INNEHÅLL NUMMER 18, 2010

REFLEXION

Hälsoekonomi i läkarutbildningen 1200
Gränserna för vad som är medicinskt möjligt utvidgas kontinuerligt. Men, att göra allt för alla patienter vore ekonomiskt orimligt. Detta problem är dock knappast något som tas upp systematiskt i läkarutbildningen...

LEDARE

Rätten att avstå från vård 1203
Socialstyrelsen har nu gett besked om gällande rättsläge när det gäller avbrytande av livsuppehållande behandling. I uttalandet görs tydligt att en läkare inte får ge en behandling som patienten inte vill ha, om det inte finns stöd i särskild lag exempelvis i samband med...
Nytt avtal klart 1203
På valborgsmässoafton avslutade Läkarförbundet förhandlingarna med SKL och slöt ett nytt löneavtal för 2010–2012. Det garanterade utfallet blev 3,5 procent på två år, vilket innebär 2 procent från den 1 april 2010 och 1,5 procent från den 1 april 2011...

LT DEBATT

Vem kan hejda Försäkringskassan? 1204
Försäkringskassan ­permanentar sitt rykte som en okänslig byråkrati med sina ogenomtänkta sjukskrivningsregler, anser Johannes Järhult, som tröttnat på myndig­hetens meningslösheter.
Tyst grupp som ändå tar plats 1205
Apropå! Kvinnor på flyktingmottagningen
Dagens första patient är en kvinna från Somalia som söker för ryggvärk och huvudvärk. Hon bekräftar sömnbesvär, oroliga tankar och koncentrationssvårigheter först sedan jag frågat efter det...

AKTUELLT

Stort indiskt skolprojekt ska förebygga barnfetma 1208
Ett av världens största projekt för att förebygga barnfetma drivs i Indien. I projekt Marg kombinerar man olika insatser för att förebygga övervikt och diabetes. Och insatserna har effekt.
Tvåårsavtal ger 3,5 procent 1210
Avtalet ger läkarna 3,5 procents löneutfall på två år och innebär att lägstalöner för AT-läkare slopas.
Akutsjukvården i Uppsala anmäld till Arbetsmiljöverket 1210
Arbetsmiljön på akuten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är så dålig att facket vänt sig till Arbetsmiljöverket för åtgärder. Brist på sängplatser och på kvalificerad personal gör att läkare går på knäna.
IPULS tar över ST-inspektion 1211
Diskussioner om en ny ST-inspektion har inletts mellan delägarna i IPULS: Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Sveriges kommuner och landsting. Senast vid årsskiftet hoppas SKL att en ny ST-inspektion ska finnas på plats.
Socialstyrelsen:
Respektera patientens nej till livsuppehållande behandling 1211
En beslutskompetent patient har rätt att tacka nej till livsuppehållande behandling. Det svaret ger Socialstyrelsen en respiratorberoende kvinna som velat få sin respirator avstängd.
Tummen ner för förslag till etableringsregler 1211
Sveriges Kommuner och landsting gör i ett remissyttrande tummen ner för slutbetänkandet från Utredningen om patientens rätt, som handlar om en ny etableringsplattform för den öppna specialistvården.
Rättspsykiatrer i Sundsvall polisanmäler sig själva 1211
Läkargruppen vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall polisanmäler sig själv som ett resultat av en konflikt med Socialstyrelsen. Sedan slutet av förra året gäller ett förbud mot bruk av skyddshandskar i vården av självskadepatienter.
»IT sparar 20 minuters arbetstid« 1212
IT sparar ungefär 20 minuters arbetstid per dag jämfört med pappersdokumentation, uppskattar läkare. Ändå har de allt mindre tid till direkt vård av patienter. Vart tar den tiden vägen? undrar organisationen Users Award.
Deltidsarbetande läkare tycks sjukskriva oftare 1212
Allmänläkare som arbetar deltid tycks sjukskriva sina patienter i större utsträckning än andra. Det är ett av fynden i distriktsläkaren Gunilla Norrméns avhandling, som analyserar faktorer som påverkar beslut om sjukskrivning.

MEDICINSK KOMMENTAR

All behandling med metadon
måste bli säkrare 1213
Den illegala spridningen av metadon ökar, och antalet metadonrelaterade dödsfall har ökat drastiskt, vilket är oroväckande. Säkerheten i metadonprogrammen måste vara god. Dessutom kanske metadonbehandling av kronisk smärta bör ske via multidisciplinära team med tillgång till beroendekompetens.

NYA RÖN

Intravenöst immunglobulin vid systemiskt kapillärläckagesyndrom 1215
Systemiskt kapillärläckagesyndrom (SCLS) karakteriseras av periodvis läckage av plasmaproteiner genom kapillärmembranet, vilket leder till hypovolemi, chock, hypoalbuminemi och hemokoncentration. Tillståndet är livshotande och orsaken okänd...
Framsteg inom RNA-interferensfältet 1215
Amerikanska forskare har lyckats föra in små RNA-fragment i hudcancerceller, enligt en studie publicerad i Nature. Detta kan vara ett steg mot målet att förhindra att cancercellerna delas.
Ondansetron minskar risken för kräkning vid gastroenterit 1216
Två studier av ondansetron – ett läkemedel som ges mot illamående hos vuxna – givet till barn med gastroenterit visar att risken för kräkning minskar och att medlet tolereras väl.
Välbehandlad hypertoni vinner inte på statintillägg 1216
Att lägga till en statin har ingen blodtryckssänkande effekt för de patienter som redan är välbehandlade, visar en studie publicerad i BMJ. Det har på senare tid spekulerats över om statiner, förutom att sänka kolesterolet, kan sänka blodtrycket...
Endometrios ökar risken
för ovarialcancer 1217
Avhandling
Endometrios ökar risken för ovarialcancer, men risken minskar efter såväl hysterektomi som ovariektomi, enligt en doktorsavhandling.
ADHD-behandling med metylfenidat vid amfetaminberoende är möjlig att genomföra, visar pilotstudie 1217
Autoreferat
Effekten av stimulantiabehandling av patienter med missbruk/beroende och ADHD har undersökts hos kokainberoende patienter, men hittills har inga studier rapporterats gällande amfetaminberoende patienter...

KLINIK OCH VETENSKAP

På prionfronten mycket nytt 1218
Prionforskningen har bjudit på överraskningar. Överföring av galna ko-sjukan till människa ansågs osannolik, men det blev en epidemi. Vidare iatrogen spridning bedömdes inte kunna ske, men så skedde. Prionproteinernas egenskap att felveckas och orsaka sjukdom tycks få allt större betydelse.
Allt fler dör av metadon 1225
»Läckage« från dagens mer liberala behandlingsprogram kan vara en orsak
Antalet dödsfall där metadon påvisats i blod har nästan tredubblats under 2006–2008. Samtidigt har så kallad läkemedelsassisterad metadonbehandling byggts ut kraftigt. Hos 80 procent av dödsfallen hade inte metadon förskrivits enligt Läkemedelsregistret.
Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld 1230
Också stora skillnader mellan olika studier
Ungdomar är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld, men det finns skillnader. Unga kvinnor utsätts oftare för psykiskt och sexuellt våld, medan unga män oftare utsätts för fysiskt våld. Unga kvinnor är också mer sårbara för våldet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Troponinstegring och akut hjärtsvikt vid epileptiskt anfall 1235
Troponinnivån i blodet kan stiga efter epileptiska anfall. Denna stegring kan vara associerad med utveckling av akut svår hjärtsvikt, där den kliniska bilden liknar den vid takotsubo-kardiomyopati.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Interaktion möjlig mellan gurkmeja och takrolimus 1238
Kan gurkmeja interagera med takrolimus och andra CYP3A4-substrat?...

PATIENTSÄKERHET

Samma sjukhus anmält tre gånger för illa skötta blödningspatienter 1239
Socialstyrelsen anser att handläggningen av en blödande man som bland annat behandlades med antitrombosmedel har brustit. Socialstyrelsen är särskilt kritisk eftersom sjukhuset anmält liknande händelser ett par gånger tidigare.
Självmord i slutenvård borde kunna undvikas 1240
Av de självmord som lex Maria-anmäldes 2006–2008 vårdades var femte patient i slutenvården vid händelsen, och en tredjedel av dessa tog sitt liv inne på vårdavdelningen. Socialstyrelsen skriver att detta bör gå att undvika.
Svenskarna har stort förtroende för vården 1240
Cirka 80 procent av grekerna anser att det verkar troligt att en patient kan skadas av såväl öppen som sluten vård. Genomsnittet i EU ligger på cirka hälften. I Sverige anser ungefär var tredje att det är troligt att vårdskador inträffar...

DEBATT OCH BREV

»Övervägande positiva erfarenheter av att framträda i massmedierna« 1241
Jag tror att man som forskare har nytta av att låta sig intervjuas och medverka i medierna. Jag anser också att det måste vara möjligt att studera potentiell nytta av något så alldagligt som rödvin, även då vi parallellt har ett missbruksproblem...
»Läkare som uttalar sig offentligt får betänka sitt ansvar« 1243
Det läkare och forskare säger väger tungt och uppfattas av många som rättesnöre. Läkare och forskare som uttalar sig offentligt får därför betänka sitt ansvar...
Förhastat av Socialstyrelsen att avfärda allmän screening 1244
Neonatal invasiv grupp B-streptokockinfektion
Trots kraftig nedgång de senaste decennierna kvarstår problem med grupp B-streptokocker. I flera länder har man valt att införa en odlingsbaserad strategi som grund för intrapartal antibiotikaprofylax. Det bör vi i Sverige också göra.
Replik:
Underlaget svagt – utvärdering kan eventuellt leda till omprövning 1246
Det vetenskapliga underlaget för en allmän GBS-screening hos gravida är svagt. En planerad uppföljning i år av de nya rutinerna kan eventuellt visa om riktlinjerna behöver omprövas...
Sjukvårdens tulipanaros? 1246
Vårt land behöver både allmänläkare i öppen vård och specialister i den slutna. Därom kan endast enighet råda. Det är alltså en fråga om både–och, inte om antingen–eller. Svensk sjukvård kan inte klara sitt uppdrag utan båda dessa kategorier av läkare...
Diskutabel tvångsvård av barn:
Upprörande att autistisk pojke vårdades i »cell« 1247
Länsstyrelsen i Uppsala län publicerade i höstas rapporter över inspektioner av sex gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning där man använde tvång mot enskild person. I en av gruppbostäderna vårdades pojken G...
Slutsatser om antidepressivas effektivitet vid lindrig till måttlig depression bör vänta 1248
En metaanalys av kliniska prövningar av antidepressiva läkemedel publicerades nyligen i JAMA [1] och har uppmärksammats i medierna (bland annat under Nya rön i LT 8/2010, sidan 498)...

KULTUR

Svenska läkare vid fronten
i dansk-tyska kriget 1864 1249
Ett tjugotal svenska läkare och diakonissor anmälde sig frivilligt till tjänstgöring vid fronten i tysk-danska kriget 1864. De hjälpte till i transporten av sårade från stridslinjen, förband sår och amputerade i fältsjukhusen bakom fronten. Flera av de frivilliga var skandinavister som ville se Norden förenat till ett enda rike.
Praktiska vårdverktyg mot alkoholproblem 1252
Behandling av alkohol­problem
Verktyg för psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av alkohol
Författare: Anette Søgaard Nielsen.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1268
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1270
Ladda ner pdf