INNEHÅLL NUMMER 13, 2010

REFLEXION

Avbrytande av behandling – vad säger lagen? 880
I det i dagspress och Läkartidningen belysta fallet med en 31-årig svårt sjuk kvinna som vill avbryta sin respiratorbehandling är Socialstyrelsen och många politiker tveksamma. Man vill utreda, fundera, rådslå och förankra... / Jan Östergren

LEDARE

Reformera missbruksvården 883
Gerhard Larsson är regeringens särskilde utredare med uppdrag att reformera missbruks- och beroendevården. Han har kartlagt och analyserat ett antal problemområden...

LT DEBATT

Kom tillbaka till mig, Medicinen! 884
Se på mig! Du är ju min passion! Låt oss återgå till arbetet! Du bara mumlar på om pengar. Det är allt du tänker på nu för tiden. Du är inte dig själv längre. Vart tog alla dina ideal vägen? frågar Karin Stenfeldt uppfordrande.
Läkaryrkets existentiella kris 885
Det är starka krafter i gång som verkar i riktning mot en manualstyrd sjukvård, och vill man vara dra­matisk kan man säga att läkaren för­lorat sin frihet till priset av ökad trygghet, skriver Olle Hollertz.
Avbrytande av livsuppehållande behandling:
Allmänna råd kommer till årsskiftet 885
Utgångspunkten för svåra beslut som att avbryta en behandling, när effekten av det beslutet blir att patienten avlider, är alltid patientens rätt att själv bestämma. Och behandlande läkare är den som ska se till att patientens önskan följs. Det skriver Socialstyrelsen som beräknar komma med allmänna råd i frågan till årsskiftet.

AKTUELLT

Vård på laga villkor 886
Astrid Lindgren-fallet har skapat en oro bland landets läkare om var gränsen går för vad man får och förväntas göra. Dialogen mellan medicin och juridik måste bli bättre.
Amerikanska läkarförbundet positivt till sjukvårdsreformen 890
Barack Obamas sjukvårdsreform är i hamn. Efter mer än ett år med diverse politiska turer, förhandlingar och kompromisser, fattades det historiska beslutet i kongressens representanthus natten måndagen den 22 mars. Det togs efter intensiv debatt och under högljudda protester utanför kongressen – och med bara tre röster tillgodo.
Lång väntan på specialistbevis 891
Väntetiderna för att få ut sitt specialistbevis är för närvarande långa. Fyra månader är vad den färdigbakade specialistläkaren får räkna med. – Det är självkart inte acceptabelt, säger Pernilla Ek, enhetschef, Socialstyrelsen.
Rekrytering viktigaste frågan 892
MSF:s nya ordförande Maria Ehlin Kolk:

Maria Ehlin Kolk är ny ordförande i MSF, Medicine studerandes förbund. En viktig uppgift blir att påverka direktiven i Utbildningsdepartementets kommande utredning om läkarutbildningen.
Försäkringskassans ledning förstärks 892
Regeringen har utsett Stig Orustfjord till överdirektör vid Försäkringskassan. Tjänsten innebär en förstärkning av den högsta ledningen, en ställföreträdare för generaldirektören Adriana Lender.
Äldre cancerpatienter får sämre behandling 892
Cancerfondsrapporten 2010:

Cancerfondsrapporten 2010 uppmärksammar äldre, geografiskt ojämlik cancervård och bristen på klinisk forskning. Mätbara mål på riksnivå efterlyses av Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

MEDICINSK KOMMENTAR

Hypotermi efter hjärtstopp måste utvärderas bättre 893
Internationella och nationella riktlinjer bör inte utesluta nya kliniska prövningar
Att kyla ner en patient efter hjärtstopp för att skydda hjärnan är en lovande behandlingsstrategi, men bevisläget för hypotermibehandlingens effekt är långt ifrån starkt. Nya, väl kontrollerade randomiserade studier behövs.
Primärvården brister vid läkemedelsbehandling av fetma 895
Strukturerad, målinriktad vård saknas
En svensk primärvårdsstudie visar att vården för fetmapatienter inom primärvården måste struktureras bättre. Speciella team bör utbildas inom primärvården för att garantera patienter med fetma optimal vård.

NYA RÖN

Litiumuremi är en klinisk realitet 896
Autoreferat
Litiumuremi har av psykiatrer men inte av nefrologer ansetts som en obefintlig eller extremt sällsynt biverkning. En svensk studie har klarlagt frågan. Där visar sig uremi vara drygt sex gånger vanligare bland litiumbehandlade än i den allmänna populationen.
Kraftig ökning av barnleukemi i Basra 896
I mitten av februari kom en rapport av universitetsanslutna forskare från USA och Irak om en kraftig ökning av barn­leuk­emi i Basra i Irak, en värdefull studie utförd under svåra förhållanden...
Nya genetiska rön kring förmaksflimmer 897
Amerikanska forskare presenterar en intressant region på kromosom 1 som kan kopplas till ökad risk för förmaksflimmer. Rönet presenteras i Nature Genetics. Studien är en metaanalys som omfattar fem genetiska studier...
ADHD hos barn till rökande mödrar beror inte på rökningen 897
Autoreferat
Rökning under graviditeten pekas ofta ut som riskfaktor för att barnet ska utveckla ADHD. Mekanismen skulle vara nikotinets påverkan på fostret. Alternativt skulle faktorer hos den rökande mamman snarare än rökningen i sig kunna förklara sambandet...
Enorm genetisk mångfald i tarmen 897
Slår man samman alla gener som finns i de bakterier och mikrober som finns i den normala tarmfloran rör det sig om 3,3 miljoner olika gener. Som jämförelse omfattar människans genom »bara« drygt 20 000 gener. Det visar en studie presenterad i Nature.
Tutankhamun kan ha dött av malaria 898
Den egyptiske faraon Tutankhamuns dödsorsak har varit föremål för spekulation under lång tid. Nu hävdar forskare från Egypten att den unge faraon avled i sviterna efter malaria. Rönen presenteras i tidskriften JAMA. Tutankha­muns grav upptäcktes 1922...
Upplevd hälsa överlevnadsprediktor vid mag- eller matstrupscancer 898
Autoreferat
Patienter med cancer i mage/matstrupe kan känna av återfall i sjukdomen i form av försämrad livskvalitet innan återfall kunnat påvisas i kliniska undersökningar. Det framgår av en studie av självskattad livskvalitet hos cancerpatienter.
Amerikanska läkare minskar arbetstiden 899
Amerikanska läkare arbetar allt kortare tid. Den genomsnittliga tiden en amerikansk läkare arbetar per vecka uppgick under 2008 till 51 timmar, vilket är nästan fyra timmar mindre än 1998. Det visar en studie som presenteras i JAMA...
Omedelbar hjärt–lungräddning räddar barn med hjärtstopp 899
Barn som drabbas av hjärtstopp och som omedelbart får hjärt–lungräddning (HLR) innan de kommer till sjukhus klarar sig bättre än barn med hjärtstopp som inte ges HLR. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Tarmfloran – kroppens största organ 900
Ostadigt ekosystem som lätt kan tippa över ända
»Jorden var öde och tom …« Första Mosebok 1:2. Oavsett om vi tror på Bibeln eller på Big Bang så var det något som kom först och något som kom senare. Detta »något« som kom först var mikroberna, som i det följande är benämningen på encelliga organismer, huvudsakligen bakterier...
Prebiotika är föda för tarmfloran – till glädje och sorg för värden 904
Prebiotika ingår i kostfiberkonceptet och betyder ordagrant »före liv«, och med detta menas substanser i kosten som förmodas medföra specifika ändringar i kompositionen av och/eller aktiviteten i den gastrointestinala floran... WITH ENGLISH SUMMARY

Probiotika – tarmens vänner eller fiender? 907
Bakterier användes förr för att öka matens hållbarhet och för att förbättra smaken. Numera används de under konceptet probiotika för att förbättra hälsan och bota sjukdomar. Trots intensiv forskning är effekterna av probiotika mindre väl dokumenterade.
Bantnings­läkemedel tycks inte göra någon nytta 910
Vårdcentraler skriver ut preparaten på lösa boliner, visar journalstudie
Vårdcentraler skriver ut bantningsläkemedel på lösa boliner, visar en journalstudie. Förskrivningen skedde till stor del på patientens initiativ. En stor del av patienterna vägdes inte före insättning av läkemedlet, och de följdes inte upp inom ramen för en strukturerad kost-/livsstilsintervention.
Traumakirurgi till sjöss 914
Svensk utmaning vid ­internationell insats
På grund av det instabila läget i Somalia är piratattacker vanliga i Adenviken. Våren och sommaren 2009 ingick ett svenskt sjögående traumateam i den EU-ledda Operation Atalanta i Adenviken. Teamets uppdrag var att snabbt kunna behandla skottskadade efter piratattacker.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Möjlig interaktion mellan probiotika och warfarin 917
Kan Bifolac interagera med warfarin (Waran)?

PATIENTSÄKERHET

Upplyste inte om tvillinggraviditet – ingen orsak till påföljd från HSAN 918
Att inte redan i vecka 15 informera en gravid patient att hon väntar tvillingar betyder inte att man utsatt patienten för en risk.
Försummade att följa upp misstänkt hepatos 918
En kvinna som var gravid i vecka 35 sökte mödravården för klåda. Prov visade förhöjda leverenzymvärden, och en gynekolog ordinerade Tavegyl som enda åtgärd. Patientens besvär fortsatte, och barnet dog före förlossningen.
Riktigt låga blodvärden bör utredas akut 919
Det kraftigt sänkta blodvärdet var betingat av en myeloproliferativ leukemi. Distriktsläkaren borde genast ha vidareremitterat i stället för att avvakta några dagar.
Genomförde kejsarsnitt under otillräcklig anestesi 919
Om patienten har svåra smärtor under ett kejsarsnitt så krävs det goda skäl för att inte fylla på med ytterligare anestesi.
Bukaortaaneurysm misstogs för för­stoppning 919
Vid oklara buksmärtor, högt blodtryck och breddökad aorta bör man misstänka aortaaneurysm i symtomgivande fas.

DEBATT OCH BREV

Klamydia minskar mest i Västerbotten – varför det? 920
Klamydiaincidensen i Västerbotten var 2009 den lägsta i landet och har minskat sedan november 2008, dvs 15 månader i rad. Ett brett upplagt arbete med både primär- och sekundärprevention tror vi starkt har bidragit till den minskade klamydiaincidensen, skriver författarna.
Nationell databas för forskning och kvalitetsutveckling 922
– allmänmedicinskt alternativ till sjukdomsspecifika kvalitetsregister
Ett kvalitativt och välhållet nationellt allmänmedicinskt forsknings- och kvalitetsregister skulle ge unika förutsättningar för forsknings- och kvalitetsarbete inte bara för allmänmedicinen utan för hela sjukvården, hävdar författarna.
»Sluttande planet« och konsekvenserna av införande av dödshjälp 924
Att i vissa situationer medvetet förhålla sig till frågan huruvida livsuppehållande behandling ligger i en enskild patients intresse anses sannolikt av de flesta som en viktig och nödvändig del av läkarkårens ansvar...
Bevisbördan faller på förespråkarna 925
Dödshjälpsförespråkarna går allt större omvägar för att undvika att ge konkret svar på den högst berättigade frågan om vad som skulle hindra en successiv indikationsglidning om vi övergav läkaretikens och humanismens grundsats – att inte döda människor [1]...
Replik:
Sjöberg och Isacsson går vilse i vårt inlägg 925
Både Isacssons och Sjöbergs inlägg vilar på en gemensam förutsättning: att vårt ärende var att försvara dödshjälp. Men vårt ärende var faktiskt att problematisera (vissa former av!) »sluttande plan-argument« – tro det eller ej! Den typ av sluttande plan-argument som vi...
7 av 10 nöjda med sjukhusmaten ­ är bättre, men inte bra nog 926
Sjukhusmaten är en viktig del av vården. Där delar vi helt Läkarförbundets inställning i ledaren i LT 9/2010 (»Äta bör man, annars dör man«, sidan 563). Det är också mycket positivt att Läkarförbundet i hög­re grad än tidigare ser vården som en helhet.
Replik:
Myter i matens och politikens värld 926
I en replik till vår ledare i LT 9/2010 hänvisar landstingsråden Wallhager och Elmsäter-Svärd till data ur en rapport framtagen av landstingets kostsamordnare. De är båda ansvariga för den illa skötta kostupphandlingen i Stockholms läns landsting som beskrevs i ledaren, och de är naturligtvis angelägna att förbättra sitt skamfilade rykte.
Exempel på nyttan av pvkvalitet.se 927
Nationella diabetesregistret (NDR) tar för oss ca 25 procents arbetstid av en heltids sjuksköterska, alltså 10 timmar i veckan = 520 timmar/år, för ett område med 13 500 invånare. Utbytet hittills är oklart...
Åtgärder mot förfalskade läkemedel 927
WHO uppskattar marknadsvärdet av förfalskade ­läkemedel till 75 miljarder amerikanska dollar år 2010. Världsmarknaden antas omfatta 1–10 procent av alla läkemedel som finns till försäljning...
Livsviktig medicinsk information ­ – billig förebyggande sjukvård 928
Johan Lagerfelts brev i Läkartidningen 7/2010 (sidan 452) belyser en mycket viktig fråga: Hur kan livsviktig medicinsk information förmedlas?

KULTUR

Pesten i Sverige 1710–13 påminde om digerdöden 929
Pesten kom omärkligt till Sverige med ett fartyg 1710 och spred sig smygande över hela landet söder om Gästrikland. Farsoten rasade i tre år och dödligheten i stad och land blev katastrofalt hög, trots desperata hälsovårdsåtgärder från Collegium medicum. Många talade om pestepidemin som en repris på digerdöden.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 948
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 950
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Sensationellt skifte i sjukvårdspolitiken
Socialdemokraterna byter fot i sjukvårdsfrågan och vill nu satsa på privatiseringar fullt ut, meddelas i ett pressmeddelande från partihögkvartetet på torsdagen den 1 april. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har också svängt om och stöder Socialdemokraterna.
Ungefär samtidigt meddelade alliansen att även de byter sjukvårdspolitik och att man nu tror på att all vård skall vara statligt reglerad och ägd.