INNEHÅLL NUMMER 19, 2010

REFLEXION

Katastrof eller katastrofalt – vad menas egentligen? 1276
För några veckor sedan hörde jag på radions morgonnyheter en diskussion om att allt fler grisbönder ger genmodifierad soja till sina grisar. Den ena debattören var upprörd och tyckte det var katastrofalt att vi inte fick denna varudeklaration innan vi köpte vårt griskött... / Louis Riddez

LEDARE

Granskning under samma paraply 1279
Om kritisk granskning vore en egen sport skulle läkarkåren kamma hem många medaljer. Att grans­ka, jämföra och utvärdera för att förbättra är en naturlig del av det kliniska arbetet. Det är ingen ny företeelse...

LT DEBATT

Kejsarens nya kläder eller nödvändig medicinsk teknik? 1280
Ny teknik innebär kraftigt ökade kostnader men är nästan helt okontrol­lerad av myndigheterna. Robotkirurgi och protonstrålning vid prostata­cancer är exempel där entydiga bevis saknas om fördelar jämfört med sedvanlig behandling, skriver Per-Uno Malmström.
Det behövs en gemensam svensk finansieringskälla för klinisk forskning 1281
Apropå! Forskningsfinansiering
Vetenskapsrådet och Vinnova har regeringens uppdrag att stärka den kliniska forskningen. Ett av de förslag som kommer att studeras är en ny svensk gemensam finansieringskälla för behandlingsforskning...

AKTUELLT

Regeringen kan bocka av det mesta på sin reformlista 1284
Läkartidningens valbevakning
Den borgerliga alliansen gick till val 2006 med en diger lista av löften på vårdpolitikens område. Fyra år senare är det mesta genomfört. För vårdens medarbetare har flera av reformerna inneburit genomgripande förändringar.
Hotfullt chefsmejl får allvarlig kritik av JO 1288
Efter att de hävdat att en nyutnämnd klinikchef vid Karolinska universitetssjukhuset saknade kvalifikationer för tjänsten, fick tre överläkare ett mejl från chefen med uppmaningen att »fundera över sina positioner« vid kliniken. JO anser att verksamhetschefen därmed kränkt läkarnas yttrandefrihet och riktar allvarlig kritik.
Förundersökning om dödshjälp läggs ned 1288
Misstankarna mot en geriatriker vid Centrallasarettet i Växjö om dödshjälp avskrivs. Något brott kan inte styrkas, enligt åklagaren.
Astrid Lindgren-fallet:
Experter tror att gåtans lösning finns i fettet 1288
Varken professor Per-Arne Lönnqvist eller professor emeritus Göran Wahlström anser att det förefaller rimligt att flickan fått/avlidit av en överdos tiopental.
Artikeln är uppdaterad.
»Taxeglidning« känd sedan länge 1288
50 miljoner som betalas i ersättning till läkare i Stockholm som går på den nationella taxan betalas ut felaktigt – t ex genom att man som läkare skriver in något annat än det man gjort. Privatläkarföreningens Gunnar Welander menar att fenomenet med tax­eg­lidning är känt sedan länge.
Respiratorberoende kvinna har avlidit 1288
Den kvinna som skrivit till Socialstyrelsen för att få sin respirator avstängd avled den 5 maj.

MEDICINSK KOMMENTAR

P-pillret 50 år! Har gett miljontals kvinnor ökat oberoende 1289
Söndagen den 9 maj var det 50 år sedan det första p-pillret godkändes i USA. P-piller används i dag av ungefär 100 miljoner kvinnor i världen. Förutom att p-piller är en mycket säker preventivmetod finns många andra positiva effekter dokumenterade. Margaret Sanger är en nyckelperson bakom p-pillrets tillkomst.
Feberkramper kan inte förebyggas 1290
Antipyretika motar inte kramperna … men febern kanske motar infektionen
Att feberkramper inte kan förebyggas har varit känt länge och har återigen bekräftats. Feberkramper är nästan alltid ofarliga – dessutom kanske febern motverkar och förkortar infektioner.

NYA RÖN

Högt systoliskt blodtryck vid akut bröstsmärta innebär bra prognos 1292
Autoreferat
Utifrån RIKS-HIA-registrets material har det först uppmätta blodtrycket vid inläggning på sjukhus för akut bröstsmärta relaterats till totalmortaliteten. Förhållandet visade sig vara det omvända jämfört med viloblodtryck, dvs ju högre blodtryck som mättes, desto bättre var prognosen.
Nytt prognosverktyg vid kolorektal kirurgi hos äldre 1292
Ett flertal poängsystem används för att förutsäga mortalitet och morbiditet vid kirurgi. I Sverige är ASA-systemet, baserat på anestesiologiska överväganden, välkänt. POSSUM bygger på tolv preoperativa och sex intraoperativa variabler och är validerat för kirurgi i allmänhet...
Riskgen för lungcancer bland icke-rökare 1293
Tio procent av alla fall av lungcancer hos icke-rökare tros vara kopplade till en viss gen, enligt en studie presenterad i Lancet Oncology.
Samma mekanismer bakom hetsätande och drogberoende 1293
Överkonsumtion av onyttig mat leder till att hjärnan anpassar sig med nedsatt uttryck av dopamin-2-receptorer – samma mekanism som vid drogmissbruk. Det framgår av en försöksdjursstudie publicerad i Nature Neuroscience.
Inflammation i fettväv kanske inte bara av ondo 1294
Även frisk fettväv hos normalviktiga uttrycker cytokinet TNF-alfa, som är en inflammationsmarkör. Den inflammatoriska processen tycks vara en förutsättning för normal funktion och omsättning av fettceller. Det visar en studie från Karolinska institutet.
Var tionde kines har diabetes 1294
Var tionde vuxen kines har diabetes. Det alarmerande rönet presenteras i New England Journal of Medicine. Författarna har under 2007 och 2008 undersökt ett representativt urval kineser över 20 års ålder. Totalt rör det sig om 46 239 individer från 14 provinser...
Stroke- och TIA-risk kopplad till mitokondriellt DNA 1294
I tidskriften Lancet Neurology presenteras en omfattande studie där man tittat närmare på hur mitokondriellt DNA påverkar risken för stroke och TIA. Mitokondriellt DNA ärvs från modern och omfattar drygt 16 000 baspar som kodar för 37 gener, alltså bara en bråkdel av den...

KLINIK OCH VETENSKAP

Bedöm kroppstemperatur baserat på kunskap, inte på tradition 1296
Definitionen av normal kroppstemperatur som 37 °C formulerades i mitten av 1800-talet. Den normen gäller fortfarande – trots att det finns omfattande kunskap som visar att temperaturen varierar både mellan och inom individer. WITH ENGLISH SUMMARY

Isolerad okbensfraktur behandlas helst med Gillies- reposition 1300
Har given plats i behandlings­arsenalen, visar observationsstudie
Av skelettskador i ansiktet är skada på zygomatiko-maxillära komplexet en av de vanligaste [1], oftast som en isolerad zygomatiko-maxillär fraktur [2]. År 1927 beskrev Gillies tekniken att med hjälp av ett elevatorium lyfta okbenet på plats...
Riskbruk av alkohol 1304
Oklart begrepp som behöver tydlig definition
Att definiera gränser för en riskfylld alkoholkonsumtion är viktigt för att hälsoinformation ska bli enhetlig. En tydlig definition av riskbruksbegreppet gynnar såväl patienter/klienter och vårdpersonal som folkhälsoarbete och forskning.
Stress som ­orsak till ­psykisk ohälsa 1307
Stress drabbar oss alla. Gränsdragningen mellan vad som är »normalt« och vad som har sjukdomsvalör är svår. Det finns inga självklara demarkationslinjer mellan »friskt« och »sjukt«, och den gränsdragning som bl a regelverket för sjukskrivning kräver måste tills vidare vila på konsensus. WITH ENGLISH SUMMARY

Öppenvinkelglaukom: diagnostik, uppföljning och behandling 1311
En systematisk litteraturöversikt från SBU
Kroniskt öppenvinkelglaukom, grön starr, är en sjukdom i synnerven med långsamt tilltagande synfältsdefekter. Glaukom är en vanlig sjukdom som oftast drabbar äldre personer. Cirka 100 000 har diagnosen i Sverige i dag. Sjukdomsprevalensen ökar kraftigt med åldern...
Det oväntade besöket – syfilis­epidemi bland unga män och kvinnor 1314
Smittspårning fungerar bra vid en ovanlig och allvarlig sjukdom som syfilis. Både smittade och smittspårare förstår allvaret i situationen. Det visar en fallbeskrivning där ett sexuellt nätverk uppdagades. Bristande användning av kondom och många sexuella kontakter spred snabbt smittan vidare. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Läkare med fokus på patienten ny chef för patientnämnden i Stockholm 1318
»En patient förväntar sig inte att få upprättelse från systemet när något har gått snett, utan behöver en mänsklig kontakt och gärna en ursäkt.« Det säger Staffan Blom, som i nästa vecka blir chef för Patientnämnden i Stockholm län.

DEBATT OCH BREV

Nej, disulfiram (Antabus) är inte det »udda preparatet« 1319
Antabus är vida bättre än sitt rykte och förtjänar att lyftas fram på ett annat sätt än vad som nu sker i bl a Läkemedelsboken och Kloka listan, skriver Jörgen Engel och kolleger inom beroendebehandling.
Peritoneal karcinos kan ha lika god prognos som primär koloncancer och bör handläggas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 1320
När man som ung kirurg konfronterades med en buk med peritoneal karcinos var detta det mest »inoperabla« man kunde tänka sig, och den seniora kirurgens budskap var alltid att man skulle sy ihop, möjligen göra någon palliativ kirurgi och eventuellt överväga cellgiftbehandling...
»Lars Englund bör läsa Tor Larssons analys av den höga sjukfrånvaron« 1321
Att Lars Englund vill försvara sin forskning är förståeligt, men det är svårare att begripa att han anmärker på en bok han inte har läst...
Replik:
Boken lockar till fortsatt debatt 1322
Det var slarvigt av mig att uttala mig om Björn Johnsons (BJ) bok innan jag läst den. Nu har jag det. Det är en intressant, lärorik och stimulerande debattbok. För mig var till exempel delen som belyser begreppet »blame avoidance« en förklaring till en del kollegors reaktioner...
Suicidtankar går att uttrycka i ord 1323
Kollegorna Albinsson och Willems hävdar i Läkartidningen 10/2010 (sidorna 696-7) att en tillförlitlig suicidriskbedömning inte är möjlig att göra och att frekventa ­suicidriskbedömningar med hjälp av exempelvis suicidstegen tvärtom riskerar att öka suicidrisken hos patienten.
Skattningsskalor mindre del i helhetsbedömning 1323
Patienten »Erik«, 59 år, var skild och arbetslös, hade tre vuxna barn och ett nytt särboförhållande. 1996 vårdades han inneliggande för depression. 1997 gjorde han ett suicidförsök...
Försäkringskassan och dess bedömning av intyg 1324
Jag har arbetat som läkare i snart 40 år och först på senare tid börjat att få begäran om komplettering av utfärdat läkarintyg (det hände aldrig förr) från olika handläggare på Försäkringskassan. Jag har också arbetat ett antal år som förtroendeläkare på FK, bör tilläggas...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

»Efterfrågan« på sjukskrivning kan vara en förklaring 1322
Det har skett en olycklig »förkortning« av den ursprungliga ordalydelsen i figurrubriken, men min uppfattning är att det inte förtar värdet av analysen i fråga, skriver Lars Englund som svar till Åke Thörn.
Slutreplik:
»Förvetenskapligande« argumentationssätt döljer värderingar 1322
Lars Englunds rapport ger ingen vetenskaplig information om läkares sjukskrivningsmönster, skriver Åke Thörn i en slutreplik.

KULTUR

Vandringslusten utvecklar människans kropp och själ 1325
Lusten att vandra ligger djupt rotad i människans väsen. Vandringslust har tagit sig olika uttryck i olika epoker och samhällen, från nomadgruppers vandringsbeteende till den enskilde luffarens drift för ständiga byten av vistelseort. Vandring av nödtvång förekommer också, till exempel bland hemlösa och personer med diagnostiserat flyktbeteende.

RECENSIONER

Myten om »sjuka Sverige« avslöjad 1328
Recension
Kampen om sjukfrånvaron
Författare: Björn Johnson.
Kardiolog möter sig själv – och de andra 1328
Recension
Right of thirst
Författare: Frank Huyler.

RÄTTELSE

Fel i författarpresentation 1276
I artikeln »Ökad diabetesprevalens bland invandrare«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(16):1057, blev det ett fel i författarpresentationen. Den riktiga ska vara Per Wändell, docent, CeFAM, Karolinska institutet, Huddinge...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1344
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1346
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

SBU-översikt om sömnbesvär hos vuxna
Det finns stark till måttligt stark evidens för kortvarig läkemedelsbehandling av sömnbesvär hos vuxna – men biverkningar finns. Beteendevetenskapliga behandlingsmetoder har också effekt, om än med något svagare evidens. Ett problem är dock bristen på utbildade terapeuter.
Lönestatistik 2009:
Bäst löneutveckling för höga chefer
Läkares löner i kommunal sektor ökade i genomsnitt med 2,7 procent från 2008 till 2009. Bäst löneutvecklingen hade chefer direkt underställda nämnd/styrelse, 5,1 procent, visar Läkarförbundets sammanställning.
Astrid Lindgren-fallet:
Revisionen på Rättsmedicinalverket inleds på tisdag
I dag och i morgon (tisdag–onsdag) ska Rättsmedicinalverkets hantering av flickans blodprov granskas – från något så handgripligt som hur provet togs till en genomgång av analysresultaten.
Vill avskaffa sjukförsäkringens bortre gräns 1276
S, V och MP i skuggbudget:

Bättre villkor för sjukskrivna erbjuder oppositionen i den skuggbudget som presenterades måndagen 3 maj. Bland annat föreslås att den bortre gränsen för sjukförsäkringen tas bort.