INNEHÅLL NUMMER 22, 2010

REFLEXION

Morgondagens läkare – vårt ansvar 1444
Medierna har under de senaste dagarna fokuserat mycket på den läkare som fråntagits sin behörighet som specialist i Norge men som nu i stället är verksam i Sverige...

LEDARE

Arbetstider efter behov 1447
Läkarnas arbetstider har diskuterats i medierna de senaste veckorna. Röster har höjts för att jouravtalet måste tas bort eftersom läkarna påstås arbeta för lite och tjänar för mycket. Det rör sig om väldigt svepande utspel som drar alla verksamheter över samma kam.

LT DEBATT

Även läkare ska tolka lagar – inte bara jurister 1448
Läkarförbundet bör inrätta en fond för att bistå läkare i rättsliga frågor och även återupprätta »Läkarnas ansvarighetsnämnd«, anser Lars Jacobsson.
Varning för felsteg 1449
Apropå! Behovet av att inspektera parnassen
Det hårda skarföret till trots klarade jag mig utan fallskador genom vårvinterns fjälltur i »Jämtlandstriangeln«. Min osedvanliga försiktighet på skidorna och en vesseltransport nervägs från Sylstationen motiverades av att jag direkt efter hemkomst skulle vidare till Aten för...

AKTUELLT

Mona Boström – trendkänslig förändrare av Vårdsverige 1452
Mona Boström var först med att ta fram köp–säljsystem i barnomsorg och skola. Hon inrättade landets första vårdvalssystem i Halland. Nu funderar landstingsdirektören i Stockholms läns landsting på vad som håller oss friska. Räkna med att det kommer att ge eko i landet.
KS måste ge röntgenutbildning annars hotar vite 1455
Sjukhuset hotas av vite på 200 000 kronor om man inte före den 1 oktober ser till att all personal som arbetar med röntgen har fått adekvat utbildning.
Enighet om oenighet 1455
Astrid Lindgren-fallet:

Rättsmedicinalverket och professor Olof Beck är eniga om att blodprovet från flickan verkligen innehöll tiopental. Däremot råder det oenighet kring RMV:s sätt att rapportera koncentrationen av tiopental.
Vårdplatserna fortsätter att minska 1456
Sverige hade 2,7 vårdplatser per 1 000 invånare inom specialistvården år 2009, enligt statistik från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Det är något färre än 2008, då siffran var 2,8.
Uppdaterad 100528.
Stärkt arbetsgivaransvar viktigare än läkarregister 1456
Ett gemensamt nordiskt läkarregister diskuteras apropå den danska läkaren i Hudiksvall som förlorat sin specialistlegitimation i Norge. Men enligt Eva Nilsson Bågenholm är första prioritet att vårdgivarna fullt ut tar sitt ansvar inför nyanställningar.
Karolinska ser framtiden i Kina 1457
Karolinska institutet ser Kina som framtiden, säger rektorn på Kinaresa. Redan i dag publiceras 100 artiklar per år från KI med kineser som medförfattare.
Läkarförbundet kritiskt till ny förskrivningsreglering 1457
Riksdagen antog på onsdagen förändrade regler för att förbättra läkemedelsanvändningen. Läkarförbundet är kritiskt mot flera av förändringarna, bland annat att landstingen ska få tillgång till förskrivningsdata på individnivå.

NOTISER

Förbundet driver själv Kompetensportföljen 1457
Läkaresällskapet beslutade tidigare i vår att hoppa av Kompetensportföljen, det nätbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning. Ett skäl var tekniska problem. Läkarförbundet anser dock att leverantören åstadkommit påtagliga förbättringar...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nytt stöd för EKG vid hjärtscreening 1458
Incidensen av plötslig död hos unga idrottare är underskattad i tidigare amerikanska studier. Andelen falskt positiva EKG är betydligt lägre än man tidigare trott. Nuvarande svenska riktlinjer för screening med anamnes, status och vilo-EKG har fått ytterligare stöd.
»Tysta« interaktioner missas ofta 1459
Olika kombinationer av farmaka kan resultera i utebliven läkemedelseffekt
Läkemedelsinteraktioner bidrar till signifikant ohälsa hos patienter med många olika läkemedel. Läkare förefaller ta viss hänsyn till läkemedelsinteraktioner som kan ge upphov till dosberoende biverkningar. »Tysta« interaktioner, dvs interaktioner som ökar risken för utebliven effekt, riskerar däremot att missas.

NYA RÖN

Bilden av bipolär sjukdom i svepelektronmikroskopi 1460
Autoreferat
Patienter med bipolär sjukdom kan ha speciella strukturer i spinalvätskan som är synliga svepelektronmikroskopiskt. Dessa strukturer har inte beskrivits tidigare. Det framgår av en svensk studie, nyligen publicerad i Bipolar Disorders.
God effekt av multimodal rehabilitering vid långtidssmärta, enligt SBU 1460

SBU:s uppdatering av kunskapsläget rörande långvarig smärta visar bland annat att samordning av fysisk träning och psykologiska insatser, så kallad multimodal behandling, ökar chanserna för att patienter med långvarig smärta ska återgå i arbete.
Genmutation vid ärftligt håravfall 1461
I tidskriften Nature presenteras nya rön kring ärftligt håravfall. Forskare från USA, Italien och Schweiz har tittat på individer med hypotrichosis simplex, en relativt ovanlig form av håravfall som debuterar redan i barnaåren...
ASA bra val vid migränhuvudvärk 1461
Att ta 1 000 mg acetylsalicylsyra (ASA) som engångsdos kan vara ett effektivt alternativ vid migrän. Det visar en sammanställning av 13 studier inom Cochranesamarbetet.
Vitamintillskott förebygger inte preeklampsi 1461
Oxidativ stress orsakad av fria syreradikaler tros bidra till utvecklingen av preeklampsi, och man har hävdat att tillskott av vitaminerna C och E skulle kunna förbygga tillståndet. En sådan effekt har dock inte setts i en studie publicerad i New England Journal of Medicine.
Äldre över 65 oftare immuna mot A/H1N1 1462
Att äldre människor i mindre utsträckning drabbades av svininfluensan kan förklaras av strukturella likheter mellan 2009 års virus och 1918 års spanska sjukan-virus. Den slutsatsen dras i en artikel publicerad i Science...
Kronisk smärta hos färre efter laparoskopiopererat ljumskbråck 1462
Autoreferat
Medicinska paradigmskiften kan gå snabbt, t ex införandet av laparoskopiska tekniker. Vetenskaplig utvärdering är därför önskvärd innan teknikerna införs på bred front...
Hyperemesis gravidarum kan vara ärftlig 1462
I en norsk studie som undersökt hälsotillståndet för flera generationer antyder fynden att moderns gener påverkar risken för hyperemesis gravidarum, dvs kraftigt graviditetsillamående och kräkning.

KLINIK OCH VETENSKAP

Nytt alkoholmönster och fler leverskador efter Sveriges EU-inträde 1463
Utvecklingen 1997–2007
Antalet personer som avlidit av alkolholorsakad leversjukdom har ökat markant under de senaste tio åren, vilket sammanfaller med ökningen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Särskilt vin och starköl kopplas till leverskador, och kvinnor drabbas mer negativt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hög grad av alexitymi kan ge sämre förmåga till kognitiv empati 1467
Svårigheter att identifiera egna emotioner ger också otrygg anknytning
En person med alexitymi kännetecknas av problem med att mentalt representera och finna ord för sina känslor. Denna artikel sammanfattar en studie om alexitymi, som publicerats i Neuropsychoanalysis [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Symtom och risker vid överdosering av tramadol 1471
Gynnsam övergång från dextropropoxifen till tramadol, visar analys av 261 fall
Giftinformationscentralen har följt upp och utvärderat akuta förgiftningar med tramadol. Den studie som redovisas här talar på ett övertygande sätt för att en övergång från dextropropoxifen till tramadol är gynnsam ur toxikologisk synvinkel.
Pulstryck som markör för kardiovaskulär risk 1474
Öppnar för möjligheter för förbättrad diagnostik och till mer kausal behandling
Belägg finns nu för att ökat pulstryck är en viktig markör dels för ökad artärstelhet, dels för en ökad kardiovaskulär risk, vilket öppnar för möjligheter för förbättrad diagnostik och till mer kausal behandling.
Bättre stöd åt nyblivna för­äldrar till barn med livslångt funktionshinder 1477
Förslag till nya riktlinjer
Denna artikel har som syfte att uppgradera riktlinjerna för den första informationen och stödet till föräldrar som fått barn med medfödda funktionshinder, tillstånd som är uppenbara omedelbart efter födseln...
Återgång till arbete är möjlig för långtidssjukskrivna 1480
Resultat från samverkansprojekt mellan sjukvården och Försäkringskassan
Mycket lång arbetsfrånvaro behöver inte bli ett permanent tillstånd. Det visar ett pilotprojekt mellan sjukvården i Uppsala och Försäkringskassan. Med samtalsintervention, stödåtgärder och samarbete kunde många hjälpas tillbaka till arbete.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Data saknas om risker med glyceryltrinitrat vid amning 1483
Är lokalbehandling med ­glyceryltrinitrat (Recto­gesic) för analfissur förenlig med amning? Rekommenderad dosering är 1,5 mg glyceryltrinitrat analt två gånger dagligen...

PATIENTSÄKERHET

Stort datorhaveri efter felkopplad sladd 1484
I juni förra året slogs datorer och övervakningssystem ut i två omgångar under nästan sju timmar på ett storsjukhus i Skåne.
Patienten dog efter gastrisk bypass 1484
Små avvikelser i efterförloppet till en överviktsoperation borde medfört större observans. Det anser Social­styrelsen som ändå är mild i sin bedömning av att en kvinna dog i sviterna av ett anastomosläckage.

DEBATT OCH BREV

Nytt centrum för samarbete mellan veterinärer, läkare och ekologer 1485
Vid det nybildade Centrum för infektionsekologi och epidemiologi i Uppsala bedrivs infektionsforskning utifrån humanme­di­cinskt- och veterinärmedicinskt fokus. Ekologer ingår i forskningssamarbetet...
Vad bör en nationell läkemedelsstrategi innehålla? 1486
Läkemedelskommittéerna håller fast vid beprövade läkemedel tills nya visat sin överlägsenhet. Det betyder att andra länder får ta ansvaret för nya produkter och påskyndar nedmonteringen av svensk läkemedelsindustri...
Replik:
Åtminstone mer saklighet i debatten kring den! 1487
Ett strukturerat införande av nya terapier är, i motsats till vad Furängen och Cronlund hävdar, ett stöd till den forskande läkemedelsindustrin och till patienter i andra länder, framhåller Lars Lööf...
Ett läkemedel söker sin sjukdom 1488
Begreppet »överaktiv blåsa« bör för­passas till historieböckerna, menar Olof Löfgren. Men att inte söka nya behandlingsalternativ för trängningsinkontinens är att svika drabbade kvinnor på nytt.
»Kom gärna med konstruktiva förslag på samarbete och utveckling« 1490
Försäkringskassan svarar Johannes Järhult:
Det finns ingen korrelation mellan lång klinisk erfarenhet och hög precision i kompetensen att skriva läkarintyg. Det finns studier som snarare pekar på motsatsen, skriver Jan Weibring och Christer Holm som svar på Johannes Järhults kritik mot Försäkringskassan i LT 18/2010...
Slutreplik:
»Inlägget bekräftar det jag fruktade« 1491
Om man inte ens med 40 års erfarenhet av kirurgi anses tillräckligt kunnig för att bedöma att ett infekterat hematom efter en bröstcanceroperation kan kräva förlängd sjukskrivning faller hela systemet...
Hur ryggradslös var du? 1491
Hur gick det till när den skadliga och hårda arbetsmiljön, som fick människor att gå in i väggen, långsamt försvann ur synfältet och ersattes av klungor av patienter som inte är sjuka på riktigt? Catarina Canivet tycker sig veta efter ha läst »Kampen om sjukfrånvaron«.
Varg i veum 1492
Just nu bevittnar vi ett enormt mediedrev efter den ­läkare som »trots 29 anmälningar om felbehandlingar i Norge anställts i Sverige«. Här i Sverige har läkaren enligt en arbetsgivarrepresentant uppenbarligen skött sitt jobb i två år. Ändå förfasas radio, tv, tidningar, över hur detta oerhörda kunde hända.
Läkare mot golfströmmen 1492
Undertecknad har just ­startat föreningen »Läkare mot golf«, där jag ännu så länge är ensam medlem, men fler sökes. Skälen till föreningens inrättande är följande: • Slöseriet med tid...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Resandefolket är en etnisk grupp 1492
Jan Halldin har skrivit en intressant artikel om vandringens historia i Läkartidningen. Och ett av de folk som gjort de mest omfattande vandringarna i hi­storien är just resandefolket och romerna.

KULTUR

Syfilisation – tidigt försök att bota en fruktad sjukdom 1493
Innan man visste vad som orsakar syfilis och innan de verksamma behandlingsmetoderna upptäcktes, utgjorde syfilis en stor skräckfaktor i samhället. Detta gav utrymme för olika mer eller mindre hållbara teorier om sjukdomen och eventuella möjligheter att bota den...

RÄTTELSE

Två rader föll bort 1444
I artikeln »Privatspanare efterlyser rimlighetskontroll«, föll två rader bort.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1512
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1514
Ladda ner pdf