INNEHÅLL NUMMER 21, 2010

REFLEXION

Läkarfakta i fickformat – kan rädda festen! 1352
Ni missade väl inte »Läkarfakta 2010« som följde med som bilaga i Läkartidningen för tre veckor sedan (www.korta.nu/lakarfakta)? I plånboksvänligt format, bara att plocka fram på nästa middagsbjudning ifall samtalsämnena tryter...

LEDARE

Avtalet är klart 1355
Läkarförbundet och SKL har slutit ett nytt tvåårigt avtal. Därmed är avtalsrörelsen över, och förhandlingar mellan våra lokalföreningar och landstingen/regionerna om lönerevision 2010 kan ta vid. Avtalsrörelsen 2010 går inte till historien som den mest komplicerade...
Osakliga löneskillnader kvarstår 1355
Läkarförbundet har analyserat den partsgemensamma lönestatistiken från november 2009. Återigen kvarstår skillnaden i lön mellan män och kvinnor, mestadels till kvinnornas nackdel...

LT DEBATT

Etikprövningsnämnderna
diskriminerar de svårast sjuka 1356
– svenska forskare stoppas från deltagande i internationell studie
Finns det etiska skäl att tillåta klinisk forskning på svårt sjuka patienter som är oförmögna att lämna medgivande? Frågan ställs av Martin Björk et al efter ett avslag för en studie på denna patientkategori.

AKTUELLT

Läkarna fick rejäla reallöneökningar 1358
Tack vare den låga inflationen blev 2009 ett år av rejäla reallöneökningar för landets läkare, trots ett lönepåslag som var mindre än vad man fick 2008. En trend som håller i sig är att lönerna för distriktsläkare stiger snabbare än för and­ra läkare.
Könsskillnaderna minskar i procent men ökar i kronor 1360
På individnivå har kvinnliga läkare en bättre löneutveckling men i absoluta tal fortsätter lönegapet mellan könen att öka. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga landstingsanställda läkares snittlöner är nu 6 000 kronor.
ST-läkares ingångslön sätts ofta utan förhandling 1361
Tre av tio ST-läkare har inte löneförhandlat inför sin ST-anställning. Bland läkare med utländsk examen har nära­på varannan inte löne­förhandlat. Det framgår av årets ST-enkät från Sylf, Sveriges yngre läkares förening.
Små förändringar i slutliga demensriktlinjer 1361
Fler demensutredningar, ökad läkemedelsbehandling, personcentrerad vård och ökad samverkan i multiprofessionella team. Det är några förändringar som Socialstyrelsen väntar sig att de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom ska leda till, enligt slutversionen som publicerades den 18 maj.
Rättegången skjuts upp till efter sommaren 1362
Astrid Lindgren-fallet:

I dag beslutade lagmannen vid Solna tingsrätt att rättegången mot narkosläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus skjuts upp.
Artikeln är uppdaterad 100521 kl 13.00.
Expert kritisk till RMV:s handläggning 1362
Astrid Lindgren-fallet:

Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi, som på uppdrag av narkosläkarens försvarsadvokat deltagit i en granskning av Rättsmedicinalverkets handläggning av ärendet, har nu avlagt skriftlig rapport.
Heinsoo startar ny granskningsmyndighet 1362
Toivo Heinsoo, ställföreträdande landstingsdirektör i Stockholm, har fått regeringens uppdrag att inrätta en ny granskningsmyndighet för utvärdering av hälso- och sjukvården. Oppositionen, som i stället vill ha en förhandsgranskning av ett nationellt certifieringsorgan, hotar med att riva upp beslutet vid valvinst i höst.
Norrbottenläkarna protesterar mot »omöjlig kombination« 1363
Sätt stopp för den omöjliga kombinationen att både skära i verksamheten och ge primärvården ett utökat uppdrag. Det kräver Norrbottens allmänläkare i en gemensam aktion.
NY modell – bättre koll på ALF-medlen 1363
Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag tagit fram en modell för gemensam nationell jämförelse av hur de 1,5 miljarder ALF-kronor som årligen satsas på klinisk forskning används.
Konkurrensverket ger vårdvalet godkänt 1363
Vårdvalsreformen har varit framgångsrik och lett till förbättringar för patienterna i form ökat patientfokus, ökad tillgänglighet och en mångfald av vårdgivare. Det menar Konkurrensverket, som har regeringens uppdrag att följa införandet av vårdvalet.
Inga hjärttransplantationer på Karolinska 1363
Rikssjukvårdsnämnden väntas den 8 juni avslå Stockholm läns landstings begäran att få utföra hjärttransplantationer.
Läkarförbundet om Heinsoos slutbetänkande:
Lovvärt förslag som måste utredas lite till 1364
Läkarförbundet föreslår att Socialdepartementet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en ny ersättningsmodell för den specialiserade öppenvården. Frågan om läkarinsatser för de multisjuka i äldrevården måste lösas, bland annat.
Rehabkedjans tidsgränser hålls inte 1364
Riksrevisionens granskning:
Sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv. Men tidsgränserna hålls inte, tillämpningen kan bli godtycklig och samspelet med sjukvården fungerar inte fullt ut. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

NOTISER

WHO antog kod för utlandsrekrytering 1364
Vid sitt möte i Genève den 17–22 maj beslutade WHO:s högsta beslutande organ enhälligt att anta en kod för internationell rekrytering av vårdpersonal. Koden, som är frivillig, slår fast att när vårdpersonal rekryteras från andra länder bör det ske på ett sätt som gynnar både...

MEDICINSK KOMMENTAR

Värdet av patientnära test oklart – SBU bör bedöma evidens 1366
Feces-Hb i primärvården illustrerar problemen
Patientnära snabbtest är ett expanderande område och resursmässigt omfattande. Screening, diagnostik och behandlingsuppföljning är olika tillämpningsområden med varierande förutsättningar att utnyttja testresultaten. Systematisering av kunskapen om olika snabbtest, deras nytta och ekonomiska konsekvenser är angelägen.

NYA RÖN

Begränsat vetenskapligt stöd för behandlingsprogram
SBU-rapport om psykisk ohälsa hos barn
SBU har tittat närmare på behandlingsprogram för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, och myndigheten konstaterar att evidensen överlag är svag.
Med bättre kunskap kan barnolycksfall förebyggas 1368
Avhandling
Föräldrar underskattar barns räckvidd och snabbhet och överskattar deras förmåga att förstå risker. Det är en av slutsatserna i en svensk doktorsavhandling, där olycksfallriskerna i hemmiljön studerats med fokus på bränn- och skållskador.
Nytt migränläkemedel i slutstadiet 1368
En ny typ av migränläkemedel är på väg att lanseras, enligt en behandlingsöversikt publicerad i Lancet. Verkningsmekanismen är blockad av receptorn kalcitoningenrelaterad peptid.
Alkoholvanor sprids via sociala nätverk 1369
Vänners och släktingars alkoholvanor – men inte kollegers och grannar – har ett betydande inflytande över ens egna alkoholvanor. Det visar en långtidsstudie av Framinghamkohorten.
Rökrestriktioner ger minskad passiv rökning 1369
Att sätta upp regler kring rökförbud i offentliga lokaler, såsom restauranger, biografer och sjukhus, är ett effektivt sätt att minska exponeringen för tobaksrök för icke-rökare. Det konstateras i en sammanställning gjord inom Coch­ranesamarbetet...
Ingen bromseffekt av litium vid ALS 1370
Litium har i en tidigare studie kopplats till bromsad sjukdomsprogression vid amyotrofisk lateralskleros (ALS). Resultatet blev s k off-label-användning. En aktuell studie publicerad i Lancet Neurology visar nu att det inte finns övertygande bevis för en bromseffekt.
Muterad gen hos donatorn ökar risken för avstötning av njure 1370
En mutation i genen kaveolin-1 visar sig vara vanlig bland donatorer vars njurar stötts bort, enligt en studie presenterad i JAMA. En specifik enbaspolymorfi var förknippad med större risk för avstötning.

KLINIK OCH VETENSKAP

Många feces-Hb-test till liten nytta 1372
Immunkemisk metod ger dålig diag­noshjälp, visar primärvårdsstudie
F-Hb-prov tycks ge dålig diagnoshjälp, visar en primärvårdsstudie. Med 1 066 prov för hemoglobin i feces på 303 patienter under 2005–2007 upptäcktes bara ett fall av kolorektalcancer.
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA IMMUNOLOGISK LEVERSJUKDOM

Leversjukdomar i fokus för svensk forskning 1378
Svensk internmedicinsk leverklubb (SILK) har sedan den inrättades 1984 varit viktig för utvecklingen av hepatologi i Sverige. SILK har ägnat särskild uppmärksamhet åt immunologiskt medierade leversjukdomar...
Autoantikroppar centrala för diagnos 1379
Autoantikroppar har i dag en given plats i diagnostik av oklar leverpåverkan. Immunfluorescensmikroskopi är basen – men bör kombineras med antigenspecifi­ka test för att detektera fler antikroppsspecifici­teter... WITH ENGLISH SUMMARY

Levern i bild – diagnostik i dag och i morgon 1382
Vid cirros och dess komplikationer har bild­diagnostiska metoder en given plats. Med tekniska framsteg kan bilddiagno­stik bli aktuell i tidigare skeden av immunologiskt medierad leversjukdom... WITH ENGLISH SUMMARY

Leverbiopsi överlägsen diagnosmetod … i vissa fall 1385
Utvecklingen av noninvasiva diagnos­metoder som DT, ultraljud och ultraljuds­elastografi har satt den tidigare så dominerande leverbiopsin lite på undantag. Men i vissa fall är en histologisk undersökning ännu ovärderlig... WITH ENGLISH SUMMARY

Autoimmun hepatit kräver ofta livslång behandling 1388
Autoimmun hepatit kan uppkomma hos båda könen och i alla åldrar men är vanligast hos kvinnor efter menopaus. Immunsuppression ger en överlevnad jämförbar med normalpopulationens... WITH ENGLISH SUMMARY

Svårt bromsa primär skleroserande kolangit 1392
Primär skleroserande kolangit går i skov, och sjukdomen har oftast ett kroniskt progredierande förlopp mot cirros­utveckling och leversvikt. Levertrans­plan­tation är enda kurativa behandling... WITH ENGLISH SUMMARY

Primär biliär cirros har god prognos när symtom saknas 1396
Primär biliär cirros är en ovanlig sjukdom med okänd bakgrund som huvudsakligen drabbar medelålders kvinnor. Trots namnet upptäcks flertalet patienter i ett relativt tidigt och prognostiskt gynnsamt stadium... WITH ENGLISH SUMMARY

Sjukdomarna överlappar ofta varandra 1399
Immunologisk leversjukdom kan vara ett dynamiskt tillstånd, där olika överlappningssyndrom eller variantsyndrom avlöser varandra. Diagnosen kan därför behöva omprövas över tid... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Astrid Lindgren-fallet:
Privatspanare efterlyser rimlighetskontroll 1401
Jag kan inte tänka mig någon annan verksamhet där en ansvarskännande beslutsfattare hade varit beredd att agera på uppgifter av det här slaget. Det säger Ingvar Ericson, nyligen pensionerad kemiingenjör som spenderat hundratals timmar åt att bringa reda i fallet.
Astrid Lindgrens barnsjukhus får mild men viktig kritik 1402
Barnsjukhuset måste bli bättre förberett för att undvika smittspridning av multiresistenta bakterier, dessutom behöver man ta till vara läkargruppens kunnande vid avvikelsehanteringsarbetet. Det framgår efter en granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden.

DEBATT OCH BREV

Läkartidningens innehåll och publicistiska principer 1404
Bengt Järhult och Åke Thörn uttrycker oro över Läkartidningens utveckling det senaste decenniet. De anser att Läkarförbundet påverkar tidningens publicistiska frihet, och undrar vilken roll intäkterna från läkemedelsindustrin har på Läkartidningens bedömningar.
Replik 1:
Inget stöd för kritiken i purfärsk läsarundersökning 1406
Läkartidningen har genomfört läsarun­dersökningar sedan början på decenniet. De är stabilt positiva. Järhults och Thörns bekymmer över tidningens utveckling får alltså inget stöd i dem. I den senaste (mars 2010) ger läsarna betyget 4,6 på en 5-gradig skala vad gäller tidningens trovärdighet.
Replik 2:
Vi värnar Läkartidningens publicistiska självständighet 1407
Läkartidningen är en viktig kanal för förbundet att nå ut till medlemmarna. Samtidigt är det av stor vikt för oss att tidningen har en hög journalistisk in­tegritet. Läkarförbundet har därför en ägarpolicy som tydligt framhåller tidningens publicistiska självständighet...
Fågelloppan – inte rödhaken – är vårens budbärare 1408
»För patienter som söker med oklara kliande utslag, med lokalisation på underarmarna, bör anamnesen innefatta frågor om eventuell kontakt med fåglar.« Det skriver Björn Olsen och medförfattare som bedömer att de har gjort den första beskrivningen av angrepp på människa av fågelloppor från icke holkhäckande flyttfåglar.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik:
En enhällig riksdag och svenska folket vill avskaffa EU:s snusexportförbud 1408
Som moderat ledamot av riksdagens socialutskott eftersträvar jag balans mellan många gånger motstridiga intressen inom folkhälsopolitiken, och tobak är självfallet inget undantag...
Replik:
En verklig verklighet att förhålla sig till 1408
Jan R Anderssons (JRA) reaktion på vårt inlägg i Läkartidningen 11/2010 visar tydligt att snusindustrin och dess tillskyndare som vanligt reagerar positivt på »the scream test« – ju mer de reagerar, desto säkrare kan vi vara på att kritik eller åtgärder träffat rätt. Men mest visar inlägget att vi inte talar samma språk.
Skåda hårdare och dö friskare? 1408
Jag läste med stor behållning artikeln »Pegga upp och må bättre!« skriven av Per Kulling, ordförande i Svensk förening för golfspelande läkare (SMGA), under Läkartidningens Apropå i nr 16/2010.

KULTUR

Naknare än nakna 1409
Hudlös älskog och blottade organ – anatomi för publik anno 2010
Flådda människokroppar som spelar fotboll och åker skateboard. En flådd havande kvinna med ett fem månader gammalt foster i hennes uppskurna mage. En flådd man med spretande muskler som lossats från sina fästen, två flådda lik som har samlag … Detta är 2000-talets anatomiundervisning för allmänheten genom utställningen »Bodyworlds« som turnerar världen runt.

RECENSIONER

Inlärning förklarad genom språket 1412
Recension
Relational frame theory
Teori och klinisk tillämpning
Författare: Niklas Törneke.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1436
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1438
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:

Försvarsadvokaten vill skjuta upp rättegången
I ett brev till Solna tingsrätt skriver narkosläkarens försvarsadvokat att det föreligger hinder mot att hålla huvudförhandlingen och att ett nytt datum ska sättas ut.
Leversjukdomar i forskningsfokus 1377
Immunologiska leversjukdomar kan vara ett dynamiskt tillstånd, där olika syndrom överlappar varandra. Uppföljning med leverbiopsi är ofta nödvändig. Temanumret fokuserar på diagnostik och praktisk klinisk handläggning, och ger även en överblick av de senaste 25 årens utveckling.