvsborgs lasarett i Trollhättan ska betala 200 000 kronor varje gång man placerar patientsängar så att de blockerar utrymningsvägarna. Så vitt känt är det första gången som en räddningstjänst tar till vite mot överbeläggningar.
Skyldigheten att anmäla
olämpliga förare utökas 741
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss skärpt plikt för läkare att anmäla personer som är olämpliga bilförare.
HPV-vaccin utan kondylomskydd vann upphandling 741
Det blir Cervarix i sprutorna när den allmänna vaccinationen av flickor i årskurs 5 och 6 mot humant papillomvirus (HPV) startar i höst. Det var priset som avgjorde. Gardasil var 50 procent dyrare.
EU satsar på jämlika löner 741
Internationella kvinnodagen den 8 mars:

Förvärvsarbetande kvinnor i EU-länder har i snitt 18 procent lägre lön än män. EU-kommissionen uppmärksammar löneskillnaderna i samband med 100-jubileumet av den internationella kvinnodagen, den 8 mars.
Läkare och singel hett byte 741
»Läkare och singel? Då är du hett byte på singelmarknaden«, enligt tidningen Metros pappersutgåva den 12 mars.
Katastrofinsatser utomlands inte bara för svenskar 741
Lagen om katastrofmedicinska insatser utomlands kommer att utvidgas. Att begränsa landstingens insatser till händelser där många svenskar är inblandade, strider mot EU:s solidaritetsregler i Lissabonfördraget. Läkarförbundet vill ha en tydlig reglering.
Europa ska minska hälsorisker till 2020 741
Europas regeringar ska integrera hälsofrågor i sitt klimatarbete på alla nivåer. Åtgärder den närmaste tioårsperioden ska baseras på ett nytt europeiskt ramverk.

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya riktlinjer för vankomycin vid stafylokockinfektioner 742
Gränserna för känslighet och resistens mot vankomycin – som används i behandling av multiresistenta stafylokocker – har nyligen ändrats; en del stafylokocker som tidigare rapporterades känsliga anses nu resistenta.

NYA RÖN

Postoperativ förvirring – underskattad komplikation med allvarliga följder 744
Postoperativ förvirring borde vara en vetenskaplig »kioskvältare« men är i stället en underrapporterad komplikation. I en studie av äldre som lades in för allmänkirurgi visade sig tillståndet mer än fördubbla antalet vårddagar och sjukhusmortaliteten.
Amerikansk fetmaepidemi bromsar in 744
Den amerikanska fetmaepidemin tycks ha bromsat in något men ligger fortfarande på en skyhög nivå. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Den kraftiga ökningen av amerikanernas vikt började i slutet av 1970-talet efter att dessförinnan ha legat på en ganska jämn nivå under...
Många läkemedelsorsakade dödsfall kan förhindras 745
Autoreferat
Cirka en procent av alla dödsfall i Sverige beror på misstänkta läkemedelsbiverkningar eller förgiftningar. Många av dem skulle ha kunnat förhindras.
Skräp-DNA:s roll vid hjärt–kärlsjukdom 745
Ett område på kromosom 9 som inte kodar för något protein, så kallat skräp-DNA, saknar kanske inte funktion. I en studie publicerad i Nature visas att området påverkar uttrycket av två gener, som i sin tur påverkar risken för hjärt–kärlsjukdom.
Infektion vid glutenintroduktionen ingen riskfaktor för celiaki 746
Autoreferat
Celiaki är en immunmedierad sjukdom som drabbar ca 1 procent av befolkningen. Individer med celiaki är HLA-DQ2- eller- HLA-DQ8-positiva. I tvillingstudier har man dock kunnat konstatera att förekomst re­spek­tive avsaknad av DQ2/DQ8 inte helt kan förklara varför vissa individer...
Paroxetin olämpligt vid bröstcancerbehandling 746
Kvinnor med bröstcancer som behandlas med tamoxifen och som samtidigt behandlas med det antidepressiva preparatet paroxetin löper ökad risk att avlida i sin cancersjukdom, enligt en studie presenterad i BMJ.

KLINIK OCH VETENSKAP

Svenska 20-åringar med mycket låg födelsevikt mår oväntat bra 748
Självskattad hälsa, utbildning och livskvalitet som hos andra jämnåriga
Självskattad hälsa, utbildning och livskvalitet hos 20-åringar med mycket låg födelsevikt (under 1 500 g) skiljer sig inte från andra jämnåriga, visar en uppföljning av barn födda 1987–1988 i sydöstra Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

Sämre kognitiv funktion som barn – ökad hjärt–kärlrisk som vuxen 753
Riskökning kan grundläggas redan i fosterlivet
En negativ påverkan på fosterutveckling och tidig tillväxt kan bidra till ökad risk för dysfunktion i olika organsystem i vuxenlivet – och därmed ökad känslighet för att utveckla kroniska sjukdomar, t ex hjärt–kärlsjukdom.
WITH ENGLISH SUMMARY

Psykoterapi – ett komplement till läkemedel vid ADHD hos vuxna 756
Trots god effekt av läkemedel vid ADHD slutar många med behandlingen. Skälet kan vara svårigheter att praktiskt hantera läkemedel. Psykoterapi som komplement har visat lovande resultat med god effekt på ADHD-symtomen. WITH ENGLISH SUMMARY

Snomed CT kan ge vårdens journal­system gemensam röst 760
Internationell referensterminologi nu redo för praktiska test
Snomed CT är en medicinsk terminologi som nyligen har presenterats i vårt land liksom i flera andra länder. Snomed CT ger förhoppningar om att kommunikationen mellan olika journalsystem blir bättre.
WITH ENGLISH SUMMARY

Med klokt ledarskap kan förbättrings­arbete bli värdeskapande 764
Forskning kan vägleda även i tider av ekonomisk kris
Den ekonomiska krisen i kombination med ökad fokusering på kvalitet och patientsäkerhet försätter chefer och ledare i en svår situation. Kraven från patienter, personal och huvudmän på bättre kvalitet och säkerhet ökar, medan resurserna för att nå dessa mål minskar...
Oklart stöd för vakuumassisterad behandling vid svårläkta sår 767
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
Frågan om huruvida vakuumassisterad sårbehandling (TNP-behandling) ger bättre läkning av svårläkta sår än standardbehandling har ställts till SBU:s Upplysningstjänst. Kunskapsläget är otillräckligt för att förorda TNP-behandling, visar en genomgång av litteraturen.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Appendicitabscess utvecklades sedan typisk appendicit förbisetts 769
Trots att patienten uppvisade symtom som är typiska för blindtarmsinflammation bedömdes hennes besvär härröra från en muskelskada. Anmärkningsvärt, anser HSAN.
Appendicit bedömdes som smärta efter kejsarsnitt 769
Även om det är svårt att bedöma en smärtande buk hos en gravid kvinna bör ihållande och svår värk undersökas noggrant. (HSAN 2557/09)
Allt fler vill veta om doktorn är prickad 769
Allt fler vänder sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att få veta om en namngiven yrkesutövare ålagts en disciplinpåföljd.

DEBATT OCH BREV

Ändra fokus i snusfrågan! 770
Tobaksprevention är för viktig för att lämna till politiker som struntar i den konvention de själva ratificerat, konsta­terar företrädare för Läkare mot tobak, apropå riksdagsledamoten Jan R Anderssons tidigare inlägg i Läkartidningen.
Två repliker om kvalitetsregister i primärvården:
Ett missförstånd tycks vara orsaken 771
Jag vill först rikta ett stort tack till Göran Stiernstedt för att SKL nu bjuder in till dialog och är redo att lyssna på hur företrädare för svensk primärvård ser på ­vilka kvalitetsmätningar och register som behövs för att stödja och stimulera förbättringsarbetet i primärvården.
SFAM välkomnar konstruktiva diskussioner 772
Svensk förening för allmän­medicin (SFAM) har redan före denna debatt i LT ini­tierat en dialog med SKL med anledning av de avslag vi fått för bidragsfinansiering av pvkvalitet.se och av vår allmänna oro för utvecklingen av kvalitetsarbete i primärvård...
En biverkningsrapport per patient räcker långt 772
Vi läste med intresse artikeln om patientsäkerhet, »Medicinering av riktigt gamla rena rama experimentverksamheten«, med professorn och överläkaren i geriatrik, Yngve Gustafson i Läkartidningen 6/2010.
Förskrivningen av pregabalin (Lyrica) måste bli kostnadseffektiv 773
I Läkartidningen ställer Kerstin Hulter Åsberg (ordförande i Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting) frågan om varför kostnaden för pregabalin (Lyrica) skenar.
Bara kostnaderna som skenar? 774
Kerstin Hulter Åsberg tar i sin insändare »Varför skenar kostnaderna för pregabalin (Lyrica)?« i Läkartidningen 7/2010 (sidan 451) upp flera viktiga aspekter kring den mycket kraftigt ökade förskrivningen av pregabalin (Lyrica).
Replik från Pfizer:
Relevanta frågor, men fel exempel! 775
I sitt debattinlägg i Läkartidningen 7/2010 (sidan 451) konstaterar Kerstin Hulter Åsberg att kostnaderna för pregabalin (Lyrica) ökar på ett omotiverat sätt.
Beskattning av basläkemedel – sjuk skatt som förhindrar tillgång till behandling 776
Det finns olika orsaker till onödigt höga priser på basläkemedel. En orsak diskuteras emellertid sällan – när rege-ringar beskattar eller tar ut tull och andra avgifter på ­läkemedel. I Medicine Pricing Matters 6/2009 ‹http://www.haiweb...
Förespråkarna för svenskt snus inom EU förvränger debatten 776
Cheferna för Socialstyrelsen i Sverige och dess motsvarighet i de övriga nordiska länderna har gemensamt uttalat att snus inte kan betraktas som ett acceptabelt rökavvänjningsmedel...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Genmäle om pisksnärtsskador 776
Som klart framgår av mitt inlägg i LT 4/2010 (sidan 200, första stycket) har jag inte missförstått hur utredningsstödet skulle användas. Tankegången i förslaget kan jag även förstå, efter att själv ha försökt överblicka den pappersskörd som efter åratal av utredningar, läkarbesök, bedömningar osv utgör ett utredningsmaterial i komplicerade och långvariga skadefall.
Replik:
Aktuella domar stöder checklistan 776
Nilzén framför i sitt genmäle synpunkter på många förhållanden som ligger vid sidan av syftet med vår ursprungliga artikel, som var att peka på behovet av ett försäkringsmedicinskt utredningsstöd vid sena besvär efter distorsion av halsrygg...

KULTUR

Dödsfallet vid dövskolan berodde på okänt syndrom 777
Den döva flickan föll plötsligt död ner inför lärare och kamrater som hade samlats för att höra henne bekänna en stöld. Ingen förstod orsaken till dödsfallet förrän många år senare, då två norska läkare upptäckte ett samband mellan dövhet och en karaktäristisk avvikelse i hjärtkurvan vid EKG-undersökning. WITH ENGLISH SUMMARY

Uttömmande om psyksjukdom hos gravida 782
Recension
När kroppen är gravid och själen sjuk
Författare: Lars Häggström, Margareta Reis.

RECENSIONER

Två eldsjälar i folkhälsans tjänst 779
Recension
Den gränslösa hälsan. Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen
Författare: Annika Berg.
En döendes reflexioner under återupplivningen 780
Recension
Egen död
Författare: Péter Nádas. Översättning: Ervin Rosenberg.
Trovärdiga bilder av svensk psykiatri 781
Recension
Stolthet & fördom – möte med psykiatrin i dag
Författare: Cecilie Östby, redaktör.
Tegelsten om neurologins historia 781
Recension
Handbook of clinical neurology vol 95 – History of neurology
Redaktörer för serien: MJ Aminoff, F Boller, DF Swaab...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 796
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 798
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Pregabalin:
Omotiverade kostnader eller utökat användningsområde?
I Läkartidningen 7/2010 ställde ordföranden i Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting frågan varför kostnaden för pregabalin (Lyrica) skenar. Samma kostnadsökning rapporteras från andra håll i landet, trots uppmaningar om restriktiv förskrivning, vilket framgår av två debattinlägg som publiceras här.