INNEHÅLL NUMMER 12, 2010

REFLEXION

Nya rön kan ge bättre depressionsbehandling 804
Under de senaste trettio åren har mer än hundra randomiserade kontrollerade studier visat att psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod vid depression. Metaanalyser har entydigt slagit fast måttliga till stora behandlingseffekter jämförbara med effekten av farmakologisk... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

LEDARE

Förbundet utreder ALF-medel 807
I december sade regeringen upp det så kallade ALF-avtalet. Avtalet har reglerat statens ersättning till sjukvården för de kostnader som grundutbildning av läkarstudenter medför. Avtalet har också garanterat och reglerat statlig finansiering till klinisk forskning...

LT DEBATT

När får man avbryta livsuppehållande behandling? 808
I ett nu aktuellt fall vill en beslutskapabel patient avbryta en pågående respiratorbehandling. Men lagen medger inte detta, anser Socialstyrelsen. Läkaresällskapets etikdelegation begär att Socialstyrelsen skyndsamt ska klarlägga rättsläget.

AKTUELLT

Björn Johnson sticker ut hakan i ny bok:
»Läkarna orsakade inte den galopperande sjukfrånvaron« 812
Det var politiker och inte läkare som var orsaken till den galopperande sjukfrånvaron kring millennieskiftet. Den slutsatsen drar statsvetaren Björn Johnson vid Malmö högskola i sin nya bok »Kampen om sjukfrånvaron«
Tydlig hänvisning till förskrivare föreslås 814
Läkemedelsförteckningen ska i framtiden »få innehålla uppgifter om förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats«, enligt propositionen »Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning«, som regeringen överlämnade till riksdagen den 15 mars.
Upphandlingen av HPV-vaccin stoppad 814
Läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD har överklagat landstingens upphandling av HPV-vaccin till landets tolv förvaltningsrätter.
Landsting kan få böta en halv miljon kronor för Karolinska 815
Stockholms läns landsting kan få böta en halv miljon kronor för överbeläggningar på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Socialstyrelsen beslöt på onsdagen att hos Förvaltningsrätten i Stockholm begära att vitet kopplat till krav på åtgärder som ställdes i september döms ut.
Svårt att jämföra hur ALF-medel används 815
Det behövs gemensamma redovisningsprinciper för den ALF-finansierade forskningen. Det är den viktigaste slutsatsen av Läkarförbundets kartläggning av hur ALF-medel och regionala FoU-medel används i de sex universitetslandstingen.
Riktlinjerna är stöd för styrning – inte normer för behandling 816
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010

I den slutgiltiga versionen av riktlinjerna för vård vid depression och ångest rangordnar Socialstyrelsen fortfarande KBT högt vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd. Men riktlinjerna är ett stöd för beslutsfattarna och inte ett vårdprogram, påminner Socialstyrelsen.
Bristande städkoll i Jönköpings län 816
Landstinget i Jönköpings län har fått viss bakläxa på städrutinerna. Det saknas kunskaper om vårdhygieniska riktlinjer och det görs ingen egenkontroll, konstaterar Socialstyrelsen efter att ha inspekterat en vårdcentral och två medicinavdelningar vid två olika sjukhus.

MEDICINSK KOMMENTAR

Tobaksbruket – en av folkhälsans största utmaningar 817
En miljon svenskar är dagligrökare. Att hjälpa dem fimpa för gott med väldokumenterade metoder – där snus inte har någon plats – är en av läkarkårens främsta uppgifter. Samtidigt ska läkarna själva vara icke-tobaksbrukande förebilder!

NYA RÖN

Respiratorbehandling utan sedering möjlig men behöver studeras mer 819
I en studie publicerad i Lancet randomiserades IVA-patienter till antingen ingen sedering eller sedering med propofol eller midazolam i samband med respiratorbehandling. Resultatet var i vissa avseenden signifikant bättre i gruppen utan sedering, men agiterat delirium förekom oftare.
Autism och oxytocin – aktuellt forskningsfält 819
Flera studier pågår kring oxytocin som lindrande medel vid autismrelaterade symtom, rapporterar Nature. Exempelvis prövas oxytocininhalation för att förbättra förmågan att tolka andra individers känslor.
Låga nivåer av naturliga antikroppar ökar strokerisken 820
Autoreferat
Fosforylkolin (PC) är en liten men viktig epitop på fosfolipider som visar sig kunna spela en roll som riskmarkör för stroke. I en nyligen publicerad svensk studie visas sambandet mellan låga nivåer av antikroppar mot PC och stroke.
Herpesbehandling kan bromsa HIV 820
Det antivirala preparatet aciklovir kan bromsa HIV hos patienter som är infekterade med både HIV och herpes simplex-virus, enligt en studie publicerad i Lancet.
HIV-epidemin bortglömd i USA 821
I New England Journal of Medicine varnar forskare för att HIV-epidemin i USA är »forgotten but not gone«. Artikeln innehåller alarmerande statistik om prevalensen, särskilt bland socialt och ekonomiskt marginaliserade grupper.
Även pipa och cigarr skadar lungorna 821
Att röka pipa och cigarr kan te sig mind­re farligt än att röka cigaretter. Icke des­to mindre kan även dessa former av rökning kopplas till försämrad lungfunktion, visar en stor amerikansk studie. Under de senaste årtiondena har cigarettrökningen minskat i USA...

KLINIK OCH VETENSKAP

Svenska läkare och tobak 822
Vanor, attityder och insatser under fyra decennier
En ny undersökning av den svenska läkarkårens tobaksvanor visar att år 2006 var 3 procent av läkarkåren dagligrökare – en stark minskning sedan den första undersökningen 1969, då 46 procent rökte dagligen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Coarctatio aortae – viktig differentialdia­gnos vid hypertoni hos unga 827
Enstaka fall av coarctatio aortae upptäcks i vuxen ålder med samtidig hypertoni. Innan antihypertensiv behandling av en ung patient inleds bör diagnosen coarctatio aortae uteslutas genom en enkel åtgärd: blodtrycksmätning i benen.
Kolesterolhypotesen står sig 831
Kolesterol är en riskfaktor för ateroskleros, visar aktuell lägesrapport
De senaste vetenskapliga rönen om kolesterolets roll som riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom visar entydigt att LDL-kolesterol spelar en viktig roll i aterosklerosutvecklingen. Synen på LDL-kolesterol som »ju lägre, desto bättre« står sig således.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kronisk abakteriell prostatit/ kroniskt bäckensmärtsyndrom 837
Nya kunskaper ger bättre terapi
Orsaken till kronisk abakteriell prostatit/kroniskt bäcken-smärtsyndrom är undantagsvis en kronisk infektion och/eller inflammation i prostata. Defekt smärtinhibition har en större förklaringspotential.

PATIENTSÄKERHET

AT-läkare erinras för att inte ha följt riktlinjerna i fall med ventrombos 840
En djup ventrombos i benet är svår att utesluta enbart genom fysikalisk undersökning. För att helt kunna avskriva misstankar om en blodpropp måste beslutsstöd användas.
För långt ben blev för kort efter operation 840
En operation ska planeras på sådant sätt att nödvändig kompetens och tillräckligt med materiel och resurser finns för att ta hand om eventuella komplikationer som kan uppstå.
Råkade perforera tunntarm vid navelbråcksoperation 841
En navelbråcksoperation har oftast ett okomplicerat efterförlopp. Om patienten får kraftiga magsmärtor bör det ses som en varningssignal för att en komplikation har uppstått.
Att sova är inte att utöva sitt yrke 841
Minns du anestesijouren som missade både akutlarm och sökning eftersom han sov med öronproppar (se LT nr 20/2009)? Trots att det var Socialstyrelsen som anmälde honom till HSAN fick han ingen disciplinpåföljd...

DEBATT OCH BREV

Friskare läkare – säkrare patienter 842
För att upprätthålla allmänhetens förtroende måste läkarkåren visa att vi arbetar metodiskt och effektivt för vår goda hälsa, vårt goda arbetsliv och därmed för patienternas säkerhet, skriver Marie Wedin.
De apatiska barnen – medial smitta och medicinsk etik 843
Massmedierna har sin roll som smitt­bärare och mytbildare när det gäller de apatiska flyktingbarnen, men avsteg från den medicinska etiken är grunden för detta anmärkningsvärda kapitel i den svenska medicinska historien, menar före detta chefsöverläkare Göran Bodegård.
Dags att varje psykiatrisk klinik tar fullt ansvar för metabola sidoeffekter av antipsykotisk medicinering! 845
Personer med bipolär sjukdom eller schizofreni drabbas mer än andra av övervikt, diabetes och rubbning av blodfetter samt av ökad dödlighet i hjärt–kärlsjukdom, skriver Dan Gothefors och Håkan Jarbin.
Replik till Kjell Lindström:
Är primärvårdens patienter verkligen så speciella? 846
Distriktsläkarkollegan Kjell Lindström beklagar sig över att allmänläkarnas nationella kvalitetsråd, SFAM.Q, inte får något ekonomiskt stöd från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) för sitt webb-baserade kvalitetsregister för primärvården pvkvalitet.se. Jag vill här lämna några spontana kommentarer till Kjell Lindströms inlägg.
Replik:
Kvalitetsmått für alles? 847
Jag förstår att Tomas Fritz (TF) som ambassadör för Nationella diabetesregistret (NDR) blir illa berörd av ordet bojkott mot befintliga kvalitetsregister och att han tycker att SKL:s kvalitetsregister är att föredra framför pvkvalitet.se även i primärvården...
Vad är då en människa? 848
»Har livet ingen början?« frågar professor Staffan Bergström i en debattartikel. Han svarar själv:»Jo, självklart. Men vetenskapliga fakta kan aldrig hjälpa oss att fastslå var vi lägger startpunkten«.
Tack Staffan, för ditt inlägg! 849
»Aldrig, aldrig kunde jag ens i min vildaste fantasi tänka mig att sitta framför en ­gynekolog och begära abort. Det är helt mot mina principer, och jag anser att abortering av ett foster är ett stort misslyckande...
Livets värde påverkas inte av om befruktningsögonblicket är en process i många steg 849
Det fanns en tid då kristna kämpade för att förneka evolutionen. Att vi, som är skapade till Guds avbild, skulle härstamma från aporna betraktades som en hädelse. I vissa fundamentalistiska kretsar, som den kristna högern i USA, förnekas fortfarande vårt släktskap med aporna.
Studierna avgör evidensen 850
Johan Hambræus hävdar i ett debattinlägg att »SBU bortsåg helt från både behovet av diagnos och tekniskt rätt utförd behandling i sin rapport 2006, där man diskuterade hur man skulle behandla patienter med långvarig smärta«. Ett litet klarläggande kan vara på sin plats.
Har vi läkarbrist? 850
Eller har vi motivationsbrist och systemfel som bidragit till obalans i fördelningen av läkarresurser från kliniskt arbete till förmån för utvecklingsarbete? Den frågan ställer Göran Lindé, som inte vill bli betraktad som »bättre förr-doktor«.

KULTUR

Antikens läkare under ed:
»Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd …« 851
Hur mycket brydde sig antikens läkare om den hippokratiska eden? Använde de texten som ett absolut medicinskt rättesnöre eller lämnade de utrymme för tolkningar och tillämpningsvarianter utifrån givna sammanhang? Forskare som intresserat sig för dessa frågor har på senare tid kommit fram till tänkvärda slutsatser.
Banting glömd – men inte bantning 854
Begravningsentrepenören på 1800-talet som gav namn åt folkrörelsen »bantning« blev en folkhälsoprofet när han skrev om sin egen kamp mot korpulensen. I dag är han närmast bortglömd, men hans livsverk inspirerar fortfarande miljoner att ge sig in på den smala vägen.
Läs två gånger
morgon och kväll
utan att förstå 856
Krönika
Jag sitter och läser på mina burkar. Om och om igen för att förstå vad och hur jag ska medicinera. Jag läser en gång, Jag läser två gånger och tre. Varför begriper jag inte de korta texterna på burkarna? Jag är vital, klar i huvudet och »bara« 55 år gammal...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 872
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 874
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Startpunkten för livets början?
»Har livet ingen början?« frågade professor Staffan Bergström i en debattartikel i Läkartidningen tidigare. Här publicerar vi tre inlägg som från olika utgångspunkter kommenterar ­hans fråga.