INNEHÅLL NUMMER 17, 2010

REFLEXION

Läkare utan gränssnitt 1124
Jag vill ha en Ipad. Alltså en sådan där precis färdigfräst läsplatta, den som ser ut som en gigantisk Iphone. Eller någon generisk variant av densamma, närhelst sådana dyker upp. Varför? För att det är en manick som kan hjälpa mig...

LEDARE

Blanketterna behöver utvecklas 1127
Försäkringskassan har gjort en översyn av de blanketter som används för läkarutlåtanden. Det finns ett behov från FK av mer strukturerade och enhetliga beslutsunderlag vid prövning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen, inte minst med tanke på rehabiliteringskedjans...

LT DEBATT

Inför anmälningsplikt för alla invasiva Staphylococcus aureus-infektioner! 1128
Meticillinkänsliga Staphylococcus aureus-infektioner är så vanliga, allvarliga och ofta svårbehandlade att de förebyggande insatserna måste ökas. Anmälningsplikt för alla invasiva S aureus-infektioner bör införas, anser Gunnar Jacobsson.
Positiva förebilder bidrar till en positiv självbild 1129
Apropå! Mentorskap
I augusti 2009 hade Svensk ortopedisk förening sitt årsmöte i Jönköping. Mötesordföranden, överläkaren Birgitta Lagerqvist, ansvarade för ett stort och innehållsrikt program, bl a ett uppskattat symposium om mentorskap...

AKTUELLT

Forskaren Soki Choi om sjukhusfusioner:
»Det går inte att styra hälso- och sjukvård endast utifrån en näringslivslogik« 1130
Sammanslagningar av sjukhus gör sällan någon lycklig, allra minst läkare. Forskaren Soki Choi lägger i höst fram en avhandling om fusionen mellan dåvarande Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge universitetssjukhus.
Annika Dahlqvists blogg
kritiseras av Socialstyrelsen 1134
Att som läkare ge personliga råd om vård och behandling på en blogg utan att följa upp effekten strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, menar Socialstyrelsen.
Uppdaterad 100422 kl 14.20
Läkarförbundet stämmer privat vårdgivare inför AD 1134
När den nyanställde läkaren fick veta att han ensam skulle ansvara för 3 400 patienter på en vårdcentral valde han att hoppa av. Nu vill arbetsgivaren ha skadestånd.
Erna Zelmin utreder papperslösas rätt 1134
Erna Zelmin, generaldirektör för Rättsmedicinalverket, utsågs den 23 april till särskild utredare av hur asylsökandes och papperslösas rätt till vård kan utökas.
Trivsel efter privatisering hänger ihop med social status 1134
Om privatisering eller bolagisering följs av andra förändringar, till exempel i organisationen, ser det ut som att grupper med högre social status klarar sig bättre, enligt en avhandling.
Koordinator av­lastade familjeläkare 1134
Både familjeläkare, patienter och försäkringskassehandläggare var nöjda med koordinatorer för sjukskrivningsprocessen i primärvården i Landstinget Västernorrland, visar en utvärdering.
Läkares arbetsvillkor undersöks 1135
En omfattande arbetsmiljöenkät går i dagarna ut till cirka 3 000 läkare.
Chefsföreningen lyfte chefers arbetsvillkor 1135
Komplexa organisationer, ett stort antal medarbetare och otydliga beslutsvägar. Det utmärker chefers arbetsvillkor i hälso- och sjukvården, jämfört med chefskollegorna i industrin.
Läkarförbundet stöder inskränkt rätt att ta del av journaler 1135
Läkarförbundet välkomnar lagreglering av försäkringsbolagens möjligheter att ta del av journaluppgifter men efterlyser klarare regler för överskottsinformation liksom regler om tystnadsplikt för försäkringsbolagens anställda.

MEDICINSK KOMMENTAR

Komplikationer till kirurgi vanligare än vi tror 1136
20–30 procent drabbas av följdverkningar – om komplikationsbegreppet vidgas
Checklistor som används prospektivt efter kirurgi visar att cirka 25 procent av de friska och 50 procent av de kardiovaskulärt sjuka patienterna drabbas av någon komplikation. Listornas breda definition av vad som är en »komplikation« har vunnit insteg inom forskningen.
Segmentella DNA-variationer driver genomets evolution 1138
Ger nya infallsvinklar till förståelse av sjukdom och hälsa
Genomisk obalans och genkopievariationer kan orsaka olika sjukdomstillstånd, men obalansen bidrar också till olikheter inom normalpopulationen. Varianter av genomiska segment är sannolikt viktiga för uppkomst av nya gener och för genomets evolution.

NYA RÖN

Stärkt stöd behövs för barn med CNS-cancer 1140
Autoreferat
Det svenska sjukvårds- och välfärdssystemet tycks fungera bra för dem som överlevt cancer i barndomen, enligt en studie av socioekonomiskt långtidsutfall. Det gäller dock inte gruppen med hjärntumör, som behöver utbyggda insatser.
Kvinnor över 80 år har högre dödlighet i tidig bröstcancer 1140
En del äldre kvinnor skulle kunna dra nytta av mer kraftfull behandling. Det kan vara ett alternativ för att försöka minska dödligheten, enligt en artikel i Journal of Clinical Oncology.
Sjukdomsgen funnen genom sekvensering 1141
Genom att sekvensera hela genomet har amerikanska forskare identifierat en gen som i fel variant kan leda till Charcot–Marie–Tooths sjukdom. Rönen presenteras i New England Journal of Medicine...
Interleukin kan produceras i luftvägarna 1141
Autoreferat
Det är sedan tidigare känt att interleukin-17 (IL-17) kan produceras av vissa T-hjälparlymfocyter (Th-celler) och att detta cytokin kan vara viktigt för det medfödda immunsvarets förmåga till rekrytering och ackumulering av neutrofila granulocyter (neutrofiler) lokalt i...
Mentaliseringsbaserad terapi – effektiv vid borderline-personlighetsstörning 1142
Borderline-personlighetsstörning är ett vanligt tillstånd som medför ett stort individuellt lidande och hög vårdkonsumtion. Risken för suicid är stor. Man har utvecklat olika behandlingsprogram, som i mindre studier har visat lovande resultat...
Ökad nivå av galektin-3 vid hjärnskada hos för tidigt födda 1142
Avhandling
En av de viktigaste orsakerna till att nyfödda barn blir svårt sjuka är för tidig födsel. Ju tidigare man föds, desto större risk löper man att bli mycket svårt sjuk och utveckla skador i hjärnan. För tidig födsel kan orsakas av för tidiga värkar eller för tidig vattenavgång...
Lägre risk för koloncancer med högt intag av B-vitamin 1143
Antagandet att vitamin B6 kan påverka risken för koloncancer har undersökts närmare i en metaanalys i JAMA och fått stöd. Högt intag av vitaminet och hög halt i blodet korrelerade med sänkt risk för koloncancer.
Tramadol stark riskfaktor för post­operativ förvirring 1143
Hög ålder, i kombination med låg motorisk funktion och komorbiditet, är en riskfaktor för postoperativ förvirring. Nu har en fransk studie identifierat ytterligare en faktor, administration av tramadol, som gav högst hazard-kvot.
Klarläggande: Njursvikt förekommer vid litiumbehandling men är ovanlig 1143
Under Nya rön publicerades i LT ett autoreferat med titeln »Litiumuremi är en klinisk realitet«, författat av mig. Där fanns en bild, vars felaktiga text jag var oskyldig till. Enligt bildtexten är njursvikt efter litiumbehandling en vanlig biverkning. Detta är fel.

KLINIK OCH VETENSKAP

Gendos-array upptäcker även
små kromosomförändringar 1144
Ger fler barn med utvecklingsavvikelse en etiologisk diagnos
Med traditionell kromosomanalys kan orsaken till utvecklingsavvikelse fastställas i mindre än hälften av fallen. Med s k gendos-array kan man identifiera duplikationer eller deletioner av små kromosomavsnitt som bara omfattar enstaka gener, vilket betyder att fler barn får en etiologisk diagnos.
WITH ENGLISH SUMMARY

Djup hjärnstimulering vid dysfagi hos parkinsonpatienter 1150
Den självskattade sväljningsfunktionen förbättrades i pilotstudie
Parkinsons sjukdom är en progressiv idiopatisk neuro­degenerativ sjukdom där mängden dopaminproducerande celler i basala ganglierna minskar. Sjukdomen har en prevalens på 150–200/100 000 invånare[1] och karakteriseras av vilotremor, bradykinesi, muskelrigiditet, postural...
WITH ENGLISH SUMMARY

POEMS-syndrom – säreget men inte uppdiktat 1156
Sällsynt plasmacellssjukdom med dysfunktion i multipla organsystem
POEMS-syndrom är en ovanlig klonal plasmacellsdyskrasi med klinisk karaktär av multisystemsjukdom. Diagnosen ska övervägas hos framför allt patienter med konstellationen polyneuropati och M-komponent.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Inga belägg för tolerans vid behandling av ångest med pregabalin (Lyrica) 1161
Det är vanligt med återfall vid pregabalinbehandling av generaliserat ångestsyndrom, men det finns däremot inga belägg för utveckling av tolerans för pregabalin.

PATIENTSÄKERHET

Viktigt att inte snåla med undersökningar 1162
Trots att såväl sjuksköterskor som sjukgymnast flera gånger påtalade att den afatiska kvinnan verkade ha ont i och svårt att röra ena höften gjordes ingen utredning av vad som senare visade sig vara en fraktur.
Resursbrist försenade akut ileusoperation 1162
En patient sökte sjukhusets akutmottagning på grund av smärta i buken och kräkningar. Jourhavande läkare bedömde att det rörde sig om ett gallstensanfall och lade in patienten. Under natten gavs injektioner med smärtstillande läkemedel...
Komplicerade förändringar ledde till felplacerad gastrostomi 1162
En kvinna i 40-årsåldern insjuknade i en svår tumör i bukhålan. Under en andra operation upptäckte kirurgen att tillväxten av cancern var »ofantlig« med flera metastaser i och omkring såväl tunn- som tjocktarm...

DEBATT OCH BREV

»Lex VGR« satte käppar i hjulet för privata entreprenörer:
Patienterna förlorarna
när överlåtelser försvåras 1163
Västra Götalandsregionen spelar ett högt och oetiskt spel med allmänläkarna, vilket förhindrade ersättningsetableringar, skriver Gunnar Welander för Svenska privatläkarföreningen.
SBU om »lean«:
Processorienterat arbetssätt på akuten ger kortare ledtider 1164
Med exempel från en aktuell SBU-rapport vill vi visa att det finns evidens för att organisatoriskt förändringsarbete efter huvudprinciper i lean kan ge kortare ledtider på akutmottagningen, skriver Kjell Asplund et al.
Den olösta konflikten i skilda världar 1166
Livets början och katolska kyrkan
Som »käbbel« avfärdar den katolska läkaren Elisabet Finné i Läkartidningen sin läkarkollega Staffan Bergströms vilja att problematisera postulatet att »livet börjar vid befruktningsögonblicket«.
Katolsk övertygelse om »Vatikanens ­vanföreställningar« 1167
Irène Nordgren är en ovanligt modig och ärlig medmänniska, dessutom katolik. Hon talar i sitt inlägg i LT 12/2010 (sidorna 848-9) öppet till läsarna om »Vatikanens vanföreställningar«.
Replik 1:
Staffan Bergströms vanföreställningar 1167
Redan 1968 framförde den nordiska katolska biskopskonferensen skarp kritik mot Vatikanens förbud mot artificiella preventivmedel. I flera publikationer instämde jag i kritiken, exempelvis i boken »Människan inför livsfrågorna« (Verbum 1989): »Om t ex äktenskapets bestånd eller...
Replik 2:
»Borde inte yttrat mig« 1167
Jag tror att vi står på samma värdegrund Staffan Bergström (SB), Irène Nordgren (IN) och jag. Också då det gäller de svåra frågorna om rät- ten till abort och preventivmedel tror jag att vi är överens...
»Enkla« mått ökar risken för felorientering 1168
Allmänmedicin är mer än annan läkargärning läkekonst, och den kan den inte enkelt göras till en mätbar vetenskap. Den låter sig inte sammanfattas i register. Det anser en rad distriktsläkare i Norrbotten.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Många missförstånd i matdebatten 1164
Thomas Flodins och Bengt von Zur Mühlens inlägg »Myter i matens och politikens värld« i Läkartidningen 13–14/2010 bygger tyvärr på flera missförstånd som det finns anledning att tillrättalägga.
Replik: Att inte kunna eller vilja förstå? 1164
Landstingsledningen i Stockholm kan eller vill inte acceptera kritik mot den misslyckade upphandlingen av patientmat. Som försvarare uppträder nu landstingets presschef Anders Fridell. Han är på några punkter kritisk mot vad vi skrivit...

KULTUR

USA-kurs satte spår i yrkeslivet 1169
Tjugo medicine kandidater vid Karolins­ka institutet i Stockholm fick år 1978 förlägga fyra veckor av psykiatrikursen till Neuropsychiatric Institute vid University of California, Los Angeles (UCLA), USA, för att internationalisera utbildningen vid Karolinska institutet...
Välmatad lärobok i gynekologisk praxis 1171
Recension
En nyutkommen lärobok i gynekologi på svenska presenterar specialiteten i hela dess nya vidd. Förutom de traditionella ämnena behandlas våldtäkt, kvinnomisshandel, kvinnlig omskärelse, transsexualism och evidensbaserad gynekologi.
Förnyare av psykiatrin – med fortsatt tro på psykoanalysen 1172
Recension
Clarence Crafoord, i många år en förgrundsgestalt inom svensk psykiatri, berättar öppenhjärtigt om sin livsresa, både som yrkesman och som privatperson. Boken om livsverket och livsgärningen anmäls på kultursidorna.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1192
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1194
Ladda ner pdf