INNEHÅLL NUMMER 15, 2010

REFLEXION

En seger för vetenskapen 956
En appellationsdomstol har friat vetenskapsjournalisten Simon Singh från den tidigare domen för förtal av det brittiska kiropraktikersällskapet (BCA) – och det var väl för väl! Singh hade i en tidningskrönika lagt fram att det saknas vetenskaplig evidens för kiropraktisk... / Ylva Böttiger

LEDARE

Arbetsmiljön påverkar säkerheten 959
Läkarförbundets projekt PS, som i patient­säkerhet, avslutades vid årsskiftet. Under den tvååriga projekt­tiden har förbundet diskuterat patientsäkerhet med sina medlemmar... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Låt oss bryta med suicidtabut! 960
Suicidproblemen är stora och komplicerade. En förutsättning för fortsatt utveckling av kunskaper om hela den suicidala processen från normalitet till livsfarlighet är att bryta det fortfarande starka suicidtabut, skriver Jan Beskow.

AKTUELLT

Lean: Alla talar om det – men få vet hur det fungerar i vården 964
Alla talar om »lean«. Arbetssätt och metoder införs snabbt i sjukvården. Detta trots att forskningen sviktar och lean kräver stort engagemang och mycket arbete.
Snabb hjälp med »one stop clinic« 966
Utredning, diagnos och operation samma förmiddag. Hudkliniken i Lund på Skånes universitetssjukhus tar emot fler hudtumörpatienter än tidigare genom lean–arbete. En kraftfull verksamhetschef är en av framgångsfaktorerna.
Svensk sjukvård marknadsförs i USA 968
Svensk hälso- och sjukvård är i fokus i Washington. I House of Sweden arrangeras utställningar på temat »Health & Care«. Syftet är bland annat att visa upp medicinsk forskning och svenska vårdföretag samt att presentera den svenska vårdmodellen för amerikanerna.
Sylf satsar på lobbying och rekrytering 968
Lobbying, kommunikation och rekrytering har blivit viktiga frågor för yngre läkare. Det märktes vid Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte i Stockholm den 9–10 april.
Manliga läkares medianlön är 7 100 kronor högre 968
7 100 kronor i månaden. Så stor var skillnaden i medianlön mellan könen bland landstingsanställda läkare förra året. Detta och mycket annat kan man se i den partsgemensamma lönestatistiken på sajten Saco Lönesök, som har kompletterats med uppgifter för 2009.
Artikeln är uppdaterad 100409.
Ökad försäljning av receptläkemedel 968
Apoteken expedierade förra året receptbelagd medicin för 25,5 miljarder kronor, en ökning med en procent jämfört med 2008.
Läkaresällskapet vill slå ihop Spur och IPULS 968
Svenska Läkaresällskapet anser att Spur:s verksamhet i framtiden bör ingå i IPULS AB.
»Förfärlig arbetssituation« på akuten i Malmö 969
Ständiga problem med överbeläggningar gör att Malmö läkareförening begär att Arbetsmiljöverket griper in och ställer krav på fler vårdplatser och fler läkartjänster på Skånes universitetssjukhus, Malmö.
– Vi har haft extremt vårdplatsläge under 60 av årets första 64 dagar, konstaterar huvudskyddsombudet Jens Bernow.
Uppdaterad 100409
Läkaresällskapet hoppar av Kompetensportföljen 969
Kompetensportföljen, det Internetbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning, har inte motsvarat förväntningarna. Det anser Läkaresällskapet, som nu väljer att avsluta sitt engagemang.
Förhandlingar väntas ta fart denna vecka 969
Förhandlingarna mellan Läkarförbundet och arbets­givarparterna Sveriges Kommuner och landsting och Pacta väntas gå in i ett intensivt skede den här veckan.
Örebro får starta läkarutbildning i höst 969
Efter att ha gett Örebro universitet nobben två gånger tidigare, biföll Högskoleverket den 30 mars universitetets tredje ansökan om att få starta läkarutbildning. Regeringen har gett klartecken till start i höst.
»Värdet av analyssvaret avgörande för målet« 969
Astrid Lindgren-fallet:

Advokaten hoppas att tingsrätten ska kunna tvinga fram en genomgång av de analyssvar som ligger till grund för åtalet av narkosläkaren.
Artikeln är uppdaterad 100408.
Socialstyrelsen utreder inte Växjöfall 969
Åklagaren anser sig inte behöva Socialstyrelsens hjälp med att utreda fallet med den kvinna som en läkare i Växjö misstänks ha gett dödshjälp. Det kan däremot bli aktuellt att konsultera myndigheten för att utreda oklarheter i samband andra dödsfall på avdelningen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Reumatiker mår bra av dynamisk träning 970
Cochrane-analys ger vetenskapligt stöd
Nu finns vetenskapligt stöd för att konditions- och styrketräning bör ingå i vården och rehabiliteringen av reumatiker. Träningen ger god effekt och har inga oönskade effekter. Dessutom kanske den kan minska sjukdomsaktiviteten.

NYA RÖN

Bevisläget kring triage lämnar mycket att önska 972
Triage är ett populärt sorteringssystem på akutmottagningar. 54 av 74 akutmottagningar på svenska sjukhus tillämpar det. Men det vetenskapliga bevisläget för triage är klent. Det visar en sammanställning från SBU.
Injektionsmissbruk och HIV-smitta 972
Totalt beräknas 16 miljoner människor var injektionsmissbrukare. Av dessa är 3 miljoner smittade med HIV, vilket innebär att ungefär var tionde HIV-smittad är injektionsmissbrukare...
Familjevård förkortar vårdtiden för tidigt födda barn 973
Autoreferat
Tidigt födda barn som vårdas på särskilda avdelningar, där föräldrarna kan bo tillsammans med barnet under hela vårdtiden, kan lämna sjukhuset snabbare än barn som vårdas på vanliga neonatalavdelningar. Det framgår av en studie från Stockholm.
Statiner ökar risken för diabetes 973
Behandling med statiner medför ökad risk för diabetes, men riskökningen är liten och bör inte föranleda att man avstår från statinbehandling. Det visar en studie presenterad i Lancet...
Lovande resultat för blodfettssänkare 973
En svenskutvecklad läkemedelskandidat har i en färsk fas 2-studie visats sänka LDL-kolesterol hos statinbehandlade patienter med hyperlipidemi som inte svarar adekvat på sin statinbehandling. Rönen presenteras i New England Journal of Medicine...
Influensavaccination av barn skyddar andra 974
I JAMA presenteras en studie där man tittat på hur influensavaccination av barn påverkar hur sjukdomen sprids i ett mindre samhälle. Resultatet är tydligt: om så många barn som möjligt vaccineras drabbas färre icke-vaccinerade av influensa.
Njurdonatorer lever lika länge som andra 974
Njurdonatorer löper inte ökad risk att avlida i förtid. Det är det viktigaste fyndet i en amerikansk studie publicerad i JAMA. Författarna har undersökt ett material med drygt 80 000 personer som åren 1994–2009 donerat en njure.

KLINIK OCH VETENSKAP

Björknässtudien: Färre läkarbesök i primärvården 976
Randomiserad studie av intensiv livsstilsintervention
Ett livsstilsförändrande program inom primärvården som syftar till bättre kost och ökad fysisk aktivitet minskade en rad riskfaktorer hos försökspersonerna och andelen besök hos primärvårdsläkaren var under de tre första åren 21 procent lägre än i kontrollgruppen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Det kirurgiska uppdraget vid omhänder­tagande av hudtumörer 981
Erfarenheter från Helsingborg
Av hudtumörer som opereras polikliniskt sitter ungefär hälften i huvud–halsområdet, och basalcellscancer dominerar. Genom att avstå från preoperativ biopsi på tumörer som ändå ska excideras kan man spara stora pengar. Det visar en studie från en medelstor svensk hudklinik.
Antibiotika eller inte – prokalcitonin kan vägleda behandlingsval 985
Åtminstone på akuten för vuxna med nedre luftvägsinfektion
I flera studier gjorda på vuxna med misstänkt pneumoni eller exacerbation av KOL på sjukhusens akutmottagningar verkar prokalcitonin kunna skilja ut dem som inte är i behov av antibiotika.
Diagnostik av lungemboli hos gravida 989
Skintigrafi eller datortomografi?
Perfusionsskintigrafi rekommenderas här som förstahandsmetod för diagnostik av lungemboli hos gravida bland annat på grund att metoden innebär lägre stråldos till modern och inga kontrastmedel. Varje sjukhus bör ha en dokumenterad utredningsplan för gravida med misstänkt lungemboli.

PATIENTSÄKERHET

Se upp med digitalis till äldre! 996
Trots klassiska symtom på digitalisförgiftning skrevs patienten ut och åter­insattes på samma långa lista av hjärtläkemedel som före sjukhusvistelsen. Dessutom planerades inget återbesök. Socialstyrelsen är mycket kritisk.
Socialstyrelsen: Skärp rutinerna inför smittutbrott 996
Tre för tidigt födda spädbarn dog efter att ha smittats med multiresistenta bakterier vid en nyföddhetsavdelning i Västerås. Förutom brister i tillämpning av basala hygienrutiner tolkar Socialstyrelsen händelsen som en följd av en rörig smitthanteringsorganisation med otydlig ansvarsfördelning.

DEBATT OCH BREV

Nätverk för övergripande studierektorer föreslår ­kompetensmål för ST-handledare 1000
Senast den 1 september måste ST-hand­ledare uppfylla nya krav på specialistkompetens och handledarutbildning. Här föreslår Kihlström et al kompetens-mål för ­ST-handledare och ST-studierektor.
Att få dö med stövlarna på 1002
I Läkartidningen 11/2010 (sidorna 732-3) beskriver ­Helena Silfverhielm och ­Thomas Fridén, Socialstyr­elsen, intresseväckande ett fall som blivit föremål för Lex Maria-utredning.
Nattvarden allt större 1003
Det är välkänt att portionsstorlekarna i snabbmatsindustrin ökat dramatiskt under senare tid. Med modern datateknik har analyser av Nattvarden givit vid handen att även Jesus sista måltid ökat med drygt 60 procent över åren.
Dokumentation förr och nu 1003
Det pågår en diskussion om att vi läkare drunknar i administration. Tid som önskas för patientsamtal och undersökning läggs på dator- och pappersarbete. Kraven tycks växa när det gäller dokumentation, signering, hantering av intyg, remisser, inknappande av statistik, labbsvar...
Sjukfrånvaro, vetenskap och värderingar 997
Fejkad vetenskaplighet fördunklar och förhindrar vik­tiga diskussioner om våra trygghetsförsäkringar, som är uppbyggda med värderingar i botten, skriver företagsläkaren Åke Thörn.
Replik:
Vi läkare var med i processen! 998
Om de studier som Åke Thörn anser »visar ingenting« har lett till att vi numera har riktlinjer från erfarna kollegor att luta oss mot tycker jag det är glädjande, replikerar Lars Englund.
Replik:
Ingen sedvanlig transformation 999
Nej, Lars, det är ingen »sedvanlig variabeltransformation« du gjort utan en me­todologiskt ohållbar omkonstruktion av de primärdata du fått av distriktsläkarna, svarar Åke Thörn.

KULTUR

Psykiatrins slutna rum öppnar sig i TV-rutan 1005
Intresset för psykiatrins slutna rum är bredare än någonsin, inte bara hos läkare och journalister, utan även hos allmänheten. Nyhetssändningar och dokumentärer i TV rapporterar flitigt om den psykiatriska sjukvårdens vårdgivare och -tagare. Programchefer vid TV och medieforskare har alla sina uppfattningar om vad som ligger bakom de höga tittarsiffrorna.

FÖRBUNDSNYTT

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1032
Ladda ner pdf
Information från Sveriges läkarförbund 1034
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Förhandlingar tar fart efter påsk
Förhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting och Pacta väntas ta fart efter påsk. Läkarförbundet pekar på avtal som slutits inom näringslivet. Dessa motsvarar löneökningar om cirka 3,5 procent vid ett tvåårigt avtal.