INNEHÅLL NUMMER 16, 2010

REFLEXION

När väntan på åklagaren blir lång 1040
Den som väntar på en åklagare kan få vänta länge, men snart börjar rättegången om flickan som dog på Astrid Lindgrens barnsjukhus – efter orimligt lång tid som inte kan gagna någon part i målet. Innan jag utvecklar mina tankar vill jag avge en jävsdeklaration... / Stefan Johansson

LEDARE

Läkemedel vid ovanliga sjukdomar 1043
Genom särskild EU-reglering kan läkemedelsindustrin ansöka om att klassa produkter som särläkemedel (orphan drugs). Definitionen är att läkemedlet vänder sig till patienter med livshotande eller allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd som förekommer hos högst 5 av...
Nämnd behöver klinisk förankring 1043
För några veckor sedan beslutade regeringen att entlediga nämnden för läkemedelsförmåner på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. I direkt anslutning tillsattes en ny nämnd. Den nya nämnden har färre ledamöter och en annorlunda sammansättning än dess föregångare...

LT DEBATT

Nestlé bör dra in Resorb Junior Plus på alla marknader 1044
Produkten är direkt olämplig att ge till dehydrerade små barn med gastroenterit oavsett land, skriver Claude Marcus och medförfattare. Nestlé bör dra in Resorb ­Junior Plus från samtliga marknader, inte bara från den svenska, anser de. WITH ENGLISH SUMMARY

Pegga upp och må bättre! 1045
Apropå! Golfsäsongen
Svensk förening för golfspelande läkare, SMGA (Swedish Medical Golf Association ) bildades 1987 och hade länge stöd från delar av läkemedelsindustrin. Sedan några år är det förbjudet för läkemedelsindustrin att stödja denna typ av verksamhet, vilket resulterat i ett krympande intresse att delta.

AKTUELLT

Genpatent ogiltiga i USA 1046
En domstol i USA har ogiltigförklarat Myriad Genetics patent på bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2. I Sverige kan domen komma att innebära stora förändringar i ett längre perspektiv.
Ny lagstiftning om patientsäkerhet från årsskiftet 1048
Ny lagstiftning ska sätta hårdare press på vårdgivarna att fokusera på patientsäkerheten. Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse sättas samman, och patienter ska ovillkorligen informeras om tillbud.
Marie Wedin omvald till ordförande i Sjukhusläkarföreningen 1050
Marie Wedin valdes till ordförande i Sjukhusläkarföreningen för ytterligare en mandatperiod vid föreningens fullmäktigemöte den 14–15 april. Samtidigt kandiderar hon i höst till posten som Läkarförbundets ordförande.
Vårdval i fokus på DLF:s möte 1050
Vårdvalet dominerade debatten på Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte i Stockholm den 16 april. Något löfte om skärpta krav på allmänmedicinsk kompetens inom vårdvalet fick man dock inte från något av de politiska blocken.
Extra konjunkturstöd till landstingen upphör 1051
2010 får kommuner och landsting 17 miljarder kronor i ökade statsbidrag på grund av lågkonjunkturen. Men för 2011 bedömer regeringen att det räcker med en permanent uppräkning av statsanslagen på 5 miljarder kronor.
Astrid Lindgren-fallet:
Åklagaren återupptar förundersökningen 1051
Åklagaren går med på advokatens begärande om vertikal revision av analysförfarandet rörande tiopental.

MEDICINSK KOMMENTAR

Ett steg mot paradigmskifte för operationer på aortabågen 1052
Vid kirurgi på aortabågen kan selektiv antegrad hjärnperfusion minska risken för neurologiska följder – om metoden håller vad den lovar.
Kolhydratfattig kost ökar fria fettsyror och LDL-kolesterol 1054
Bantning med lågkolhydratdiet kan sätta fart på aterosklerosprocessen
Bantning med lågkolhydratdiet kan sätta fart på aterosklerosprocessen, visar en studie där LDL-kolesterol ökade med 10 procent med extremt lågkolhydratsnål kost (Atkinsdiet) men minskade med 6 procent med kaloribegränsad normalkost (vilket korrelerade till nivån av fria fettsyror) under en 6-veckorsperiod. Viktminskningen var densamma.

NYA RÖN

Kroniskt trötthetssyndrom tycks inte bero på XMRV-infektion 1056
Förhoppningarna om ett genombrott i forskningen kring kroniskt trötthetssyndrom, som presenterades i Science hösten 2009, har kommit på skam. I europeiska studier har de amerikanska fynden inte kunnat upprepas.
Mycket frukt och grönt och mättat fett kan ge lägre hjärt–kärlrisk 1056
Autoreferat
Allt fler studier talar emot paradigmet att en hög andel mättat fett i kosten kan bidra till ischemisk hjärtsjukdom. I en svensk studie visas att mycket frukt och grönt plus mycket mättat fett innebar låg risk för hjärt–kärlsjukdom.
Ingen fördel med utdelning av akut-p-piller på förhand 1057
Att på förhand förse kvinnor med akut-p-piller har föreslagits kunna minska antalet oplanerade graviditeter. Men en sådan effekt kan inte påvisas, enligt en Cochrane-analys.
Ökad diabetesprevalens bland invandrare 1057
Autoreferat
Invandrare från icke-europeiska länder har i vissa fall en kraftigt ökad risk för diabetes. Det visar en systematisk undersökning av diabetesprevalensen i de nordiska länderna.
HIV gömmer sig i benmärgsceller 1057
Antiviral behandling kan bromsa en HIV-infektion, medan utsättning av behandlingen ofta resulterar i att virusmängden i blodet ökar. I en studie publicerad i Nature Medicine visas att viruset kan ligga dolt i benmärgen och väckas till liv när antiviral behandling upphör.

KLINIK OCH VETENSKAP

Nygammal metod minskar neurologisk risk vid arcus aortae-kirurgi 1058
Selektiv antegrad hjärnperfusion ger bra skydd, visar retrospektiv studie
Incidensen av patienter med aortaaneurysm som åtgärdas med öppen rekonstruktion uppskattas till 127 fall årligen i Sverige. Vid operationen krävs cirkulationsstillestånd i hela kroppen under djup hypotermi, vilket är förenat med risk för allvarliga neurologiska komplikationer. Med selektiv antegrad hjärnperfusion kan risken reduceras.
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA ONKOLOGISKA LÄKEMEDEL

Onkologiska läkemedel: Målriktad behandling i fokus 1063
Forskningen kring nya, målsökande cancerläkemedel är intensiv för att få fram mer effektiv och träffsäker behandling med mindre biverkningar. Temat vill öka kunskapen om dagens och morgondagens cancerläkemedel.
Med sikte på målriktad behandling 1064
Sett till total sjukdomsbörda (mortalitet och morbiditet) är cancer den näst största sjukdomsgruppen, efter hjärnans sjuk­­domar. Cancermortaliteten har i flera länder passerat mortaliteten i hjärt–kärlsjukdomar, som minskat till följd av förbättrad prevention och behandling...
Framtida cancervård utmanar sjukvården 1065
Handläggningen av patienter med cancer tillhör en av de mest laddade utmaningarna för sjukvården, framför allt då yngre och medelålders individer är drabbade. Patienterna – som ofta upp­lever cancerdiagnosen som ett existensiellt hot – har rätt till empatiskt bemötande,...
Intensiv jakt på medel som slår ut tumörväxt 1066
Nya insikter i cell- och tumörbiologin har gett nya infallsvinklar för att med farmaka tackla cancerceller – att hämma tillväxtfaktorer är ett sätt. Redan har mer än tio nya läkemedel godkänts, och ännu fler ligger i startgroparna...
Målsökande läkemedel ger chans till bättre bot 1071
Läkemedel som behandling vid cancer får allt större betydelse. Utvecklingen går mot läkemedel riktade mot specifika målstrukturer. En viss grad av toxicitet tycks dock vara en markör för effekten... WITH ENGLISH SUMMARY

Användning av cancer­läkemedel i Sverige och Europa 1075
Användningen av cancerläkemedel i Sverige motsvarar ungefär genomsnittet för Europa. Inom landet finns dock stora regionala skillnader, ännu oklart varför – men kostnaden spelar självfallet en central roll...
Farmaka kan bära sig på sikt 1081
I och med etablerandet av allt fler cancerläkemedel får hälsoekonomiska överväganden allt större betydelse. På kort sikt ger de nya medlen kostnadsökningar – på lång sikt kan de minska samhällets totala kostnader för cancer...

PATIENTSÄKERHET

Socialstyrelsen kritisk till passivitet vid subaraknoidalblödning 1086
Vid fem tillfällen sökte kvinnan primärvården efter plötsligt insättande huvudvärk och kräkningar innan hon fick remiss för utredning. Men även på sjukhuset agerade man tafatt.
Rimligt att inte starta hjärt–lungräddning 1086
För ett ­­­år sedan skrev Läkartidningen om ett fall där anhöriga till en döende man polisanmält tre läkare för vållande till annans död. HSAN delar läkarnas uppfattning att det inte var medicinskt motiverat att sätta in hjärt–lungräddning och lämnar anmälan utan åtgärd.

DEBATT OCH BREV

Sverige (och Europa) behöver en behandlingsforskningsfond! 1087
Läkarkåren bör lobba för att klinisk ­behandlingsforskning får vederbörliga möjligheter. Det lönar sig för alla och är riskfritt. Det är dags att se sjukvården som möjligheternas bransch, tycker Nina Rehnqvist et al.
Införande av patientens fria läkarval:
Impopulärt systemskifte hos allmänläkarna i Värmland 1089
Ersättningsystemet måste ta hänsyn till att lokala förutsättningar skiftar och att läkarbrist är vanlig, särskilt i glesbygd. Ett system baserat på listning på enskild läkare är olämpligt, och listning på vårdenhet är att föredra, enligt en enkät till allmänläkare i Värmland...
Läkarroll i förändring 1090
Den 25 mars i år hade New York Times en artikel med rubriken »More doctors giving up private practices«. Det är en artikel som beskriver hur synen på läkaryrket håller på att förändras i USA, vilket får samma konsekvenser som vi noterat i Sverige, trots helt olika...
Kvalitetsregistren utgår inte från primärvårdens verklighet 1091
För att skapa en seriös debatt och tilltro till kvalitetsbegreppet måste alla aktörer enas om vilken medicinsk kvalitet som är tillämplig och förankrad inom hela ­sjukvården, menar Svenska distrikts­läkarföreningen.
Många hot mot president Obamas sjukvårdsreform 1092
Det starka motstånd mot sjukvårdsreformen som det republikanska partiet bjudit har också genljudit från enskilda, företagare, försäkringsbolag och läkemedelsföretag. Missnöjet speglar ett flertal förhållanden i det amerikanska samhället...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Kvalitetsmått – för både användare och diagnoser 1092
Jag kan inte se det meningsfulla i att ställa Nationella diabetesregistret mot SFAM.Q:s kvalitetsregister pvkvalitet.se som två oförenliga storheter, skriver distriktsläkaren Tomas Fritz.
Slutreplik:

Kunskap hellre än förhoppningar! 1092
Så vitt jag vet har inget kvalitetsregister visat att man kan värdera vårdkvalitet. Vem vinner på att en massa data sammanställs och jämförs när man inte har kunskapen att tolka dessa data? skriver distriktsläkaren Kjell Lindström.

KULTUR

Den medicinska forskningens vagga – och ett svenskt geni 1095
Universitetet i Padua grundades år 1222 av en grupp lärare och studenter som frigjort sig från västvärldens första universitet, universitetet i Bologna, grundat 1088...
Allmänläkares riskfyllda reflexioner 1098
Recension
Skapar vården ohälsa?
Författare: John Brodersen, Brigitta Hovelius, Lotte Hvas, redaktörer.

ENDAST PÅ WEBBEN

Avtal 2010:
Förhandlingarna med SKL fortsätter
Läkarförbundet fick måndagen den 19 april ett bud från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Förhandlingar har pågått hela vecka 16 och fortsätter måndag den 26 april.
Uppdaterad 100426.